Hyppää sivuvalikkoon

Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Rakennusvalvontapäällikön ohje 25.5.2022.

Vähäisen poikkeamisen hakeminen ja hyväksyminen

Poikkeamisen mahdollisuudesta on aina neuvoteltava etukäteen rakennusvalvonnan lupakäsittelijän kanssa lupahanketta esiteltäessä. Vähäistä poikkeamista haetaan rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen yhteydessä Lupapisteen kautta. Vähäiset poikkeamiset perusteluineen kirjoitetaan Hakemuksen tiedot -välilehdelle.

Vähäiset poikkeamiset hyväksytään lupapäätöksen yhteydessä, tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää rakennusluvan, kun hakemuksessa on kysymys vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen poikkeamisen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen estä rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten täyttymistä.

Maisematyölupien ja purkamislupien kohdalla vähäistä poikkeamista ei voida myöntää. Myöskään suojelumääräyksistä tai esimerkiksi suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista ei voida myöntää poikkeamisia.

Vähäisistä poikkeamisista peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu (500 euroa poikkeamista kohti).

Perustelut

Hakijan tulee esittää vähäiselle poikkeamiselle perustelut. Perusteluiksi eivät riitä taloudelliset syyt, vaan poikkeamisen tulee johtaa kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisempaan ja kaupunkikuvallisesti laadukkaampaan lopputulokseen kuin rakentamismääräyksiä tai asemakaavaa tarkkaan noudattamalla. 

Naapureiden kuuleminen ja lausunnot

Vähäiset poikkeamiset tulee ilmoittaa naapureille lupahakemuksen vireilletulon yhteydessä. Naapurin kuulemisessa on esitettävä vähäiset poikkeamiset perusteluineen. Kuuleminen voidaan jättää myös kunnan järjestettäväksi maksusta. 

Jos poikkeamisella on vaikutusta naapurin etuun, on hakijan toimitettava hakemuksen liitteeksi kyseisen naapurin kirjallinen suostumus. Kaupunki ei suostumusta voi hankkia. Esimerkiksi vähäinenkin naapurin suuntaan tapahtuva rakennusalan ylitys, naapuria varjostava korkeuden ylitys tai poikkeaminen, joka rajoittaa naapuritontin käyttöä edellyttää yleensä naapurin suostumuksen, jotta poikkeaminen voidaan myöntää. 

Vähäisen poikkeamisen vaikutusten arviointi edellyttää usein muun viranomaisen tai toimielimen lausuntoa, sijoituslupaa tai muuta selvitystä, joiden tarpeellisuudesta ja hankintatavasta tulee neuvotella lupakäsittelijän kanssa.

Vähäisyyden määrittely

Vähäiseen poikkeamiseen otetaan kantaa tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Poikkeamisen mahdollisuus ja suuruus ovat poikettavasta säädöksestä riippuen erilaisia. Esimerkiksi kerrosalan ylittäminen sallitaan vain vähäisessä määrin ja painavin perustein. Vähäisen kerrosalan ylityksen tulee pääsääntöisesti mahtua rakennusalalle ja sallittuun rakennuksen korkeuteen. Rakennuksen sijainti tai korkeus voi poiketa vähäisesti asemakaavasta, mikäli suunnittelun tuloksena saavutetaan tontin käytön kannalta perusteltu ja kaavan tavoitteiden mukainen kokonaisuus. Jos kerrosalan ylitys, rakennuksen sijainti tai korkeus poikkeaa asemakaavasta vähäistä enemmän, tarvitaan poikkeamispäätös. Rakennusvalvonnan ennakkoneuvottelussa arvioidaan, käsitelläänkö hankkeen sisältämät poikkeamiset rakennuslupapäätöksen yhteydessä vähäisinä poikkeamisina vai asemakaavoituksen erillisellä poikkeamispäätöksellä.  

Tyypillisiä esimerkkejä vähäisistä poikkeamisista:

  • Kaavan mukaisten rakennusalojen rajojen ja sallittujen korkeuksien vähäinen ylittäminen sekä rakentaminen sallittua lähemmäksi naapurin rajaa naapurin suostumuksella 
  • Rakennelmien tai rakennusosien sijoittaminen vähäisesti lähemmäksi tontin rajaa kuin rakennusjärjestys sallii
  • Kaavan kerrosalan vähäinen ylitys, jos ylityksellä saavutetaan kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisempi ja kaupunkikuvallisesti laadukkaampi lopputulos kuin asemakaavaa tarkkaan noudattamalla ja ylitys mahdollistaa esimerkiksi laadukkaiden yhteistilojen toteutuksen hankkeessa.
  • Poikkeaminen vähäisesti kaavan julkisivumateriaaleista tai kattomuodosta 
  • Poikkeaminen vähäisesti rakentamismääräyksestä esimerkiksi korjausrakentamisen yhteydessä 
  • Poikkeaminen rakennuskielloista korjausrakentamishankkeissa silloin, kun asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. 

Poikkeamiseen liittyviä säännöksiä

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § - 176 §

Päivitetty 21.2.2023