Hyppää sivuvalikkoon

Hissi- ja korjausavustukset

Tampereen kaupungin hissiavustus

Tampereen kaupunki myöntää hissiavustusta jälkiasennushissien rakentamiseen. Jälkiasennushissi tarkoittaa hissiä, joka lisätään talon rakentamisen jälkeen kerrostalon porrashuoneeseen, jossa ei ennestään ole hissiä. Kaupungin hissiavustuksen määrä on 15 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta myönnetään kullekin vuodelle varatun määrärahan puitteissa.

Lisäksi jälkiasennushissin rakentamiseen kannattaa hakea valtion hissiavustusta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämän hissiavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisätietoja hissiavustuksista löytyy ARAn sivulta korjausavustukset.

Hissiavustuksen myöntämisedellytykset ja yleiset periaatteet

Kaupungin avustus on tarkoitettu uuden hissin tai hissien rakentamiseen olemassa olevaan asuinkerrostaloon. Avustusta voidaan myöntää myös, kun rakennus otetaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Kaupungin hissiavustusta ei myönnetä olemassa olevan hissin perusparantamiseen tai uusimiseen, eikä ns. porrashissien rakentamiseen. Avustusta voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti myöntää hissin tai hissikuilun laajentamiseen ylös tai alaspäin esimerkiksi yhteisiin tiloihin.

Avustettavia toimenpiteitä ovat hissitoimituksesta aiheutuneet kustannukset, rakennus- ja LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu-, rakennuttamis- ja yleiskustannukset.

Hissiavustus on tarkoitettu taloyhtiöille ja muille yhteisöille, jotka omistavat asuinrakennuksen tai asuinrakennuksia.

Avustusta hakevan yhteisön hallinnon ja talouden tulee olla voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. Avustuksen saajan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan siitä seurata. Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksiköllä on avustuksen käytön valvomiseksi oikeus vaatia avustuksen saajalta harkitsemiaan selvityksiä ja tilityksiä avustuksen käytöstä. Lisäksi on kaupungin sisäisellä tarkastuksella oikeus tarkastaa avustuksensaajan hallintoa ja tilejä. Yhteisön tulee suorittaa ne järjestelyt, joita asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikkö ja sisäinen tarkastus pitävät tarpeellisina. Avustus voidaan vaatia palautettavaksi, jos sitä käytetään muuhun kuin hyväksyttyyn tarkoitukseen.

Hissiavustuksen hakeminen

Kaupungin hissiavustusta voidaan hakea sen jälkeen, kun yhtiö on tehnyt päätöksen hissihankkeen toteuttamisesta. Avustusta tulee hakea ennen avustettavan hankkeen toteuttamista.

Mikäli hankkeeseen haetaan myös valtion hissiavustusta, käsitellään kaupungin avustusta koskeva hakemus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tehtyä avustuspäätöksen.

Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemuksen liitteenä on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • ARAn avustuspäätös, mikäli hankkeeseen haetaan myös valtion hissiavustusta
 • päätösvaltaisen kokouksen kokouspöytäkirja, jossa päätös toimenpiteestä ja sen rahoituksesta on tehty (hallituksen kokous tai yhtiökokous). Päätös voi olla myös ehdollinen hissiavustuksen saamiselle.
 • kaupparekisteriote
 • hissihankkeen rahoitussuunnitelma
 • rakennuslupapäätös
 • pohjapiirros, johon on merkitty hissin tai hissien alustava sijoitus kiinteistöön
 • hissihanketta koskevat suunnitelmat tai rakennuksen pääpiirustukset (asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset)
 • hissiratkaisun tekninen erittely ja mahdolliset erikoispiirustukset sekä työselitys
 • selvitys hankkeen kustannuksista
 • urakkasopimusjäljennös

Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen.

Kaupungin hissiavustukset myöntää Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja.

Hissiavustuksen maksaminen

Hissiavustus maksetaan avustuksen saajan tilille.

Maksatushakemuksen liitteenä on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • selvitys lopullisista kustannuksista
 • vastaanottotarkastuksen pöytäkirja
 • valtuutetun tarkastuslaitoksen hissitarkastustodistus

Hissiavustus on maksukelpoinen myöntämisvuoden ja kaksi seuraavaa kalenterivuotta.

Ohjeita hissihankkeen läpivientiin

Taloyhtiön osakkaista kuka tahansa voi tehdä aloitteen hissin hankkimisesta. Aloite tehdään taloyhtiön hallitukselle. Aloitteen tekijä voi olla myös hallitus tai isännöitsijä. Hissin rakentamisesta kiinteistöön päättää aina taloyhtiön yhtiökokous. Tietoa hissihankkeesta ja ohjeita hissihankkeen läpivientiin löytyy ARAn sivulta hissillä kotiin.

ARA:n hissi- ja korjausavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korjausavustuksia iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä asuinrakennuksen omistaville yhteisöille, kuten asunto-osakeyhtiöille ja vuokrataloyhteisöille.

Avustuksia haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta. ARA käsittelee hakemuksen, tekee avustuspäätöksen ja maksaa myönnetyn avustuksen hakijalle pääasiassa vasta avustettavien toimenpiteiden toteutuksen jälkeen.

 Avustukset henkilöasiakkaille

Avustukset taloyhtiöille (asunto-osakeyhtiöt, vuokrataloyhteisöt jne.)

Korjausneuvontaa ikääntyneille

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta tarjoaa asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia yli 65-vuotiaille, sotainvalideille ja veteraaneille. Lisäksi korjausneuvojat auttavat korjausten edistämisessä sekä avustusten hakemisessa. Tarvittaessa korjausneuvojat auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, mutta remonttikulut asiakas maksaa itse.

Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt. Rakenteiden ja järjestelmien huonokuntoisuus aiheuttaa myös yleistä peruskorjaustarvetta.
Alueellisten korjausneuvojien yhteystiedot löytyvät Vanhustyön keskusliiton verkkosivuilta.

Lisätietoja kaupungin hissiavustuksen hakemisesta

Erityisasiantuntija Kaisu Kammonen

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
sähköposti [email protected]
puhelin 03 565 611
Frenckellinaukio 2 B

Päivitetty 17.3.2023