Hyppää sivuvalikkoon

Kiertotalouspilotit Tampereella

Neonpunainen vertikaaliviljelylaite, jossa on useita kasveja.

6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hanke toteutti Tampereella useita kiertotalouteen liittyviä pilotteja vuosina 2019–2021. Pilottien teemat olivat infra- ja katurakentamisen kiertotalous, urbaanin ruoantuotannon ratkaisut ja kestävät ja terveyttä edistävät sini-viherrakenteet.

Tällä sivulla

Infra- ja katurakentamisen kiertotalous

Kiertotalouden mukainen hankintamenettely katu- ja maarakentamiseen

Tampereen kaupunki on kehittänyt uusia kiertotalouden periaatteiden mukaisia hankintamenettelyitä katu- ja maarakentamiseen. Uuden hankintamenettelyn tavoitteena on edistää kaupungin kestävyystavoitteita liiketoiminnallisesti kannattavalla tavalla. Hankintamenettelyjä ja niihin liittyviä kiertotalouskriteerejä testattiin Tampereella Yliopistonkadun saneerauksessa. Liitteistä löytyvät kyseisen kohteen hankinta-asiakirjat, jotka ovat monistettavissa muihin kohteisiin.

Infra-alan yritysten kiertotalousvalmiudet

Tampereella on tehty elokuussa 2020 selvitys infra-alan yritysten kiertotalousvalmiuksista. Selvityksen aikana tavattiin yhdeksän infra-alan yritystä Jenni Nurmen (Reroute Oy) johdolla. Tapaamisten tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat infra-alan kiertotalousvalmiudet tällä hetkellä ja minkälaisia toiveita, tavoitteita ja esteitä yritykset pystyivät erittelemään infra-alan kiertotaloustoiminnan eteenpäin viemisessä. Haastattelujen raportissa on sekä suoria lainauksia haastateltujen yritysten edustajilta että tiivistelmä haastattelujen havainnoista.

Katu- ja maarakentamisen kiertotalouden ekosysteemikuvaus

Infra-alan kiertotalousedellytysten ekosysteemiselvityksessä kuvataan toimijoiden rooleja infra-alan kiertotalouden edistämisessä, infra-alan kiertotalouden edellytyksiä sekä tarkastellaan, mihin pullonkauloihin keskittymällä kiertotalouteen siirtymistä infra-alalla voitaisiin vauhdittaa Tampereella. Kuvaus on tehty erityisesti kaupunkien näkökulmasta, sillä kaupunkien rooli infra-alan ohjaamisessa on huomattava. Työ on tehty yhteistyössä Ethican kanssa.

Urbaanin ruoantuotannon ratkaisut

Hiedanrannan urbaani ruuantuotanto

Miia Heinonen teki osana Tampereen yliopiston ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja -kurssia selvityksen Hiedanrannan urbaanista ruuantuotannosta Tampereen kaupungille ja KIEPPI-hankkeelle.

Hiedanrannan aquaponinen viljely

Timo Loiva, Sanna Teinilä, Marikki Väisänen tekivät osana Tampereen yliopiston Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja -kurssia laaja-alaisen selvitystyön aquaponisen viljelyn mahdollisuuksista ja reunaehtoista Hiedanrannassa.

Kestävän urbaanin ruoantuotannon ekosysteemikuvaus

Yhteistyössä Ethican kanssa tehtiin urbaanin ruoantuotannon ekosysteemikuvaus Hiedanrannan kehitysyhtiölle. Siinä annetaan esimerkkejä siitä, miltä kestävä urbaani ruoantuotanto voisi Hiedanrannassa tai sen kaltaisilla uusilla asuinalueille näyttää, sekä esitetään toimenpiteitä tämän kaltaisen ekosysteemin rakentamiseksi.

Viljelyrobotin palvelukonsepti ja liiketoimintamallit

Meluta Oy kehitti KIEPPI-hankkeessa automatisoidun viljelyrobotin palvelukonseptia ja testasi eri liiketoimintamalleja. Viljelyrobotin tavoitteena on vähentää urbaaniin ruoantuotannon ratkaisuihin liittyviä suuria henkilötyötunteja ja sitä kautta vähentää läpileikkaavasti urbaanin ruoantuotannon kustannuksia.

Vertikaaliviljelylaite urbaanissa ympäristössä

Netled Oy testasi KIEPPI-hankkeen pilotissa yrityksen uutta vertikaaliviljelylaitetta urbaanissa toimintaympäristössä. Samalla yritys kehitti lähiruoan palvelukonseptia Hiedanrannan alueen ravintoloille ja kuluttajille.

Maaperän kierrättäminen

Digi Toilet Systems Oy kehitti yhdessä Blokgarden Oy:n kanssa ratkaisua maaperän kierrättämiseen KIEPPI-hankkeessa. He hyödynsivät pilotissaan Hiedanrannan alueen sivu- ja jätevirtoja (esim. biojätettä).

Mullan suljettu kierto & biojäte lannoitteena ja kaupunkiviljelypeli

Blokgarden Oy osallistui KIEPPI-hankkeessa kahteen kehittämispilottiin. Yritys pilotoi omaa uudenlaista kaupunkiviljelyn pelillistämisratkaisua Tampereen kaupungin neljällä eri puistoalueella. Lisäksi he osallistuivat Digi Toilet Systems Oy:n maaperän kierrättämispilottiin.

Kestävät ja terveyttä edistävät sini-viherrakenteet

Luonnonkasvillisuuden jatkokäytön mahdollisuudet

Villi Vyöhyke ry on tehnyt yhteistyössä KIEPPI-hankkeen ja Hiedanrannan kehitys Oy:n kanssa kokeiluja Hiedanrannan luonnonkasvillisuuden säilyttämiseksi rakentamisen aikana. Pilotin tavoitteena on saada alueelle ominainen, osittain uhanalainenkin kasvillisuus kerättyä talteen, monistettua ja siirrettyä tuleville asuinalueille. Selvityksessä kartoitetaan tarkemmin, miten Hiedanrannan alueen nykyistä kasvillisuutta voitaisiin hyödyntää Hiedanrannan tulevien viheralueiden perustamisessa.

Kestävän ympäristörakentamisen ohjeet

Osana hanketta kehitettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin maankäytön ja vihersuunnittelijoiden sekä Hanna Tajakan (Viher-Arkki) kanssa asiantuntijoiden tarpeeseen muokatut Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) -ohjeet maisemasuunnittelun ja maarakentamiseen.

Maisemasuunnittelija tai maankäytön suunnittelija voi käyttää näitä tarkastuslistoja apunaan suunnittelutyössä, kun tarkoituksena on huomioida kestävän kehityksen ja Kestävä ympäristörakentaminen KESY-toimintamallin tavoitteita. Tarkastuslistoissa on kuvattu esimerkinomaisesti asioita, joita huomioidaan kuhunkin asiakokonaisuuteen ja näkökulmaan liittyen. Kaikki mainitut asiat eivät välttämättä aina liity arvioitavaan suunnitteluhankkeeseen. Tarkastuslistoja saa ja pitää kehittää omaan tarpeeseen parhaiten sopivaksi.

Luonnonkasvien siementen jatkokäytön ekosysteemikuvaus

Työssä käydään läpi luonnonkasvien siementen käytön lähtökohtia ja mahdollisuuksia kaupungeille ja liiketoiminnalle. Työ on jatkoa rikastamisniitty-pilotille Hiedanrannassa. Siinä tarkastellaan pilotin laajempia käyttömahdollisuuksia ja siihen liittyviä esteitä ja mahdollisuuksia.

Rikastamisniitty-pilotissa hyödynnetään Hiedanrannan vanhalta teollisuusalueelta kerättyjä alueelle tyypillisiä kasveja. Siementen kantaa rikastetaan alueelle perustetussa rikastamisniityssä usean vuoden ajan, jotta pieten kasviesiintymien määrä saadaan kasvamaan niin suureksi, että niitä voi hyödyntää tulevan asuinalueen viherrakentamisessa esimerkiksi niittyinä.

Rikastamisniityn liiketoiminnallistaminen

Kreapal Oy selvitti Hiedanrannan kaupunginosassa kehitettyyn rikastamisniitty-konseptiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä alan yritysten kanssa.

KIEPPI-hankkeen tulokset

KIEPPI-hankkeen loppujulkaisu sisältää hankkeen, kaupunginosien ja kiertotalouden kumppanuusmallin esittelyt. Mukana ovat myös osiot Kiertotalouden kumppanuuden elinkaari hankkeen pilottien kautta ja Miten sinä voit käyttää mallia.

Julkaisussa kerrotaan, miten hankekehittämistä voi tarkastella kumppanuusmallin kautta ja nostetaan esiin konkreettisia esimerkkejä.

Liitteenä myös Tommi Halosen tekemä selvitystyö kiertotaloudesta Tampereella sekä Tampereen kaupungin kiertotaloussuunnitelma.

Päivitetty 16.9.2022