Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellinen sosiaalityö havainnoi ja nostaa esiin ilmiöitä ja ongelmia, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Se on laaja-alaista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, jota tehdään yhdessä asiakkaiden ja kuntalaisten kanssa.

Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteena ovat toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kunnan asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi. Lisäksi tehtävänä on tuoda sosiaalihuollon asiantuntemusta osaksi muiden toimialojen suunnittelua sekä yhteistyö palvelujen kehittämiseksi yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa.

Sosiaalinen raportointi​

Sosiaalinen raportointi on yksi rakenteellisen sosiaalityön keskeisimmistä menetelmistä. Se tarkoittaa ja siihen kuuluu tiedon keruuta ja analysointia sekä tiedon raportointia päättäjille ja kuntalaisille. Raportoinnin avulla voidaan nostaa esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja kehittää sosiaali- ja hyvinvointipalveluja. Sosiaalisen raportoinnin tieto kerätään monista eri lähteistä, kuten asiakkailta, kuntalaisilta, järjestöiltä, sosiaalihuollon työntekijöiltä ja muilta ammattilaisilta.​

Vastaamalla alla olevaan lomakkeeseen voit olla tekemässä sosiaalista raportointia ja vaikuttaa tärkeisiin asioihin. Kerro omat havaintosi ja ehdotuksesi, niistä on hyötyä!

Asiakkaat kehittäjinä​

Aikuissosiaalityön asiakkaat ovat tärkeä taho palvelujen kehittäjinä ja rakenteellisen sosiaalityön tekijöinä yhdessä sosiaalihuollon työntekijöiden kanssa. Yhteiskehittämisen avulla saamme vietyä asioita eteenpäin ja tehtyä aikuissosiaalityön työmuodoista entistä parempia. Tavoitteena ovat paremmat palvelut ja asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa kaikkien osallisuutta. Asiakkaat kehittäjinä -kokonaisuus koostuu useista eri toimintamuodoista, joiden avulla asiakkaat voivat osallistua kehittämistyöhön.​

​Asiakasraati​

Asiakasraati kehittää aikuissosiaalityön palveluja ja palvelujärjestelmää laajemminkin asiakkaille tärkeiden asioiden osalta. Asiakasraati tekee rakenteellista sosiaalityötä ja vaikuttamistyötä. Asiakasraatia kuullaan esimerkiksi erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyen. Asiakasraati kokoontuu kuukausittain, ja raatilaiset valitaan toimikausittain.​

Aikuissosiaalityön ja asiakasraadin kiteytys hyvästä asiakastyöstä
Aikuissosiaalityön ja asiakasraadin kiteytys hyvästä asiakastyöstä 2022

Tutustu asiakasraadin esitteeseen!

Kokemusasiantuntijat ja yhteisöneuvojat​

Sosiaalityön palveluissa työskentelee myös kokemusasiantuntijoita esimerkiksi sote-keskuksissa ja yhteisökeskuksissa. Kokemusasiantuntijalla on kokemusasiantuntijakoulutuksen ja oman elämänhistoriansa tuomaa ammattitaitoa. Hän tuo asiantuntijatiedon ja ammattiosaamisen rinnalle kokemustietoa ja voi toimia ammattilaisen työparina asiakastyössä ja monissa erilaisissa koulutus- ja kehittämistehtävissä. Kokemusasiantuntijuudella ei pyritä korvaamaan ammattiauttajien työtä, vaan täydentämään palveluita. Tietoa ja kokemusta yhdistämällä löydetään näkökulmia, jotka auttavat suunnittelemaan entistä parempia palveluja.​

Yhteisöneuvojat ohjaavat sote-keskuksen tai yhteisökeskuksen asiakkaita itsenäisesti yhteistyössä monikielisten ohjaajien ja sosiaalialan ammattihenkilöiden kanssa. Yhteisöneuvoja antaa asiakkaille ohjausta ja neuvontaa, hän voi toimia kulttuuritulkkina ja kieliapuna. Hän tukee asiakkaiden toimijuutta ja asioiden itsenäistä hoitamista. Yhteisöneuvojat saavat perehdytyksen työhönsä.   Yhteisöneuvojien rekrytoinnissa tunnistetaan henkilökohtainen osaaminen ja tuetaan heidän pääsyään opintojen, työn tai muun toiminnan pariin. Neuvontatyön sisältö on sovittu ennalta, ja työ on suhteutettu ammatilliseen työhön vastuiden ja osaamisen osalta eikä se korvaa ammattihenkilöiden työtä.​

​Apu kuuluu kaikille

Asiakkaidemme äänen kuulumaan saaminen sosiaalityön palveluissa on tärkeää. Yhteiskehittämällä voidaan tehdä sosiaalityötä näkyväksi ja kertoa palvelujen sisällöistä eri tavoin. Asiakkaamme osallistuivat Nuorten arki haltuun -hankkeen ja Ohjaamon kanssa yhdessä toteutettuun videotyöpajaan vuonna 2019.

Rakenteellinen sosiaalityö laissa

Rakenteellisesta sosiaalityöstä säädetään sosiaalihuoltolaissa Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Sen mukaan rakenteellisen sosiaalityön tehtävänä on huolehtia sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Siihen kuuluu sosiaalihuollon asiakastyöhön ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvan tiedon tuottaminen ja sen raportoiminen. 

Päivitetty 21.11.2022