Hyppää sivuvalikkoon

Tietosuoja ja tiedonhallinta

Kunnan tietosuojaa ja tiedonhallintaa ohjaa keskeisesti laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), tietosuojalaki sekä laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, arkistolaki ja kuntalaki (90 §).

Julkisuusperiaate

Tampereen kaupunki toimii julkisuusmyönteisesti. Tiedonsaannin rajoittamiselle on aina asiallinen peruste. Jos pyydettyä tietoa ei voida antaa, kielteinen päätös perustellaan. Tiedon pyytäjiä kohdellaan tasapuolisesti.

Perustuslain 12.2 §:n mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Viranomaisen asiakirjojen julkisuudesta säädetään julkisuuslaissa. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Mikäli asiakirja ei vielä ole julkinen, tiedonsaanti siitä on viranomaisen harkinnassa. Tiedon saamista ei tällaisistakaan asiakirjoista saa rajoittaa ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista.

Asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai suuren työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä.

Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tiedon vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty, tai se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa. Jos vain osa asiakirjasta on salassa pidettävää, tieto julkisesta osasta annetaan niin, että salainen osa peitetään.

Tiedonhallintalaki

Tiedonhallinnalla tarkoitetaan tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan tiedon elinkaaren ajan.

Tampereen kaupunki on tiedonhallintalain tarkoittama tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintalain tavoite on edistää sähköistä tiedonhallintaa, lisätä yhteentoimivuutta, selkeyttää viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä yhtenäistää tietoturvallisuussäädäntöä. Lain tarkoitus on varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi.

Tampereen kaupungille on laadittu tiedonhallintalain mukainen tiedonhallintamalli. Tampere.fi –sivuilla julkaistaan tiedonhallintalain edellyttämä Tampereen kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä on ohjannut EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on mm. korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojen käsittelyperuste

Suurin osa Tampereen kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Tietosuoja Tampereen kaupungin palveluissa

Kun asioit Tampereen kaupungin palveluissa, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Kaupungin palveluissa tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.

Tampereen kaupunki muistuttaa, että kaupunki ei koskaan ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta ja tiedustele asiakkaan verkkopankkitunnuksia, luottokortin tietoja tai esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn ja käsittelyä valvotaan. Rekistereihin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Lisäksi jokainen kaupungin tietojärjestelmien käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

Tietosuoja on jokaisen perusoikeus. Käsittelemme aina tietojasi huolellisesti ja asianmukaisesti noudattaen lainsäädännön vaatimuksia - aivan kuten tähänkin saakka.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sähköposti: [email protected]

Kirjeposti:
Tampereen kaupunki
Keskusvirastotalo
Tietosuojavastaava
PL 487
33101 Tampere

Tietotilinpäätökset

Tietotilinpäätös on raportti, joka antaa kokonaiskuvan organisaation tiedonhallinnasta ja tietojenkäsittelystä sekä digiturvasta.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tietosuoja

Päivitetty 31.5.2022