Kaupungin suostumuksen hakeminen liikennemerkeille

Toimintaohje pihojen ja yksityisteiden liikenteenohjauslaitteiden lupahakemukseen.
 

Milloin liikenteenohjauslaitteen asettamiselle tarvitaan kunnan suostumus?

Tienpitäjä eli kiinteistön omistaja tai haltija tai tieosakas tarvitsee kunnan suostumuksen asettaakseen liikenteenohjauslaitteen (liikennemerkki, tiemerkintä, liikennevalo tai sulkulaite) omistamalleen tai hallinnoimalleen kiinteistölle, joka on tarkoitettu yleiselle liikenteelle, tai on yleisesti liikenteeseen käytetty, esim. kaupan pysäköintialue, yleisessä käytössä oleva jalankulun ja/tai pyöräilyn väylä tai yksityistie.

Omakoti-, rivi- ja kerrostalojen pihat ovat lähtökohtaisesti tien ulkopuolisia alueita, eikä siellä sovelleta tieliikennelakia. Liikenteenohjauslaitteen asettaminen muuttaa tilannetta. Liikenteenohjauslaitteen asettaminen on julkisen vallan käyttöä; liikenteenohjauslaite velvoittaa, määrää tai ohjaa tienkäyttäjää. Mikäli liikenteenohjauslaitteita halutaan asettaa em. pihoille, tulee myös näille hakea kunnan suostumusta, koska liikennemerkki on tien tunnusmerkki ja tieliikennelain 71.1 §:n 3 kohdan mukaan kunnan suostumus tarvitaan, jos liikenteenohjauslaite asetetaan muulle tielle kuin maantielle, kadulle tai kunnan hallinnoimalle tielle.

Uuden tieliikennelain voimaantulon jälkeen ilman suostumusta asetetut liikennemerkit eivät ole lainvoimaisia ja poliisilla tai se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite, saa poistaa tämän lain vastaisesti asetetun liikenteenohjauslaitteen (71.4 §).

Milloin kunnan suostumusta liikenteenohjauslaitteen asettamiselle ei tarvita?

  • Tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten ja tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen
  • Osoitenumerokilven pystyttämiseen
  • Ennen uuden tieliikennelain voimaantuloa 1.6.2020 asetetuille liikenteenohjauslaitteille, poikkeuksena tilanne, jossa pysäköintiä halutaan valvoa kunnallisen pysäköinninvalvonnan toimesta, jolloin kunnan suostumus tarvitaan
  • Vanhan liikennemerkin uusintaan, tai vähäiseen siirtoon, jos sen sisältö ei muutu

Hakemuksen toimitus

Tampereen kaupungin suostumusta haetaan lähettämällä hakemus sähköpostitse kaupungin kirjaamoon[email protected]

Hakemuksessa tulee esittää:

  • Perustelut, miksi liikenteenohjauslaitteita asetetaan kiinteistölle.
  • Suunnitelmakartta, jossa graafisesti (kuvina) esitetään liikenteenohjauslaitteet (liikennemerkit, ajoratamaalaukset, sulkulaitteet) sekä niiden asennuspaikka ja katselusuunta. Myös mahdolliset aiemmin asetetut liikenteenohjauslaitteet tulee esittää kuvassa. Suunnitelman on oltava riittävän tarkka, jotta koordinaatit voidaan selvittää.
  • Liikennemerkistä ilmoitetaan Väyläviraston ohjeen mukainen nimi ja numero, ellei liikennemerkin kuvaa ole esitetty suunnitelmakartassa. Lisätietoja Väyläviraston sivuilta.
  • Jos kyseessä on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, hallituksen tai muun päätösvaltaisen tahon päätös liikennemerkkien asettamisesta, ja jos kyseessä on kiinteistö, todistus omistuksesta tai hallinnosta. Mikäli kyseessä on tiekunta, tarvitaan sen kokouksen päätös.
  • Mikäli kiinteistöllä on useita omistajia tai haltijoita, tulee hakemukseen liittää valtakirja muilta omistajilta tai haltijoilta. Mikäli kyseessä on yksityistie eikä tiekuntaa ole perustettu, tarvitaan kaikkien tieosakkaiden suostumus/valtakirjat.

 

Suunnitelman laadinnassa ja liikennemerkkien asettamisessa on noudatettava tieliikennelakia.

Tarvittaessa suunnittelun voi hankkia asiantuntijapalveluita tarjoavilta suunnittelutoimistoilta. Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnitteluyksikköön, jotta vältytään turhalta käsittelyajan pitkittymiseltä.

Ohjeita suunnitteluun:

Kaupunki huomioi suostumusta antaessaan, että liikenteenohjauslaite on oikeasisältöinen ja tarkoituksenmukainen tien käytön kannalta. Kaupunki pyytää tarvittaessa poliisilta, ELY-keskukselta tai pelastuslaitokselta lausunnon liikenteenohjauslaitteen asettamisesta.

Kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on liikenteenohjauslaitteen paikalleen asentaminen ja kunnossapito. Hakija vastaa myös liikenteenohjauslaitteen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, vaikka olosuhteet tai tilanne muuttuisivat.

Liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on toimitettava tieto Väylävirastolle ohjauslaitetta koskevan tiedon tallentamiseksi Digiroad-tietojärjestelmään. Tampereen kaupunki toimittaa toistaiseksi myös yksityisen tienpitäjän liikenteenohjauslaitteiden tiedot Väylävirastoon.

Päätös suostumuksesta liikenteenohjauslaitteen asettamiseen toimitetaan hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Päätökseen liitetään hallintolain mukainen oikaisuvaatimusohje (tieliikennelaki 193 §).

Kunnalla on mahdollisuus periä maksu suostumuksen käsittelystä. Toistaiseksi Tampereella maksua ei peritä.

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö

sähköposti: [email protected]

Päivitetty 12.12.2022