Hyppää sivuvalikkoon

Suomi toisena kielenä

Pakolliset opinnot:

S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan tekstikäsitystä esimerkiksi havainnoimalla kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä. Opiskelija harjoittelee tekstin tuottamisen prosessia ja oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kirjoittamisprosessin hallintaa.

S22 Kieli ja tekstitietoisuus (1 op)

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta. Opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia kielenkäyttötilanteita ja -ympäristöjä kielitaitonsa kehittämisessä. Opintojaksossa arvioidaan opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta tai eri kielenkäyttötilanteiden hallintaa.

S23 Vuorovaikutus 1 (1 op)

Opintojakson aikana opiskelija kehittää viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan sekä syventää viestijäkuvaansa. Opintojaksossa arvioidaan lukio-opinnoissa tarvittavia viestintätaitoja.

S24 Kirjallisuus 1 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: S21 - S23

Opintojaksossa perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja harjoitellaan kaunokirjallisuuden erittelyn taitoja sekä kirjallisesti että suullisesti. Tutustutaan esittävän taiteen ominaispiirteisiin ja ilmaisukeinoihin esimerkiksi teatteri- ja elokuvakäynnillä. Luetaan vähintään yksi suomenkielinen kokonaisteos, jonka avulla kehitetään kielellisten rakenteiden ja sanaston hallintaa. Opintojaksossa arvioidaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja.

S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: S21 - S24

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan. Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisissa teksteissä käytettäviä argumentoinnin keinoja sekä oppii myös itse perustelemaan mielipiteitään yhä monipuolisemmin. Opintojakson aikana luetaan kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojaksossa arvioidaan erityisesti vaikuttamisen ja argumentoinnin keinojen hallintaa.

S26 Kirjoittaminen (1 op)

Vaadittavat esitiedot: S21 - S25

Opiskelija rohkaistuu kirjoittajana, oppii hallitsemaan kirjoittamisprosessin vaiheet sekä oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä. Tekstejä tuotetaan ja arvioidaan myös yhdessä muiden kanssa. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjoittamistaitoihin.

S27 Vuorovaikutus 2 (1 op)

Vaadittavat esitiedot: S21 - S26

Opintojakson aikana opiskelija kehittää viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan sekä syventää viestijäkuvaansa. Opintojaksossa harjoitellaan kuullun ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen strategioita, kirjoitetaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tekstejä ja perehdytään ryhmäviestinnän ilmiöihin. Opintojaksossa arvioidaan tavoitteellisen vuorovaikutuksen taitoja.

S28 Kirjallisuus 2 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: S21 - S27

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan kirjallisuutta eri konteksteissa ja ymmärtää kontekstin merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa. Opintojaksossa perehdytään suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin osana maailmankirjallisuutta ja tarkastellaan eri aikakausien kirjallisuutta eri näkökulmista. Opiskelija tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin ja oppii arvioimaan niiden merkitystä. Opintojakson aikana luetaan merkittävä tai ajankohtainen kaunokirjallinen kokonaisteos. Opintojaksossa arvioidaan erityisesti suomalaisen kirjallisuuden tuntemusta syntykontekstissaan.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

S29 Vuorovaikutus 3 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: S21 - S23

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää vuorovaikutustaitojaan ja oppii arvioimaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkitystä niin ihmissuhteissa, opiskelussa, työelämässä kuin yhteiskunnassakin. Keskeistä on oppia analysoimaan vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä sekä erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja suhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kykyä analysoida vuorovaikutusta eri näkökulmista. Opintojakson päätteeksi on mahdollista osallistua toisen asteen puheviestinnän päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen. Koe järjestetään ja arvioidaan valtakunnallisten kriteerien mukaan.

S210 Kirjoittaminen 2 (2op)

Vaadittavat esitiedot: S21 - S28

Opiskelija kehittää opintojakson aikana kirjoitustaitoaan ja koko kirjoittamisprosessiansa aineiston käytöstä kielenhuollollisiin yksityiskohtiin. Opintojaksossa luetaan ajankohtainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojaksossa arvioidaan monipuolisesti kirjoitustaitoja.

S211 Tekstien tulkinta 2 (2op)

Vaadittavat esitiedot: S21 - S28

Opintojaksossa harjoitellaan tekstien tulkintaa ja syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Asia- ja mediatekstien analyysi- ja tulkintaharjoitusten lisäksi perehdytään fiktiivisiin teksteihin lukemalla näytelmäteksti tai runokokoelma. Opintojaksossa arvioidaan opiskelijan kykyä tulkita erilaisia monimuotoisia tekstejä.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

S21+S22+S23 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (4 op)

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta tutustumalla eri tekstilajeihin ja havainnoimalla kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä. Opiskelija harjoittelee tekstin tuottamisen prosessia ja oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana. Opiskelija harjaannuttaa opintojakson aikana viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan sekä syventää viestijäkuvaansa. Opintojaksossa harjoitellaan kuullun ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen strategioita ja perehdytään ryhmäviestinnän ilmiöihin. Lisäksi tutustutaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Samalla erilaiset kielimuodot ja viestintätilanteet, kuten epävirallinen ja virallinen viestintä, tulevat tutuiksi ja opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia kielenkäyttötilanteita ja -ympäristöjä kielitaitonsa kehittämisessä. Opintojaksossa luetaan kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kirjoittamisprosessin hallintaa ja viestintätaitoja. Arvioinnissa voidaan lisäksi ottaa huomioon kieli- ja tekstitietoisuuden osaaminen.

S25+S26+S27 Tekstit ja kirjoittaminen (4 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan. Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisissa teksteissä käytettäviä argumentoinnin keinoja sekä oppii myös itse perustelemaan mielipiteitään yhä monipuolisemmin. Opiskelija rohkaistuu kirjoittajana, oppii hallitsemaan kirjoittamisprosessin vaiheet sekä oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä. Tekstejä tuotetaan ja arvioidaan myös yhdessä muiden kanssa. Opintojaksossa keskitytään myös suullisen ymmärtämisen, kuuntelemisen, vuorovaikutuksen sekä suullisen viestinnän strategioihin ja taitoihin. Esiintymistaitoja harjoitetaan puheenvuoron rakentamisen, kohdentamisen ja esittämisen avulla. Opintojaksossa perehdytään argumentoivan kielenkäytön sanastoon ja rakenteisiin, kielellisten keinojen valintaan, tekstilajeihin sekä tyyliin. Opintojakson aikana luetaan yhteiskunnallisesti merkittävä kokonaisteos. Opintojaksossa arvioidaan erityisesti vaikuttamisen ja argumentoinnin keinojen hallintaa.

S210+S211 Kirjoittaminen ja tekstien tulkinta (4 op)

Opiskelija kehittää opintojakson aikana kirjoitustaitoaan ja koko kirjoittamisprosessiansa aineiston käytöstä kielenhuollollisiin yksityiskohtiin. Opintojaksossa harjoitellaan tekstien tulkintaa ja syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Asia- ja mediatekstien analyysi- ja tulkintaharjoitusten lisäksi perehdytään fiktiivisiin teksteihin lukemalla näytelmäteksti tai runokokoelma ja ajankohtainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojaksossa arvioidaan monipuolisesti kirjoitustaitoja ja opiskelijan kykyä tulkita erilaisia monimuotoisia tekstejä.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

S213 Lukupiiri (1op) ja Kirjallisuuden kunniakirja (1op)

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti kaunokirjallisuuden erilaisiin suuntauksiin ja lajeihin sekä tietokirjallisuuden nykysuuntauksiin. Opintojakson aikana opiskelijan on mahdollista suorittaa “Kirjallisuuden kunniakirja", josta hän saa erillisen todistuksen.

S214 Kielenhuolto (2 op)

Opintojaksolla kerrataan kielenhuollon perusasioita sekä hyvän ja ymmärrettävän tyylin periaatteita. Pyritään myös tiedostumaan omalle tekstille tyypillisistä virheistä ja puutteista. Tavoitteena on päästä eroon toistuvista ja tekstin luettavuutta haittaavista virheistä.   

S217 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintoja tukeva opintojakso (1 op)

Opintojaksolla tarjotaan opiskelijalle yksilöllistä tukea niillä lukemisen ja kirjoittamisen alueilla, joilla lukio-opintojen alkuvaiheessa havaitaan puutteita. Opintojakso tukee kaikkia laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.

S218 Luova ilmaisu (2 op) 

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan omaäänistä ilmaisua muun muassa luovan kirjoittamisen ja ilmaisutaitoharjoitusten keinoin. Ryhmän kiinnostuksen mukaan voidaan tehdä retkiä esimerkiksi teatteriin tai muihin kohteisiin. Suoritusmerkintä edellyttää opiskelijan aktiivista läsnäoloa ja osallistumista opintojakson oppitunteihin.

S219 Syksyn YO-kirjoittajien valmennus (1 op) 

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiuksia syksyn suomi toisena kielenä -oppiaineen YO-kirjoituksia varten. Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisesti YO-kokeessa tarvittavaa vastaustekniikkaa. Lisäksi tuetaan opiskelijan valmiuksia valmistautua itsenäisesti syksyn YO-kirjoituksiin. Suoritusmerkintä edellyttää opiskelijan läsnäoloa oppitunneilla sekä annettujen tehtävien suorittamista.

Päivitetty 5.4.2024