Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen

Tällä sivulla

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Tampereella jo nyt ja tulevaisuudessa niiden arvioidaan voimistuvan. Ilmastotyössä on yhä tärkeintä hillitä ilmastopäästöjä, mutta hillinnän rinnalle tarvitaan sopeutumista ja varautumista muuttuviin ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen toimilla ehkäistään haittoja

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan ihmisen ja luonnonjärjestelmien kykyä mukautua muuttuviin ympäristöolosuhteisiin ja kykyä varautua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin.

Eli niitä keinoja ja tapoja, joilla voidaan varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja vähentää yhteiskunnan ja ympäristön haavoittuvuutta niille. Tällaisia keinoja on esimerkiksi kasvavien sademäärien hallinta viivytysaltailla tai tienpidon käytänteiden muuttaminen vastaamaan uusia keliolosuhteita.

Sopeutumistoimilla pyritään varautumaan ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin, kuten myrskyihin ja helteisiin ja hyötymään mahdollisista eduista, kuten kasvukauden pidentymisestä. Mitä nopeammin sopeudumme ja varaudumme, sitä vähemmän hallitsematonta vahinkoa ehtii tapahtua. Mitä myöhemmin heräämme, sitä kalliimmaksi se käy sekä taloudellisesti että inhimillisesti.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää kaikkien kaupunkien toimialojen yhteistyötä ja asukkaiden ja yritysten aktiivista osallistumista. Muuttuva ilmasto ja sen vaikutukset on huomioitava niin kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Kaupungin viherrakenteella, kuten puistoilla ja muilla viheralueilla ja katuvihreällä, on ilmastokestävyydessä erityisen merkittävä rooli, koska ne auttavat hulevesien hallinnassa sekä suojaavat helteeltä.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Tampereella?

Jotta osaisimme varautua ja sopeutua muutoksiin ja niiden aiheuttamiin riskeihin, tulee ensin tunnistaa keskeiset ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset. Tampereelle laaditun asiantuntijaselvityksen perusteella merkittävimmät ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Tampereella ovat:

 • vesiin ja vesien hallintaan liittyvät riskit: rankkasateet, hulevesi- ja vesistötulvat,
 • hellejaksot ja kuivuus,
 • myrskyt,
 • biologiset riskit,
 • taudit ja tuholaiset ja
 • ekosysteemimuutokset (lajistomuutokset ja vieraslajit, biodiversiteetin heikentyminen).

Kaupungin kasvu ja tiivistyminen lisäävät alttiutta esimerkiksi helteiden ja rankkasateiden vaikutuksille. Samalla ne nostavat ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen tarvetta. Esimerkiksi hulevesitulviin ja helleaaltoihin liittyvät vaikutukset kohdentuvat erityisesti Tampereen keskusta-alueelle. Toisaalta pohjoisen Tampereen maa- ja metsätalousvaltaiset alueet ovat haavoittuvimmissa asemassa esimerkiksi myrskytuhojen ja kuivuusriskin kannalta.

 • Hulevesitulvat ja niiden aiheuttaman haitta-ainekuormituksen lisääntyminen
 • Vaikutukset vesistöjen veden laatuun, kuten haitta-aineiden kuormituspiikit ja ravinnekuormituksen lisääntyminen
 • Vesistöjen vedenkorkeuden vaihtelun kasvu
 • Pohjavesien muutokset
 • Vahingot rakennuksille, infrastruktuurille, omaisuudelle ja ihmisille  
 • Vaikutukset liikenteessä, energia-, jätehuolto- ja vedenhuoltoverkostoissa ja tietoliikenteessä
 • Ekosysteemivaikutukset

Sopeutumisen toimet Tampereella

Tampereen kaupunkistrategian ”Tekemisen kaupunki” -painopistealueen Hiilineutraaleja tekoja yhtenä tavoitteena on, että ilmastoriskit ja muutokseen sopeutuminen otetaan Tampereella vakavasti.

Tampereella on tehty erilaisia sopeutumisen toimia jo pitkään, mutta vuonna 2022 aloitettiin keskitetysti koordinoida ja koota kaupungin jo tekemiä toimia. Työssä laadittu koosteraportti luo pohjan sopeutumistyön kehittämiselle kaupungissa. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää kaikkien kaupunkien toimialojen yhteistyötä ja asukkaiden ja yritysten aktiivista osallistumista. Muuttuva ilmasto ja sen vaikutukset on huomioitava niin kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä.

Tampereen Ilmastotyön keskeiset tavoitteet ja toimet, myös ilmaston muutoksen hillinnän osalta, on koottu vuonna 2020 julkaistuun Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan. Tiekartassa on keskitytty hillinnän toimenpiteisiin, koska hillintä on yhä prioriteetti ilmastotoimissa. Vuonna 2022 julkaistavassa päivityksessä tullaan lisäämään sopeutumisen toimenpiteiden osuutta. Tiekartta päivittyy joka toinen vuosi ja sen tavoitteet joka neljäs vuosi. Kukin palvelualue vastaa tiekarttaan esitettävistä toimista ja päivitystyötä koordinoi Ilmasto- ja ympäristöyksikkö. Toimien toteutumista seurataan Tampereen ilmastovahdin avulla.

Ilmaston muutokseen sopeutuminen on vahvasti riskien hallintaa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Kaisa Mustajärvi
Puhelin:
040 806 2294

Kaupungin ilmastoteot

Luonnon monimuotoisuusohjelma

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/sopeutuminen

Päivitetty 20.10.2022