Hyppää sivuvalikkoon

Saksa B3 oppimäärä

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

SAB31 Perustason alkeet 1 (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Rohkaistaan tuottamaan ensimmäisiä kohdekielisiä suullisia ja kirjallisia tuotoksia. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Monipuolisella arvioinnilla pyritään kannustamaan ja vahvistamaan opiskelijan motivaatiota vieraan kielen opiskelun alkuvaiheessa.

SAB32 Perustason alkeet 2 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB31 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa arjen kielenkäyttötilanteissa. Vahvistetaan ääntämistä ja intonaatiota sekä rohkaistaan opiskelijaa ilmaisemaan itseään kohdekielellä. Kannustetaan käyttämään vähäistäkin kielitaitoa esimerkiksi omiin mielenkiinnon kohteisiin liittyen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja tukee opiskelijan kehittymistä vieraalla kielellä toimijana.

SAB33 Perustason alkeet 3 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB31- SAB32 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit liittyvät nuoren arkeen. Tutustutaan opiskelijalle tärkeisiin teemoihin esimerkiksi vapaa-aikaan, harrastuksiin ja kouluun. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearviointia voidaan käyttää auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman kielitaitonsa kehitystä.

SAB34 Perustaso 1 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB31- SAB33 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opitaan kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä. Hankitaan tietoa omasta ja vieraasta kulttuurista ja vertaillaan niitä eri medioita käyttäen. Innostetaan opiskelijoita kansainväliseen toimintaan. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan lisätä omaa tuottamista kuten esitelmiä ja pienimuotoisia kirjoitelmia.

SAB35 Perustaso 2 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB31- SAB34 tai vastaavat tiedot

Opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja tunteista kertomista. Käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja kuten ihmissuhteet ja erilaiset elämäntilanteet. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja vuorovaikutustaitojen arviointia voidaan vähitellen korostaa.

SAB36 Perustaso 3 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB31- SAB35 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen historiaan ja kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Aihepiirejä ovat esimerkiksi musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Opintojakson aikana opiskelija tekee kohdekielisen tuotoksen esimerkiksi monimediaisen esityksen, jonka arvioinnissa voidaan toteuttaa vertaisarviointia. 

SAB37 Perustaso 4 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB31- SAB36 tai vastaavat tiedot

Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta. Vahvistetaan opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan laatia esimerkiksi CV, työhakemus tai toteuttaa työhaastattelu.

SAB38 Perustaso 5 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB31- SAB37 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia ja globaaleja aiheita eri medioita käyttäen. Rohkaistaan mediakriittisyyteen ja syvennetään suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen taitoja. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Opintojakson aikana opiskelija voi esimerkiksi pitää blogia kohdemaan ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

SAB39 Wir üben (1op)

Vaadittavat esitiedot: SAB31- SAB38 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan saksan keskeistä sanastoa ja rakenteita. Lisäksi tehdään kuunteluharjoituksia ja harjoitellaan keskustelutilanteita sekä kirjoittamista. Sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden toiveita ja tasoa vastaavaksi. Opintojakso sopii sekä saksan kirjoittajille että muille saksan perusteiden vahvistamista haluaville opiskelijoille. 

SAB310 Projekti  (2 op)

Suositeltavat esitiedot: saksan opinnot katsotaan eduksi

Opintojakson sisältö voi vaihdella ja esitellään erikseen. Mahdollisia projekteja ovat Berliinin matka, suullinen viestintä tai Saksan historia. Opintojakso voidaan toteuttaa yhteistyössä jonkin muun oppiaineen tai oppilaitoksen kanssa. 

 

Päivitetty 13.1.2023