Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut

Asiakasmaksuja peritään seuraavista sosiaali- ja terveyspalveluista:

Maksun voi hoitaa joko postitse lähetetyllä laskulla tai halutessaan laskun voi saada suoraan omaan verkkopankkiin. Verkkolaskua varten asiakkaan pitää tehdä omassa verkkopankissaan sopimus e-laskujen vastaanotosta. Terveysasemat ja Hatanpään sairaalan poliklinikat eivät ota vastaan käteistä rahaa, mutta maksun voi maksaa yleisimmillä luotto- ja maksukorteilla. Visa Electron käy ko. toimipisteissä.

Laskujen maksaminen käteisellä on mahdollista kaupungin kassapisteessä , joka toimii maksupisteinä kaikille Tampereen kaupungin laskuttamille laskuille.

Asiakasmaksujen yhteystiedot

Asiakasmaksut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 751 6706

Puhelinaika ma - pe klo 9 - 13

postiosoite Naulakatu 2
33100 Tampere

Hammashoidon asiakaslaskuja koskevat tiedustelut

  • Tampereen kaupungin hammashoidon laskut: puhelin 040 549 6170, arkisin klo 9 - 11 ja 12 - 13.30 tai sähköposti hammaslaskut(at)tampere.fi
  • Ostopalveluja koskevat hammashoidon laskut: puhelin 040 549 8911, arkisin klo 9 - 11 ja 12 - 13.30

Erääntyneet maksut

Erääntyneestä maksusta peritään korkolain mukainen viivästyskorko ja maksumuistutuksesta viivästysmaksuna 1,80 euroa. Maksamattomat saatavat annetaan perintätoimiston perittäviksi. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Kotihoidon, asumispalvelujen ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksupäätökset ja laskut

Kotihoidon, asumispalvelujen ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden kannattaa huomata, että tulojen mukaan määräytyvän asiakasmaksun määrittely vie yleensä useita viikkoja palvelun alkamisesta. Palvelu kuitenkin laskutetaan palvelun alkamispäivästä alkaen, joten toivomme asiakkaiden huomioivan tämän taloudenpidossaan palvelun alkuvaiheessa. Kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaat voivat maksupäätöstä odottaessaan arvioida asiakasmaksunsa suuruutta kotihoidon maksujen arviolaskurin avulla. Laskutusviiveen pituuteen voi itse vaikuttaa toimittamalla pyydetyt tuloselvityksen asiakasmaksutoimistoon mahdollisimman nopeasti palvelun aloittamisen jälkeen.

Asiakasmaksun alentaminen ja/tai perimättä jättäminen

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee vain (a) sosiaalihuollon maksuja ja (b) terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja. Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella huomioiden asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä tulot ja menot sekä varallisuus. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.

Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella. Normaalikuukausimaksua suurempien laskujen osalta asiakkaan on myös mahdollista sopia maksusuunnitelmasta laskuttajan kanssa, jos laskun maksaminen kerralla ei ole mahdollista. Maksusuunnitelma tehdään asiakaskohtaisen harkinnan mukaisesti.

Asiakasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista alennusta tai vapautusta haetaan ja mistä alkaen sekä millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen.

Lisätietoja näiden maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä saa siitä palvelusta, jonka maksuista alennusta tai vapautusta haetaan.

Muutoksenhaku

Asiakasmaksusta annettuun päätökseen tai laskuun voi vaatia oikaisua Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös tai lasku on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös/lasku, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Tampereen kaupungille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Katso myös

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92) ja asetukseen (912/92):