Hyppää sivuvalikkoon

Tampereen ilmastopäästöt

Tampere talviyönä kuvattuna ilmasta koskelta Naistenlahden suuntaan.

Tällä sivulla

Tampereen kasvihuonekaasupäästöjä on seurattu vuodesta 2010 CO2-raportin avulla. CO2-raportti on koko Suomen kattava kuntien päästölaskenta- ja raportointipalvelu, jota tuottaa Sitowise Oy. Palvelun tilaajina on noin 90 kuntaa.

Tampereen kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2021 olivat yhteensä 898,1 kilotonnia hiilidioksidiekvivalentteina (lyh. CO2e). CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti on suure, jossa eri kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus on muutettu vastaavaksi hiilidioksidimääräksi.

Vuoteen 1990 verrattuna Tampereen kokonaispäästöt ovat laskeneet 31 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt 52 prosenttia. Suurimmat päästölähteet ovat rakennusten lämmitys ja liikenne. Tampereen päästöt asukasta kohti, ilman teollisuutta, vuonna 2021 olivat 3,1 tonnia CO2e, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa olivat 2,3–15,7 tonnia CO2e. 

Yhteenlasketut päästöt lisääntyivät 2 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt pysyivät ennallaan vuodesta 2020 vuoteen 2021, kun teollisuuden päästöt ovat mukana tarkastelussa. Ilman teollisuutta päästöt yhteensä lisääntyivät 7 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Mukana laskennassa ovat kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, teollisuus ja työkoneet, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.

CO2-raportti kattaa pääsääntöisesti kaupungin maantieteellisellä alueella tapahtuvat päästöt. Tämä tarkoittaa, että monet kuntalaisten toiminnasta välillisesti aiheutuvat päästöt jäävät laskennan ulkopuolelle.

Tampereen päästöt CO2-raportin mukaan vuonna 2021

 • Kuluttajien sähkönkulutus 91,8 kt CO2e
 • Sähkölämmitys 18,8 kt CO2e
 • Maalämpö 2,4 kt CO2e
 • Kaukolämmitys 300,2 kt CO2e
 • Erillislämmitys 58,0 kt CO2e
 • Tieliikenne 212,6 kt CO2e
 • Maatalous 6,7 kt CO2e
 • Jätehuolto 72,7 kt CO2e
 • Teollisuuden sähkönkulutus 18,2 kt CO2e
 • Teollisuus ja työkoneet 116,6 kt CO2e
 • Päästöt yhteensä 898 kt CO2e

Tampereen kulutuksen päästöt

Tampereen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 8,83 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2e) asukasta kohden. Kulutuksen kokonaispäästöt olivat noin 2,16 milj. t CO2e.

Tamperelaisten kulutuksen hiilijalanjälki on selvitetty kahdesti: vuosina 2020 ja 2022. Laskennat on tehty Kulma-hankkeessa, johon osallistui vuonna 2022 yhteensä 20 kuntaa ja kaupunkia. Vuonna 2020 kulutuksen päästöt olivat nyt tarkentuneen laskennan mukaan 7,37 t CO2e.

Laskennassa kulutuksen päästöjä tarkasteltiin energiankulutuksen ja rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta. Merkittävimpiä kulutuksen päästölähteitä Tampereella ovat ruoka (23 %), energiankulutus (22 %) sekä tavarat ja palvelut (23 %). Laskennassa ovat mukana ilmastopäästöistä hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli.

Laskennan tulokset tekevät näkyväksi kulutuksesta aiheutuvat päästöt, jotka jäävät perinteisen kuntien päästölaskennan ulkopuolelle. Kulutusperusteisesti tarkasteltuna päästöt ovat kaksinkertaiset verrattuna aluepohjaisiin ilmastopäästöihin. Kulutuksen päästöt muodostuvat kotitalouksien kulutuksesta, julkisista hankinnoista ja investoinneista. Kulma-hankkeen raportin kautta voit tutustua tarkemmin Tampereen kulutuksen hiilijalanjälkeen.

Laskentaa varten kehitetty Kulma-malli tuottaa uudenlaista tietoa kuntalaisten toiminnasta aiheutuvista päästöistä, muun muassa kunnassa käytettyjen rakennusmateriaalien ja kunnassa kulutettujen elintarvikkeiden päästöistä. Vuoden 2022 laskennassa on saatu uutta tietoa muun muassa mökkeilyn ja korjausrakentamisen päästöistä. Uudenlaisen laskentamallin lähtökohtana on kuntalaisten kulutus ja siitä aiheutuvat päästöt riippumatta siitä, onko hyödykkeet tuotettu kunnassa, muualla Suomessa tai ulkomailla.

Hankkeen toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hanketta rahoittivat siihen osallistuneet kunnat sekä Kestävä Lahti -säätiö. Ruuankulutuksesta aiheutuvien päästöjen laskennan mahdollisti yhteistyö S-ryhmän kanssa.

Raporttia on päivitetty marraskuussa 2023 uusilla tarkentuneilla tiedoilla liittyen kaupungin hankintoihin, joukkoliikenteeseen ja korjausrakentamiseen. Tarkennetut laskelmat ovat erikseen raportin lopussa.

Tampereen rakentamisen päästöt

Tampereen rakentamisen kokonaispäästöt olivat vuonna 2020 noin 206 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia (t CO2e). Betonin kulutus aiheutti päästöistä noin puolet. Rakentaminen aiheuttaa merkittävän osan Tampereen päästöistä.

Päästöt jakautuvat rakennusmateriaaleihin, kuljetuksiin, jätteidenkäsittelyyn, työmaatoimintoihin ja infrarakentamiseen. Rakennusmateriaalit aiheuttavat rakentamisen päästöistä valtaosan, 122 kt CO2e, josta betonin kulutus muodostaa 104 kt CO2e. Tulokset eivät pidä sisällään rakennusten käytönaikaista energiankulutusta.

Kokeiluluonteinen selvitys on tehty yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n ja Gaia Consultingin kanssa osana Urb-En Pact -hanketta.

 

Tampereen päästöskenaariot -palvelu

Tampereen päästöskenaariot on palvelu, jonka avulla voi tarkastella Tampereen kasvihuonekaasupäästöennusteita. Palvelussa voi valita eri toimenpiteiden yhdistelmiä ja muodostaa niistä skenaarioita.

Tampereen päästöskenaariot -palvelu on jaettu kahteen osaan: päästöt ja toimet.

Päästöt-osiossa voit visuaalisesti tarkastella, mistä Tampereen kaupungin alueen päästöt syntyvät ja kuinka niiden ennustetaan muuttuvan vuoteen 2030 mennessä. Valittavana on peruskehitys-skenaario, Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukainen skenaario ja skenaario, jota voit itse muokata. Voit halutessasi vaihtaa tarkasteltavaa aikaväliä.

Toimet-osiosta voit tarkastella erilaisia päästöihin vaikuttavia toimia. Voit luoda omia skenaarioita valitsemalla toteutetaanko eri toimet vai ei. Valintasi vaikuttavat myös Päästöt-osion visualisointeihin ja lukuihin.

Päästöennusteet perustuvat toteutuneisiin päästöihin sekä tietyille lähtöarvoille, kuten erilaisiin päästökertoimiin.

Palvelun on kehittänyt Kausal Oy yhdessä Tampereen kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön ja Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. Palvelu on osa Tampereen ilmastovahtia. Palvelu on tehty avoimella lähdekoodilla.

Päivitetty 17.4.2024