Hyppää sivuvalikkoon

Saksa A oppimäärä

Pakolliset opinnot:

SAA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

Vaadittavat esitiedot: Perusopetuksen A-saksan suorittaminen tai vastaavat tiedot

Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kielitietoisuutta, kieli-identiteettiä ja opiskelutaitoja sekä edistää yksilön ja ryhmän hyvinvointiosaamista. Opintojakson aikana aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen ja asetetaan tavoitteita jatkoa varten.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Kurssilla voidaan kartoittaa opiskelijoiden lähtötasoa. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia.

SAA2 Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (3 op)

Vaadittavat esitiedot: SAA1 tai vastaavat tiedot

Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. suullinen esitys.

SAA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAA1 - SAA2 tai vastaavat tiedot

Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, mediat sekä luova toiminta. Opintojaksossa tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Opiskelija harjoittelee itseilmaisua esim. tuottamalla ja tulkitsemalla erilaisia tekstejä.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajahko luovan ilmaisun tuotos tai projektityö.

SAA4 Kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAA1 - SAA3 tai vastaavat tiedot

Opintojakson tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan perustellusti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin kohdekielellä.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset.

SAA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAA1 - SAA4 tai vastaavat tiedot

Opintojakson aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. tiivistelmä, raportti tai projektityö.

SAA6 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAA1 - SAA5 tai vastaavat tiedot

Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksossa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee lukio-opintojen jälkeen tarvittavia viestintätaitoja ja täydentää kieliprofiiliaan.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. motivaatiokirje tai työhakemus ja työpaikkahaastattelu.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

SAA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAA1 - SAA6 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla käsitellään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan teemoja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Näitä tarkastellaan myös opiskelijan omasta elinpiiristä käsin. Opiskelija harjoittelee laajempia kielenkäyttötilanteita sekä vahvistaa analysointi- ja tiedonhakutaitojaan.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajempi projektityö tai esitelmä. 

SAA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAA1 - SAA6 tai vastaavat tiedot

Opintojakson tehtävänä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen, sekä tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja. Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Arviointi on monipuolista. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset. Opintojaksoon sisältyy joko Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon koe tai erillisen ohjeistuksen mukainen näyttö.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

SAA1 + SAA2 (4 op)

Opiskelutaitoja kartuttaen ja kieli-identiteettiä rakentaen kohti toimintaa ja vuorovaikutusta globaalissa maailmassa

Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kielitietoisuutta, kieli-identiteettiä ja opiskelutaitoja sekä edistää yksilön ja ryhmän hyvinvointiosaamista. Opintojakson aikana aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen ja asetetaan tavoitteita jatkoa varten. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Kurssilla voidaan kartoittaa opiskelijoiden lähtötasoa. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

SAA9 Wir üben (1op)

Vaadittavat esitiedot: SAA1 - SAA6 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan saksan keskeistä sanastoa ja rakenteita. Lisäksi tehdään kuunteluharjoituksia ja harjoitellaan keskustelutilanteita sekä kirjoittamista. Sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden toiveita ja tasoa vastaavaksi. Opintojakso sopii sekä saksan kirjoittajille että muille saksan perusteiden vahvistamista haluaville opiskelijoille. 

SAA10 Projekti  (2 op)

Vaadittavat esitiedot: saksan opinnot katsotaan eduksi

Opintojakson sisältö voi vaihdella ja esitellään erikseen. Mahdollisia projekteja ovat Berliinin matka, suullinen viestintä tai Saksan historia. Opintojakso voidaan toteuttaa yhteistyössä jonkin muun oppiaineen tai oppilaitoksen kanssa. 

SAA11 Kertausta abeille A (2op)

Vaadittavat esitiedot: SAA1 - SAA6 tai vastaavat tiedot

Suoritusmerkinnän saa osallistumalla opintojaksolle SAB37.

SAA12 Kertausta abeille B (2op)

Vaadittavat esitiedot: SAA1 - SAA6 tai vastaavat tiedot

Suoritusmerkinnän saa osallistumalla opintojaksolle SAB38.

 

Päivitetty 1.2.2023