Hyppää sivuvalikkoon

Evankelis-luterilainen uskonto

Pakolliset opinnot:

UE1 Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op)

Opintojaksolla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten itse-, ja vertaisarviointi, suullinen tai kirjallinen koe, esseet tai muut kurssitehtävät. Mahdollisia ovat esimerkiksi erilaiset projektit tai esitelmät, joissa tarkastellaan Lähi-idän uskontojen yhdistäviä ja erottavia piirteitä.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op)

Vaadittavat esitiedot: UE1

Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon syntyyn ja sen jakautumiseen eri kirkkokunniksi. Opintojaksolla perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin sekä erilaisten kristillisten suuntausten vaikutukseen sekä yhteiskuntaan, että kulttuuriin historiallisesti ja nykypäivänä. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten yksilö-, pari- tai ryhmäkoe, esseet tai muut kirjalliset tuotokset, joissa aiheena voi olla esimerkiksi kristinuskon ilmeneminen eri maanosissa. 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op)

Vaadittavat esitiedot: UE1

Opintojaksolla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen ja uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin. Opintojaksolla tarkastellaan uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten esseet, muut kirjalliset tuotokset tai projektit, joissa tarkastellaan esimerkiksi eri uskontojen ominaispiirteitä tai vertaillaan uskontoja eri näkökulmista. 

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op)

Vaadittavat esitiedot: UE1

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten vaikutukseen ja merkitykseen suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa sekä suomalaiseen kulttuuriperintöön esimerkiksi vierailuiden kautta. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten esimerkiksi itse-, ja vertaisarviointi tai erilaiset projektit kuten vapaaehtoistyön projekti. Opintojaksolla voidaan myös kirjoittaa oppimispäiväkirjaa tai tehdä tutkielmia uskonnon merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op)

Vaadittavat esitiedot: UE1

Opintojaksolla syvennytään monipuolisesti uskontojen vaikutukseen taiteissa ja populaarikulttuurissa. Opintojaksolla perehdytään esimerkiksi uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen ja uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa ilmaistaan uskonnollisia teemoja. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, esimerkiksi yksilö-, pari- tai ryhmäkokeet tai projektityöt, joissa tarkastellaan uskonnon suhdetta taiteeseen tai populaarikulttuuriin. 

UE6 Uskonto tiede ja media

Vaadittavat esitiedot: UE1

Opintojaksolla käsitellään uskonnon ja median suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Opintojaksolla syvennytään esimerkiksi uskonnon vaikutukseen mediassa, ja median vaikutukseen uskonnoissa. Opintojaksolla harjoitellaan myös uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamista tai media-analyysin tekemistä. Opintojaksolla perehdytään myös uskonnon tutkimukseen eri tieteenalojen näkökulmasta ja ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, esimerkiksi mediaan liittyvät yksilö- tai ryhmätyöt kuten media-analyysit, mediaseurannat tai mediasisällön tuottaminen.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

UE7 Uskonnon kertaus (1 op)

Vaadittavat esitiedot: UE1-UE6

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kertaa opiskelemansa uskonnon opintojaksot sekä harjoittelee ainereaaliin vastaamista. Opiskelija tutustuu eri tehtävätyyppeihin ja oppii yhdistelemään teemoja eri opintojaksoilta ja eri oppiaineista. Opiskelija saa myös tukea esseevastauksen rakentamiseen ja aineistotehtäviin. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi viimeisenä uskonnon opintojaksona

Päivitetty 26.1.2023