Hyppää sivuvalikkoon

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustusten haku on alkanut 10.2.2023. Kunnossapitoavustusta voi hakea 28.4.2023 saakka ja peruskorjausavustusta 29.9.2023 saakka. Lisätietoa hauista alempana sivulla.

Tiekunnat voivat hakea peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksia teille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Tien hoitamista varten on perustettu tiekunta.
 • Tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.
 • Yksityistien pituus on vähintään 1 kilometri.

Peruskorjausavustusta myönnetään ensisijaisesti huonokuntoisten siltojen ja tierumpujen, tulva- ja routavaurioiden, tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelyjen parantamiseen. Peruskorjausavustusten hakijoilta edellytetään lisäksi, että peruskorjaukselle on myönnetty valtion (Liikenneviraston) avustus.

Yksityisteiden avustusten myöntäjä voi tapauskohtaisesti päättää erityistilanteissa poiketa kunnossapitoavustusten kriteereistä, mikäli tulkitsee, että kohde on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen. Hakijan tulee tällöin haun yhteydessä perustella poikkeamisen perusteet, ja poikkeus myönnetään aina vuosihakukohtaisesti.

Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin kunnostustöihin:

 • ojien kaivu ja aukaisu sekä tieluiskien hoito
 • vierialueiden raivaus
 • tienpinnan hoito ja kunnossapito
 • rumpujen korjaus ja uusiminen
 • siltojen ja lossien hoito ja uusiminen
 • tien talvihoito
 • liikenteenohjauslaitteet.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä.

Avustusten hakeminen

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset ovat haettavissa. Yksityisteiden kunnossapitoavustus on oltava haettuna viimeistään perjantaina 28.4.2023 ja peruskorjausavustus perjantaina 29.9.2023. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, jos se kirjautuu määräpäivänä sähköiseen palveluun (kunnossapitoavustukset) tai saapuu kirjaamoon klo 15.45 mennessä (kunnossapito-/peruskorjausavustukset). Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.

Yksityisteiden kunnossapitoon tarkoitettua avustusta haetaan alla olevan linkin kautta aukeavalla sähköisellä lomakkeella.

Halutessaan hakemuksen voi täyttää myös paperiversiona (lomakkeita on saatavana Tampereen palvelupisteestä, osoitteesta Frenckellinaukio 2 B) ja toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon 28.4.2023 klo 15.45 mennessä. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää tilinpäätös tai muu kirjallinen selvitys toteutuneista kustannuksista 2022 sekä ote Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä, josta ilmenee tien virallinen rekisteriin merkitty pituus.

Yksityisteiden peruskorjaukseen tarkoitettua avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella määräajan loppuun mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

 • perusparannussuunnitelma sisältäen aikataulun vähintään työtehtävittäin eriteltynä
 • hankkeen kustannusarvio työtehtävittäin eriteltynä
 • haettu valtionrahoitus tai valtionrahoituksen myöntämispäätös
 • kartta, josta ilmenee suunnitellun kohteen laajuus
 • kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä, jossa hankkeeseen on päätetty ryhtyä
 • ote Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä, josta ilmenee tien virallinen rekisteriin merkitty pituus

Hakemus toimitetaan Tampereen kaupungin kirjaamoon 29.9.2023 klo 15.45 mennessä.

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
osoite voimassa 13.3.2023 alkaen
Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101

Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä.

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksista päättää yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto.

Avustuksen myöntäjällä on oikeus periä maksetut avustukset takaisin osittain tai kokonaan seuraavissa tapauksissa:

 • kaupunki ei saa vaatimiaan asiakirjoja, selvityksiä tai tositteita määräajassa
 • avustusehdot eivät kaikilta osiltaan toteudu tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä
 • kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Lisäksi avustuksen maksatus voidaan edellä mainituista syistä keskeyttää asian selvittämisen ajaksi tai jo tehty avustuspäätös voidaan kumota. Alle 100 euron suuruisia kustannusarvion summia ei peritä takaisin vuosittaisen maksu-/avustustasauksen yhteydessä.

Päivitetty 4.4.2023