Hyppää sivuvalikkoon

Englanti A oppimäärä

Pakolliset opinnot:

ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) 

 Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Opintojaksolla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä, aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen sekä asetetaan tavoitteita jatkoa varten. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia.  

ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op) 

Opintojaksolla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee taitoa olla aktiivinen keskustelija ja toisia kuunteleva kielenkäyttäjä.   Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. suullinen esitys. 

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op) 

Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, mediat sekä luova toiminta.  Opiskelija harjoittelee itseilmaisua esim. tuottamalla ja tulkitsemalla erilaisia tekstejä.   Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajahko luovan ilmaisun tuotos tai projektityö. 

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op) 

Opintojaksolla harjoitellaan kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja, joita sovelletaan tuotoksiin.  Opiskelija harjoittelee aktiivista toimijuutta ja kansalaisuutta sekä tutustuu vaikuttamisen keinoihin.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. kantaaottava tuotos. 

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) 

Opintojakson aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.  Opiskelija tutustuu tieteellisen tekstin piirteisiin ja harjoittelee tiivistämistä ja raportointia. Opintojaksolla syvennetään tiedonhankinnan taitoja ja kehitetään lukemisen strategioita. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. tiivistelmä, raportti tai projektityö.

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op) 

Opintojaksolla aihepiireihin kuuluvat jatko-opinnot ja työelämä, myös kansainvälisessä kontekstissa.  Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.  Opiskelija harjoittelee lukio-opintojen jälkeen tarvittavia viestintätaitoja ja täydentää kieliprofiiliaan.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. motivaatiokirje tai työhakemus.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

Suositeltavat esitiedot: ENA1 - ENA6 

Opintojaksolla käsitellään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan teemoja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.  Näitä tarkastellaan myös opiskelijan omasta elinpiiristä käsin.  Opiskelija harjoittelee laajempia kielenkäyttötilanteita sekä vahvistaa analysointi- ja tiedonhakutaitojaan. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajempi projektityö tai esitelmä.  

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) 

Opintojaksolla harjoitellaan monipuolista suullista kielitaitoa huomioiden vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat. 

Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  Arviointi on monipuolista.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset.  Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen. 

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot  

ENA1 + ENA2 Kieli-identiteettini ja monimuotoinen englannin kieli (4 op) 

Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Opintojaksolla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä, aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen sekä asetetaan tavoitteita jatkoa varten.  Opintojaksolla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee taitoa olla aktiivinen keskustelija ja toista kuunteleva kielenkäyttäjä.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia ja arvioida esim. suullinen esitys. 

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

ENA9 Kertausta abeille (1 op) 

Opintojakso on abiturienteille tarkoitettu kertausjakso, jolla syvennetään lukion A-englannin tietoja ja taitoja. Jaksolla kerrataan mm. keskeisiä kielioppirakenteita, sanastoa, kirjoittamista ja valmistaudutaan monin tavoin yo-kokeeseen. 

ENA10 Englannin kielen kirjallinen ja/tai suullinen viestintä (2 op)

Opintojakson sisällöt määräytyvät sen mukaan mitä ja missä opiskelija on lisäopintoja tehnyt. Opintojaksosta voi saada suoritusmerkinnän esim. vaihto-oppilasvuotena tehdyistä englannin opinnoista tai kielikursseista näyttämällä muualla myönnetyn todistuksen kirjallisista ja/tai suullisista suorituksista. 

ENA11 Peruskoulusta lukioon (2 op)

Opintojaksolla täydennetään ja kerrataan peruskoulun englannin kielen taitoja rakentaen kielen vuorovaikutusosaamista. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijalle, joka on epävarma englannin kielen taidoistaan lukio-opintojen alussa. Opintojaksolla opiskelija saa lisäharjoitusta englannin keskeisistä rakenteista ja sanastosta sekä kuuntelusta. 

ENA12 Focus on writing (2 op)

Opintojaksolla harjoitellaan erityyppisten tekstien kirjoittamista ylioppilaskirjoituksiin valmistautuen. Sanastoharjoituksilla vahvistetaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Rakenteista harjoitellaan erityisesti kirjoittamisessa tarvittavia muotoja.

 

Päivitetty 13.1.2023