Hyppää sivuvalikkoon

Biologia

Pakolliset opinnot:

BI1 Elämä ja evoluutio (2op)

Opintojaksolla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Opintojaksolla tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin,

ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI2 Ekologian perusteet (1op)

Opintojaksolla perehdytään ekologian perusteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ekosysteemien rakenne, aineiden kierto ja energian virtaus. Opintojaksolla tarkastellaan monimuotoisuuden merkitystä.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1op)

Opintojaksolla perehdytään ympäristöongelmiin Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen. Opintojaksolla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

BI4 Solu ja perinnöllisyys (2op)

Vaadittavat esitiedot: BI1

Opintojaksolla tarkastellaan tumallisen solun rakennetta ja toimintaa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Opintojaksolla pyritään käyttämään myös kokeellisia työtapoja.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI5 Ihmisen biologia (2op)

Vaadittavat esitiedot: mielellään BI1

Opintojaksolla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi aineenvaihdunta, elimistön säätely, liikkuminen ja lisääntyminen. Opintojaksolla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja pysyä terveenä. Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2op)

Vaadittavat esitiedot: BI1, BI4

Opintojaksolla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa, luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä ja ympäristönsuojelussa. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

BI7 Biologian kertausopintojakso (1 op)

Vaadittavat esitiedot: vähintään BI1- BI3, mielellään BI1- BI6.

Opintojakson tavoitteena on oppia laatimaan hyviä ylioppilaskoevastauksia. Kerrataan biologian valtakunnallisten opintojaksojen sisältöjä ja harjoitellaan vastaamaan ylioppilaskoetehtäviin. Opintojakso on tarkoitettu biologian ylioppilaskokeeseen valmistautuville.

BI8 Ihmisgenetiikka (2 op)

Vaadittavat esitiedot: vähintään BI1ja BI4, mielellään myös BI6

Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä ihmisen perimän rakenteesta ja toiminnasta. Ennen tätä opintojaksoa on suoritettava vähintään opintojaksot BI1 ja BI4, mielellään myös BI6. Opintojaksolla tutustutaan perinnöllisiin sairauksiin, perimän tutkimiseen ja perinnöllisyysneuvontaan sekä harjoitellaan risteytystehtäviä. Opintojakso soveltuu perinnöllisyysasioiden kertaukseksi ylioppilaskirjoituksiin tähtääville, mutta sopii myös muille aiheesta kiinnostuneille.

BI9 Biologian kokeellisia töitä (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija  tutustuu kokeellisiin biologian työskentelytapoihin ja oppii biologisen laboratoriotyöskentelyn periaatteita (esim. mikroskoopin käyttö, mikroskooppipreparaattien teko, ihmisen elintoimintojen mittaus). Opintojaksolla tutkitaan ryhmätöinä kokeellisesti biologiaan liittyviä keskeisiä ilmiöitä, raportoidaan ja tulkitaan tehtyjen laboratorio- ja maastotöiden tutkimustuloksia. 

Päivitetty 5.5.2023