Hyppää sivuvalikkoon

Ruotsi B1 oppimäärä

Pakolliset opinnot:

RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1op)

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja arkielämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Vahvistetaan opiskelijan tietämystä hänen kieli- ja kulttuuritaustastaan. Opiskelija pyrkii löytämään omaa oppimista edistäviä työtapoja, asettamaan tavoitteita ja kehittämään opiskelustrategioitaan esim. täydentämällä kieliprofiiliaan. Voidaan käyttää itsearviointia auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman osaamisensa taso ja kielitaidon kehittyminen.

RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3op)

Opintojaksolla käsitellään ihmissuhteisiin ja arkielämään liittyviä teemoja. Aihepiireissä painotetaan yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Kehitetään erityisesti suullista kielitaitoa eri viestintäkanavia käyttäen ja opetellaan toimimista aktiivisena keskustelijana ja kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kiinnitetään erityistä huomioita ääntämiseen. Voidaan myös käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijan kyky antaa ja vastaanottaa palautetta kehittyy.

RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op)

Vaadittavat esitiedot: RUB11 - RUB12

Opintojakso laajentaa opiskelijan tuntemusta suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja muusta pohjoismaisesta kulttuurista. Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen.   Arvioinnissa voidaan painottaa esimerkiksi erilaisten tekstien tulkintaan.

RUB14 Ympäristömme (2 op) 

Vaadittavat esitiedot: RUB11 - RUB13

Opintojakson aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa. Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja. Opiskelija tutustuu erilaisiin tekstityyppeihin.  Osana arviointia opiskelija voi kirjoittaa lyhyitä tekstejä opintojakson aihepiireistä, esimerkkinä mielipidekirjoitus.

RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op)

Vaadittavat esitiedot: RUB11 - RUB14

Opintojakson teemoina ovat opiskelu ja työelämä sekä kielitaidon merkitys tulevaisuudennäkymissä. Opintojaksossa harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä.   Osana arviointia voidaan laatia esimerkiksi työhakemus ja CV kirjallisena tai suullisena opiskelijan vahvuudet huomioiden. Kieliprofiilia täydennetään tulevaisuuden tarpeita varten.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua ruotsin kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään omaa suullista viestintäänsä opintojakson monipuolisilla harjoituksilla, jotka samalla kertaavat ja vahvistavat aiemmilla opintojaksoilla opittua. Itsearvioinnissa voidaan käyttää eurooppalaista taitotasoasteikkoa luomaan jatkumoa tulevaisuuden kieliopintoihin. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset. Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen. 

RUB17 Kestävä elämäntapa (2 op)  

Vaadittavat esitiedot: RUB11 - RUB15

Opintojaksolla täydennetään pakollisten opintojaksojen teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin, kuten kirjalliseen vuorovaikutukseen erilaiset yleisöt huomioiden.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

RUB11 + RUB12 Opiskelutaidot, kieli-identiteetti ja ruotsin kieli arjessani (4 op)

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja arkielämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Vahvistetaan opiskelijan tietämystä hänen kieli- ja kulttuuritaustastaan. Opiskelija pyrkii löytämään omaa oppimista edistäviä työtapoja, asettamaan tavoitteita ja kehittämään opiskelustrategioitaan esim. täydentämällä kieliprofiiliaan. Opintojaksolla käsitellään myös ihmissuhteisiin ja arkielämään liittyviä teemoja. Aihepiireissä painotetaan yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Kehitetään erityisesti suullista kielitaitoa eri viestintäkanavia käyttäen ja opetellaan toimimista aktiivisena keskustelijana ja kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kiinnitetään erityistä huomioita ääntämiseen. Voidaan käyttää itsearviointia auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman osaamisensa taso ja kielitaidon kehittyminen. Voidaan myös käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijan kyky antaa ja vastaanottaa palautetta kehittyy.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

RUB18 Peruskoulusta lukioon (2 op)

Opintojakso on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Opintojakson aikana kerrataan ruotsin kielen sanastoa ja keskeisimpiä rakenteita sekä harjoitellaan suullista viestintää, kuuntelua ja luetun ymmärtämistä.

RUB19 Kertausta jatkaville (2 op)

Suositeltavat esitiedot: RUB11 - RUB13

Opintojaksolla vahvistetaan pakollisten opintojaksojen RUB11-RUB13 rakenteiden ja sanaston hallintaa ja syvennetään kielen vuorovaikutusosaamista.    

RUB110 Kertausta abeille (1 op)

Vaadittavat esitiedot: RUB11 - RUB15, lisäsi suositus RUB17

Opintojaksolla kerrataan ruotsin kielen rakenteita ja sanastoa ja harjoitellaan luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista ylioppilaskirjoituksia varten.

RUB111 Språk och kultur (2 op)

Vaadittavat esitiedot: RUB11 - RUB12

Opintojakson aikana opiskellaan kulttuuriin ja matkustamiseen liittyvää sanastoa, harjoitellaan vuorovaikutustilanteita ja tutustutaan kohdemaan kulttuuriin. Lisäksi opintojakson aikana käydään valitussa matkakohteessa testaamassa taitoja. Tarjotaan joka toinen lukuvuosi.

Päivitetty 13.1.2023