Hyppää sivuvalikkoon

Musiikki

Pakolliset opinnot:

MU1 Intro – kaikki soimaan (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää omaa musiikillista identiteettiään, kehittää monipuolisesti musisointitaitojaan ja rohkaistuu käyttämään musiikkia ilmaisunsa välineenä. Opiskelija oppii käyttämään musiikkiteknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja tutustuu musiikin vaikuttavuuteen yksilön elämässä ja yhteiskunnassa.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU2 Syke – soiva ilmaisu (2 op)

Suositeltavat esitiedot: MU1

Opiskelija syventää osaamistaan valitsemissaan musiikillisissa ilmaisutavoissa ja kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan. Opintojaksolla perehdytään suomalaisiin ja opiskelijoiden omiin musiikkikulttuureihin ja analysoidaan niiden piirteitä ja merkityksiä. Opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla uudenlaisia musiikillisen ilmaisun tapoja.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

MU3 Genre – globaali uteliaisuus (2 op)

Suositeltavat esitiedot: MU1 tai aiempi soitto- tai laulukokemus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa ja suhtautuu uteliaasti itselleen uusiin musiikin lajeihin. Opintojaksolla perehdytään eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin monipuolisesti esimerkiksi musisoimalla ja kuuntelemalla. Opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä, ja tiedostaa kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU4 Demo – luovasti yhdessä (2 op)

Suositeltavat esitiedot: MU1 tai aiempi soitto- tai laulukokemus

Opiskelija kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä

prosessissa ja hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin, mediaan ja yhteiskuntaan. Keskeisinä työtapoina opintojaksolla voivat olla musiikkiprojektin toteuttaminen, omien musiikillisten ideoiden työstäminen, vierailut, luennot tai tiedon hankinta ja prosessointi.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

MU5 Bändi (1-6op)

Suositeltavat esitiedot: MU1 tai aiempi soitto- tai laulukokemus

Opintojaksolla opiskelijoista muodostetaan toimivia bändikokoonpanoja, jotka suunnittelevat soitettavan ohjelmiston itse. Opiskelijat syventävät soitto- ja laulutaitojaan, yhteismusisointivalmiuksiaan sekä soittimiston ja äänilaitteiden hallintaa. Bändiryhmät esiintyvät koulun juhlissa ja muissa tapahtumissa. Lisäksi ryhmän toiveiden mukaisesti voidaan perehtyä myös muihin yhtyetoiminnan osa-alueisiin, kuten säveltämiseen, sovittamiseen, improvisointiin tai studiotyöskentelyyn. Opintojakso voidaan toteuttaa myös osittain itsenäisenä bändiryhmän tavoitteellisena harjoitteluna tai osana isompaa musiikkiprojektia.

Yhden jakson mittaisesta osallistumisesta opiskelija saa yhden opintopisteen.

MU6 Kuoro (1-6op)

Suositeltavat esitiedot: MU1 tai aiempi soitto- tai laulukokemus

Opintojaksolla tehdään äänenkäytön ja laulutekniikan harjoituksia ja tähdätään kohti luontevaa ja tervettä äänenkäyttöä. Kuorolaiset suunnittelevat lauluohjelmiston ja sovitukset yhdessä opettajan kanssa. Kuoro esiintyy koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.

Yhden jakson mittaisesta osallistumisesta kuoroon opiskelija saa yhden opintopisteen.

MU7 Musiikkiteknologia (2op)

Suositeltavat esitiedot: MU1 tai aiempi soitto- tai laulukokemus

Opintojaksolla opiskellaan musiikkiteknologian perusteita, kuten äänittämistä, editoimista, miksaamista, midi-työskentelyä sekä esitystekniikkaa. Tehtävissä hyödynnetään opiskelijoiden omia laitteita ja ilmaiseksi saatavilla olevia ohjelmistoja. Opiskelijat toteuttavat omia musiikkiprojektejaan yksin tai ryhmissä. Opintojakso voidaan myös mahdollisuuksien mukaan toteuttaa yhteistyössä toisten oppiaineiden, kuten peliohjelmoinnin tai ilmaisutaidon kanssa.

Päivitetty 26.1.2023