Hyppää sivuvalikkoon

Elintarvike­kontaktimateriaalit

Elintarvikekontaktimateriaaleilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksessa elintarvikkeeseen tai joiden on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat, kuuluvat kontaktimateriaaleihin. Elintarvikelaki 297/2021 koskee soveltuvin osin myös kontaktimateriaaleja.

Toiminnasta ilmoittaminen ja yrityksen perustaminen

Mikäli yritys on kontaktimateriaalien valmistaja, kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistaja, kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittava toimija, kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittava toimija tai vastaavat vientiä harjoittava toimija, tulee toiminnasta tehdä ilmoitus Tampereen kaupungin ympäristöterveyteen. Ilmoitusmenettelyllä halutaan varmistaa kontaktimateriaalien turvallisuuden valvontaa. Ilmoituslomake löytyy alta.

Yhteystiedot

[email protected] 

Postiosoite:
Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Elintarvikevalvonta
PL 487, 33101 TAMPERE

Puhelin: 041 730 8168
Käyntiosoite: Frenckellinaukio 2 B Tampere 

Valvontakäynti kontaktimateriaalialan yritykseen

Kontaktimateriaalialan kohteissa tehtävien valvontakäyntien pääpaino on toimijoiden GMP-laadunhallintajärjestelmien ja niiden toimivuuden tarkastamisessa.

Tarkastuksen osa-alueet ovat kontaktimateriaalien

  • jäljitettävyys
  • koostumus ja koostumuksen hallinta
  • tehdyt tutkimukset (mm. migraatiotutkimukset)
  • käsittelymenetelmät ja prosessit
  • tilojen ja laitehygienian hallinta
  • kontaktimateriaaleihin liittyvä dokumentaatio (mm. vaatimustenmukaisuusilmoitukset)

Tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus, joka toimitetaan kontaktimateriaalialan toimijalle. Valvonta suunnitellaan riskiperusteisesti. Suunnitelmallisista valvontakäynneistä peritään kaupunginvaltuuston hyväksymän maksutaksan mukainen valvontamaksu. 

Ohjeita kertakäyttökäsineiden ja muiden kontaktimateriaalien käytöstä

Tavanomainen vinyyli (PVC) kertakäyttökäsine ei sovellu rasvaisille elintarvikkeille

Rasvaisille elintarvikkeille soveltuvat kertakäyttökäsineet ovat nitriiliä tai ftalaatitonta vinyyliä. Käsineiden valmistajalta tai yrityksen www-sivuilta on kuitenkin varmistettava, että ne soveltuvat nimenomaan rasvaisille elintarvikkeille. Ftalaattia käytetään pehmittimenä muovin valmistuksessa, ja se liukenee rasvaisiin elintarvikkeisiin. Yleissääntönä voi sanoa, että nitriilikäsineissä tulee olla malja-haarukkatunnus, jolloin ne soveltuvat kaikille elintarvikkeille. Vinyylikäsineissä tulee olla malja-haarukkatunnuksen lisäksi lisämaininta soveltuvuudesta rasvaisille elintarvikkeille. Rasvaisia elintarvikkeita ovat mm. juustot, leikkeleet, liha. Sen sijaan esimerkiksi jäävuorisalaatti, tomaatti, porkkana eivät sisällä rasvaa. 

Elintarvikepakkausten uudelleen käyttäminen

Pääsääntöisesti elintarvikepakkauksia ei tule käyttää  uudelleen elintarvikkeiden säilyttämiseen, koska pakkaukset on lähtökohtaisesti tehty vain kertakäyttöiseksi. Pakkauksia ei ole automaattisesti testattu toistuvaan käyttöön, ja niiden turvallisuudesta toistuvassa käytössä ei ole siten varmuutta.

Tuorekelmu 

Tuorekelmuista tulee varmistaa, että ne soveltuvat myös rasvaisille elintarvikkeille. Valmistajan verkkosivuilta yleensä löytää kyseisen tiedon. 

Alumiiniastiat ja -foliot 

Alumiinimateriaaleja kuten alumiinikattiloita tai folioita ei tule käyttää happamille elintarvikkeille. Alumiinisten astioiden kanssa ei tule käyttää teräksisiä työvälineitä eikä alumiinifoliolla tule suojata teräsastiassa säilytettäviä ruokia. Alumiinifolion ja teräsastian välille syntyy sähköpari, jonka seurauksena alumiini liukenee korroosion takia ruokaan ja folioon tulee reikiä.

Kontaktimateriaaleja ja kontaktimateriaalialan toimijaa koskeva lainsäädäntö

Kontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntö antaa puitteet kontaktimateriaalialan yritysten toiminnalle. EU-asetus (kehysasetus) nro 1935/2004 asettaa yleiset vaatimukset kontaktimateriaalien turvallisuudelle, merkinnöille ja niiden jäljitettävyydelle. Sen mukaan kontaktimateriaaleihin ja tarvikkeisiin on liitettävä kirjallinen ilmoitus, että ne ovat niihin sovellettavien sääntöjen mukaisia.

Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista (GMP-asetus) nro 2023/2006.

Kaikilla elintarvikkeiden kanssa kontaktiin tulevien materiaalien valmistajilla, jalostajilla ja jakelijoilla oltava GMP-asetusta vastaava laadunhallintajärjestelmä käytössään. Laadunhallintajärjestelmän tulee kattaa lopullisen materiaalin tai tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden kannalta olennaiset asiat. Järjestelmä vastaa Elintarvikelain toimijalle asettamaa omavalvontavelvoitetta.

Materiaalikohtainen lainsäädäntö ja ohjeistus

Elintarvikekosketukseen soveltuvan muovin valmistuksessa saa käyttää vain komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista liitteessä mainittuja hyväksyttyjä aineita niille annettujen ehtojen mukaisesti sekä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvioitavana olevia ns. väliaikaisen luettelon aineita. Valmistajan ja muiden toimijoiden on osoitettava muovin vaatimustenmukaisuus liitteenä IV olevan kaavan mukaisella vaatimustenmukaisuusilmoituksella (Declaration of Compliance).

Pääsääntöisesti kontaktimateriaalin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarvitaan tutkimuksia. Ainekohtaisissa säädöksissä kuten esim. muovia ja keramiikkaa koskevissa asetuksissa on mainittu, minkä vaatimusten toteutuminen on osoitettava tutkimuksin (kokonaissiirtymän raja-arvo, ainekohtaisen siirtymän raja-arvo). Muoviasetuksen N:o 10/2011 liitteen hyväksyttyjen aineiden listalla on esitetty myös ainekohtaisten siirtymien raja-arvot.

Kontaktimateriaaleja ja -tarvikkeita koskee lisäksi joukko muita materiaalikohtaisia lainsäädäntöjä ja ohjeistuksia. EU-tasolla on annettu säädöksiä mm. muoville, regeneroidulle sellofaanille ja keramiikalle. Silloin, kun on olemassa materiaalikohtaista EU-lainsäädäntöä, tulee kontaktimateriaalien täyttää ko. lainsäädännön vaatimukset yleisen kehysasetuksen lisäksi. Jos taas materiaalikohtaista lainsäädäntöä ei ole, osoitetaan kontaktimateriaalien turvallisuus viittaamalla mahdollisiin ohjeistuksiin tai toisen maan lainsäädäntöön.

Päivitetty 2.1.2024