Kotihoito - palvelut kotona asumisen tueksi

Mitä kotihoito tarkoittaa?

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille, jotka alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia tarvitsevat apua kotiin. Kotihoito palvelee sekä säännöllistä että tilapäistä kotihoitoa tarvitsevia. Saatavissa on paitsi ennaltaehkäiseviä myös kuntouttavia palveluja. Tarvittaessa hoitoa järjestetään kotiin ympäri vuorokauden.

Kotihoito koostuu kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta (hoitajien käynneistä) ja kotihoidon tukipalveluista.

Kotihoito perustuu palvelu- ja hoitosuunnitelmaan

Jos tarvitset säännöllisesti kunnallisia kotihoidon palveluja, tehdään palvelutarpeen kartoitus ja tätä varten oman asuinalueesi asiakasohjaaja tekee kotikäynnin. Kotikäynnillä katsotaan yhdessä, millaisia palveluja sinulle voidaan järjestää helpottamaan kotona asumista.

Asiakasohjaaja laatii palvelu- ja hoitosuunnitelman, johon kirjataan yhdessä sovitut palvelut. Asiakasohjaaja huolehtii palvelujen järjestämisestä ja tekee tarvittavat maksu- ja palvelupäätökset.

Kotihoidon palveluiden alkaessa sinut otetaan määräaikaiselle, noin kuuden viikon kuntouttavalle arviointijaksolle. Moniammatillisessa geriatrisessa arvioinnissa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat toimintakykysi laskuun ja tuetaan omatoimisuuttasi.

Kotihoidon lääkäri osallistuu hoitoosi osana moniammatillista työryhmää. Tarvittaessa sinua palvelee myös muut ammattilaiset, kuten suuhygienisti, ravitsemusterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Kotihoidossa on käytössä RAI-arviointijärjestelmä, jonka avulla seurantaan toimintakykyäsi. Hoidossa hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa: vointiasi voidaan seurata kuvapuhelimen välityksellä ja lääkehoidossa käytetään lääkeautomaatteja. Kotiin voi saada tarvittavia apuvälineitä lainaksi apuvälineyksiköstä.

Katso, millaisia palveluja Tampereen kaupungilla on kotona asuvalle ikäihmisille:

Millä perusteilla kotihoitoa myönnetään?

Kunnalliset kotihoidon palvelut järjestetään niin, että asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti asuinalueesta riippumatta. Palvelujen myöntämisessä noudatetaan Ikäihmisten palvelujen lautakunnan vahvistamia kriteerejä.

Kriteerien avulla kotihoidon palveluja kohdennetaan henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Jos palvelutarpeesi ei vastaa kotihoidon kriteerejä tai sinulle ei voida tarjota kotihoidon palveluja toivomaasi määrää, Kotitori neuvoo ja ohjaa löytämään vastaavia palveluja muilta palveluntuottajilta.

Mitä kotihoidon palvelut maksavat?

Kotihoidon säännöllisistä palveluista peritään asiakasmaksua sen mukaan, miten paljon työaikaa henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin asiakkaan luona. Asiakasmaksun määrittelyssä otetaan huomioon kaikki asiakkaan kuukausitulot, myös eläkkeensaajan Kelalta saamaa hoitotuki lasketaan tuloksi asiakasmaksua päätettäessä.

Kotihoidon tilapäisistä käynneistä peritään kertamaksu. Vähintään 15 prosentin haitta-asteen omaavien sotainvalidien kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut ovat maksuttomia.

Kotihoidon asiakasohjaajat tekevät kotihoidon maksuja koskevat päätökset ja huolehtivat asiakaslaskutuksesta.

Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksujen arviolaskuri
Laskurin avulla voit arvioida, mitä kotona annettava palvelu maksaa. Kotihoidon asiakasmaksu peritään sen mukaan, miten paljon työaikaa kotihoidon henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin luonasi.

Perhehoito ikääntyneille

Perhehoidossa ikäihminen menee perhehoitajan kotiin päiväaikaiseen hoitoon, tilapäiselle jaksolle tai pysyvästi asumaan. Perhehoitaja voi myös tulla asiakkaan kotiin. Perhehoidossa ikäihminen saa tarvitsemansa tuen ja avun päivän askareisiin, ateriat sekä virikkeitä. Perhekotiin voi saada kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluja.

  • Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihminen muuttaa asumaan perhehoitajan kotiin toistaiseksi.
  • Tilapäisessä perhehoidossa perhekodissa vietetään ennalta sovittu ajanjakso (parista päivästä pariin kuukauteen). Tämä on hyvä vaihtoehto esim. omaishoitajan vapaan aikaiseksi hoidoksi.
  • Päiväperhehoidossa vietetään 7 - 8 tuntia tai muu sovittu ajanjakso. Päiväperhehoito on vaihtoehto päiväkeskukselle. Päivä sisältää aamupalan, päiväruokailun, päiväkahvin, virikkeitä ja ulkoilua.

Perhehoidon palvelua voit tiedustella Kotitorilta ja kotihoidon asiakasohjaajilta. Omaishoidon asiakkaita palvelee omaishoidon työntekijät

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kotihoito

Päivitetty 26.9.2022