Hyppää sivuvalikkoon

Yhteiskuntaoppi

Pakolliset opinnot:

YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmä, sen toimintatavat sekä omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Opintojaksolla harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon ja keskustelun seurantaan ja kriittiseen arviointiin.  

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on informaation kriittinen hallinta, esimerkiksi media-analyysin kautta.

YH2 Taloustieto (2 op)

Opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee asioita kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Teemoina ovat mm. julkistalouden toiminta, työn tekeminen ja yrittäminen sekä kestävä kehitys. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on tilastojen lukutaito.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op)

Suositeltavat esitiedot: YH1

Opintojaksolla perehdytään Euroopan yhdentymiseen ja globalisoituvaan maailmaan. Opiskelija oppii arvioimaan kansainvälisten ilmiöiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opintojaksolla tutkitaan ja opitaan arvioimaan eurooppalaisuuteen, Euroopan unioniin, globalisaatioon ja turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde voi olla opiskelijan kyky tarkastella analyyttisesti henkilökohtaisia ja siitä poikkeavia mielipiteitä.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

YH4 Lakitieto (2 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen oikeusjärjestys, tuomioistuinlaitoksen toiminta sekä omat oikeudet, edut ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Opintojaksolla paneudutaan arkielämän keskeisempien oikeusasioiden hoitamiseen.

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on lakitiedon käsitteet, niiden hallinta sekä kyky etsiä oikeudellista tietoa.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot :

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

YH5 Sijoittamisen perusteet (2 op) 

Opintojakso perehdyttää sijoitustoiminnan perusteisiin ja arvopaperimarkkinoiden toimintaan sekä syventää talouselämän tuntemusta. Painopisteitä ovat rahoitusmarkkinoiden historia ja toiminta, erilaiset sijoituskohteet, sijoitusperiaatteet sekä tiedonhankinta. Opintojaksolla voidaan tehdä yritys- ja asiantuntijavierailuja.   

YH6 Ajankohtainen yhteiskunta (2 op) 

Suositeltavat esitiedot: YH1- YH2

Opintojaksolla syvennytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin sekä ilmiöihin ja seurataan aktiivisesti erilaisia medioita. Sisältöjen valinnassa painotetaan opiskelijoiden mielenkiinnon kohteita. Opintojakso edistää opiskelijan valmiuksia käsitellä ja taustoittaa erilaisia yhteiskunnan asioita ja ilmiöitä. Opiskelijoita ohjataan tutkivaan oppimiseen sekä kehitetään tiimityöskentelytaitoja. Opintojakso kehittää myös opiskelijan valmiuksia menestyä yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksissa.

YH7 NY 24h-leiri (2 op) 

Opintojaksolla noudatetaan Nuori yrittäjyys-opinto-ohjelmaa, jossa perehdytään yritystoiminnan perusteisiin yhden vuorokauden aikana järjestettävän leirin aikana. Opintojakson sisältöön kuuluu idean etsimistä ja kehittämistä liikeideaksi, ryhmän SWOT-analyysi, markkinointisuunnitelman tekeminen, vuorovaikutusta, esiintymistä ja yhteistyötä, tiimihenkeä ja hyvää huumoria, idean mukaisen liiketoimintasuunnitelman laatiminen sekä yritysesittely.  

YH8 NY Vuosi yrittäjänä (4 op) 

Opintojaksolla noudatetaan Nuori yrittäjyys-opinto-ohjelmaa, jossa perustetaan oikea yritys yhden lukuvuoden ajaksi. Yritystä pyöritetään vuoden ajan ihan kuin oikeaa yritystä, jolloin on mahdollisuus myös ansaita rahaa, jos yritys menestyy. Opintojakson sisältöön kuuluu aivoriihi, liikeidean valinta ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen, yrityksen organisointi, yrityksen perustaminen ja rekisteröinti, alkupääoman hankkiminen, materiaalihankinnat, valmistus ja markkinointi, myyntitapahtumia, osavuosiraportti, mahdollisesti kansalliset NY-messut, yrityksen lopettaminen sekä tilinpäätöksen tekeminen.  

Päivitetty 4.4.2024