Hyppää sivuvalikkoon

Mainoslaitteet

Rakentamistapaohje, rakennusvalvontapäällikkö 16.6.2021. 

Tässä ohjeessa on määritelty, millä ehdoin mainokset voi sijoittaa ilman toimenpidelupaa ja missä tapauksissa lupa- tai hyväksyntämenettely on tarpeen. Suunnitteluohjeita-kappaleeseen on koottu erilaiset mainostyypit ja niihin liittyviä yleisiä suunnitteluperiaatteita. Nämä ohjeet eivät koske yleisille alueille sijoitettavia pysyviä itsenäisiä ulkomainonnan laitteita, eivätkä julkisia opastauluja (esim. tienviitat). Mainosten sijoittaminen vaatii aina kiinteistön haltijan luvan.

Toimenpidelupa- ja hyväksyntämenettelystä voit lukea lisää sivulta Rakentamisen luvat.

Mainostyypit ja niiden luvanvaraisuus

Suunnitteluohjeita

 

Ikkunateippaukset

Teippausten tulee sopia rakennuksen julkisivun ilmeeseen. Liian kirkkaita teippien värejä tulee välttää. Ylempien kerrosten ikkunoihin ei saa tehdä teippauksia.

Ikkunoiden peittäminen kokonaan tulee tarvittaessa tehdä harmaasävyisellä teippauksella tai ikkunan taakse sijoittuvalla levytyksellä tai verholla.

Mainokset julkisivuissa ja katolla

Mainosten tulee olla rakennukseen ja ympäristöön sopivia. Suunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen koko, tyyli, suhteet, yksityiskohdat, materiaalit ja värit. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi tulee mainoksen suunnittelussa käyttää alan ammattilaisten apua. Korkealaatuiseen lopputulokseen pyrittäessä tulee käyttää irtokirjainmainoksia. Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaissa rakennuksissa on noudatettava erityistä harkintaa. Keskustan ja aluekeskusten rakennuksissa tulee käyttää vain irtokirjainmainoksia. Pystysuuntaisten mainosten muotoiluun ja kiinnitykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Viereisten mainosten tulisi olla saman korkuisia. Mainosten koko tulee suhteuttaa rakennukseen ja mainoksen luettavuuteen. Kirjainkorkeuden tulee olla katutasossa enintään 400 mm, rakennuksen yläosissa enintään 600 mm.

Katolle sallitaan pääsääntöisesti vain yksi pääkäyttäjän tai omistajan mainos irtokirjainmainoksena.

Laitteiden kiinnityksissä tulee käyttää ratkaisuja, jotka eivät aiheuta julkisivun ennenaikaista likaantumista tai julkisivuvaurioita. Valaistusta mainoslaitteesta ei saa aiheutua haittaa asumiselle tai liikenteelle.

Valomainoslaatikoita valkoisella taustalla ei saa käyttää. Suuri valkoinen valopinta korostuu liikaa ja aiheuttaa häikäisyä. Valomainoslaatikoita tummalla taustalla voi käyttää vain teollisuusalueilla. Valomainoslaatikossa tulee tekstin olla valaistu ja taustan olla tummempi. Tausta tulee himmentää esim. tummalla värityksellä tai taustateippauksella.

Mainoslakanat

Mainoslakanoiden kiinnityksen tulee olla tukeva ja jännitetty. Telineiden tulee olla siistit ja kunnolla perustetut. Lakanamainoksia ei saa ripustaa tontin katurajoille aitoihin, tolppiin tai terassikaiteisiin.

Mainospylväät

Rakennuksesta irti olevien mainosten tulee olla omalla tontilla, tai sijoittamisesta toisen alueelle tulee tehdä sopimus maanomistajan kanssa. Opasteet eivät saa muodostaa vaarallista näkemäestettä. Keskusta-alueilla ei sallita kiinteistön ulkopuolisia, liikkeisiin ohjaavia opastauluja.

Mainonnasta maantien varsilla ohjeistaa ELY-keskus, jolle mainoksesta on tehtävä ilmoitus: Ulkoinen linkkiELY-keskuksen ohje mainonnasta maantien varrella.

Mainostelineet (A-pukit, tapahtumaliput ja vastaavat ulkomainostelineet)

Rakennuksen julkisivun viereen, katutason liiketilan kohdalle, saa sijoittaa yhden mainostelineen, paitsi Hämeenkadulle. Telineen mainosalueen koko saa olla enintään 0,5 m2 ja telineen korkeus enintään 1200 mm. Telineen tulee olla tukeva ja sen tulee pysyä paikoillaan kovalla tuulellakin. Telineestä ei saa aiheutua haittaa kadun käyttäjille: kävelijöille, muulle liikenteelle, huollolle. Ehdottomasti kiellettyä on sijoittaa teline ajoradan varteen.

Hämeenkadulla ja siihen rajautuvissa sisäänkäyntisyvennyksissä mainostelineiden käyttö on kielletty. Mainostelineiden kiinnittäminen kaiteisiin on myös kielletty.

Mainostelineiden käyttö Hämeenkadun poikkikaduilla on kielletty 10 metrin etäisyydellä Hämeenkadusta. Mitta määritetään tontin Hämeenkatuun rajautuvalta nurkalta poikkikadulle päin mitattuna.

Tuomiokirkonkadun kävelykatuosuudella mainostelineet on sijoitettava lähelle rakennuksen julkisivua. Kadun pinnassa olevaa kivikourua ei saa peittää. Kouru johtaa sadevesiä ja toimii opasteena näkövammaisille.

Viranomainen voi poistaa ohjeiden vastaisesti asetetut mainostelineet.

Mainosten yleissuunnitelma

Useita toimisto- tai liiketiloja sisältäville rakennuksille tulisi laatia mainonnan yleissuunnitelma, joko rakennusluvan yhteydessä tai erillisenä toimenpidelupana.

Yleissuunnitelmassa määritellään mainosten paikat, koko, väri, tyyli ym. ominaisuuksia. Yleissuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös markiisit ja julkisivuvalaisimet.

Mainosten asettaminen yleissuunnitelmassa määritellyin ehdoin voidaan tehdä kiinteistön omistajan luvalla ja valvonnassa ilman toimenpidelupaa.

Markiisit liiketilan ikkunoissa

Markiisien muodon ja värin tulee soveltua rakennukseen, sekä jo asennettuihin markiiseihin. Markiisin muodon tulee kaarevissa ikkunoissa seurata ikkunan muotoa. Markiisien alareunan tulee olla 3,2 metrin korkeudella jalkakäytävän yläpuolella. Helposti ylös nostettava markiisi voi olla 2,4 metrin korkeudella. Veden johtaminen markiisin päältä on tehtävä siten, että ikkunanpielet eivät kärsi vesivaurioita. Markiiseissa saa olla tekstinä vain yrityksen nimi.

Videonäytöt

Näytöt eivät saa aiheuttaa häiriötä asukkaille, eivätkä vaaraa liikenteelle. Jos haittaa asukkaille tai liikenteelle voi syntyä, voidaan lupapäätöksessä rajoittaa näyttöjen kirkkautta, käyttöaikaa, liikkuvan kuvan esittämistä, kuvien näyttöaikaa ja vaihtumistapaa. Jos vaikutuksien arviointi on erityisen vaikeaa, myönnetään näytöille aluksi määräaikainen lupa, ja vasta myöhemmin pysyvä lupa tarkennetuin lupamääräyksin.

 

Lähteet

Mainoslaitteiden luvanvaraisuus perustuu Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 62 §:än. Nämä rakentamistapaohjeet perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 124 §:än, MRA 62 §:än sekä Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen 3 §:än.
Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se ei rumenna ympäristöä. Luvattomat, ympäristöön sopimattomat tai epäsiistit mainoslaitteet voidaan määrätä poistettaviksi.

Järjestyslain 6 §:n mukaan yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tällaisen valon tai mainoksen käyttäjän on poliisin kehotuksesta viipymättä poistettava valo tai mainos. Viranomaisen yleisesti nähtäville asettaman julkisen kuulutuksen tai tiedonannon luvaton poistaminen tai turmeleminen on kielletty.

Päivitetty 4.7.2022