Hyppää sivuvalikkoon

Äidinkieli

Pakolliset opinnot:

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan tekstikäsitystä. Opiskelijan tekstitietoisuus syventyy keskeisiä tekstilajeja analysoimalla. Opiskelija kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan harjoittelemalla aineistopohjaista kirjoittamista. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kirjoittamisprosessin hallintaan.

ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta. Opiskelija oppii ymmärtämään kielen monimuotoisena sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kielen monipuoliseen hallintaan.

ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op)

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan viestijäkuvaa, ryhmäviestintätaitoja ja viestintärohkeutta erilaisissa tilanteissa. Opiskelija oppii kehittämään vuorovaikutusosaamistaan reflektoimalla ja analysoimalla viestintätilanteita ja hyödyntämällä saamaansa palautetta. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan omien vuorovaikutustaitojen hallintaan.

ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: ÄI1 - ÄI3

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa lukea, eritellä ja tulkita kauno- ja tietokirjallisuutta. Opiskelija laajentaa ja syventää elämyksellisiä ja kokemuksellisia lukemisen ja kirjoittamisen tapoja. Keskeisenä tarkastelun kohteena on kertomuksellisuus kirjallisuudessa, mediassa ja muissa taiteen lajeissa. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjallisuuden analysoinnin ja tulkinnan taitoihin.

ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: ÄI1 - ÄI4

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan medialukutaitoa. Monimuotoisia tekstejä tutkitaan vaikuttamisen näkökulmasta. Opiskelija oppii ymmärtämään median vaikutuksen yksilöön ja yhteiskunnan toimintaan. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä suullisia että kirjallisia kantaa ottavia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi argumentoinnin analysointiin ja hallintaan.

ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op)

Vaadittavat esitiedot: ÄI1 - ÄI5

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan kirjoittamisen taitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään kirjoittamisen prosessina ja harjoittelee tekstin tuottamisen eri vaiheita. Rohkeutta ja omaäänisyyttä tuetaan sanataideharjoituksilla. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjoittamistaitoihin.

ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op)

Vaadittavat esitiedot: ÄI1 - ÄI6

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esiintymistaitoja lisäämällä esiintymisrohkeutta. Opiskelija oppii rakentamaan ja pitämään puheenvuoron. Lisäksi opiskelija harjoittelee analysoimaan ja arvioimaan puhuttuja ja audiovisuaalisia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi puheen pitämisen taitoihin.

ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op)

Vaadittavat esitiedot ÄI1 - ÄI7

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan kirjallisuuden tuntemusta ja ymmärrystä kontekstien merkityksestä. Opiskelija tutustuu keskeisiin Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden teemoihin ja teksteihin. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kirjallisuuden kontekstuaalisuuden ymmärtämiseen.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

ÄI9 Vuorovaikutus 3 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: ÄI1 - ÄI3

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Opiskelija harjoittelee ja oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään monipuolisiin vuorovaikutustaitoihin.

ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: ÄI1 - ÄI8

Opintojakson tavoitteena on valmentaa kirjoitustaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa laajan aineistoja hyödyntävän tekstin rakentamisen taitojaan. Opintojaksossa arvioidaan kirjoitustaidon harjoituksia.

ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: ÄI1 - ÄI8

Opintojakson tavoitteena on valmentaa lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa kriittistä, kulttuurista, analysoivaa ja tulkitsevaa lukutaitoaan ja oppii hyödyntämään keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä. Opintojaksossa arvioidaan lukutaidon harjoituksia.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

ÄI1+ÄI2+ÄI3 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (4 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan kieli- ja tekstitietoutta ja viestintätaitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään kielen monimuotoisena sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Analyysitaidot kehittyvät eri tekstilajeihin syventymällä. Omaa kirjoittamisprosessiaan opiskelija kehittää harjoittelemalla aineistopohjaista kirjoittamista ja vuorovaikutusosaamistaan reflektoimalla ja analysoimalla viestintätilanteita ja hyödyntämällä saamaansa palautetta. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kielen monipuoliseen hallintaan sekä kirjallisissa että suullisissa tehtävissä.

ÄI5+ÄI6+ÄI7 Tekstit ja kirjoittaminen (4 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan medialuku-, kirjoittamis- ja esiintymistaitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään median vaikutuksen yksilöön ja yhteiskunnan toimintaan ja tutkii monimuotoisia tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja prosessikirjoittamista sekä oppii rakentamaan ja pitämään puheenvuoron. Ilmaisurohkeutta ja omaäänisyyttä tuetaan sanataideharjoituksilla. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi argumentoinnin analysointiin ja hallintaan, opiskelijan puhe- ja kirjoittamistaitoihin.

ÄI10+ÄI11 Kirjoittaminen ja tekstien tulkinta (4 op)

Opintojakson tavoitteena on valmentaa kirjoitus- ja lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa laajan aineistoja hyödyntävän ja analyyttisen sekä tulkitsevan tekstin rakentamisen taitojaan. Opiskelija syventää kriittistä, kulttuurista, analysoivaa ja tulkitsevaa lukutaitoaan ja oppii hyödyntämään keskeisiä tekstin rakentamisen ja analyysin käsitteitä. Opintojaksossa arvioidaan kirjoitus- ja lukutaidon harjoituksia.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

ÄI13 Lukupiiri (1op) ja Kirjallisuuden kunniakirja (1op)

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti kaunokirjallisuuden erilaisiin suuntauksiin ja lajeihin sekä tietokirjallisuuden nykysuuntauksiin. Opintojakson aikana opiskelijan on mahdollista suorittaa “Kirjallisuuden kunniakirja", josta hän saa erillisen todistuksen.

ÄI14 Kielenhuolto (2 op)

Opintojaksolla kerrataan kielenhuollon perusasioita sekä hyvän ja ymmärrettävän tyylin periaatteita. Pyritään myös tiedostumaan omalle tekstille tyypillisistä virheistä ja puutteista. Tavoitteena on päästä eroon toistuvista ja tekstin luettavuutta haittaavista virheistä.  

ÄI17 Äidinkielen ja kirjallisuuden tukikurssi (1 op)

Opintojaksolla tarjotaan opiskelijalle yksilöllistä tukea niillä lukemisen ja kirjoittamisen alueilla, joilla lukio-opintojen alkuvaiheessa havaitaan puutteita.

ÄI18 Luova ilmaisu (2 op)

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan omaäänistä ilmaisua muun muassa luovan kirjoittamisen ja ilmaisutaitoharjoitusten keinoin. Ryhmän kiinnostuksen mukaan voidaan tehdä retkiä esimerkiksi teatteriin tai muihin kohteisiin. Suoritusmerkintä edellyttää opiskelijan aktiivista läsnäoloa ja osallistumista opintojakson oppitunteihin.

ÄI19 Syksyn YO-kirjoittajien valmennus (1 op) 

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan lukutaidon sekä kirjoitustaidon valmiuksia syksyn YO-kirjoituksia varten. Opintojaksolla kirjoitetaan sekä lukutaidon että kirjoitustaidon vastaukset. Lisäksi tuetaan opiskelijan valmiuksia valmistautua itsenäisesti syksyn YO-kirjoituksiin. Suoritusmerkintä edellyttää opiskelijan läsnäoloa oppitunneilla sekä luku- ja kirjoitustaitovastausten kirjoittamista.

 

Päivitetty 5.4.2024