Hyppää sivuvalikkoon

Historia

Pakolliset opinnot:

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)

Opintojaksolla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen esihistoriasta nykypäivään. Opintojaksolla harjoitellaan historiallisten lähteiden käyttöä ja tiedon tuottamista. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on erilaisten aineistojen tulkinta- ja tiedonhankintataidot.

HI2 Kansainväliset suhteet (2 op)

Suositeltavat esitiedot: HI1

Opintojaksolla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja kansainvälistä yhteistyötä 1800-luvun lopusta nykypäivään. Opintojaksolla syvennetään historian taitoja: monipuolisten tietolähteiden hyödyntämistä, ristiriitaisten lähteiden kriittistä arviointia eri aikoina ja historiallisen tiedon tuottamista.

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on lähdekritiikki.

HI3 Itsenäisen Suomen historia (2 op)

Suositeltavat esitiedot: HI1- HI2

Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.  Opintojaksolla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin ja historiallisen tiedon käyttöön. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on oman historiallisen tulkinnan tuottaminen.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

HI4 Eurooppalainen ihminen (2 op)

Suositeltavat esitiedot: HI1

Opintojaksolla perehdytään Euroopan kulttuurihistoriaan tutustumalla eurooppalaisen ajattelun, maailmankuvan ja sivistyksen kehitykseen antiikista nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat taiteen ja tieteen kehitys. Tavoitteena on myös ymmärtää tärkeimpien aatteiden merkitys historiassa ja nykypäivänä. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on taito tulkita erilaisia lähdeaineistoja kontekstistaan käsin sekä muutoksen ja jatkuvuuden tunnistaminen.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op)

Suositeltavat esitiedot: HI1

Opintojakso tarkastelee Suomen historiaa esihistoriasta autonomian aikaan osana Itämeren alueen historiaa. Yhteiskunnan, talouden ja ympäristön ohella opintojaksolla tutustutaan tavallisen ihmisen arkeen ja elämäntapaan. Lisäksi opintojaksolla huomioidaan oman lähialueen historia ja perehdytään erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on historian tutkimusmenetelmien ymmärtäminen.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op)

Suositeltavat esitiedot: HI1

Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen sekä Euroopan ulkopuolisten maanosien historiaan. Opintojaksolla käsitellään kulttuurieroja, tätä koskevan ajattelun muuttumista ja kulttuurien kohtaamista eri aikoina. Kulttuuri ymmärretään opintojaksolla laajasti ihmisen elämisen tapana.

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on kulttuurinen lukutaito.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

HI7 Historiaa tekniikkaa luovasti soveltaen (2 op) 

Mitä asiaa historiassa haluaisit tutkia enemmän? Onko jokin aihe jäänyt mielestäsi historian tunneilla liian vähälle huomiolle tai jopa pois kokonaan? Nyt voit perehtyä valitsemaasi historian aiheeseen kokonaisen opintojakson muodossa ja samalla edistää valmiuksiasi tekniikan soveltamiseen opinnoissasi. Valitsemasi aihe liitetään osaksi lukion historian oppimäärää, jolloin se kehittää myös valmiuksia menestyä historian ylioppilaskirjoituksissa. Opiskelijoita ohjataan tutkivaan oppimiseen sekä kehitetään tiimityöskentelytaitoja. Opintojaksolle voi tulla myös heikommalla tekniikan osaamisen tasolla

HI8 Maailmanpolitiikan arkipäivää (2 op) 

Suositeltavat esitiedot: HI1

Opintojakso edistää opiskelijan valmiuksia taustoittaa kansainvälisen politiikan tapahtumia ja tehdä niistä analyysejä. Opiskelijoita ohjataan tutkivaan oppimiseen sekä kehitetään tiimityöskentelytaitoja. Ulkomaisten lähdeaineistojen käyttö parantaa opiskelijan kielellisiä valmiuksia. Opintojakso kehittää myös opiskelijan valmiuksia menestyä historian ylioppilaskirjoituksissa

HI9 Tampereen historiaa I ja II: 

Kivikautisesta kylästä maailman johtavaksi teknologiakeskittymäksi (1-2 op)

Opintojakso sijoittuu projektiviikolle ja opiskelija voi valita suorittaako yhden vai kahden opintopisteen verran opintoja valitsemalla opintojakson I tai II tai molemmat. Opintojakso I sijoittuu aamupäivälle ja opintojakso II iltapäivälle. 

Opintojakso edistää opiskelijan valmiuksia tarkastella historiaa monipuolisesti paikallisesta näkökulmasta käsin. Opintojakso kehittää myös opiskelijan valmiuksia menestyä historian ylioppilaskirjoituksissa.

Opintojaksolla syvennytään Tampereen ja lähialueiden historiaan, kehitykseen ja nykytilaan. Opintojaksolla vieraillaan erilaisissa kohteissa ja hyödynnetään ajankohtaisia sekä vaihtuvia näyttelyitä sekä tapahtumia. 

Päivitetty 4.4.2024