Hyppää sivuvalikkoon

Temaattiset opinnot

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ 

TO1 Ilmastonmuutos ja energiamurros (2 op.)

Suositeltavat esitiedot: FY1 tai GE1

Opintojakson tavoitteena on saada käsitys energiateknologian kehityksen ja uusien innovaatioiden mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kanssa. Opintojaksolla kerrataan ilmastonmuutos ilmiönä, tutustutaan energiatehokkuutta parantaviin innovaatioihin ja hiilineutraaliin energiantuotantoon teoriassa sekä käytännön simulaatioharjoitusten ja vierailujen kautta. Opiskelijat ideoivat pienryhmissä luovia ratkaisuja ilmastonmuutosongelmaan. 

TO2 The English-speaking World (2 op.)

Opintojaksolla tutustutaan tarkemmin johonkin maailman englanninkielisistä aluista. Käsiteltävä alue voi vaihdella eri vuosina. Esimerkkejä mahdollisista alueista ovat Australia, Kanada tai Etelä-Afrikka. Opintojaksolla käsiteltävää aluetta tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Teemoina ovat esimerkiksi alueen kulttuuri, luonto, maantiede ja historia. Opetuskielinä käytetään sekä suomea että englantia.

TO3 Vaellus (2 op.)

Tarjotaan mahdollisesti vain joka toinen lukuvuosi.

Opintojakson tavoitteena on perehtyä vaeltamisen vaatimiin tietoihin ja taitoihin sekä tutustua metsäluonnon monimuotoisuuteen ja elimistön toimintaan rasitustilanteessa vaelluksen aikana. Opintojakso ei edellytä esitietoja. Käsitellään retkeilyvarusteiden valintaa ja pakkaamista, reitin suunnittelua, retkiolosuhteissa toimimista sekä luonnon ja oman elimistön tarkkailua. Opintojaksoon kuuluu teoriaopetusta koulussa ja 1-2 vrk kestävä vaellusretki.

TO4 Toiminta ympäristöryhmässä (1-2 op.)

Opintojakson tavoitteena on tutustua tapoihin vaikuttaa oman lähiympäristön asioihin kestävää kehitystä edistäen ja oppia järjestämään tapahtumia ja tempauksia. Opintojakso toteutetaan koodien ulkopuolella jatkuvana toimintana lukion Ympäristö2 -työryhmässä. Työryhmä kokoontuu opetusviikoilla pääsääntöisesti kerran viikossa ja suunnittelee toimintaansa itsenäisesti opettajan ohjaamana.

Yhden opintopisteen saa noin 20 tunnin työskentelystä ja 2 op noin 40 tunnin työskentelystä.

TO5 Kansainvälisyys (2 op.)

Opintojakson tavoitteena on kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen sekä tutustuminen erilaisiin kulttuureihin ja yhteiskuntiin. Lisäksi opintojaksolla vahvistetaan kielitaitoa sekä sosiaalisia taitoja. Opintojakson sisältö ja yhteistyökumppanit vaihtelevat. Esimerkkejä mahdollisista sisällöistä ovat vierailu kohdemaassa tai yhteistyökoulun vastavierailun järjestelyyn osallistumisen. Opintojakso voidaan toteuttaa useamman oppiaineen yhteistyönä.

TO6 Liikennekasvatus (2 op.)

Liikennekasvatuksen opintojaksolla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön tilanteissa, hän voi vahvistaa koulussa hankkimaansa osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä, oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja voi kehittää elämässään ja työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija saa osaamisen tunnustamisena liikennekasvatuksen opintojakson suorittamalla auton ajokortin. Opiskelija toimittaa ajokortin kansliaan.

TO7 Työskentely koulun hyväksi (2-4 op.)

Työskentely koulun arjessa antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä erityyppisiä töitä koulun hyväksi ja saada siitä tunnustuksen opintosuorituksena. Tällaisia töitä ovat tutor-toiminta, opiskelijakuntatyöskentely ja juhlaesiintyminen lukion tilaisuuksissa. Opiskelija saa käytännön kokemusta ja voi soveltaa lukiossa muilla kursseilla oppimaansa.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija

1. ilmoittaa aikeistaan opettajalle, joka seuraa opiskelijan suorituksia.

2. pitää päiväkirjaa toiminnastaan. Opiskelija kirjaa työskentelyyn käyttämänsä ajan tunteina päivämäärineen niiltä osin kuin ne eivät sisälly mihinkään muuhun opintojaksoon. Ajankohdan lisäksi päiväkirjaan kirjoitetaan myös, mitä kyseisenä aikana on tehty. Opettaja varmentaa päivittäin muistiinpanot allekirjoituksellaan.

3. työskentelee koulun hyväksi vähintään 38 tuntia (à 60 minuuttia). Työtunnit eivät saa olla osana mitään muita opintoja.

TO8 Työskentely teknologialla (2-4 op.)

Tampereen teknillisessä lukiossa hyödynnetään teknologiaopintojaksolla kampusalueen monipuolisia oppimisympäristöjä. Työskentely teknologialla -opintojaksot järjestetään myös yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston kanssa ja tarjottavien opintojaksojen sisältö päätetään vuosisuunnitelmassa. Opintojaksojen aiheina ovat esimerkiksi Teklun tekniikkaryhmässä toimiminen, Digitutorina toimiminen ja Peliyön rakentaminen. Opintojaksojen toteutuksessa voidaan huomioida myös äidinkielen ja/tai vieraiden kielten näkökulmat.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija

1. ilmoittaa aikeistaan opettajalle, joka seuraa opiskelijan suorituksia.

2. pitää päiväkirjaa toiminnastaan. Opiskelija kirjaa työskentelyyn käyttämänsä ajan tunteina päivämäärineen niiltä osin kuin ne eivät sisälly mihinkään muuhun opintojaksoon. Ajankohdan lisäksi päiväkirjaan kirjoitetaan myös, mitä kyseisenä aikana on tehty. Opettaja varmentaa päivittäin muistiinpanot allekirjoituksellaan.

3. työskentelee koulun hyväksi vähintään 38 tuntia (à 60 minuuttia). Työtunnit eivät saa olla osana mitään muita opintoja.

TO9 Osaaminen arjessa (2 op.)

Tampereen teknillisessä lukiossa tarjottavien TO9-opintojaksojen sisällöt päätetään vuosisuunnitelmassa. Opintojaksojen toteutustapana ja aiheina voivat olla esimerkiksi aktiivisen kansalaisuuden ja/tai vapaaehtoistoiminnan opintojakso tai kansainvälisiin projekteihin osallistuminen.

Sisältö voi olla hyvin vaihteleva. Koulun tarjoamien opintojaksojen sisällöt esitellään vuosittaisissa opintojaksojen kuvaksissa. Lukion ulkopuolisen toiminnan hyväksi luvusta lukio-opinnoiksi päättää rehtori.

TO10 Teknologian osaamiskokonaisuus (2 op.)

Tampereen teknillisen lukion koulukohtaisen teknologian osaamiskokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija osoittaa lukioaikanaan kiinnostuksen teknologiaa kohtaan suorittamalla neljä opetussuunnitelmaan merkittyä teknologiaan liittyvää opintojaksoja ja tekemällä lopputyönä projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista opinnoistaan ja toiminnastaan.

Opiskelija osoittaa teknologista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla projektin ja kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista opinnoistaan ja toiminnastaan. Osaamiskokonaisuuden keskeiset sisällöt perustuvat erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Osaamisen näyttöön kerätään seuraavat asiat: tekniikan projekti tai teknologinen näytesalkku, portfolio (oma teknologinen tausta, esittely omasta projektista, kuvaus prosessista ja itsearviointi) ja arvioitsijoiden lausunto. Teknologian osaamiskokonaisuus muodostuu seuraavasti:

• 4 opintojaksoa vähintään kolmesta eri korista

• Lopputyö, josta laaditaan tutkielma tutkimusraportin periaatteella

• Opiskelijan teknologinen elämäkerta

• Tekniikan projekti tai teknologinen näytesalkku

• Yhteenveto

• Arvioitsijoiden lausunto

Arviointi 4 – 10. Arviointiin vaikuttaa laaja-alainen osaaminen, jonka on voinut hankkia laajalla/ monipuolisella opintojaksojen valikoinnilla ja vapaa-ajan kiinnostuksella. Arvioinnin suorittaa kaksi opettajaa yhdessä, opettajat määräytyvät opintokokonaisuuden ja suoritettujen opintojaksojen perusteella.

TO12 Hyvinvointia arkeen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on löytää itselle sopivia, omaa hyvinvointia ja jaksamista tukevia keinoja. Opintojakson aikana keskitytään omaan hyvinvointiin liittyviin asioihin ja kokeillaan harjoituksia, joiden avulla opiskelija voi lisätä omaa hyvinvointiaan myös opintojakson jälkeen. Opintojaksolla tehdään esim. erilaisia liikuntakokeiluja, kädentaito- ja kuvataidetöitä, hankitaan luonto- ja kulttuurikokemuksia ja pidetään hauskaa yhdessä. Opintojakson suorittaminen perustuu aktiiviseen osallistumiseen.

Päivitetty 5.4.2024