Hyppää sivuvalikkoon

Psykologia

Pakolliset opinnot:

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2op)

Psykologian ensimmäinen opintojakso johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla projektityö jostakin hyvinvoinnin ilmiöstä.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

PS2 Kehittyvä ihminen (2op)

Vaadittavat esitiedot: PS1

Opintojaksolla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkulun aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Opintojakso tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän ymmärtämiseen.   Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla elämänkaarityö. 

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (2op)  

Vaadittavat esitiedot: PS1

Opintojaksolla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen, muistin toiminnan ja päätöksenteon periaatteet tulevat tutuiksi. Opintojaksolla suunnitellaan psykologinen tutkimus. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen. 

PS4 Tunteet ja mielenterveys (2op)  

Vaadittavat esitiedot: PS1

Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt.   

Opintojaksolla harjoitellaan tiedon soveltamista oman ja muiden psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla projektityö yhdestä mielenterveydenhäiriöstä.   

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2op) 

Vaadittavat esitiedot: PS1

Opintojaksolla tutustutaan yksilöiden välisiin eroihin persoonallisuuden piirteissä, luovuudessa ja älykkyydessä. Yksilön toimintaa tarkastellaan persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.  Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla prosessiessee.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

PS6 Psykologian kertaus (1op)

Vaadittavat esitiedot: PS1- PS5

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kertaa opiskelemansa psykologian opintojaksot, saa tukea ainereaaliin valmistautumisessa ja valmiuksia hahmottaa psykologian aihekokonaisuuksia, osaa yhdistellä asioita opintojakso- ja ainerajat ylittäen sekä harjoittelee esseevastaustaitojaan. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi viimeisenä psykologian opintojaksona.

PS7 Psykologiset ilmiöt (2 op)

Vaadittavat esitiedot: PS1

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ajankohtaisiin ilmiöihin psykologian avulla. Käsiteltäviä ilmiöitä ovat mm. aggressiivisuus, köyhyys, media ja ilmastonmuutos. Opiskelija oppii kytkemään eri ilmiöt psykologian teorioihin ja tutkimuksiin. Lisäksi opiskelija tutustuu tarkemmin sosiaalipsykologian käsitteisiin ja teorioihin ja hahmottaa mm. ryhmiin, vuorovaikutukseen ja kulttuuriin liittyviä prosesseja. Kurssilla käytetään monipuolisia työskentelytapoja, esimerkiksi mielipidekyselyitä, tutkimussuunnitelmia, esitelmiä ja aineistoanalyyseja.

PS8 Psykologian tutkimus (2op)

Vaadittavat esitiedot: PS1

Opintojakso tarjotaan joka toinen vuosi.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimuksen luonteen ja merkityksen sekä oppii soveltamaan teoreettista tietoa oman tutkimuksen tekemiseen. Opintojakson sisältöinä on psykologinen tutkimus ja tutkimusmenetelmät (tutkimusotteet ja tiedonkeruutavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus), tutkimussuunnitelma ja psykologisen tutkimuksen kulku. Opiskelija tekee opintojaksolla pienimuotoisen tutkimuksen ja raportoi sen.

PS09 Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen psykologia (2 op)

Suositeltavat esitiedot: PS1

Opintojakso tarjotaan joka toinen lukuvuosi.

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä ihmisen ja teknologian välisestä vuorovaikutuksesta. Opintojaksolla perehdytään ihmiskeskeiseen teknologiaan psykologian perspektiivistä sekä psykologian ja vuorovaikutteisen teknologian suhteeseen.  Opintojakson sisältöinä ovat kognitiiviset prosessit, tarpeet, tunteet, motivaatio sekä ihmisen ja teknologin välinen vuorovaikutus. Tekniikan näkökulmasta käsitellään tuotteen ja teknologian käytettävyyttä ja saavutettavuutta.   Opintojakson arviointi perustuu aktiivisuuteen opintojaksolla ja opintojakson aikana toteutettuihin harjoituksiin. Opintojakso ei sovi itsenäisesti suoritettavaksi.

 

Päivitetty 26.1.2023