Hyppää sivuvalikkoon

Saksa B2 oppimäärä

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

SAB21 Perustason alkeet 3 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: Peruskoulun B2-saksan suorittaminen tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit liittyvät nuoren arkeen. Tutustutaan opiskelijalle tärkeisiin teemoihin esimerkiksi vapaa-aikaan, harrastuksiin ja kouluun.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearviointia voidaan käyttää auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman kielitaitonsa kehitystä

SAB22 Perustaso 1 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB21 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opetellaan kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä.  Hankitaan tietoa omasta ja vieraasta kulttuurista ja vertaillaan niitä eri medioita käyttäen. Innostetaan opiskelijoita kansainväliseen toimintaan.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan lisätä omaa tuottamista kuten esitelmiä ja pienimuotoisia kirjoitelmia. 

SAB23 Perustaso 2 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB21 - SAB22 tai vastaavat tiedot

Opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja tunteista kertomista.  Käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja kuten ihmissuhteet ja erilaiset elämäntilanteet.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja vuorovaikutustaitojen arviointia voidaan vähitellen korostaa. 

SAB24 Perustaso 3 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB21 - SAB23 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen historiaan ja kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.  Aihepiirejä ovat esimerkiksi musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin.  Opintojakson aikana opiskelija tekee kohdekielisen tuotoksen esimerkiksi monimediaisen esityksen, jonka arvioinnissa voidaan toteuttaa vertaisarviointia.  

SAB25 Perustaso 4 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB21 - SAB24 tai vastaavat tiedot

Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.  Voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta. Vahvistetaan opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan laatia esimerkiksi CV, työhakemus tai toteuttaa työhaastattelu. 

SAB26 Perustaso 5 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB21 - SAB25 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia ja globaaleja aiheita eri medioita käyttäen.  Rohkaistaan mediakriittisyyteen ja syvennetään suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen taitoja.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin.  Opintojakson aikana opiskelija voi esimerkiksi pitää blogia kohdemaan ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä. 

SAB27 Perustason jatko 1 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB21 - SAB26 tai vastaavat tiedot, ei opeteta teklussa

Opintojakson aiheet liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan. Mahdollisia käsiteltäviä asioita ovat ympäristöasiat, kierrätys sekä energian tuotanto ja käyttö. Aiheita voidaan käsitellä sekä henkilökohtaisesta, paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoja.

SAB28 Perustason jatko 2 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: SAB21 - SAB27 tai vastaavat tiedot, ei opeteta teklussa

Opintojaksolla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön ja työelämään. Vahvistetaan opiskelijan valmiuksia ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan myös lukio-opintojen jälkeen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearvioinnissa voidaan käyttää eurooppalaista taitotasoasteikkoa luomaan jatkumoa tulevaisuuden kieliopintoihin.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

OPINTOJAKSOT ARVIOIDAAN SUORITUSMERKINNÖILLÄ

SAB29 Wir üben (1op)

Vaadittavat esitiedot: SAB21 - SAB26 tai vastaavat tiedot

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan saksan keskeistä sanastoa ja rakenteita. Lisäksi tehdään kuunteluharjoituksia ja harjoitellaan keskustelutilanteita sekä kirjoittamista. Sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden toiveita ja tasoa vastaavaksi. Opintojakso sopii sekä saksan kirjoittajille että muille saksan perusteiden vahvistamista haluaville opiskelijoille. 

SAB210 Projekti  (2 op)

Suositeltavat esitiedot: saksan opinnot katsotaan eduksi

Opintojakson sisältö voi vaihdella ja esitellään erikseen. Mahdollisia projekteja ovat Berliinin matka, suullinen viestintä tai Saksan historia. Opintojakso voidaan toteuttaa yhteistyössä jonkin muun oppiaineen tai oppilaitoksen kanssa. 

SAB211 Kertausta lukion alkuun 1 (2 op)

Vaadittavat esitiedot: perusopetuksen B2-saksan suorittaminen tai vastaavat tiedot

Suoritusmerkinnän saa osallistumalla SAB31-opintojaksolle.  

 SAB212 Kertausta lukioon 2 (2op)

Vaadittavat esitiedot: perusopetuksen B2-saksan suorittaminen tai vastaavat tiedot

Suoritusmerkinnän saa osallistumalla SAB32-opintojaksolle.  

Päivitetty 1.2.2023