Hyppää sivuvalikkoon

Opintojen suorittaminen LOPS2021

Opiskeluaika ja työmäärä

Lukion voi suorittaa kahdessa – neljässä vuodessa, mutta suosittelemme sen suorittamista kolmessa vuodessa. Opiskelijan on suoritettava vähintään 150 opintopistettä, joista ainakin 20 op on oltava valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Jotta lukion suoritus kolmessa vuodessa onnistuisi, on opintoja suoritettava oheisen taulukon mukaisesti:

taulukko suoritettavasta opintopistemäärästä
VUOSI 1. PERIODI 2. PERIODI 3. PERIODI 4. PERIODI PROJEKTI 5. PERIODI
1. 12-14 op 12-14 op 12-14 op 12-14 op 1-2 op 12-14 op
2. 12-14 op 12-14 op 12-14 op 12-14 op 1-2 op 12-14 op
3. 10-12 op 10-12 op 10-12 op

Abiturienttien on muistettava, että lukion päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen saamiseksi on 150 opintopistettä oltava suoritettuina huhtikuun loppuun mennessä. Opintojaan nopeuttava opiskelija voi halutessaan opiskella kahta saman tai eri aineen opintojaksoa samaan aikaan. Asiasta on neuvoteltava opettajan kanssa. Luvan myöntää rehtori. Mikäli mahdollista, opiskelijan olisi hyvä suorittaa lukion aikana opintojaksoja myös itsenäisesti (katso tarkemmin kohta itsenäinen opiskelu). Syksyllä valmistuvien opiskelijoiden suoritusten pitää olla valmiina ensimmäisen jakson loppuun mennessä.

Opintojakson suorittaminen

Oppiaineen opetus on jaettu opintojaksoihin. Opintojakso suoritetaan osallistumalla oppitunneille sekä tekemällä opintojakson aikana annetut tehtävät ja välikokeet tai loppukoe. Opiskelija saa yrittää korottaa opintojakson hyväksyttyä arvosanaa (5 tai parempi) osallistumalla opintojaksolle uudelleen. Näistä arvosanoista parempi on opintojakson arvosana.

Hylätyn opintojakson arvosanaa (4) voi yrittää korottaa osallistumalla uusintakuulusteluun tai käymällä opintojakso uudelleen.

Päättöviikot

Periodin lopussa on 7 päivän mittainen päättöviikko. Koko päivä on saman koodin työskentelyä.

Uusintaviikko

Uusinnat ovat 3 päivänä aineittain, kokeet klo 16.00

  • tiistaisin matemaattiset aineet

  • keskiviikkoisin reaaliaineet

  • torstaisin kielet ja äidinkieli

Uusintakokeessa voi uusia kyseisen periodin opintojaksoja, jos olet pois kokeesta hyväksyttävästä syystä tai arvosana on 4. Jos ilmoittaudut uusintaan, etkä saavu paikalle, on uusintaoikeus käytetty. Uusintakokeessa voit tehdä enintään 2 koetta.

3. periodin uusinnassa helmikuussa ja 5. periodin uusinnassa kesäkuussa voit uusia mitä tahansa opintojaksoja, joista uusintaoikeus on käyttämättä. Ilmoittaudu näihin laittamalla opettajalle wilmaviesti.

uusintakokeiden aikataulu
PERIODI ILMOITTAUTUMINEN (VIIMEISTÄÄN) UUSINTAPÄIVÄT
5/2023-24 Tiistai 4.6.2024 klo 16 To 6.6. kaikki aineet
1/2024-25 Torstai 10.10.2024 klo 16 Ti 22.10- To 24.10.
2/2024-25 Torstai 5.12.2024 klo 16 Ti 10.12. - To 12.12.
3/2024-25 Torstai 13.2.2025 klo 16 Ti 18.2. - To 20.2
4/2024-25 Keskiviikko 9.4.2025 klo 16 Ma 14.4. - Ke 16.4
5/2024-25 Tiistai 3.6.2025 klo 16 To 5.6.2025 kaikki aineet

Opintojakson arviointi

Arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin pohjana on oltava riittävästi opiskelijan antamia erilaisia näyttöjä oppimisestaan ja osaamisestaan. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät.

Opintojakson alussa opettaja ilmoittaa, mitä näyttöjä vaaditaan arvioinnin edellytysten täyttämiseksi.

Arvioinnin edellytyksiä ovat mm.

• osallistuminen opetukseen

• opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen

• opintojakson koe ja/tai muut ilmoitetut näytöt

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.

Koulukohtaiset opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty)

Keskeytetystä opintojaksosta annetaan merkintä K (K = keskeytetty).

Keskeytettyä opintojaksoa ei voi täydentää, vaan opiskelijan on opiskeltava se uudelleen. Opiskelija voi itse keskeyttää opintojakson opiskelun perustellusta syystä sovittuaan asiasta aineenopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Opettaja voi keskeyttää opiskelijan opintojakson runsaiden poissaolojen vuoksi opiskelijaa kuultuaan. Poissaolomerkinnän yhteydessä olevaan huomioita-kenttään merkitään varoitus ja perustelu opintojakson keskeytymisvaarasta.

Täydennettävästä opintojaksosta annetaan merkintä T (T = täydennettävä).

Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan periodin aikana. Mikäli täydennyksiä ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, opintojakson arvosana laskee tai suoritus voi mitätöityä (T -> H) ja opiskelija joutuu suorittamaan opintojakson uudestaan.

Opintopistekertymään ei lasketa keskeytettyä (K), täydennettävää (T) eikä hylättyä (H) opintojaksoa. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen opintojakso lasketaan opintopistekertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttävästi.

Valinnaisten valtakunnallisten hylättyjä (4) arvosanoja voidaan jättää pois oppimäärästä opiskelijan pyynnöstä.

Oppiaineen oppimäärän suorittaminen

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

taulukko hylättyjen opintopisteiden määrästä
OPPIAINEEN OPINTOPISTEET HYLÄTTYJÄ ENINTÄÄN
2-5 op 0 op
6-11 op 2 op
12-17 op 4 op
18- op 6 op

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen hyväksytysti suoritetun oppimäärän arvosana (= päättötodistuksen arvosana) määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen perusteella arvioinnin suorittajien harkinnan mukaan.

Päättötodistuksen saamisen edellytys on, että opiskelija on opiskellut kaikki oppiaineiden pakolliset opintojaksot, valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja vähintään 20 op ja kokonaisopintopistemäärä on ainakin 150 op.

Läsnäolo koulussa

Lukion opiskelijan on osallistuttava kaikille opintojakson oppitunneille. Poissaolot yhteistilaisuuksista katsotaan poissaoloiksi ko. opintojakson tunneilta. Poissaolot selvitetään Wilma-ohjelman kautta.

Vanhempiensa/huoltajiensa luona asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan poissaolot varmentaa vanhempi/ huoltaja.

Täysi-ikäinen selvittää poissaolonsa itse. Jos koulun henkilöstöllä on syytä epäillä, että toistuvat poissaolot ovat perusteettomia, voi ryhmänohjaaja/ rehtori vaatia tarkempaa selvitystä poissaolon syystä (vanhempien varmennus, lääkärin tai terveydenhoitajan todistus).

Jos opiskelija tietää, että hänen on oltava poissa koulusta, hän pyytää luvan etukäteen hyvissä ajoin. Yhden tunnin poissaolo pyydetään kurssin opettajalta, 1 – 5 päivän poissaoloon pyydetään lupa ryhmänohjaajalta. Poissaoloanomuksen voi tehdä Wilma-ohjelman kautta. Pidemmät poissaololuvat anotaan apulaisrehtorilta.

Opintojakson ensimmäisellä oppitunnilla pitää olla läsnä.

Itsenäinen opiskelu

Opiskelija voi suorittaa opintojakson tai sen osan osallistumatta opetukseen, mikäli opintojaksoa ei järjestetä teknillisessä lukiossa tai muusta perustellusta syystä. Itsenäisestä opiskelusta on neuvoteltava ensin opinto-ohjaajan tai aineenopettajan kanssa. Aineenopettajan kanssa suunnitellaan suoritusaikataulu, ja aineenopettaja kertoo suoritusohjeet. Lopuksi opiskelijan on pyydettävä suunnitelmalleen hyväksyntä rehtorilta.

Itsenäisesti opiskellun opintojakson opinnoista edellytetään hyväksytty arvosana.

Lukiokoulutuksen verkkotarjottimelta suoritetut opintojaksot eivät ole itsenäistä opiskelua.

Katsomusaineiden opiskelu

Ev.lut kirkkokuntaan kuuluvat opiskelijat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille tai opiskelijoille, joiden oman uskonnon opetusta ei ole järjestetty, opetetaan elämänkatsomustietoa.

Tampereen teknillisessä lukiossa järjestetään lähiopetuksena evankelis-luterilaisen uskonnon, islamin uskonnon ja elämänkatsomustiedon kursseja. Elämänkatsomustiedon syventäviä opintoja on mahdollista suorittaa verkkokursseina. Ortodoksista uskontoa opiskellaan verkko-opintoina.

Pitkän matematiikan vaihtaminen lyhyeksi

Pitkän matematiikan vaihtamisesta lyhyeen on neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa. Vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen päätös.

Opiskelun keskeyttäminen ja eroaminen

Opiskelijan edellytetään opiskelevan yhtäjaksoisesti. Rehtori voi antaa luvan opiskelun keskeyttämiseen erittäin pätevästä syystä. Opintojen keskeyttämistä anotaan kirjallisesti rehtorilta. Jos opiskelija aikoo erota koulusta, niin hänen on ensin keskusteltava jatkosuunnitelmistaan opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa. Saadakseen erotodistuksen opiskelijan on käymiensä keskustelujen lisäksi allekirjoitettava eroanomus.

 

Päivitetty 20.5.2024