Siirry sisältöön

Toiminta-avustukset

Vuoden 2022 toiminta-avustusten haku on päättynyt


Lautakunnat käsittelevät hakemukset maalis-huhtikuun kokouksissa. Hakijoilta, joille toiminta-avustusta on myönnetty vuodelle 2022 vähintään 10 000 euroa, tulee toimittaa päätöksenteon jälkeen täydentäviä asiakirjoja hakemukseen (kts. alta Päätöksenteon jälkeen toimitettavat asiakirjat). Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa 31.5.2022 mennessä sähköisellä lomakkeella.


Ulkoinen linkkiLomake täydentävien liitteiden toimittamiseen


Yhteystiedot:


Toiminta-avustusten valmistelijoiden yhteystiedot (pdf)

Muut avustuksiin liittyvät kysymykset:

[email protected]

p. 040 848 0947

Toiminta-avustusten hakeminen

Toiminta-avustusta haetaan vuosittain tammikuussa (pl. festivaalit ja vanhempainyhdistykset). Toiminta-avustusta voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Toiminnan kulut tulee voida todentaa yhdistyksen kirjanpidosta. Lisätietoja Tampereen kaupungin ja erityisesti toiminta-avustusten avustustoiminnan periaatteista ja hakumenettelystä on alla olevissa asiakirjoissa.

Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se on saapunut erikseen määriteltävänä hakuaikana sähköiseen tietokantaan tai Tampereen kaupungin kirjaamoon. Myöhässä saapunut hakemus jätetään tutkimatta.

Toiminta-avustusten valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan yleisiä periaatteita sekä lautakuntien määrittelemiä tarkempia ehtoja ja painopisteitä eri avustuskokonaisuuksille (kts. alla). Hakijan on hyvä ennen hakemista selvittää, onko yhteisön toiminta avustuskriteerien mukaista.

Toiminta-avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirjat. Lähtökohtaisesti hakemukset liitteineen ovat julkista aineistoa. Liitteisiin kirjataan selvästi, jos niissä on salassapidettävää aineistoa kuten jäsentietoja. Jokaisessa liitteessä tulee selkeästi lukea avustusta hakevan yhteisön nimi:

 • toimintasuunnitelma 2022
 • talousarvio vuodelle 2022 (Huom! Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitetaan luonnoksena, jos ei vielä hyväksytty vuosikokouksessa. Jos asiakirjoihin tulee muutoksia, toimitetaan hyväksytty versio heti vuosikokouksen jälkeen)
 • viimeisin toimielimen tai vastuuhenkilöiden allekirjoittama tilinpäätös (vuosi 2020 tai vastaava tilikausi), joka sisältää
  - allekirjoitetun tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen (tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma)
  - toimintakertomuksen
  - tilin-/toiminnantarkastajien lausunnon (sama kausi kuin tilinpäätös)
 • säännöt (ellei aiemmin toimitettu tai säännöt muuttuneet)

Hakuvaiheessa on hyvä huomioida myös päätöksenteon jälkeen toimitettavat asiakirjat (ks. kappale alla). Mahdollista avustusta ei voida maksaa ennen kaikkien vaadittujen asiakirjojen toimittamista.

Huom! Avustuksen saajan tulee toimittaa tiedot ja asiakirjat, joiden perusteella avustuksen myöntäjä voi seurata avustuksen käytön asianmukaisuutta. Tämä tarkoittaa, että jos yhteisöllä on avustettavan toiminnan lisäksi muitakin sisältöjä, sen tulee toimittaa erillinen raportti niistä edellisen vuoden toiminnan sisällöistä ja kustannuksista, joihin avustus on kohdistunut. Lisäksi avustushakemuksesta tulee selvitä kaikki kaupungin eri yksiköiden avustama tai hankkima toiminta rahamäärineen eriteltynä.

Hakemusten ja liitteiden toimitus

Hakemukset ja liitteet toimitetaan ensijaisesti E-lomakkeen mukana. Liitteet voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Tarvittaessa hakemukset ja liitteet voi toimittaa myös kaupungin kirjaamoon osoitteella:
Tampereen kaupunki, kirjaamo
Keskusvirastotalo
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.45

Yleistä tukiaineistoa avustusten hakuun:

Tampere.Finland -tunnuksen käyttö

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään, esimerkiksi verkkosivuilla, esitteissä ja mainoksissa. Tampere.Finland ei ole Tampereen kaupungin logo, vaan tamperelaisten yhteinen tunnus, joka on tarkoitettu kaikkien tamperelaisten toimijoiden käyttöön. Tunnus viestii kotikaupunkiylpeydestä.

Lisätietoa Tampere.Finland -tunnuksen käytöstä:

Päätöksenteko

Lautakunnat käsittelevät toiminta-avustukset maaliskuun-toukokuun kokouksissa. Avustusta hakeneille lähetetään päätöksestä kirjallinen päätösote. Ote lähetetään lomakkeella ilmoitettuun yhdistyksen osoitteeseen tai sähköpostin liitteenä hakijan suostumuksella.

Alla olevan linkin kautta voi seurata kokousten esityslistoja ja pöytäkirjoja valitsemalla avustusta myöntävä lautakunta. Aiemmin myönnetyt avustukset on listattu myös alasivulla 'Aiemmat toiminta-avustuspäätökset' (tämän sivun oikeassa laidassa oleva navigointipalkki).

Päätöksenteon jälkeen toimitettavat asiakirjat

Ennen avustuksen maksamista tulee joidenkin hakijoiden vielä toimittaa täydentäviä asiakirjoja.

Hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt avustusta 10.000 euroa tai enemmän, tulee toimittaa toukokuun 31. päivään mennessä edellisen toimikauden (2021) allekirjoitettu tilinpäätös, joka sisältää tilin-/toiminnantarkastajien lausunnon sekä toimintakertomuksen. Samassa yhteydessä tulee toimittaa vuosikokouksen vahvistamat toimintasuunnitelma ja talousarvio, mikäli hakuvaiheessa lähetetyt versiot ovat olleet luonnoksia. Hakijan, jolle on myönnetty avustusta vähemmän kuin 10.000 euroa, ei tarvitse yleensä toimittaa näitä asiakirjoja päätöksen jälkeen, ellei päätöksen yhteydessä ole sitä erikseen vaadittu.

Lisäksi avustuksen saajat, joiden avustus on vähintään 50 000 euroa, toimittavat tilintarkastajien mahdolliset muistiot ja pöytäkirjat edelliseltä toimikaudelta, tase-erittelyt sekä vuosikokouksen oikeaksi todistettu tai allekirjoitettu pöytäkirjan ote pykälästä, jossa edellä mainitut asiakirjat on käsitelty.

Avustuksen maksatukseen liittyvä tarkempi ohjeistus löytyy alasivuvalikon kohdasta 'Avustusten maksaminen'.

Toiminta-avustuskokonaisuudet ja arviointikriteerit

Toiminta-avustusten kokonaisuuskohtaisten arviointikriteerien pohjalta määritellään, mihin toimintaan avustusta voidaan myöntää ja mitä hakemusten arvioinnissa painotetaan. Lautakunnat voivat vuosittain linjata painopisteitä avustusten myöntämiselle.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan avustukset

 • taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset (ei avoin haku)
 • kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
 • festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset
 • kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset
 • kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset
 • kulttuurivähemmistöjen toiminta-avustukset
 • liikuntapalvelujen toiminta-avustukset
 • soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustukset
 • perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset).
 • nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-avustukset
 • nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset
 • vanhempainyhdistysten toiminta-avustukset

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset

 • terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen toiminta-avustukset
 • ehkäisevän päihdetyön toiminta-avustukset
 • ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen toiminta-avustukset

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto

 • eläinsuojelutyön toiminta-avustukset

Lisätietoja

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 355 8745