Hyppää sivuvalikkoon

Elintarviketoiminnasta ilmoittaminen

Ilmoitus elintarviketoiminnasta

Kun perustat elintarvikeyrityksen, ota jo perustamisvaiheessa yhteyttä elintarvikevalvontaan. Ilmoitus uudesta elintarviketoiminnasta tai toiminnan oleellista muuttamisesta tulee tehdä sijaintikunnan valvontaviranomaiselle viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan oleellista muuttamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen maksu.

Toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta tulee myös ilmoittaa elintarvikevalvontaan.

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta. Toiminta voi olla satunnaista tai määrältään vähäistä elintarvikkeiden käsittelyä.

Alempana on kerrottu, mitä elintarvikehuoneistolta vaaditaan.

Tee ilmoitus toiminnan aloittamisesta, muutoksista tai lopettamisesta

Elintarvikehuoneistoilmoitus tehdään valtakunnallisessa käytössä olevan ilppa-järjestelmän kautta. Ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain mukaisesta toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan ja toimipaikan lopettamisesta. Ilpasta tiedot menevät oman kunnan valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti. Ilppa-palvelun ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto. Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan Suomi.fi -valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä.

Tupakkalain mukaiset hakemukset tehdään edelleen Valviran ylläpitämän sähköisen järjestelmän kautta.

Ilmoitus elintarviketoiminnasta (ei-saavutettava lomake)

Elintarvike- ja virtuaalitoiminta. Tee ilmoitus mieluiten ilpan kautta, mutta jos et pysty käyttämään ilppaa, voit käyttää oheisia lomakkeita ja lähettää tai tuoda lomakkeen elintarvikevalvontaan.

Mikä on elintarvikehuoneisto?

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta, huoneistoa tai niiden osaa, jossa myytäväksi tai muutoin luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Elintarvikehuoneisto voi olla ulko- tai sisätiloissa. Liikkuvana elintarvikehuoneistona pidetään liikkuvaa kioskia, myyntiautoa, telttakatosta, kojua tai muuta liikkuvaa laitetta. Elintarvikehuoneisto voi olla myös ns. virtuaalihuoneisto, jossa elintarvikkeita ei fyysisesti käsitellä (esim nettimyynti).

Elintarvihuoneiston vaatimukset

Elintarvikehuoneistoa ei saa käyttää asumiseen tai muuhun tarkoitukseen niin, että siitä saattaa aiheutua terveysvaaraa. Ennen elintarvikehuoneiston perustamista ja toiminnan aloittamista on syytä varmistua, että suunniteltu toiminta on mahdollista kyseisessä huoneistossa. Ole tällöin yhteydessä rakennusvalvontaan voimassa olevien kaavamääräysten, huoneiston rakennusvalvonnallisen käyttötarkoituksen ja ilmanvaihdon riittävyyden varmistamiseksi harjoitettavaan toimintaan. Lisätietoja saa myös taloyhtiön isännöitsijältä tai rakennuksen omistajalta.

Tarvittaessa on otettava yhteys myös

 • Pelastuslaitoksen palotarkastajiin (paloturvallisuus, poistumistiet yms.)
 • Terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon yksikköön työterveyshuollon
  järjestämiseksi
 • Aluehallintoviraston työsuojeluun.


1. Riittävästi työskentely-, säilytys- ja varastotilaa

Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti.

Elintarvikkeiden käsittelyvaiheet on voitava riittävästi erottaa toisistaan. Toimintoja, joiden eriyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ovat mm multajuuresten, erityisruokavaliovalmisteiden, kalan ja lihan säilytys ja käsittely sekä leipominen ja salaattien teko. Kypsät ja raa’at tuotteet on aina erotettava riittävästi toisistaan, koska raaka tuote voi toimia mikrobien lähteenä. Kuljetuslaatikoille tulee varata oma säilytystila, jossa laatikot ovat suojassa haittaeläimiltä ja säiden vaihteluilta. Astioiden ja ruoan kuljetuslaatikoiden puhdistaminen tulee myös pitää erillään muusta toiminnasta.

Elintarvikehuoneistossa tulee olla riittävästi tilaa kylmäsäilytyslaitteille, kuivaelintarvikkeille, astioille, elintarvikkeiden kuljetuslaatikoille sekä muille tarvikkeille. Jos toimintaan liittyy oleellisesti ruokien esikäsittelyä ja jäähdyttämistä, tulee jäähdyttämiseen varata erillinen jäähdytyskaappi.

2. Toiminnan edellyttämä ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus

Elintarvikehuoneistossa (ml. saniteettitilat) on oltava asianmukainen ja riittävä luonnollinen tai mekaaninen ilmanvaihto. Mekaaninen ilmavirtaus saastuneelta alueelta puhtaalle alueelle on estettävä. Ilmanvaihtojärjestelmät on suunniteltava siten, että suodattimet ja muut puhdistamista tai vaihtamista edellyttävät osat ovat helposti käsillä.

Ilmanvaihdon mitoituksessa on aina huomioitava valmistus-, varasto- ja asiakastilojen ilmanvaihdon tarve. Jos elintarvikehuoneistossa on ruoanvalmistusta, tulee yleisilmanvaihdon lisäksi ruoanvalmistuslaitteiden yläpuolella olla kohdepoisto. Myös astianpesukoneen kohdepoiston tarve tulee selvittää. Poistoilma tulee johtaa siten, ettei se aiheuta haju- tai muuta haittaa. Tarvittaessa neuvoja voi kysyä paikallisesta rakennusvalvonnasta.

Elintarvikehuoneiston lämpötila ei saa nousta liian korkeaksi, koska lämpötilan nousu voi aiheuttaa riskin siellä käsiteltäville elintarvikkeille ja haitata mm. kylmälaitteiden toimintaa. Huoneiston lämpötilan nousu voi aiheuttaa myös työsuojelullisia ongelmia. Elintarvikehuoneistoissa on oltava riittävä luonnollinen ja/tai keinovalaistus.

3. Riittävästi käsien-, astioiden ja välineiden pesupaikkoja

Tiloissa tulee olla riittävä määrä vesipisteitä, jotka on sijoitettu asianmukaisesti ja niissä on juokseva kylmä sekä kuuma vesi. Veden tulee täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset. Lisäksi käsienpesupisteessä on oltava nestemäinen saippua ja kertakäyttöiset käsipyyhkeet tai käsipyyherulla sekä roska-astia.

Elintarvikkeiden valmistustiloissa ja suojaamattomien elintarvikkeiden käsittelytiloissa on oltava riittävästi vesipisteitä. Uudisrakennuksissa lähtökohta on, että valmistustiloissa on ainakin kolme vesipistettä:

 • yksi käsienpesua
 • yksi elintarvikkeiden huuhtelemista/valmistusta ja
 • yksi astioiden huuhtelemista varten.

Erittäin pienissä tarjoilukohteissa voidaan minimivaatimuksena hyväksyä kaksialtainen tiskipöytä, jossa toinen allas on varattu käsienpesua varten ja toinen välineiden pesua varten.

Kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat esineet, välineet ja laitteet on
puhdistettava tehokkaasti ja tarvittaessa desinfioitava. Pestävien valmistus- ja tarjoilutarjoiluastioiden ja -välineiden tehokas pesu onnistuu astianpesukoneella tai -laitteella.

4. Siivousvälineet ja -aineet

Siivousvälineet on puhdistettava, huollettava ja säilytettävä hygieenisesti, niiden puhtaudesta tulee huolehtia riittävän usein ja välineet tulee merkitä käyttötarkoituksen ja -kohteen mukaisesti. Toiminnassa voi olla tarkoituksenmukaista säilyttää välineitä useammassa paikassa. Asianmukaisen siivousvälinetilan varustus riippuu elintarvikehuoneiston toiminnasta. Nyrkkisäätönä voidaan pitää, että siivouskomerossa on vesipiste-kaatoallas, viemäröinti, ilmanvaihto, teline varrellisille välineille, siivousliinojen kuivatusteline sekä riittävästi hyllytilaa. Puhdistus- ja desinfiointiaineita ei tule varastoida alueilla, joilla käsitellään elintarvikkeita.

Mikäli siivousvälineiden huoltoon, puhdistukseen ja kuivaukseen ilmanvaihtoineen ei ole asianmukaista tilaa ja varustusta, vaan elintarvikehuoneistossa on ainoastaan kuivakomero tai siivousvälineitä ei ole mahdollista viedä muualle huollettavaksi, tulisi käyttää ainoastaan kertakäyttöisiä siivousliinoja myös lattian siivouksen osalta.

5. Henkilökunnan sosiaali- ja pukeutumistilat

Henkilökunnalle on järjestettävä tarvittaessa asianmukaiset pukeutumis- ja -lepotilat. Työvaatteille tulee olla erilliset lukittavat säilytystilat, mikäli elintarvikehuoneiston toiminta sitä edellyttää. Työntekijöiden omia elintarvikkeita on suositeltavaa säilyttää ainoastaan työntekijöiden ruokailu- ja sosiaalitiloissa. Pienissä elintarvikehuoneistoissa voidaan sallia omien elintarvikkeiden säilyttäminen elintarvikehuoneistossa käsiteltävien elintarvikkeiden kanssa samoissa säilytystiloissa selkeästi erotettuna esimerkiksi omalla hyllyllä tai hyllylle sijoitetussa astiassa. Omien elintarvikkeiden säilyttäminen ei saa vaarantaa elintarvikehuoneistossa käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuutta.

6. Helposti puhdistettavat ja desinfioitavat rakenteet, pinnoitteet, materiaalit, kalusteet, koneet ja välineet sekä astiat

Elintarvikehuoneiston pintamateriaalien sekä laitteiden ja välineiden materiaalien on oltava helposti puhtaana pidettäviä sekä tarvittaessa kestettävä vesipesua ja mekaanista puhdistamista. Puuta ei tulisi käyttää lainkaan materiaalina paikoissa, joissa käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

7. Viemäriin yhdistetty lattiakaivo ja laitteet lattioiden huuhtelua varten

Elintarvikehuoneiston viemärijärjestelmien on oltava tarkoituksenmukaisia. Ne on
suunniteltava ja rakennettava siten, että niistä ei aiheudu saastumisriskiä. Vaatimuksista säädetään Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista
(318/2021) mm. seuraavaa:

 • Vesipisteen yhteydessä on oltava viemäripiste, joka on liitetty viemäriin
  viemärikalusteen kautta.
 • Jos toiminnassa on riski, että viemäriin saattaa johtua esimerkiksi öljyä, on siihen
  liitettävä erotin- tai käsittelylaite.
 • Mikäli tila, kuten valmistuskeittiö, vaatii vesihuuhtelua, tulee siinä olla lattiakaivo.
  Lisätietoja paikallisesta rakennusvalvonnasta.

8. Riittävästi asianmukaisesti varustettuja käymälöitä henkilökunnalle

Elintarvikelainsäädäntö ei edellytä asiakaskäymälöiden järjestämistä.

Elintarvikehuoneistoissa on oltava riittävä määrä käymälöitä, joissa on vesihuuhtelu ja jotka on liitetty tehokkaaseen viemärijärjestelmään. Käymälätiloissa on oltava asianmukainen ja riittävä luonnollinen tai mekaaninen ilmanvaihto. Käymälät eivät saa avautua suoraan tiloihin, joissa elintarvikkeita käsitellään.

Elintarvikehuoneistossa, jossa valmistetaan ruokaa tai käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, on pääsääntöisesti oltava henkilökunnalle ja asiakkaille erilliset käymälät. Pienissä elintarvikehuoneistoissa, joissa ei käsitellä helposti pilaantuvia elintarvikkeita, asiakas-wc ja henkilökunnan wc voi olla yhteinen. Asiakkaiden täytyy päästä käymälään suoraan asiakastiloista. Jos yhteisestä käymälästä voi aiheutua elintarvikehygieenisiä riskejä, voi elintarvikevalvontaviranomainen vaatia, että henkilökunnalle ja asiakkaille on erilliset käymälät. Uusia elintarvikehuoneistoja suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee lähtökohtana pitää käymälöiden erillisyyttä.

Omavalvontasuunnitelma ja muut asiakirjat

Elintarvikehuoneistossa tehtävää toimintaa varten on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka säilytetään aina elintarvikehuoneistossa. Mikäli elintarvikehuoneistossa käsitellään helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, vaaditaan henkilökunnalta myös hygieniaosaamistodistus sekä terveydentilaselvitys. Lisäksi on huomioitava, että asiakastilojen tupakointitilojen suhteen noudatetaan tupakkalakia.

Päivitetty 22.3.2024