Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Psykologia

Pakollinen kurssi

zPS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Psykologian ensimmäinen kurssi johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

zPS02 Kehittyvä ihminen

Kurssilla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkaaren aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Kurssi tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän ymmärtämiseen.

Vaadittavat esitiedot: PS01

zPS03 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssilla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteet tulevat tutuiksi. Kykysi tunnistaa ja hallita taitavaan tiedonkäsittelyyn vaikuttavia tekijöitä kehittyy.

Vaadittavat esitiedot: PS01

zPS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt.

Itseymmärryksen kasvun myötä elämänhallinnan taitosi kehittyvät. Kehität taitojasi toimia hyvinvointia edistävällä tavalla sosiaalisessa ympäristössäsi.

Vaadittavat esitiedot: PS01

zPS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Opit ymmärtämään yksilöiden välisiä eroja persoonallisuuden piirteissä, lahjakkuudessa ja älykkyydessä. Tutustut näiden ilmiöiden tutkimukseen. Harjaannut tarkastelemaan yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.

Vaadittavat esitiedot: PS01

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zPS06 Vuorovaikutuskuvioita

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu sosiaalipsykologian teemoihin, hahmottaa vuorovaikutukseen liittyviä prosesseja ja dynamiikkaa, ymmärtää ryhmän vaikutusta yksilöön, ymmärtää vuorovaikutusilmiöitä ja kommunikaatiotaitojen merkitystä, oppii mediapsykologian perusteita, oppii tunnistamaan asenteita, ennakkoluuloja ja stereotypioita omassa ajattelussaan ja kehittää valmiuksiaan vuorovaikutustilanteisiin. Kurssin sisältöinä on sosiaalipsykologian perusteita, mediapsykologian perusteita, asenteet, sosiaalinen vaikutus: konformisuus, tottelevaisuus, ryhmädynamiikka ja kulttuurin vaikutus yksilön toimintaan.

Vaadittavat esitiedot: PS01

zPS07 Psykologian kertauskurssi (½ kurssia)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa opiskelemansa psykologian kurssit, saa tukea ainereaaliin valmistautumisessa ja valmiuksia hahmottaa psykologian aihekokonaisuuksia, osaa yhdistellä asioita kurssi- ja ainerajat ylittäen sekä harjoittelee esseevastaustaitojaan. Kurssi suositellaan suoritettavaksi viimeisenä psykologian kurssina.

Vaadittavat esitiedot: PS01 - PS05

zPS08 Psykologian tutkimuskurssi

Kurssi tarjotaan joka kolmas vuosi.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimuksen luonteen ja merkityksen sekä oppii soveltamaan teoreettista tietoa oman tutkimuksen tekemiseen. Kurssin sisältöinä on psykologinen tutkimus ja tutkimusmenetelmät (tutkimusotteet ja tiedonkeruutavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus), tutkimussuunnitelma ja psykologisen tutkimuksen kulku. Opiskelija tekee kurssilla pienimuotoisen tutkimuksen ja raportoi sen. Kurssille voi osallistua, kun kurssi PS01 on suoritettu.

Vaadittavat esitiedot: PS01

zPS09 Käytettävyyden psykologia

Kurssi tarjotaan joka kolmas vuosi.

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä ihmisen ja tekniikan välisestä vuorovaikutuksesta. Kurssilla perehdytään käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun kognitiotieteen ja psykologian perspektiivistä. Ihmisnäkökulma on tärkeä niin tietokoneohjelmistojen, verkkosivujen kuin myös tuotteiden suunnittelussa. Kurssin sisältöinä on kognitiiviset prosessit; havaitseminen, aistiminen, havaintojen jäsentyminen, muistaminen jne. ja käyttäjän ja tuotteen välinen vuorovaikutus.

Vaadittavat esitiedot: PS01

zPS10 Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu

Kurssi tarjotaan joka kolmas vuosi

Luovan ongelmanratkaisun menetelmiä käytetään elinkeinoelämässä, kun

halutaan kehittää luovasti esimerkiksi organisaatiota, tuotteita tai tuotteen markkinointistrategioita. Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoja luovan ajattelun prosessista, luovan ongelmanratkaisun periaatteista ja menetelmistä sekä asiantuntijuuden kehittymisestä. Kurssin sisältöinä on luova ajattelu ja ongelmanratkaisu, mielikuvaoppiminen, mentaalimallit, eksperttiys ja sen kehittyminen, oppivat organisaatiot, innovatiiviset tietoyhteisöt.

Vaadittavat esitiedot: PS01