Hyppää sivuvalikkoon

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset

Mutkitteleva maantie maaseudulla.

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustusten haku on alkanut 10.2.2024. Kunnossapitoavustusta voi hakea 26.4.2024 saakka ja peruskorjausavustusta 27.9.2024 saakka. Lisätietoa hauista alempana sivulla.

Tiekunnat voivat hakea peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksia teille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Tien hoitamista varten on perustettu tiekunta.
 • Tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.
 • Yksityistien pituus on vähintään 1 kilometri.

Peruskorjausavustusta myönnetään ensisijaisesti huonokuntoisten siltojen ja tierumpujen, tulva- ja routavaurioiden, tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelyjen parantamiseen. Peruskorjausavustusten hakijoilta edellytetään lisäksi, että peruskorjaukselle on myönnetty valtion (Liikenneviraston) avustus.

Yksityisteiden avustusten myöntäjä voi tapauskohtaisesti päättää erityistilanteissa poiketa kunnossapitoavustusten kriteereistä, mikäli tulkitsee, että kohde on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen. Hakijan tulee tällöin haun yhteydessä perustella poikkeamisen perusteet, ja poikkeus myönnetään aina vuosihakukohtaisesti.

Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin kunnostustöihin:

 • ojien kaivuu ja aukaisu sekä tieluiskien hoito
 • vierialueiden raivaus
 • tienpinnan hoito ja kunnossapito
 • rumpujen korjaus ja uusiminen
 • siltojen ja lossien hoito ja uusiminen
 • tien talvihoito
 • liikenteenohjauslaitteet.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä.

Avustusten hakeminen

Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset ovat haettavissa. Yksityisteiden kunnossapitoavustus on oltava haettuna viimeistään perjantaina 26.4.2024 ja peruskorjausavustus perjantaina 27.9.2024. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se kirjautuu määräpäivänä sähköiseen palveluun (kunnossapitoavustukset) tai saapuu kirjaamoon klo 15.45 mennessä (kunnossapito-/peruskorjausavustukset). Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

Halutessaan hakemuksen voi täyttää myös paperiversiona ja toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon 26.4.2024 klo 15.45 mennessä.  Hakulomakkeita on saatavana Tampereen palvelupisteestä, osoitteesta Frenckellinaukio 2 B. 

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää tilinpäätös tai muu kirjallinen selvitys toteutuneista kustannuksista 2023 sekä ote Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristeristä, josta ilmenee tien virallinen rekisteriin merkitty pituus. Ote toimitetaan vain, jos tien pituus on muuttunut vuoden 2023 jälkeen toimitetun rekisteriotteen.

Yksityisteiden peruskorjausavustus

Yksityisteiden peruskorjaukseen tarkoitettua avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella määräajan loppuun mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

 • perusparannussuunnitelma sisältäen aikataulun vähintään työtehtävittäin eriteltynä
 • hankkeen kustannusarvio työtehtävittäin eriteltynä
 • haettu valtionrahoitus tai valtionrahoituksen myöntämispäätös
 • kartta, josta ilmenee suunnitellun kohteen laajuus
 • kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä, jossa hankkeeseen on päätetty ryhtyä
 • ote Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristeristä, josta ilmenee tien virallinen rekisteriin merkitty pituus

Hakemus toimitetaan Tampereen kaupungin kirjaamoon 27.9.2024 klo 15.45 mennessä.
 

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101

Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä.

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksista päättää yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto.

Avustuksen myöntäjällä on oikeus periä maksetut avustukset takaisin osittain tai kokonaan seuraavissa tapauksissa:

 • kaupunki ei saa vaatimiaan asiakirjoja, selvityksiä tai tositteita määräajassa
 • avustusehdot eivät kaikilta osiltaan toteudu tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä
 • kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Lisäksi avustuksen maksatus voidaan edellä mainituista syistä keskeyttää asian selvittämisen ajaksi tai jo tehty avustuspäätös voidaan kumota. Alle 100 euron suuruisia kustannusarvion summia ei peritä takaisin vuosittaisen maksu-/avustustasauksen yhteydessä.

Lisätietoja:

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Tampereella 6. päivänä helmikuuta 2024

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto

Päivitetty 29.4.2024