Hyppää sivuvalikkoon

Rakentamisen luvat

Lupaprosessilla pyritään varmistamaan rakentamisen laatu ja turvallisuus sekä ympäristöön sopeutuminen.

Kaikki luvat haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta. Lupaa haetaan samalla tavalla luvan tyypistä riippumatta. Lupapiste ohjaa luvan jättämistä hankkeen tyypin mukaan. Lopullinen tulkinta siitä, onko kyseessä rakennuslupa, toimenpidelupa tai jokin muu lupatyyppi, tehdään lupakäsittelyn aikana.

Lupatyypit

 

Lupaprosessin kulku

  1. Lupahakemuksen ottaa käsittelyyn alueen lupavalmistelija.
  2. Lupahakemukset lähetetään lausunnoille eri viranomaisille. Näitä voivat olla esim. kaupunkimittaus, paloviranomainen, terveydensuojelu, ympäristönsuojelu, elintarvikevalvonta, viheralueet ja hulevedet, varhaiskasvatus, kuntatekniikka- ja liikenne,  yhdenvertaisuuskoordinaattori, Pirkanmaan maakuntamuseo, Museovirasto, kaavoitus tai kaupunkikuva-arkkitehti. Lausunnoissa kestää lausuvasta tahosta riippuen 2-4 viikkoa.
  3. Luvat käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittely jonotusaikoineen vie lupatyypistä, alueesta ja ruuhkatilanteesta riippuen 1 - 4 kuukautta.
  4. Kun lupahakemus on käsitelty, luvasta tehdään päätös.

 

Päätöksenteko

 

Päättävä taho

Yli 3 000 kerrosneliömetrin suuruisten rakennusten rakennusluvista päättää ympäristö- ja rakennusjaosto. Jaosto päättää lisäksi mm. arvorakennuksiin kohdistuvista toimenpiteistä. Jaosto kokoontuu joka toinen tiistai. Jaoston päätökseen menevien lupien esityslista on internetissä kokousta edeltävän viikon perjantaina ja päätöspöytäkirja kokouksen jälkeisenä torstaina: Esityslista- ja pöytäkirjahaku

Alle 3 000 kerrosneliömetrin suuruisten rakennusten rakennusluvista päätetään rakennusvalvonnassa. Rakennusvalvonnassa päätetään lisäksi toimenpideluvista, maisematyöluvista ja pääsääntöisesti myös purkamisluvista. Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden tekemiä lupapäätöksiä, viranomaispäätöksiä, tehdään joka keskiviikko.

Lupapäätösten julkipano

Lupapäätösluettelot julkaistaan torstaisin Lupapiste.fi-palvelun julkipanot -osiossa sekä Tampereen palvelupisteessä sijaitsevalla rakennusvalvonnan sähköisellä ilmoitustaululla, missä ne ovat nähtävillä joko 14 tai 30 vuorokauden ajan päätöksen muutoksenhakuajasta riippuen. 

Muutoksenhaku

Rakennusvalvonnan viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä ympäristö- ja rakennusjaostolle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusaika on 14 vuorokautta. Viimeinen oikaisunhakupäivä on merkitty päätösotteeseen, johon on myös liitetty ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

Ympäristö- ja rakennusjaoston tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta. Viimeinen valituspäivä on merkitty pöytäkirjanotteeseen, johon on myös liitetty ohjeet valituksen tekemisestä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta. Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei voi enää valittaa.

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen määräytyy samoin perustein kuin valitusoikeus (MRL 192–193 §).

Huomioi myös tämä

Ennen kuin myönnetyn luvan mukainen rakentaminen tai muun toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, luvan on oltava lainvoimainen.

Lainvoimaisuudella tarkoitetaan sitä, että lupapäätökseen liittyvä muutoksenhakuaika on kulunut umpeen eikä muutosta ole haettu tai se on jätetty tutkimatta tai hylätty. Viranomaispäätöksen lainvoimaisuutta voi tiedustella puhelimitse rakennusvalvonnan toimistosta, kun muutoksenhakuaika on kulunut umpeen. Ympäristö- ja rakennusjaoston tekemän päätöksen lainvoimaisuutta taas voi tiedustella valitusajan umpeen kulumisen jälkeen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamosta.

Päivitetty 5.12.2023