Tampereen ilmastopäästöt

Tällä sivulla

Tampereen kasvihuonekaasupäästöjä on seurattu vuodesta 2010 CO2-raportin avulla. CO2-raportti on koko Suomen kattava kuntien päästölaskenta- ja raportointipalvelu, jota tuottaa Sitowise Oy. Palvelun tilaajina on noin 90 kuntaa.

Tampereen kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2020 olivat yhteensä 867,2 kilotonnia hiilidioksidiekvivalentteina (lyh. CO2e). CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti on suure, jossa eri kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus on muutettu vastaavaksi hiilidioksidimääräksi.

Vuoteen 1990 verrattuna Tampereen kokonaispäästöt ovat laskeneet 33 % ja asukaskohtaiset päästöt 52 %. Suurimmat päästölähteet ovat rakennusten lämmitys ja liikenne.

Tampereen päästöt asukasta kohti olivat 2,9 t CO2e ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 2,1–15,0 t.

Yhteenlasketut päästöt laskivat 5 % ja asukaskohtaiset 6 % vuodesta 2019 vuoteen 2020, kun teollisuuden päästöt ovat mukana tarkastelussa. Ilman teollisuutta päästöt laskivat 9 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. Päästöjen lasku oli samansuuruinen kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

Mukana laskennassa ovat kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, teollisuus ja työkoneet, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.

CO2-raportti kattaa pääsääntöisesti kaupungin maantieteellisellä alueella tapahtuvat päästöt. Tämä tarkoittaa, että monet kuntalaisten toiminnasta välillisesti aiheutuvat päästöt jäävät laskennan ulkopuolelle.

Tampereen päästöt CO2-raportin mukaan vuonna 2020

 • Kuluttajien sähkönkulutus 88,2 kt CO2e
 • Sähkölämmitys 15,6 kt CO2e
 • Maalämpö 1,6 kt CO2e
 • Kaukolämmitys 242,7 kt CO2e
 • Erillislämmitys 52,0 kt CO2e
 • Tieliikenne 231,2 kt CO2e
 • Maatalous 6,5 kt CO2e
 • Jätehuolto 72,6 kt CO2e
 • Teollisuuden sähkönkulutus 17,7 kt CO2e
 • Teollisuus ja työkoneet 139,2 kt CO2e
 • Päästöt yhteensä 867,2 kt CO2e

Tampereen kulutuksen päästöt

Tamperelaisten kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 8,1 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2e) asukasta kohden. Kulutuksen kokonaispäästöt olivat noin 1,96 milj. t CO2e.

Tamperelaisten kulutuksen hiilijalanjälki selvitettiin Kulma-hankkeessa, johon osallistui yhteensä 15 kuntaa. Hankkeeseen osallistuneiden kuntien kulutuksesta aiheutuneet asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt olivat keskimäärin 8,7 t CO2e asukasta kohden.

Laskennassa kulutuksen päästöjä tarkasteltiin energiankulutuksen ja rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta. Laskennassa ovat mukana ilmastopäästöistä hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli.

Laskennan tulokset tekevät näkyväksi ne kuntalaisten toiminnasta aiheutuvat päästöt, jotka jäävät perinteisen kuntien päästölaskennan ulkopuolelle. Tulos oli odotetun mukaisesti noin kaksinkertainen verrattuna aluepohjaisiin ilmastopäästöihin.

Laskentaa varten kehitetty Kulma-malli tuottaa uudenlaista tietoa kuntalaisten toiminnasta aiheutuvista päästöistä, muun muassa kunnassa käytettyjen rakennusmateriaalien ja kunnassa kulutettujen elintarvikkeiden päästöistä. Uudenlaisen laskentamallin lähtökohtana on kuntalaisten kulutus ja siitä aiheutuvat päästöt riippumatta siitä, onko hyödykkeet tuotettu kunnassa, muualla Suomessa tai ulkomailla.

Hankkeen toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hanketta rahoittivat siihen osallistuneet kunnat sekä Kestävä Lahti -säätiö. Ruuankulutuksesta aiheutuvien päästöjen laskennan mahdollisti yhteistyö S-ryhmän kanssa.

Tampereen rakentamisen päästöt

Tampereen rakentamisen kokonaispäästöt olivat vuonna 2020 noin 206 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia (t CO2e). Betonin kulutus aiheutti päästöistä noin puolet. Rakentaminen aiheuttaa merkittävän osan Tampereen päästöistä.

Päästöt jakautuvat rakennusmateriaaleihin, kuljetuksiin, jätteidenkäsittelyyn, työmaatoimintoihin ja infrarakentamiseen. Rakennusmateriaalit aiheuttavat rakentamisen päästöistä valtaosan, 122 kt CO2e, josta betonin kulutus muodostaa 104 kt CO2e. Tulokset eivät pidä sisällään rakennusten käytönaikaista energiankulutusta.

Kokeiluluonteinen selvitys on tehty yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n ja Gaia Consultingin kanssa osana Urb-En Pact -hanketta.

 

Tampereen päästöskenaariot -palvelu

Tampereen päästöskenaariot on palvelu, jonka avulla voi tarkastella Tampereen kasvihuonekaasupäästöennusteita. Palvelussa voi valita eri toimenpiteiden yhdistelmiä ja muodostaa niistä skenaarioita.

Tampereen päästöskenaariot -palvelu on jaettu kahteen osaan: päästöt ja toimet.

Päästöt-osiossa voit visuaalisesti tarkastella, mistä Tampereen kaupungin alueen päästöt syntyvät ja kuinka niiden ennustetaan muuttuvan vuoteen 2030 mennessä. Valittavana on peruskehitys-skenaario, Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukainen skenaario ja skenaario, jota voit itse muokata. Voit halutessasi vaihtaa tarkasteltavaa aikaväliä.

Toimet-osiosta voit tarkastella erilaisia päästöihin vaikuttavia toimia. Voit luoda omia skenaarioita valitsemalla toteutetaanko eri toimet vai ei. Valintasi vaikuttavat myös Päästöt-osion visualisointeihin ja lukuihin.

Päästöennusteet perustuvat toteutuneisiin päästöihin sekä tietyille lähtöarvoille, kuten erilaisiin päästökertoimiin.

Palvelun on kehittänyt Kausal Oy yhdessä Tampereen kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön ja Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. Palvelu on osa Tampereen ilmastovahtia. Palvelu on tehty avoimella lähdekoodilla.

Päivitetty 19.7.2022