Hyppää sivuvalikkoon

Julkisivumuutokset

Rakentamistapaohje. Ympäristö- ja rakennusjaosto, 2016.

Näissä ohjeissa esitetään julkisivumuutosten suunnitteluperiaatteita ja määritellään, milloin suunnitelmien hyväksyttäminen tai luvan hakeminen on tarpeen.

Julkisivumuutos on yleensä luvanvarainen, jos se olennaisesti muuttaa rakennuksen julkisivua tai kaupunkikuvaa. Luvanvaraisuuteen vaikuttavat mm. rakennuksen sijainti, tyyppi, tyyli, ikä ja ympäristön ominaisuudet.

Julkisivumuutoksia tehtäessä tulee suunnittelijan olla tehtävään nähden riittävän ammattitaitoinen.

HUOM: Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaiden ja asemakaavalla tai lailla suojeltujen rakennusten julkisivumuutoksia suunniteltaessa on noudatettava erityistä harkintaa ja muutokset ovat aina luvanvaraisia.

Toimenpide

Suunnitelmien hyväksyttäminen

Vähäisissä hankkeissa rakennusjärjestyksen 3 § mukainen suunnitelmien hyväksyttäminen voidaan tehdä sähköpostitse tai Lupapiste.fi –palvelun kautta. Kaupunkikuvallisissa asioissa suunnitelman hyväksyy kaupunkikuva-arkkitehti.

Hanke voidaan määrätä luvanvaraiseksi, jos siihen liittyy merkittävä kaupunkikuvallinen tai naapurin etuun vaikuttava näkökulma (toimenpidelupa) tai jos hanke vaikuttaa rakennuksen kerrosalaan, terveellisyyteen tai turvallisuuteen (rakennuslupa).

Lisätietoja

Kaupunkikuva-arkkitehti
puhelin 041 730 2636

Päivitetty 1.7.2022