Hyppää sivuvalikkoon

Elämänkatsomustieto

Pakolliset opinnot:

ET1 Minä ja hyvä elämä (2op)

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin hyvän elämän määritelmiin ja käsitteisiin. Näiden avulla opiskelijaa ohjataan rakentamaan oma merkityksellinen näkökulmansa hyvän elämän edellytyksiin ja tekemään elämänvalintoja muita ihmisiä, eri identiteettejä ja elämänkatsomuksia kunnioittaen. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin maailmankuviin ja ihmiskäsityksiin, jotka perustuvat laaja-alaisesti inhimillisen itseilmaisun muotoihin filosofiasta taiteeseen. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET2 Minä ja yhteiskunta (2op)

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ilmiöiden merkitystä yksilön elämänvalinnoille ja elämänkatsomukselle. Opiskelijaa ohjataan kriittisesti tutkimaan erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja rakenteiden roolia inhimillisen identiteetin rakentajina. Opintojaksolla tutustutaan aktiivisen kansalaisuuden merkitykseen ja pyritään kriittisesti arvioimaan yhteiskunnallisia näkökulmia sekä mielipiteitä mahdollisimman laaja-alaisesti. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt. 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

ET3 Kulttuurit (2op)

Vaadittavat esitiedot: ET1

Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja sen moninaiseen rooliin yksilön elämässä. Tutustutaan kulttuurin tutkimukseen ja käytetään tutkimuksen näkemyksiä ja käsitteistöä kulttuurisen moninaisuuden kunnioittavaan analyysiin. Opintojaksolla harjoitellaan kulttuurisen itseilmaisun keinoja ja tarkastellaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt. 

ET4 Katsomukset (2 op)

Vaadittavat esitiedot: ET1

Opintojaksolla perehdytään katsomuksellisiin kysymyksiin, maailmankatsomuksiin sekä niiden muotoutumiseen ja historiaan. Tutustutaan katsomusten ilmenemiseen ihmisten elämäntavoissa. Opitaan jäsentämään ja erittelemään omaan elämänkatsomukseen liittyvien uskomusten perusteita. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt. 

ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus (2 op)

Vaadittavat esitiedot: ET1

Opintojaksolla perehdytään maailmanuskontojen sekä erilaisten uskonnottomien katsomusten syntyyn, historiaan ja sisäiseen moninaisuuteen. Opitaan lukemaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään erilaisia maailmankatsomuksia ja vertaamaan niitä omaan elämänkatsomukseen. Harjaannutaan ymmärtämään erilaisten maailmankatsomusten vaikutusta yhteiskuntaan ja ihmisten arkielämään. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt. 

ET6 Tulevaisuus (2 op)

Vaadittavat esitiedot: ET1

Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuuden tutkimukseen, tulevaisuusskenaarioihin, utopioihin ja dystopioihin. Opitaan arvioimaan oman toiminnan merkitystä ja saadaan valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Pohditaan tulevaisuuden hyvää elämää ja ymmärretään yhteistyön merkitys. Reflektoidaan tieteen ja teknologian roolia nyky-yhteiskunnan rakentajana ja tulevaisuuden mahdollistajana sekä tieteellis-teknologisen vallankumouksen vaikutusta omaan elämänkatsomukseen. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt. 

Päivitetty 26.1.2023