Ympäristönsuojeluun liittyvät luvat, ilmoitukset ja lomakkeet

Aumausilmoitus

Aumasta eli lannan patteroinnista pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä myös poikkeamisesta lannan levityksen kieltoajasta sekä lannan lisäksi myös orgaanisten lannoitevalmisteiden aumavarastoinnista sekä kompostin jälkikypsytyksestä.

Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma

Huvivenesataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Alusjätteiden vastaanotto, keräys, varastointi, käsittely ja hyödyntäminen on suunniteltava ottaen huomioon sataman tyyppi ja koko sekä alukset, jotka satamaa käyttävät. Huvivenesatama voi tehdä toisen huvivenesataman kanssa yhteisen jätehuoltosuunnitelman. Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma on esitettävä hyväksyttäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka merkitsee hyväksytyn suunnitelman ympäristönsuojelulain mukaiseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätelain mukaan jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemiseksi. Samaan ilmoitukseen voidaan sisällyttää tiedot kaikista saman toiminnanharjoittajan järjestämään keräykseen kuuluvista kunnassa sijaitsevista jätteen vastaanottopaikoista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristölupaa tai on osa ympäristönluvanvaraista muuta toimintaa.

Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä on tehtävä meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty, mistä toiminnoista meluilmoitus tulee tehdä.

Lisätietoa meluilmoitusmenettelystä

Leirintäalueilmoitus

Jos perustat leirintäalueen tai muutat olemassa olevan alueen toimintaa olennaisesti, tee kirjallinen ilmoitus kunnan viranomaiselle.

Tampereella leirintäalueviranomaisena toimii ympäristö- ja rakennusjaosto.

Toimita ilmoitus Tampereen kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköpostitse.

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen tai rauhoituksen lakkauttaminen yksityismaalla

Luonnonmuistomerkkejä voivat olla esimerkiksi puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma. Maanomistaja voi hakea luonnonmuodostuman rauhoittamista luonnonmuistomerkiksi, jos sitä on kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn takia on aihetta suojella. Luonnonmuistomerkin rauhoittamispäätöksestä ja merkinnästä vastaa alueen viranomainen. Muualla kuin valtion maalla päätöksen luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta tekee kunta. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen ja turmeleminen on kielletty. Rauhoitukselle on myös mahdollista hakea lakkautusta, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai jos luonnonmuistomerkki haittaa yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen toteuttamista.

Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupahakemus osoitetaan Tampereen ympäristö- ja rakennusjaostolle ja päätöksen valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö. Mikäli toiminta edellyttää myös ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, käsitellään hakemukset ns. yhteislupana.

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveotosta on kuitenkin ilmoitettava ottamisen sijainti ja laajuus silloin, kun ainesmäärä on yli 500 kiintokuutiometriä.

Maanalaisen öljysäiliön käytöstä poistaminen

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat muuttuneet 1.5.2023. Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden maahan jättämistä koskevasta poikkeamismenettelystä on luovuttu, eikä niiden maaperään jättämisestä enää haeta erikseen poikkeuslupaa Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Jatkossa käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättämisen edellytyksenä ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaan on, että Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastaja tai tarkastusliike on asianmukaisesti poistanut öljysäiliön käytöstä. Käytöstä poisto tarkoittaa, että säiliö on tyhjennetty, putsattu ja tarkastettu. Lisäksi täyttöputki on katkaistu ja tulpattu, ylitäytönestin poistettu sekä säiliön kansi suljettu ja tiivistetty luotettavalla tavalla. Tarkastuksessa varmistetaan, että säiliö on ehjä eikä ole syytä epäillä maaperän pilaantuneisuutta. Vaikka öljysäiliön käytöstä poiston tekee tarkastusliike, myös kiinteistön omistajan on hyvä varmistaa, että säiliön käytöstäpoisto tehdään määräyksen mukaisesti.

Öljysäiliön käytöstäpoiston tarkastuspöytäkirja tulee lähettää tiedoksi ympäristönsuojeluyksikköön.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Jos maastossa järjestetään luonnolle, asutukselle ja virkistäytymiselle haittaa aiheuttavia tapahtumia, sille on haettava kunnan lupa.

Maastoliikennelain mukaan moottoriajoneuvokilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen on haettava ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Osoita vapaamuotoinen lupahakemus ympäristö- ja rakennusjaostolle ja toimita ympäristönsuojeluyksikköön.

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja talousvedestä

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Taajama-alueen ulkopuolella ei kiinteistöllä välttämättä ole liittymisvelvollisuutta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen arvioi liittymisvelvollisuuden. Arviointia varten tarvitaan tiedot jätevesijärjestelmästä sekä talousvesikaivon vedenlaadusta.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista voidaan myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen ja talouteen liittyviä erityisperusteita.

Jäteveden käsittelyvaatimukset koskevat kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet yleiseen jätevesiviemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeamisluvan käsittelyvaatimuksista. Tampereen kaupungilla asian ratkaisee ympäristöpäällikkö.

Lisätietoja poikkeamisluvan hakemisesta saat Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä.

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Rekisteröinti koskee tiettyjä toimialoja, joille on annettu valtioneuvoston asetukset ympäristönsuojeluvaatimuksista. Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröitävästä toiminnasta ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisestä vapautuksen, jos vesihuoltolaissa määritetyt kriteerit täyttyvät. Tampereen kaupungilla asian ratkaisee ympäristöpäällikkö.

Vesiliikennelain mukainen lupa

Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen. Osoita vapaamuotoinen lupahakemus ympäristö- ja rakennusjaostolle ja toimita ympäristönsuojeluyksikköön.

Yleisötapahtuman jätehuoltosuunnitelma

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen.

Tapahtuman jätehuolto tulee aina suunnitella etukäteen ja suunnittelussa on otettava huomioon kunnalliset jätehuoltomääräykset. Jätehuoltosuunnitelma on pyydettäessä esitettävä kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle.

Jätehuoltosuunnitelmassa esitetään mm. arvio tapahtuman kävijämäärästä sekä muodostuvista jätemääristä, jätteen keräysastioiden määrä ja sijoittuminen, jätteiden lajitteluohjeet, tyhjennystiheys, jätteen kuljetusyhtiö, yhteystiedot ja tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön puhtaanapito ja loppusiivouksen järjestäminen.

Tapahtuman järjestäjä vastaa lisäksi jätehuoltoon liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä siitä, että tilaisuuteen varattu alue ja sen lähiympäristö pidetään puhtaana tilaisuuden aikana sekä siivotaan sen päätyttyä.

Ympäristöhaittaa koskeva toimenpidepyyntö

Ympäristöhaittaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmoitus asiasta, joka aiheuttaa haittaa ympäristössä ja jota asukas pyytää ympäristönsuojelua selvittämään.

Toimenpidepyynnön voi tehdä esimerkiksi roskaantumisesta, päästöhavainnosta vesistössä, savuhaitasta, häiritsevästä melusta tai työmaapölystä. Toimenpidepyyntöön on hyvä liittää haitan tarkka sijainti sekä kuvaus haitasta ja sen aiheuttajasta, jos se on tiedossa. Toimenpidepyyntö kirjataan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Facta).

Jos on kyse välittömiä torjuntatoimia edellyttävästä ympäristön pilaantumisen tai terveyshaitan vaaraa aiheuttavasta vahingosta kuten öljy- tai kemikaalivuodosta, ota yhteyttä hätäkeskukseen numeroon 112.

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvan tarpeesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta.

Tampereen kaupungin alueella ympäristölupa-asian ratkaisee riippuen toiminnan laajuudesta joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto. Ympäristö- ja rakennusjaostolle kuuluvan ympäristöluvan käsittelee ja valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö.

Lisätietoa ympäristöluvasta ja ilmoituslomakkeet

Myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen, lupapäätöksen tarkistaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen vaativat hakemuksen tekemisen. 

Lupaprosessi on monivaiheinen, joten lainvoimaisen päätöksen saaminen voi kestää kauankin. Lupaprosessiin kuuluu mm. lupahakemuksesta tiedottaminen kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Samoin kuulutetaan ympäristö- ja rakennusjaoston tekemästä päätöksestä. Kuulutusten tavoitteena on varmistaa, että asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja hakea muutosta ympäristölupahakemuksista ja -päätöksistä. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin viranomaiselle toimitettu lupahakemus.

Käsittelyn sujuvoittamiseksi, ota yhteyttä ympäristönsuojeluyksikköön ennen hakemuksen jättämistä. Tee ympäristölupahakemus käyttäen ympäristöhallinnon lomakkeita. Toimita ympäristö- ja rakennusjaostolle osoitettu hakemus Tampereen kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Koeluonteista toimintaa voi olla esim. uuden tekniikan, raaka- tai polttoaineen, valmistus- tai polttomenetelmän tai puhdistuslaitteen kokeilu. Koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä lupaviranomaiselle ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Tampereella lupaviranomaisena toimii ympäristö- ja rakennusjaosto ja asian valmistelee ympäristönsuojeluyksikkö.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä viranomaiselle. Tilanteen voi aiheuttaa onnettomuus, ennakoimaton tuotantohäiriö, purkutyöt tai muu syy. Pilaantumista tai sen vaaraa voivat aiheuttaa kiinteän aineen, nesteen tai kaasun päästöt, jäte tai esimerkiksi radioaktiivisuus.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus

Yleinen ilmoitusmenettely on ympäristöluvan kaltainen menettely ympäristönsuojelulaissa rajatuille toiminnoille.

Toimita ympäristö- ja rakennusjaostolle osoitettu ilmoitus Tampereen kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Täytä ilmoitus mahdollisimman täydellisesti. Selkeä ja mahdollisimman täydellinen ilmoitus edesauttaa asian nopeaa käsittelyä. Lain mukaisesti puutteellista ilmoitusta on mahdollista täydentää vain kerran.

Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii kaupungissa ympäristönsuojelun luvista, valvonnasta ja edistämisestä. Ympäristönsuojelun kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines, vesihuolto-, vesi- ja luonnonsuojelulain mukaisia viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii omalta osaltaan myös vesien-, luonnon- ja ilmansuojelusta, meluntorjunnasta sekä ympäristön tilan seurannasta. Tavoitteena on turvata kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen ympäristö.
Päivitetty 9.4.2024