Hyppää sivuvalikkoon

Elintarvikelaitokset

Elintarvikehuoneistoja kutsutaan laitoksiksi, jos niissä käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä. Eläinperäisiä elintarvikkeita ovat esimerkiksi liha, maito, kala ja kananmunat

Eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten on ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi, silloin kun lainsäädäntö sitä velvoittaa. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää.

Laitoshyväksyntää haetaan toimittamalla hakemus liitteineen kahtena kappaleena laitoksen sijaintipaikkakunnan valvontaviranomaiselle. Hakemuksesta ja sen liitteistä säädetään tarkemmin Valtioneuvoston asetuksessa elintarvikevalvonnasta 420/ 2011.  Tieto tarvittavista liitteistä löytyy hakemuslomakkeista.

Valvontaviranomainen tekee elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi päätöksen. Päätöksessä voidaan asettaa ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä.

Toiminnan keskeyttämisestä, lopettamisesta ja toimijan vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava valvontaviranomaiselle sivulta. Tällöin tehdään ilmoitus elintarviketoiminnasta.

Milloin ei tarvita laitoshyväksyntää

Laitoshyväksyntää ei tarvitse hakea, jos alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuottamistaan alkutuotannon tuotteista.  Tällöin tulee tehdä ilmoitus elintarviketoiminnasta.

Päivitetty 3.4.2023