Hyppää sivuvalikkoon

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen

Näkymä arboretumin rantaan, jossa ihmiset oleskelevat kauniina kesäpäivänä.

Tällä sivulla

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Tampereella jo nyt ja tulevaisuudessa niiden arvioidaan voimistuvan. Ilmastotyössä on yhä tärkeintä hillitä ilmastopäästöjä, mutta ilmasto- ja ympäristöolosuhteiden muuttumiseen täytyy myös sopeutua ja varautua.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Tampereella?

Asiantuntijaselvityksen mukaan merkittävimmät ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Tampereella ovat:

  • vesiin ja vesien hallintaan liittyvät riskit; rankkasateet, hulevesi- ja vesistötulvat
  • hellejaksot ja kuivuus
  • myrskyt
  • biologiset riskit
  • taudit ja tuholaiset
  • ekosysteemimuutokset (lajistomuutokset ja vieraslajit, biodiversiteetin heikentyminen).

Kaupungin kasvu ja tiivistyminen lisäävät alttiutta esimerkiksi helteiden ja rankkasateiden vaikutuksille. Samalla ne lisäävät ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen tarvetta. Hulevesitulvat ja helleaallot vaikuttavat erityisesti Tampereen keskusta-alueeseen. Toisaalta pohjoisen Tampereen maa- ja metsätalousvaltaiset alueet ovat alttiimpia esimerkiksi myrskyjen ja kuivuuden vaikutuksille.  

Kaupunkilaisista haavoittuvimpia sään ääri-ilmiöiden aiheuttamille riskeille ovat pienet lapset, vanhukset ja henkilöt, joilla on yleisesti alentunut toimintakyky tai alentunut liikkumiskyky, sekä matalatuloiset, kielivähemmistöt ja asunnottomat henkilöt. Niin sanottuja ilmastoriskejä arvioidaan sen suhteen, miten alttiita ihmiset ovat myrskyjen, liukkauden ja helteen vaikutuksille ja miten hyvin heidän on mahdollista sopeutua poikkeusoloihin. Esimerkiksi vanhukselle tai apuvälineen kanssa liikkuvalle runsas lumentulo ja lisääntyvät liukkaat kelit voivat tarkoittaa ulkona liikkumisen vähenemistä ja kotiin jäämistä. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella ja varautumisella ehkäistään haittoja

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa ihmisen ja luonnonjärjestelmien kykyä mukautua ja varautua muuttuviin ympäristöolosuhteisiin ja muutoksiin ilmastossa. Sopeutumista on esimerkiksi kasvavien sademäärien hallinta viivytysaltailla tai muutokset teitten ylläpidossa, jotta ylläpito vastaa uusia keliolosuhteita. 

Sopeutumien pyrkii varautumaan ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin, kuten myrskyihin ja helteisiin, ja hyötymään mahdollisista eduista, kuten kasvukauden pidentymisestä. Mitä nopeammin sopeudumme ja varaudumme, sitä vähemmän hallitsematonta vahinkoa tapahtuu. Mitä myöhemmin heräämme, sitä kalliimpaa sopeutuminen on sekä taloudellisesti että inhimillisesti.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää kaupungin kaikkien toimialojen yhteistyötä ja asukkaiden ja yritysten aktiivista osallistumista. Muuttuva ilmasto ja sen vaikutukset on huomioitava niin kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Kaupungin viherrakenteella, kuten puistoilla ja muilla viheralueilla ja katuvihreällä, on erityisen merkittävä rooli, koska ne auttavat hulevesien hallinnassa ja suojaavat helteeltä.

Tampereella on tehty erilaisia sopeutumisen toimia jo pitkään, mutta vuonna 2022 niitä alettiin keskitetysti koordinoida ja koota. Laadittu koosteraportti luo pohjan sopeutumiselle ja varautumiselle kaupungissa. Ilmastonmuutokseen sopeudutaan ja varaudutaan vuorovaikutuksessa kaupungin riskienhallinnan kanssa; määritellään riskien todennäköisyys ja vakavuus ja se, millä riskiä hallitaan.  

Tampereen ilmastotyön keskeiset tavoitteet ja toimet, myös ilmaston muutoksen hillinnän osalta, on koottu  Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan.  Tiekartta päivitetään joka toinen vuosi. Kukin palvelualue vastaa tiekarttaan esitettävistä toimista ja päivitystyötä koordinoi Ilmasto- ja ympäristöyksikkö. Toimien toteutumista seurataan Tampereen ilmastovahdin avulla.

Lisätietoja

Annika Kettunen
Suunnittelija
Puhelin:
040 687 7336

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/sopeutuminen

Päivitetty 17.4.2024