Hyppää sivuvalikkoon

Laaturyhmäkäsittely (yhtiömuotoiset rakennushankkeet)

Laaturyhmäkäsittelystä

Laaturyhmätyöskentelyn piiriin otetaan tarpeen mukaan alueita, jotka

 • edellyttävät erityistä ohjausta kaupungin asuntopolitiikan toteuttamiseksi
 • muodostavat kaupunkikuvallisesti merkittäviä kokonaisuuksia
 • edellyttävät tarkkaa rakentamisen ja ympäristön yhteensovittamista
 • ovat kaupungin elinvoiman kehittämisen kannalta merkittäviä rakentamisen alueita.

Laaturyhmäkäsittely koskee tällä hetkellä kaikkia Vuoreksen (useita kaava-alueita), Härmälänrannan (kaava nro 8388), Santalahden (kaava nro 8048), Hiedanrannan (kaava nro 8793), Hatanpään niemen alueen (kaava nro 8578), Ojalan (kaava nro 8637), Raholan radanvarren (kaava nro 8707), Västinginmäen (kaava nro 8587), Hyhkynlaakson (kaava nro 8391) ja Tohlopinrannan (kaava nro 8525) yhtiömuotoisia rakennushankkeita. Yhtiömuotoisia hankkeita ovat kerrostalot, rivitalot sekä yhtiömuotoiset useamman pientalon kokonaisuudet.

Laaturyhmän käsittelyllä varmistetaan asemakaavan ja muiden ohjeistuksien huomioiminen sekä suunnitelmien riittävä laatutaso ennen rakennuslupavaihetta.

Laaturyhmäkäsittelyssä kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

 • asemakaavan, rakentamistapaohjeen ja muiden alueen toteutusta ohjaavien asiakirjojen mukaisuus
 • tontinluovutusehdoissa, arkkitehtuurikilpailussa tai tontinluovutuskilpailussa edellytettyjen kehittämisteemojen huomiointi
 • tontin liittyminen ympäristöön
 • rakennusten sijoittelu tontilla, julkisivut ja kaupunkikuva
 • pohjaratkaisut - erityisesti porrashuoneet, yhteistilat, asuntojakauma, asuntojen pohjaratkaisut, avautuminen ja näkymät sekä asuntoihin kohdistuva melu
 • piha-alueet, liikennöinti ja pysäköinti
 • taide.

Laaturyhmäkäsittelyn tarpeesta ja käsittelyn ajankohdasta sovitaan kaupunkikuva-arkkitehdin kanssa ensimmäisessä hanketta koskevassa ennakkoneuvottelussa. Laaturyhmäkäsittelyyn kannattaa hakeutua nopeasti ennakkoneuvottelun pitämisen jälkeen ja hyvissä ajoin ennen rakennuslupahakemuksen vireille jättämistä, jotta vältytään mahdollisten suunnitelmamuutosten aiheuttamilta lisäkustannuksilta.

Laaturyhmässä käsiteltäviä rakennuslupa-asioita ei käsitellä kaupunkikuvatoimikunnassa, eivätkä hankkeet vaadi erillistä tontinkäyttösuunnitelman hyväksyttämistä, sillä kaupunkikuvalliset asiat, tontin käyttö ja tontinluovutusehtojen täyttyminen arvioidaan laaturyhmäkäsittelyn yhteydessä. Tontin ympäristöön liittymistä (yhteensovittaminen katusuunnitelmiin ja muihin yleisiin alueisiin) sekä taidetta koskevat lausunnot pyydetään Lupapisteen kautta heti laaturyhmäkäsittelyn jälkeen. Näiden lausuntojen osalta lausuntoprosessi aikaistuu, eikä kyseisiä lausuntoja pyydetä uudestaan rakennuslupavaiheessa, ellei hanke ole muuttunut olennaisesti laaturyhmäkäsittelyn jälkeen.

Laaturyhmäkäsittelyyn liittyvät ohjeet

Laaturyhmän kokousajankohdat

Kevätkauden 2024 kokoukset:

 • 27.3.
 • 10.4.
 • 24.4.
 • 8.5.
 • 22.5.
 • 5.6.
 • 19.6.

Laaturyhmän kokoonpano

 • Juha Henttonen, rakennusvalvontapäällikkö, rakennusvalvonta (puheenjohtaja)
 • Saana Karala, kaupunkikuva-arkkitehti, rakennusvalvonta
 • Jari Usvajärvi, maisema-asiantuntija, rakennusvalvonta
 • Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö, asemakaavoitus
 • Aila Taura, tonttipäällikkö, kiinteistötoimi

Laaturyhmän sihteerinä toimii kaupunkikuva-assistentti Ella Keinänen.

Päivitetty 25.4.2024