Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Kurssitarjonta

Äidinkieli (ÄI)

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus PA

Kurssin tavoitteena on tekstien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Opiskelijan viestijäkuva syventyy ryhmäkeskusteluissa, proosaa analysoimalla, lähteitä kriittisesti tutkimalla ja moniäänisiä tekstikokonaisuuksia erittelemällä. Lisäksi kurssilla referoidaan, opetellaan aineiston pohjalta kirjoittamista ja tulkitaan mediatekstejä sekä kuvia.

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti PA

Kurssilla keskeistä on kielentuntemus sekä suomen kielen ja kulttuurin erityisyyden ymmärtäminen. Opiskelija oppii prosessikirjoittamista sekä kehittyy palautteen antajana ja vastaanottajana. Kurssilla perehdytään myös informatiiviseen puhumiseen.

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa PA

Kurssilla perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja monimuotoisiin teksteihin. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa eritellä ja tulkita kirjallisuutta ja esimerkiksi teatteri- ja elokuvataidetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Keskeistä on kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen ja tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu.

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen PA

Kurssilla tutkitaan monimuotoisia tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Tavoitteena on syventää kriittistä lukutaitoa ja oppia tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä kantaa ottavia kirjoituksia että puheenvuoroja.

ÄI5 Teksti ja konteksti PA

Kurssilla opitaan tunnistamaan tekstin tyylipiirteitä. Erityylisiä tekstejä eritellään, tulkitaan ja tuotetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssilla tutustutaan keskeisten teosten avulla kulttuurisen kontekstin käsitteeseen ja ymmärretään, että kirjallisuus on kulttuuri- ja aikasidonnaista. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kielenhuoltoon tyylin näkökulmasta.

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset PA

Kurssilla käsitellään nykykirjallisuutta ja -kulttuuria erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää käsitystään suomalaisesta nykykulttuurista ja sen ajankohtaisista ilmiöistä. Keskeistä on oppia toimimaan eettisesti ja rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi verkossa. Kurssiin kuuluu puhe- ja kirjoitustehtäviä sekä kielenhuoltoa.

Valtakunnalliset syventävät

ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen SY

Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelija oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Lisäksi opiskelija ymmärtää puheviestinnän kulttuurisidonnaisuuden.

ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen SY

Kurssin tavoitteena on syventää tekstin tuottamisen taitoja ja kerrata kielenhuoltoa. Kurssilla kirjoitetaan muun muassa asiatyylisiä aineistopohjaisia tekstejä sekä mediatekstejä yksin ja yhdessä. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia teemoja myös keskustellen. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen SY

Kurssin tavoitteena on syventää monipuolisesti lukutaitoja. Erilaisia tekstejä, myös monimuotoisia, analysoidaan kirjallisesti ja suullisesti. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.

ÄI10 Luovan kirjoittamisen kurssi KSY

Kurssi syventää ja rikastuttaa opiskelijan käsitystä kielenkäytön mahdollisuuksista sanataiteen välineenä. Tavoitteena on, että opiskelija syventää käsitystään kaunokirjallisuuden erilaisista tekstityypeistä ja tyylilajeista sekä niin lyriikan, proosan kuin draamankin luonteesta, etsii omaa persoonallista ilmaisuaan, rohkaistuu luoviin ratkaisuihin ja kielellisiin kokeiluihin sekä oppii muokkaamaan omia tekstejään. Kurssilla harjoitellaan monenlaisten tekstien tuottamista ja pyritään vapauttamaan jokaisen omaa ilmaisua. Kurssista saa suoritusmerkinnän S.

ÄI11 Kirjoittamisen tukikurssi KSY

Opiskelijan käsitys kirjoitetun kielen normeista tarkentuu ja ymmärrys hyvästä, selkeästä sekä havainnollisesta asiatyylistä syvenee. Lisäksi opiskelija kehittää omaa kirjallista ilmaisuaan. Tavoitteena on, että opiskelija tottuu huoltamaan tuottamiensa tekstien kieliasua sekä vahvistaa monin tavoin omaa kirjallisen ilmaisun taitoaan. Käydään läpi kielenhuollon perusteita. Tarkastellaan myös kieleen ja tyyliin liittyviä seikkoja. Kurssista saa suoritusmerkinnän S.

ÄI13 Teatteritietouden verkkokurssi KSY

Opiskelija perehtyy monipuolisesti teatterin maailmaan. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija lisää ymmärrystään teatteriesityksistä ja oppii erittelemään niitä vastaanottajan näkökulmasta sekä lisää tietämystään näytelmäkirjallisuudesta ja oppii analysoimaan ja tulkitsemaan näytelmiä. Opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan erilaisia teatterin maailmaan liittyviä kirjallisia tehtäviä. Kurssi käy myös kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi ennen teatteri ja draama -lukiodiplomin tekemistä. Kurssi suoritetaan Moodlessa.

Ruotsi B1 (RUB1)

RUB1 Minun ruotsini PA

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

RUB2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet PA

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RUB3 Kulttuuri ja mediat PA

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RUB4 Monenlaiset elinympäristömme PA

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

RUB5 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi PA

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

RUB6 Viesti ja vaikuta puhuen SY

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

RUB7 Kestävä elämätapa SY

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

RUB8 Ruotsin kielen perusteiden kertaus KSY

Paikataan puuttuvat aukot perusrakenteiden ja perussanaston hallinnassa. Kerrataan ja harjoitellaan sekä kielioppia että tekstejä.

RUB9 Aktuellt på svenska KSY

Käsitellään ajankohtaisia lifestyle -teemoja, kuten muotia, sisustusta, asumista, urheilua ja some-maailmaa. Trendejä seurataan esim. blogeista ja lehdistä. Tutustutaan myös hyvinvointiin ja ruokaan liittyviin aihepiireihin.

RUB10 Abikurssi KSY

Harjoitellaan erilaisia yo-koetehtäviä: käydään läpi vanhoja yo-vihkoja, tehdään tiivistelmiä, avokysymyksiä, käännöksiä ja kirjotetaan runsaasti harjoitusaineita yo-vihoissa olevista otsikoista.

RUB11 Ruotsia Ruotsissa KSY

Lähitapaamisissa suunnitellaan matkaohjelmaa, valmistellaan materiaalia (esim. kohteiden esittelyjä) sekä harjoitellaan matkalla tarvittavia puhetilanteita. Intensiivijaksolla vieraillaan Tukholmassa, jossa päästään käyttämään ruotsin kieltä "oikeissa" kielenkäyttötilanteissa.

Englanti A (ENA)

ENA1 Englannin kieli ja maailmani  PA

Kurssilla käsitellään nuoren arkielämään liittyviä aihepiirejä. Opiskelija  perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Kurssilla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä. 

ENA2  Ihminen verkostoissa  PA

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelija pyrkii parantamaan kommunikaatiovarmuuttaan ja hän tutustuu eri viestintäkanaviin.

ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä  PA

Kurssilla tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin ja luovaan toimintaan. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstien tuottamista ja ymmärtämistä.

ENA4  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma  PA

Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja vaikuttamiseen Suomessa sekä maailmalla. Opiskelija kehittää kriittistä lukutaitoaan ja tiedonhakutaitojaan. 

ENA5  Tiede ja tulevaisuus  PA

Kurssilla tutustutaan englantiin tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä sekä pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita. Opiskelija kehittää argumentointitaitojaan suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä. 

ENA6  Opiskelu, työ ja toimeentulo  PA

Kurssilla syvennetään jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa englannin kielitaitoa. Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

ENA7  Kestävä elämäntapa  SY

Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kielellistä tarkkuuttaan omien tarpeidensa ja taitotasonsa mukaan.   

ENA8  Viesti ja vaikuta puhuen SY

Kurssilla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Pakollisten kurssien aihepiirejä kerrataan ja laajennetaan.

ENA9 Lukion aloittavien kertauskurssi KSY

Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, joka on epävarma englannin kielen taidoistaan lukio-opintojen alussa. Kurssilla hän saa lisäharjoitusta englannin keskeisistä rakenteista ja sanastosta sekä kuuntelusta.

ENA10 Abien kertauskurssi KSY

Kurssin keskeisenä sisältönä on kerrata englannin kielen eri osa-alueita, jotta opiskelujaan päättävä lukiolainen saa lisäharjoitusta ylioppilaskirjoituksia varten rakenteista, sanastosta, kuuntelusta, kirjoittamisesta ja tekstin ymmärtämisestä. Lisäksi tutustutaan ylioppilaskirjoituksen koetyyppeihin.

ENA11 Lukeminen ja kirjoittaminen KSY

Kurssilla keskitytään kirjoitelman kirjoittamiseen ja harjoitellaan erityyppisiä kirjoitelmia. Tekstinymmärtämis- ja sanastoharjoituksilla vahvistetaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia tietoja ja taitoja.

ENA12 Kirjallisuus ja luova kirjoittaminen KSY

Kurssin tavoitteena on englanninkieliseen kirjallisuuteen tutustuminen ja omien kirjoitusten tuottaminen näiden tekstien perusteella. Lisäksi opiskelija esittelee muille valitsemansa englanninkielisen kirjailijan.

Erityistä: Kurssi on tarkoitettu itsenäisesti opiskeltavaksi. Siitä ei siis järjestetä erillistä kurssia.

ENA13 Englanninkielinen maailma ja Suomi KSY

Opiskelija tutustuu englanninkieliseen maailmaan tekemällä tutkielman esimerkkimaasta. Lisäksi hän esittelee Suomea ja/tai kotiseutuaan englanniksi kirjallisesti tai videon avulla.

Erityistä: Kurssi on tarkoitettu itsenäisesti opiskeltavaksi. Siitä ei siis järjestetä erillistä kurssia.

ENA14 Väittelykerho KSY

Kurssilla opetellaan ilmaisemaan itseään ja väittelemään englanniksi World School –kilpailujen säännöillä. Kurssia ei ole sijoitettu millekään jaksolle, vaan kerho kokoontuu lukuvuoden aikana erikseen sovittavina aikoina. Kurssiin liittyy myös osallistuminen valtakunnalliseen väittelykilpailuun.

Saksa A (SAA)

SAA1 Kieli ja maailmani PA

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

SAA2 Ihminen verkostoissa PA

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAA3 Kulttuuri-ilmiöitä PA

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma PA

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

SAA5 Tiede ja tulevaisuus PA

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

SAA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo PA

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

SAA7 Kestävä elämäntapa SY

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

SAA8 Viesti ja vaikuta puhuen SY

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Kiina A (KIA)

​KIA01 Kieli ja maailmani PA

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

KIA02 Ihminen verkostoissa PA

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

KIA03 Kulttuuri-ilmiöitä PA

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

KIA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma PA

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

KIA05 Tiede ja tulevaisuus PA

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

KIA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo PA

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

KIA07 Kestävä elämäntapa SY

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

KIA08 Viesti ja vaikuta puhuen SY

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Saksa B2 (SAB2)

SAB2.1 Elämän tärkeitä asioita SY

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB2.2 Monenlaista elämää SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

SAB2.3 Hyvinvointi ja huolenpito SY

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAB2.4 Kulttuuri ja mediat SY

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

SAB2.5 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

SAB2.6 Yhteinen maapallomme SY

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

SAB2.7 Kansainvälinen toiminta SY

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

SAB2.8 Viesti puhuen ja kirjoittaen SY

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Saksa B3 (SAB3)

SAB3.1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen SY

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

SAB3.2 Matkalla maailmassa SY

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

SAB3.3 Elämän tärkeitä asioita SY

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB3.4 Monenlaista elämää SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

SAB3.5 Hyvinvointi ja huolenpito SY

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAB3.6 Kulttuuri ja mediat SY

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

SAB3.7 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

SAB3.8 Yhteinen maapallomme SY

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Ranska B2 (RAB2)

RAB2.1 Elämän tärkeitä asioita SY

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

RAB2.2 Monenlaista elämää SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

RAB2.3 Hyvinvointi ja huolenpito SY

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RAB2.4 Kulttuuri ja mediat SY

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RAB2.5 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

RAB2.6 Yhteinen maapallomme SY

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

RAB2.7 Kansainvälinen toiminta SY

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

RAB2.8 Viesti puhuen ja kirjoittaen SY

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.


Ranska B3 (RAB3)

RAB3.1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen SY

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

RAB3.2 Matkalla maailmassa SY

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

RAB3.3 Elämän tärkeitä asioita SY

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

RAB3.4 Monenlaista elämää SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

RAB3.5 Hyvinvointi ja huolenpito SY

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RAB3.6 Kulttuuri ja mediat SY

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RAB3.7 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

RAB3.8 Yhteinen maapallomme SY

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.


Espanja B3 (EAB3)

EAB3.1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen SY

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

EAB3.2 Matkalla maailmassa SY

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

EAB3.3 Elämän tärkeitä asioita SY

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

EAB3.4 Monenlaista elämää SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

EAB3.5 Hyvinvointi ja huolenpito SY

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

EAB3.6 Kulttuuri ja mediat SY

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

EAB3.7 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

EAB3.8 Yhteinen maapallomme SY

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Venäjä B3 (VEB3)

VEB3.1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen SY

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

VEB3.2 Matkalla maailmassa SY

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

VEB3.3 Elämän tärkeitä asioita SY

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

VEB3.4 Monenlaista elämää SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

VEB3.5 Hyvinvointi ja huolenpito SY

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

VEB3.6 Kulttuuri ja mediat SY

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

VEB3.7 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

VEB3.8 Yhteinen maapallomme SY

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Kiina B3 (KIB3)

​KIB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen SY

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

KIB302 Matkalla maailmassa SY

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

KIB303 Elämän tärkeitä asioita SY

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

KIB304 Monenlaista elämää SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

KIB305 Hyvinvointi ja huolenpito SY

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

KIB306 Kulttuuri ja mediat SY

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

KIB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus SY

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

KIB308 Yhteinen maapallomme SY

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Matematiikan pitkä oppimäärä (MAA)

Oppimäärän vaihtaminen matematiikassa

Oppimäärän vaihtamisesta on keskusteltava opinto-ohjaajan, matematiikan opettajan ja huoltajan kanssa. Vaihtoa varten on täytettävä erillinen tasonvaihtolomake, joka allekirjoitusten jälkeen toimitetaan matemaattisten aineiden opettajalle Sanna Karille. Muutokset opintosuunnitelmaan tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

​Pitkän matematiikan kurssit korvaavat lyhyen matematiikan kurssit seuraavasti:

Vanha opetussuunnitelma: MAA1 = MAB1 MAA3 = MAB2 MAA6 = MAB5 MAA7 = MAB4 MAA8 = MAB3

Uusi opetussuunnitelma: MAA02 = MAB02 MAA03 = MAB03 MAA06=MAB07 MAA08 = MAB04 MAA10 = MAB05

Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä etenkin kurssin arvosanaa uudelleen arvioitaessa. Yllä olevien kurssien arvosanat siirtyvät suoraan vastaavien lyhyen matematiikan kurssien arvosanoiksi. Mikäli opiskelija on tyytymätön näin saamaansa kurssin arvosanaan, hänellä on mahdollisuus osallistua kerran lisäkuulusteluun osoittaakseen osaamistasonsa kysei-sessä kurssissa. Muut pitkän oppimäärän kurssit merkitään lyhyen oppimäärän soveltaviksi kursseiksi suoritusmerkinnällä.

​Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyestä pitkään oppimäärään opiskeltujen kurssien arvosanat siirtyvät suoraan vastaavien pitkän oppimäärän kurssien arvosanoiksi. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.

MAY1 Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Tutustutaan lukiomaiseen matematiikan opiskeluun. Vahvistetaan pohjaa matematiikan opinnoille ja opitaan näkemään matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena välineenä selitettäessä ja hallittaessa erilaisia yhteiskunnan, talouden ja luonnon ilmiöitä.

MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt PA

Kerrataan ja harjaannutetaan lausekkeiden ja yhtälöiden käsittelyrutiineja. Opitaan eriasteisten polynomiyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisutekniikoita. Tutkitaan funktion käsitettä eri menetelmin.

MAA3 Geometria PA

Harjoitellaan kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien tilanteiden hahmottamista sekä pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista.

MAA4 Vektorit PA

Opiskellaan vektorin käsite ja tutustutaan vektorilaskentaan sekä sen soveltamiseen kaksi- ja kolmiulotteisissa koordinaatistoissa. Tutustutaan erilaisiin yhtälöryhmiin.

MAA5 Analyyttinen geometria PA

Yhdistetään geometriaan koordinaatisto. Esitetään geometriset ominaisuudet funktioina ja tarkastellaan niitä laskennallisesti.

MAA6 Derivaatta PA

Opitaan rationaalifunktion käsite ja tutustutaan sen ominaisuuksiin. Tutustutaan raja-arvon käsitteeseen ja funktion jatkuvuuteen havainnollisesti. Opiskellaan derivointikaavat ja sovelletaan niitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa. Ratkaistaan derivaatan avulla ongelmia, joihin liittyy suurin ja pienin arvo.

MAA7 Trigonometriset funktiot PA

Opitaan trigonometristen funktioiden jaksollisuus ja tutustutaan trigonometrisiin perusyhteyksiin ja yksinkertaisiin yhtälöihin Jatketaan MAA7-kurssin teemaa tutkimalla derivaatan avulla trigonometristen funktioiden ominaisuuksia.

MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot PA

Kerrataan potenssi- ja juurilausekkeiden laskutoimituksia. Opiskellaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktiot ja tutustutaan

niiden ominaisuuksiin myös derivaatan avulla. Mallinnetaan matematiikan avulla erilaisissa ilmiöissä tapahtuvaa muutosta.

MAA9 Integraalilaskenta PA

Opitaan integraalifunktion käsite ja siihen liittyvät integroimiskaavat. Opitaan soveltamaan integraalilaskentaa pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseksi.

MAA10 Todennäköisyys ja tilastot PA

Tutustutaan diskreetteihin ja jatkuviin jakaumiin ja niiden tunnuslukuihin. Opiskellaan kombinatoriikkaa. Tutustutaan todennäköisyyden käsitteeseen ja sen määrittämiseen laskemalla. Tutkitaan yksinkertaisia todennäköisyysjakaumia.

Valtakunnalliset syventävät

MAA11 Lukuteoria ja todistaminen SY

Opiskellaan logiikan alkeet ja perehdytään erilaisiin todistustehtäviin. Tarkastellaan lukujoukkojen ominaisuuksia. Syvennetään MAA1-kurssilta tuttua lukujonon käsitettä.

MAA12 Algoritmit matematiikassa SY

Tunnistetaan ja harjoitellaan erilaisia algoritmeja. Opiskellaan algoritmista ajattelua. Ratkotaan algoritmien avulla likimääräismenetelmien käyttöä vaativia ongelmia. Perehdytään polynomien jaollisuuteen ja tekijöihin jakoon. Tutkitaan derivaatan ja pinta-alaintegraalien määrittämistä numeerisesti.

MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi SY

Syvennetään derivaatta- ja integraalikurssien (MAA6–MAA9) teoreettista ja taidollista perustaa. Opiskellaan käänteisfunktion määrittäminen. Opiskellaan raja-arvon käsite lukujonojen yhteydessä.

MAA14 Pitkän matematiikan kokonaiskuva KSY

Kerrataan ja syvennetään aiempien kurssien keskeiset osa-alueet. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi.

MAA15 Talousmatematiikka KSY

Sisältö sama kuin MAB6-kurssilla.

MAA16 Tilastot ja todennäköisyys II KSY

Sisältö sama kuin MAB8-kurssilla

MAA17 Matemaattiset ohjelmistot I (½-kurssi) KSY

Harjoitellaan matemaattisten tietokoneohjelmistojen käyttöä. Kurssi tukee aiempien kurssien tehtävien suorittamista sähköisessä muodossa.

MAA18 Matemaattiset ohjelmistot II (½-kurssi) KSY

Harjoitellaan matemaattisten tietokoneohjelmistojen käyttöä. Kurssi tukee aiempien kurssien tehtävien suorittamista sähköisessä muodossa.

Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)

MAY1 Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Tutustutaan lukiomaiseen matematiikan opiskeluun. Vahvistetaan pohjaa matematiikan opinnoille ja opitaan näkemään matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena välineenä selitettäessä ja hallittaessa erilaisia yhteiskunnan, talouden ja luonnon ilmiöitä.

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt PA

Kurssin tavoitteena on oppia luottamaan omiin matemaattisiin taitoihin. Jokapäiväisten ongelmien ratkaisemisessa käytetään verrannollisuutta, lineaarista riippuvuutta, yhtälöitä ja yhtälöpareja. Opitaan toisen asteen polynomifunktio ja yhtälö.

MAB3 Geometria PA

Ratkaistaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, suorakulmaisen kolmion geometrian ja koordinaatiston avulla. Vahvistetaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden piirtämistä sekä pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämistä.

MAB4 Matemaattisia malleja PA

Ongelmissa sovelletaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käytetään lukujonoja (matemaattisina malleina). Arvioidaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Ratkaistaan potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä.

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys PA

Kurssilla käsitellään ja tulkitaan tilastollisia aineistoja diskreettien jakaumien tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin.

MAB6 Talousmatematiikka PA

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä laskennallisesta näkökulmasta. Kurssi antaa valmiuksia oman talouden suunnitteluun sekä tukee yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelua.

MAB7 Matemaattinen analyysi SY

Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opetellaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana sekä tutkitaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla. Määritetään sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurin ja pienin arvo.

MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II SY

Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja sekä määritetään tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä.

MAB9 Lyhyen matematiikan kokonaiskuva KSY

Kerrataan ja syvennetään aiempien kurssien keskeiset osa-alueet. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi.

MAB10 Matemaattiset ohjelmistot I (½-kurssi) KSY

Harjoitellaan matemaattisten tietokoneohjelmistojen käyttöä. Kurssi tukee aiempien kurssien tehtävien suorittamista sähköisessä muodossa.

MAB11 Matemaattiset ohjelmistot II (½-kurssi) KSY

Harjoitellaan matemaattisten tietokoneohjelmistojen käyttöä. Kurssi tukee aiempien kurssien tehtävien suorittamista sähköisessä muodossa.

Biologia (BI)

BI1 Elämä ja evoluutio PA

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen

BI2 Ekologia ja ympäristö PA

Kurssin teemoina ovat luonnon toiminta ja merkitys ihmiselle. Kurssilla käsitellään myös luonnon monimuotoisuutta, ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä kestävän tulevaisuuden toteuttamista. Keskeisiä sisältöjä ovat ekosysteemien toiminta, lajien väliset suhteet ja ympäristön muutokset.

BI3 Solu ja perinnöllisyys SY

Kurssilla syvennetään ymmärrystä solun toiminnasta ja sen vaikutuksesta yksilön elämään. Sisältöinä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Kurssilla käytetään myös kokeellisia työtapoja.

BI4 Ihmisen biologia SY

Kurssilla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi hengitys, aistien toiminta, ruuansulatus, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua ja pysyä terveenä.

BI5 Biologian sovellukset SY

Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

BI6 Biosfääri KSY

Kurssilla syvennetään lukion biologian sisältöjä ja vahvistetaan digitaalisessa biologian ylioppilaskokeessa vaadittavia taitoja.

Maantieto (GE)

GE1 Maailma muutoksessa PA

Kurssilla tutustutaan muuttuvaan maailmaan ja alueellisiin ongelmiin geomedian keinoin. Kurssilla käsitellään luonnonriskejä, ympäristöriskejä ja ihmiskunnan riskejä sekä seurataan näihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia ja uutisointia. Kurssilla kerrataan maantieteellistä nimistöä.

Valtakunnalliset syventävät

GE2 Sininen planeetta SY

Kurssilla syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta, esimerkiksi ilmasto ja sää, laattaliikunnot sekä maiseman muodostuminen. Keskeisinä näkökulmina ovat planetaarisuus ja maapallon vyöhykkeisyys.

GE3 Yhteinen maailma SY

Kurssilla pohditaan ajankohtaisia ihmismaantieteen ilmiöitä kuten väestönkasvu, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, luonnonvarat, verkostoituminen sekä kehittyneisyys. Näitä tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Kurssilla opitaan vaihtoehtoja, joilla edistetään kestävää tulevaisuutta.

GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta SY

Kurssilla sovelletaan maantieteellisiä tietoja ja taitoja omassa tutkielmassa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat maailmanlaajuiset kehitystrendit, geomedian, esimerkiksi paikkatiedon, käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa sekä osallistuva suunnittelu. Kurssilla tarkastellaan geomedian käyttöä arjessa, työelämässä ja kestävän tulevaisuuden toteuttamisessa.

GE5 Pirkanmaan aluetiede KSY

Kurssilla syvennetään lukion maantieteen sisältöjä. Aikaisempien kurssien aihepiirejä käsitellään erityisesti Pirkanmaan näkökulmasta. Kurssilla harjoitellaan digitaalisessa maantieteen ylioppilaskokeessa vaadittavia taitoja.


Fysiikka (FY)

FY1 Fysiikka luonnontieteenä PA

Kurssin tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa sekä tieteellisessä maailmankuvassa. Kurssin keskeisiä asioita ovat kokeellisuus, ilmiöiden mallintaminen graafisesti, voimien vaikutusten ja liikkeen ymmärtäminen.

FY2 Lämpö SY

Kurssin tavoitteena on ymmärtää lämpöilmiöitä jokapäiväisessä elämässä. Kurssi antaa valmiuksia seurata ja osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.

FY3 Sähkö SY

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään.

FY4 Voima ja liike SY

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Kurssilla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Kurssilla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja, voiman momenttia ja törmäyksiä.

FY5 Jaksollinen liike ja aallot SY

Kurssilla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan äänen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta.

FY6 Sähkömagnetismi SY

Kurssin tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Kurssilla opitaan muodostamaan jäsennetty käsitys fysikaalisesta ilmiöstä mm. käyttämällä ja arvioimalla erilaisia tietolähteitä.

FY7 Aine ja säteily SY

Kurssin tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.

FY8 Lukion fysiikan kokonaiskuva KSY

Rakennetaan kokonaiskuva lukion aiemmista fysiikan kursseista. Jäsennetään, syvennetään ja täydennetään aiempia tietoja.

Kemia (KE)

KE1 Kemiaa kaikkialla PA

Kurssilla perehdytään aineiden kemialliseen rakenteeseen, rakenteen esittämiseen kemian kielellä ja aineiden ominaisuuksien päättelyyn rakenteen avulla. Aineiden ominaisuuksia tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia tietolähteitä käyttäen. Kurssi antaa valmiuksia soveltaa tietoa ympäröivän maailman ilmiöihin ja herättää kiinnostusta alan jatko-opintoihin.

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa SY

Kurssilla perehdytään elinympäristön orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin ja tutustutaan kemian peruslaskentaan. Yhdisteiden rakenteita tutkitaan kokeellisilla menetelmillä ja eri tavoin mallintaen. Kurssilla korostetaan orgaanisten yhdisteiden merkitystä elämän perustana sekä niiden teollista käyttöä.

KE3 Reaktiot ja energia SY

Kurssilla perehdytään aineiden reaktioihin ja niissä tapahtuviin energiamuutoksiin. Reaktioiden käsittelyssä keskeisiä asioita ovat reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, laskennallinen käsitteleminen ja kokeellinen havainnointi. Keskeistä on ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkitys kemiassa.

KE4 Materiaalit ja teknologia SY

Kurssi käsittelee materiaalikemian ja sähkökemian perusteita. Metalleihin, sähkökemian sovelluksiin ja polymeereihin tutustutaan teoriassa ja käytännössä. Kurssin aikana tehdään omia tutkimusprojekteja hyödyntäen tieto-ja viestintätekniikkaa. Kurssi luo perustan ymmärtää eri materiaalien merkitys nyky-yhteiskunnassa.

KE5 Reaktiot ja tasapaino SY

Kurssi käsittelee kemiallista tasapainoa ja reaktionopeutta. Perehdytään tärkeimpiin tasapainoreaktioihin, mm. happo-emästasapainoihin, niiden laskennalliseen ja graafiseen käsittelyyn sekä tasapainotilan säätelyyn. Kurssilla vahvistetaan kemian laskutaitoja.

KE6 Kohti jatko-opintoja KSY

Jäsennetään ja syvennetään lukiokemian oppimäärää. Harjoitellaan ylioppilaskoe- ja pääsykoetehtäviin vastaamista.


Filosofia (FI)

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun PA

Kurssilla otetaan selvää, mitä filosofia ja filosofiset kysymykset ovat. Keskiössä kurssilla ovat ajattelun taidot: kriittisyys, käsitteellisyys, taitava argumentointi ja pätevä päättely. Näitä taitoja harjoitellaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Lisäksi tutustutaan tietoon ja olemassaoloon liittyviin filosofian peruskysymyksiin sekä tiedon luonteeseen lukion eri oppiaineissa.

FI2 Etiikka PA

Kurssilla perehdytään etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin. Opiskelija tutustuu esimerkiksi hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteisiin sekä soveltavaan etiikkaan, esimerkiksi eläimiä ja ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin. Tavoitteena on oppia jäsentämään ja perustelemaan omia elämänvalintoja ja elämän merkityksellisyyttä filosofisen etiikan avulla.

FI3 Yhteiskuntafilosofia SY

Kurssilla tarkastelussa ovat yhteiskuntafilosofian keskeiset käsitteet ja suuntaukset, esimerkiksi kysymykset yksilön ja yhteisön suhteesta, oikeudenmukaisuudesta, vallasta, demokratiasta, taloudesta ja hyvinvoinnista, vapaudesta sekä tasa-arvosta. Kurssilla tutustutaan poliittisiin ihanteisiin ja aatteisiin niin kansallisesta kuin globaalistakin näkökulmasta. Perehdytään sukupuoleen, informaatioteknologiaan, kulttuurien kohtaamiseen ja kestävään tulevaisuuteen yhteiskuntafilosofian näkökulmasta. Tavoitteena on oppia soveltamaan opittua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus SY

Kurssilla syvennytään metafysiikan ja tietoteorian peruskysymyksiin: opitaan hahmottamaan ja arvioimaan erilaisia käsityksiä olemassaolosta, todellisuudesta, totuudesta, ja tiedosta. Tutustutaan tieteenfilosofian perusteisiin sekä tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin ja opitaan soveltamaan tietoa lukion eri oppiaineisiin.

FI5 Ympäristöfilosofia KSY

Mitä ympäristöfilosofia on? Ihmisen luontosuhde: erilaiset tavat suhtautua luontoon ja niiden seurauksia. Ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet. Tulevien sukupolvien mahdollisuudet ja kestävä kehitys.

FI6 Kertauskurssi KSY

Valmistaudutaan filosofian ainereaaliin. Analysoidaan kysymyksiä, laaditaan vastauksia erityyppisiin kysymyksiin. Kerrataan filosofian eri osa-alueiden keskeisiä sisältöjä.

Psykologia (PS)

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen PA

Psykologian ensimmäinen kurssi johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi.

Valtakunnalliset syventävät

PS2 Kehittyvä ihminen SY

Kurssilla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkaaren aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Kurssi tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän ymmärtämiseen.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen SY

Kurssilla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteet tulevat tutuiksi. Kykysi tunnistaa ja hallita taitavaan tiedonkäsittelyyn vaikuttavia tekijöitä kehittyy.

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt.

Itseymmärryksen kasvun myötä elämänhallinnan taitosi kehittyvät. Kehität taitojasi toimia hyvinvointia edistävällä tavalla sosiaalisessa ympäristössäsi.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen SY

Opit ymmärtämään yksilöiden välisiä eroja persoonallisuuden piirteissä, lahjakkuudessa ja älykkyydessä. Tutustut näiden ilmiöiden tutkimukseen. Harjaannut tarkastelemaan yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.

PS6 Sosiaalipsykologia KSY

Kurssin tavoitteena on ymmärtää erilaisia sosiaalipsykologisia ilmiöitä: ryhmien toiminta, sosiaalinen havaitseminen, vaikuttaminen sekä ihmissuhteisiin vaikuttavat tekijät. Pohditaan asenteita, ennakkoluuloja, auttamista ja monikulttuurisuutta.

PS7 Psykologian sovellusalat KSY

Kurssin tavoitteena on tutustua monipuolisesti psykologian eri sovellusalueisiin, esim. ympäristö-, liikenne-, kasvatus-, kriisi-, media-, urheilu- ja oikeuspsykologia. Perehdytään opiskelijoita kiinnostaviin teemoihin.

PS8 Mielenterveys voimavarana KSY

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan omaa psyykkistä hyvinvointia. Edistetään itsetuntemusta ja omien voimavarojen tunnistamista erilaisten harjoitusten avulla. Harjoitellaan tunnetaitoja.

PS9 Ihmissuhteita KSY

Kurssin tavoitteena on vahvistaa ihmissuhdetaitoja, esim. ristiriitojen ja ongelmien ratkaisua. Pohditaan ihmissuhteiden merkitystä elämässä. Ihmissuhdetaitoja kehitetään erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla.

PS10 Kertauskurssi KSY

Kurssin tarkoituksena on valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla perehdytään siihen, miten erityyppisiin tehtäviin vastataan. Harjoitellaan hyvän esseen kirjoittamista ja kerrataan lukutekniikoita.

Historia (HI)

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa PA

Kurssilla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen pyyntikulttuurista nykypäivään. Kurssilla harjoitellaan historiallisten lähteiden käyttöä ja tiedon tuottamista.

HI2 Kansainväliset suhteet PA

Kurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia analysoiden niitä ideologisten ja taloudellisten mallien näkökulmista 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla harjoitellaan monipuolisten tietolähteiden hyödyntämistä sekä tiedonvälitykseen liittyvää kriittistä arviointia eri aikoina.

HI3 Itsenäisen Suomen historia PA

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin ja historiallisen tiedon käyttöön.

Valtakunnalliset syventävät

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys SY

Kurssilla perehdytään Euroopan kulttuurihistoriaan tutustumalla eurooppalaisen ajattelun, maailmankuvan ja sivistyksen kehitykseen antiikista nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat taiteen ja tieteen kehitys. Tavoitteena on myös ymmärtää tärkeimpien aatteiden merkitys historiassa ja nykypäivänä.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi SY

Kurssi tarkastelee Suomen historiaa esihistoriasta autonomian aikaan osana Itämeren alueen historiaa. Yhteiskunnan, talouden ja ympäristön ohella kurssilla tutustutaan tavallisen ihmisen arkeen ja elämäntapaan. Lisäksi kurssilla huomioidaan oman lähialueen historia ja perehdytään erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat SY

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen sekä Euroopan ulkopuolisten maanosien historiaan. Kurssilla käsitellään kulttuurieroja, tätä koskevan ajattelun muuttumista ja kulttuurien kohtaamista eri aikoina. Kulttuuri ymmärretään kurssilla laajasti ihmisen elämisen tapana.

HI7 Maailmanpolitiikka tänään KSY

Kurssilla hahmotetaan tämän päivän maailmanpolitiikkaa sen keskeisten toimijoiden kautta. Kurssilla käsiteltävät teemat poimitaan ajankohtaisista kansainvälien politiikan tapahtumista, joiden taustoihin pureudutaan erilaisten töiden kautta. Kurssi täydentää hyvin kansainvälisten suhteiden kurssia (HI2/zHI3). Arvioinnin perusteena kurssilla toimivat opiskelijoiden kurssin aikana tekemät työt, joita voivat olla yksittäinen tutkielma, portfolio tietystä teemasta, esitelmät, selvitykset, raportit ja mahdollinen kurssikoe.

HI8 Totalitarismi ja ääriliikkeet KSY

Kurssilla perehdytään totalitaristisen valtion toimintaperiaatteisiin tutustumalla 1900- ja 2000-luvun diktatuureihin (esim. natsi-Saksa, Neuvostoliitto, Pohjois-Korea). Kurssin toisena pääteemana on analysoida erilaisten radikaalien ääriliikkeiden toimintaa nykyaikana. Tavoitteena on oppia tunnistamaan demokratian toimivuutta uhkaavia tekijöitä.

HI9 Historian kertauskurssi KSY

Kurssilla kerrataan keskeisiä oppisisältöjä ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista.

Yhteiskuntaoppi (YH)

YH1 Suomalainen yhteiskunta PA

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmä, sen toimintatavat sekä omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Kurssilla harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon ja keskustelun seurantaan ja kriittiseen arviointiin.

YH2 Taloustieto PA

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee asioita kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Teemoina ovat mm. julkistalouden toiminta, työn tekeminen ja yrittäminen sekä kestävä kehitys.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma PA

Kurssilla perehdytään Euroopan yhdentymiseen ja globalisoituvaan maailmaan. Opiskelija oppii arvioimaan kansainvälisten ilmiöiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Kurssilla tutkitaan ja opitaan arvioimaan eurooppalaisuuteen, Euroopan unioniin, globalisaatioon ja turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa.

Valtakunnalliset syventävät

YH4 Kansalaisen lakitieto SY

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen oikeusjärjestys, tuomioistuinlaitoksen toiminta sekä omat oikeudet, edut ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Kurssilla paneudutaan arkielämän keskeisempien oikeusasioiden hoitamiseen.

YH5 Yhteiskunta nyt KSY

Kurssi syventää ja täydentää opiskelijan tietoja yhteiskunnan ajankohtaisilmiöistä ja yhteiskuntatieteistä. Kurssiin voi sisältyä ajankohtaisluentoja, vierailuja, pienoistutkimuksen tekoa ja harjoituksia. Suositellaan yhteiskuntaopin reaalikokeen kirjoittajille.

YH6 Yhteiskuntaopin kertauskurssi KSY

Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin keskeisiä tietoja ja taitoja sekä harjoitellaan reaalikoetta varten.

Uskonto (UE)

UE1 Uskonto ilmiönä -kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä PA

Kurssilla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko PA

Kurssilla tutustutaan kristillisten kirkkojen ja liikkeiden syntyyn sekä niiden erityispiirteisiin. Kurssilla perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin eri maanosissa. Tarkastellaan kristinuskon vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä SY

Kurssilla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen keskeisiin piirteisiin. Kurssilla tarkastellaan uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa.

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa SY

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten vaikutukseen suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa esimerkiksi vierailuiden kautta.

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa SY

Kurssilla syvennytään monitieteellisesti uskontojen vaikutukseen sekä tieteessä, taiteessa että populaarikulttuurissa. Kurssilla perehdytään esimerkiksi uskonnon tieteelliseen tutkimukseen, uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen ja uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa.

UE6 Uskonnot ja media SY

Kurssilla käsitellään uskonnon ja median suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Kurssilla syvennytään esimerkiksi uskonnon vaikutukseen mediassa, ja median vaikutukseen uskonnoissa. Kurssilla harjoitellaan myös uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamista tai media-analyysin tekemistä.

UE7 Raamattukurssi KSY

Kurssilla tutustutaan syvällisemmin Raamatun kirjojen syntyyn, sisältöön ja tyylilajeihin. Käsitellään Raamatun vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Syvennytään Raamatun tulkintatapoihin. Perehdytään opiskelijoiden valitsemiin aihealueisiin esim. Raamatun henkilöihin.

UE8 Kertauskurssi KSY

Kurssin tarkoituksena on valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla perehdytään siihen, miten erityyppisiin tehtäviin vastataan. Harjoitellaan hyvän esseen kirjoittamista ja kerrataan lukutekniikoita.

Elämänkatsomustieto (ET)

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu PA

Kurssilla kartoitetaan maailmankatsomuksen, elämänkatsomuksen ja maailmankuvan käsitteet sekä niiden keskinäiset suhteet. Tutustutaan uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin maailmankatsomuksiin ja maailmankuviin sekä elämäntapoihin. Pohditaan, miten maailmankuviin pyritään vaikuttamaan esimerkiksi koulun, median, taiteen, tieteen ja uskontojen kautta. Kurssilla kartoitetaan ihmisten ajattelua sekä ajattelun vääristymiä, jotka vaikuttavat maailmankuvaan ja saattavat johtaa kritiikittömään päättelyyn.

ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä PA

Kurssilla tarkastellaan omia ja muiden ihmisten käsityksiä ihmisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hahmotetaan oman identiteetin osatekijöitä sekä pohditaan niiden merkitystä itselle. Kurssin aikana kehitetään elämänkatsomuksen ja identiteetin ilmaisemista muita kunnioittaen. Pohditaan omia käsityksiä hyvästä elämästä, ihmisoikeuksien sitovuudesta ja merkityksestä.

ET3 Yksilö ja yhteisö SY

Kurssilla tarkastellaan ihmistä sosiaalisena toimijana. Käsitellään poliittisen ja taloudellisen vallan muotoja, länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteitä ja niiden merkitystä yksilölle. Perehdytään syvällisesti ihmisoikeuksiin, ihmisoikeusloukkauksiin, globaaliin oikeudenmukaisuuteen ja kestävään kehitykseen.

ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajana SY

Kurssilla tutustutaan kulttuurien kehitykseen ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen. Pohditaan kulttuuriperintöä ja kulttuurin vaikutusta identiteetille ja maailmankatsomukselle. Syvennytään suomalaisen kulttuurin monimuotoisuuteen ja vähemmistökulttuureihin sekä tarkastellaan rasismia ja siihen liittyviä ilmiöitä.

ET5 Katsomusten maailma SY

Kurssilla perehdytään maailmanuskontojen sekä erilaisten uskonnottomien katsomusten syntyyn ja historiaan. Opitaan ymmärtämään maailmassa vaikuttavien erilaisten uskonnollisten ja sekulaarien maailmankatsomusten vaikutusta yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan maailmankatsomuksiin, joista ihmiset ammentavat elämälleen sisältöä ja merkitystä.

ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus SY

Kurssilla tutustutaan ihmiskunnan kehitystä selittäviin tekijöihin ja sen vaikutuksiin. Pohditaan tieteen ja teknologian roolia nyky-yhteiskunnan rakentajana ja tulevaisuuden mahdollistajana. Perehdytään erilaisiin utopioihin ja dystopioihin sekä tulevaisuuden tutkimukseen. Opitaan arvioimaan oman toiminnan merkitystä tulevaisuudelle.

Terveystieto (TE)

TE1 Terveyden perusteet PA

Kurssin tavoitteena on ymmärtää terveyteen, sairauksiin ja terveyskäyttäytymiseen ja sen muutoksiin liittyviä tekijöitä yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaalilla tasolla. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan ja ymmärtämään syvemmin terveyttä, sairauksia ja terveystottumuksia sekä niihin liittyviä malleja ja teorioita.

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys SY

Kurssin tavoitteena on ymmärtää perimään ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Ympäristöä tarkastellaan laajasti mm. psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön näkökulmista. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma korostuu kaikissa kurssin teemoissa. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa muun muassa oikeudenmukaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, tasa-arvon toteutumista ja turvallisuutta.

TE3 Terveyttä tutkimassa SY

Kurssilla perehdytään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historian kehityslinjoihin, terveyden tutkimiseen, kriittiseen lukutaitoon ja terveysosaamisen soveltamiseen. Terveysosaamista tarkastellaan aktiivisen kansalaisen näkökulmasta lähiympäristöissä ja yhteiskunnassa sekä miten terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä on pyritty maailmanlaajuisesti kehittämään.

TE4 Terveystiedon kertauskurssi KSY

Kerrataan terveystiedon eri kurssien keskeisiä sisältöjä, yhdistellään kurssien yksityiskohtia suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista.

TE5 Ensiapukurssi KSY

Ensiavun perustiedot ja -taidot hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Liikunta (LI)

LI1 Energiaa liikunnasta PA

Kurssilla opiskelija harjaannuttaa monipuolisesti liikuntataitojaan, fyysisiä ominaisuuksiaan ja kehollista ilmaisuaan soveltaen niitä eri liikuntamuotoihin ja -ympäristöihin. Opiskelija ja saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä.

LI2 Aktiivinen elämäntapa PA

Kurssin tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.Valtakunnallinen syventävä

LI3 Terveyttä liikkuen SY

Kurssin tavoitteena on syventää fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tietoja ja taitoja. Kurssilla laaditaan (henkilökohtainen) liikuntaohjelma, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa apuna käyttäen.

LI4 Yhdessä liikkuen SY

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta.

LI5 Hyvinvointia liikkuen SY

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan psyykkistä jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.

LI6 Mailapelit KSY

Opiskelija oppii eri mailapelien taitoja ja tietoja. Kurssin sisältöinä ovat sulkapallo, tennis, squash ja pöytätennis.

Erityistä: Opiskelija maksaa kenttä-/välinemaksun.

LI7Joukkuepelit KSY

Opiskelija syventää joukkuepelien taitoja ja tietoja. Kurssin sisältöinä ovat esim. jalkapallo, pesäpallo, lentopallo, koripallo, salibandy, rugby ja jääpelit.

LI8 Tanssikurssi KSY

Kurssilla tutustutaan eri tanssilajeihin esim. klassinen baletti, jazztanssi, steppi, nykytanssi, vakio- ja latinalaisamerikkalaiset tanssit, flamenco, afrikkalainen tanssi, seura-/paritanssit, uudet tanssivirtaukset. Kurssin sisältö tarkennetaan opettajan ja opiskelijoiden yhteistyönä.

Erityistä: Opiskelija maksaa mahdolliset tutustumistunnit tanssikouluihin.

LI9 Tanssin jatkokurssi KSY

Tavoitteena on syventää eri tanssilajien tuntemusta. Kurssin sisältö suunnitellaan opettajan ja opiskelijoiden yhteistyönä.

Erityistä: Opiskelija maksaa mahdolliset tutustumistunnit tanssikouluihin.

LI10 Vanhat tanssit KSY

Opiskelijat toteuttavat Vanhojen tanssit-tapahtuman. Keskeisinä sisältöinä ovat paritanssit, juhla- ja salonkitanssit, käytöstavat tanssitilanteissa ja juhlan valmisteluun liittyvät perusasiat.

LI11 Rentoutuskurssi KSY

Perehdytään erilaisiin rentoutustapoihin, joiden tavoitteena on lisätä stressinhallintaa. Virkistäydytään muun koulunkäynnin ohessa.

LI12 Keho-tunne-liike-rentoutus KSY

Tavoitteena on auttaa opiskelijaa tuntemaan paremmin kehoaan erilaisten liikuntakokemusten kautta ja löytää oma liikuntalaji staattisen työskentelyn vastapainoksi. Sisältöä suunnataan opiskelijoiden tarpeen mukaan esim. jooga, pilates, jousiammunta.

LI13 Retkeilykurssi KSY

Suunnitellaan ja toteutetaan liikunnallinen retki. Sisältöjä ovat esim. melonta, pyöräily, vaellus, kalastus, kiipeily, erätaidot ja jokamiehen oikeudet sekä velvollisuudet. Kurssi järjestetään lukujärjestyksen ulkopuolella.

Erityistä: Opiskelijat maksavat kustannuksensa.

LI14Talviretkeily KSY

Suunnitellaan ja toteutetaan laskettelu- ja/tai hiihtoretki. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. laskettelu,lumilautailu, hiihto, retken suunnittelu. Kurssi järjestetään lukujärjestyksen ulkopuolella.

Erityistä: Opiskelijat maksavat itse kustannuksensa.

LI15 Produktiokurssi KSY

Tavoitteena on valmistaa produktio yhteistyönä kuvataiteen, musiikin, käsityön ja/tai äidinkielen kanssa. Sisältöinä on näyttämöliikunnan tuottaminen ja esittäminen musikaalin tai näytelmänosana. Kurssi voidaan myöntää myös, jos opiskelija on muulla merkittävällä tavalla edistänyt koulun liikuntakulttuuria.

LI16 Liikunnan lisäkurssi 1 KSY

LI17Liikunnan lisäkurssi 2 KSY

Erityistä: Laajuus 0,5 kurssia.

LI18Liikunnan lisäkurssi 3 KSY

Erityistä: Laajuus 0,5 kurssia.

Musiikki (MU)

MU1 Musiikki ja minä PA

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla opiskelija musisoi, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä.

MU2 Moniääninen Suomi PA

Kurssilla opiskellaan suomalaista musiikkia ja erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

MU3 Ovet auki musiikille SY

Kurssilla opiskelija oppii tuntemaan erilaisia musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai -kulttuureihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Opiskelija kehittää musisointi- ja kuuntelutaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa SY

Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä.

MU5 Musiikkiprojekti KSY

Musiikin projektikurssin sisältö muotoutuu osallistujien mukaan. Kurssilla voidaan tehdä esim. bändiprojekti, esitys koulun juhliin tai oma musiikkivideo.

Kurssi on suunnattu 2.-3. vuoden opiskelijoille.

Kurssin voi suorittaa myös äänitekniikkakurssina osallistumalla 1-2 lukuvuoden aikana opettajan ääniteknikkoapulaisena koulun tapahtumien äänitekniikan järjestämiseen.

MU6 Kitarakurssi KSY

Kurssilla opetellaan kitaralla säestämistä sointumerkeistä sekä soitetaan helppoja melodioita ja riffejä tabulatuurimerkintöjen avulla. Kurssi edellyttää Mu1-kurssin suorittamisen, mutta kurssilla ei vaadita aiempaa kitaransoittotaitoa. Edistyneemmät kitaristit voivat suorittaa kurssin myös itsenäisesti.

MU7 Tanssiorkesteri KSY

Tanssiorkesteri säestää wanhojen tansseja helmikuussa 2017. Kurssille voivat osallistua 1. ja 2. vuoden opiskelijat, jotka hallitsevat jonkin soittimen perustaidot. Kurssille otetaan bändisoitinten soittajia, puhallin- ja jousisoitinten soittajia sekä laulajia.

MU8 Kuorokurssi I KSY

Tammerkosken lukion kuoro harjoittelee koko lukuvuoden, yhden kerran viikossa yhden oppitunnin ajan. Kurssimerkinnän opiskelija saa osallistuttuaan kuoron toimintaan yhden lukuvuoden ajan. Kuorossa harjoitellaan hengitystekniikkaa ja luonnollista äänen tuottamista erilaisin harjoituksin sekä harjoitellaan erityylisiä lauluja 1-3-äänisesti. Kuoro esiintyy erilaisissa koulun tilaisuuksissa lukuvuoden aikana.

MU9 Kuorokurssi II KSY

Tammerkosken lukion kuoron jatkokurssi, josta saa suoritusmerkinnän laulamalla kuorossa toisen lukuvuoden ajan. Kuoro harjoittelee koko lukuvuoden, yhden kerran viikossa yhden oppitunnin ajan.

MU10 Kuorokurssi III KSY

Tammerkosken lukion kuoron jatkokurssi, josta saa suoritusmerkinnän laulamalla kuorossa kolmannen lukuvuoden ajan. Kuoro harjoittelee koko lukuvuoden, yhden kerran viikossa yhden oppitunnin ajan.

Kuvataide (KU)

KU1 Kuvat ja kulttuurit PA

Kurssilla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Kurssilla opitaan katsomaan, analysoimaan ja ymmärtämään omaa ja muiden tuottamaa kuvaa.

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt, Design ja arkkitehtuuri PA

Kurssilla opiskelija tutustuu rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä muotoiluun. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Kurssilla ideoidaan ja tehdään luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee paikasta viihtyisän, tavarasta toimivan?

KU3 Osallisena mediassa, Kuvallinen viestintä SY

Kurssin tavoitteena on että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Kurssilla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität?

KU4 Taiteen monet maailmat SY

Kurssilla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Kurssilla opitaan myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun?

KU5 Maalaus KSY

Kurssilla perehdytään akvarelli- ja öljyvärimaalauksen tekniikoihin ja ominaispiirteisiin. Tutkitaan värejä, valöörejä, muotoja ja pintoja kuvan tekemisen ja oman ilmaisun lähtökohtana. Maalataan mallista ja omista mielikuvista. Tutustutaan Suomen maalaustaiteen historiaan. Kuinka eri tekniikat ja maalausaineet vaikuttavat työskentelyyn ja lopputulokseen? Kuinka maalataan tilaa ja valoa?

KU6 Piirustus KSY

Kurssilla kehitetään piirustustekniikkaa eri piirtimin ja syvennetään omaa ilmaisua ja havaintokykyä. Tutkitaan kuvan rakennetta ja kehitetään sommittelutaitoa. Piirretään sekä mallista että mielikuvituksesta. Luonnoslehtiöön piirretään myös vapaa-ajalla. Millainen on oma käsialani ja miten kehitän sitä? Millaista on mielikuvituksen ja viivan leikki?

KU7 Valokuvaus KSY

Tutustutaan valokuvauksen ilmaisukeinoihin ja opitaan käyttämään kameraa monipuolisesti kuvallisen ilmaisun välineenä. Tutkitaan kameran rakenne ja ominaisuudet sekä syvennytään mustavalko- ja värivalokuvauksen perusteisiin. Valokuvataan, työskennellään kuvankäsittelyohjelmilla ja tulkitaan valokuvia eri tavoin analysoiden. Kuka otti kuvan? Onko valokuva totta?

KU8 Keramiikka ja kuvanveisto KSY

Kurssilla perehdytään kolmiulotteiseen ilmaisuun ja kehitetään muodon tajua. Tutustutaan Euroopan ulkopuolisiin kuvakulttuureihin ja sovelletaan niitä omaan työskentelyyn. Käyteään saven käsinrakennustekniikoita ja muita kolmiulotteisten materiaalien valmistus- ja käsittelymenetelmiä. Millainen on käytännöllinen esine? Mikä tekee esineestä veistoksen?

KU9 Elävän mallin piirustus ja maalaus KSY

Kurssilla tehdään piirustus- ja maalausharjoituksia elävästä mallista. Tehdään sekä nopeita croquis-piirroksia että tarkkaan havainnointiin perustuvia töitä. Tutkitaan ihmisen mittasuhteita, liikettä ja rytmiä.

KU10 Taidegrafiikka KSY

Kurssilla tutustutaan taidepainomenetelmiin ja erityisesti syväpainotekniikkaan. Pohditaan monistettavuuden ja toistamisen merkityksiä taiteessa ja muussa kuvallisessa kulttuurissa. Vedostetaan prässillä ja viimeistellään vedokset. Mikä on painetun kuvaperinteen suhde nykytaiteeseen? Millaisia ilmaisun mahdollisuuksia käsinvedostaminen antaa?

KU11 Elävä kuva KSY

Käytetään videota luovan itseilmaisun välineenä. Tutustutaan liikkuvan kuvan, ajan ja äänen ominaisuuksiin. Ajatuksien ja tunteiden visualisointi liikkuvan kuvan keinoin. Elokuvakerronta, fakta, fiktio, videotaide, ennakkosuunnittelu, kuvaus sekä editointi. Opitaan ryhmätyöskentelyn taitoja.

KU12 Lentävä viiva KSY

Kurssilla kehitetään monipuolisesti havaintokykyä, omaa ilmaisun vapautta ja uusia luovia ratkaisuja. Irrottaudutaan perinteisestä muotokielestä. Vahvistetaan itseluottamusta ja -tuntemusta. Tutustutaan erilaisiin piirtimiin, tekstuureihin ja tekniikoiden yhdistelemiseen. Mahdollisuuksien mukaan piirretään erilaisissa ympäristöissä.

KU13 Öljyvärimaalaus KSY

Kurssilla keskitytään öljyvärimaalaamiseen. Kokeillaan eri tapoja käyttää maalausaineita, erilaisia pohjamaalauksia ja erilaisia maalauspohjia. Perehdytään öljyvärimaalauksen erilaisiin tekniikoihin. Työskennellään kokeilujen kautta, ja toteutetaan teos tai teossarja. Tutustutaan maalaustaiteen ajankohtaisiin ilmiöihin ja tekniikoihin.

KU14 Digitaalinen maalaus KSY

Kurssilla tehdään digitaalista kuvaa, hyödynnetään ajankohtaisia sovelluksia ja tekniikoita. Omassa kuvallisessa prosessissa opitaan käyttämään perinteisiä kuvan tekemisen muotoja ja digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Opitaan sähköisen väriopin perusteet. Opiskelijaa kannustetaan yksilölliseen ilmaisuun. Miten digitaalinen maalaus eroaa muista maalauksen menetelmistä? Miten luot oman kädenjälkesi digitaaliseen maalaukseen?

KU15 Havaintoja maalaten – maalauksen jatkokurssi KSY

Kurssi on maalauksen jatkokurssi. Kurssilla syvennytään kokeilujen ja harjoitusten kautta jo opittujen maalausmenetelmien mahdollisuuksiin omassa ilmaisussa. Harjoitetaan taitoa havainnoida ja kuvata ympäristöä eri tavoilla, tavoitteena oman ilmaisun monipuolistaminen. Maalataan mahdollisuuksien mukaan erilaisissa ympäristöissä. Tekniikoina vesivärit ja muut menetelmät tilanteen mukaan.

KU16 Sarjallisia kuvia KSY

Kurssilla tutustutaan sarjallisen kuvan kieleen tekemällä kuvaa erilaisin piirtimin ja tekniikoin. Omassa työskentelyssä voidaan hyödyntää perinteisiä ja digitaalisia menetelmiä. Syvennetään taitoa kertoa tarinaa kuvalla ja sanalla. Miten sarjakuvaa ja animaatiota käytetään kerronnan välineinä? Miten kuvan sarjallisuutta voidaan soveltaa eri viestimissä ja taidemuodoissa?

KU17 Valukeramiikka KSY

Tutustutaan teollisesti valmistettuihin keraamisiin käyttöesineisiin ja muotoiluun. Opiskellaan valukeramiikan perusteet. Suunnitellaan malline, valmistetaan sarjamuotti, opetellaan valusavitekniikka ja esineen viimeistely. Käytetään erilaisia keramiikan pintakäsittely- ja koristelutekniikoita.

KU18 Kuvanveisto KSY

Yhden tai usean veistoksen toteuttaminen. Kolmiulotteisen muototajun syventäminen. Mahdollisuus ryhmätyöhön. Tilan tutkiminen ja muodon rakentelu erilaisia materiaaleja hyödyntäen. Käytetään mm. kuvanveistosavea, kipsiä, puuta, paperia tai muuta kolmiulotteista materiaalia. Valaminen, veistäminen, sulatus, sidonta ja käsinrakentaminen. Mitä tuo esittää?

KU19 Elävää mallia toisin KSY

Syvennetään ihmisen kuvaamisen taitoja. Tehdään erilaisia tutkielmia elävästä mallista piirtäen, maalaten sekä muotoilemalla ja veistämällä. Opiskelija voi halutessaan syventyä valitsemaansa työskentelytapaan.

KU20 Lavastus- ja valosuunnittelu KSY

Kurssilla luodaan tilavaikutelmia maalaten, kolmiulotteisesti ja valaistuksella. Käytetään tilallista havaintoa ja mielikuvitusta tarinan kuvittamisessa. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan tamperelaisessa teatterissa.

KU21 Kohopaino KSY

Kurssilla kehitetään omaa kuvallista ilmaisua esim. puupiirroksen keinoin. Tutustutaan kohopainon perinteeseen ja sen käyttöön nykytaiteessa. Työstetään laattoja, vedostetaan käsin ja prässillä, värein ja reliefimäisesti. Useat laatat ja painokerrat mahdollisia. Harjoitellaan sarjallista kuvatyöskentelyä.

KU22 Painettuja kuvia - taidegrafiikan jatkokurssi KSY

Kurssilla syvennetään aikaisemmilla grafiikan kursseilla hankittuja taitoja ja tutustutaan joihinkin erikoistekniikoihin. Opiskelijaa kannustetaan kokeiluihin perustuvaan työskentelytapaan. Kartoitetaan erilaisia tapoja kehitellä kuva-aiheita ja toteuttaa teoskokonaisuuksia. Tallennetaan työskentelyn eri vaiheita esim. portfolion keinoin.

KU23 Elokuvan lumo - elävän kuvan jatkokur

ssi KSYLyhytelokuvan suunnittelu ja toteutus sekä sen esitys muulle ryhmälle ja/ tai julkisessa jakelukanavassa. Perehdytään syvällisemmin elokuvakerronnan osa-alueisiin oman produktion ideoinnin ja toteutuksen myötä. Tutustutaan elokuvataiteen historiaan ja lajityyppeihin. Dokumenttielokuva ja sepitteellinen elokuva.

KU24 Valosta pimeään – valokuvauksen erikoistekniikat KSY

Perehdytään filmipohjaiseen valokuvauksen ominaisuuksiin, pimiötyöskentelyyn sekä erilaisiin kokeellisiin valokuvan vedostus-, tulostus- ja painatusmenetelmiin. Taltioidaan valoa monenlaisille materiaaleille ja opitaan perinteinen mustavalkovalokuvan vedostus. Valokuvauksen historia.

KU25 Studiokuvaus KSY

Opiskellaan studiokuvauksen perusasioita: valaisua, studiokaluston käyttöä, tilanteen ja mallin ohjausta. Harjoitellaan kuvattavan kohtaamista ja kontaktin luomista. Tutkitaan valon luonnetta ja perehdytään tunnelman luontiin. Kuvankäsittelyä eri ohjelmilla. Lavastettuja kuvaustilanteita ja henkilökuvausta. Valokuvaus ammattina.

KU26 Graafinen suunnittelu KSY

Kurssilla opiskelija oppii hyödyntämään graafisen suunnittelun osa-alueita painetuissa ja sähköisissä ympäristöissä. Kurssilla käydään syventävästi läpi graafisen alan käsitteistöä ja ajankohtaisia ilmiöitä. Tutustutaan sähköisiin julkaisualustoihin. Miten printatun ja sähköisen materiaalin suunnitteluprosessi ja käyttötavat eroavat toisistaan? Miten tietoa havainnollistetaan, ja miten graafista suunnittelua hyödynnetään eri aloilla?

KU27 Arkkitehtuuri KSY

Opitaan länsimaisen arkkitehtuurin historiaa, estetiikkaa sekä peruskäsitteitä. Perehdytään suunnitteluprosessin eri vaiheisiin ja mahdollisuuksiin. Kehitetään muoto- ja tilatajua. Tehdään yksin tai ryhmässä arkkitehtuuri- ja tilasuunnittelua sekä pienoismalleja. Työskennellään myös erilaisilla suunnitteluohjelmilla. Tampereen rakennusperintö. Asiantuntijavierailuja. Kuinka kauan rakennus kestää? Voiko näköalan omistaa?

KU28 Nykytaide KSY

Havaitaan ja oivalletaan visuaalisia merkityksiä ympäristössämme ja sovelletaan niitä omassa työskentelyssä. Etsitään uudenlaista ja vaihtelevaa näkökulmaa asioihin, tapahtumiin ja lainalaisuuksiin yhteiskunnassamme. Tutustutaan nykytaiteen taustailmiöihin ja metodeihin. Taide nykymaailman vaikuttajana. Yhdessä sovittujen aihepiirien toteuttaminen itse valituilla taiteellisilla menetelmillä yksilö- tai ryhmätyönä. Visuaaliset alakulttuurit, erilaiset taidekäsitykset, ympäristö- ja yhteisötaide sekä moniaistillisuus. Mitä ihmettä?

KU29 Väri-ilmaisu KSY

Kurssilla tutustutaan värijärjestelmiin ja niiden historiaan taiteellisen työskentelyn ja harjoitusten kautta. Opiskelija ymmärtää värien merkityksen taiteessa ja ympäristössään.

Värin fyysinen havaitseminen, väripsykologia ja värien symboliikka ovat kurssin keskeisiä sisältöjä. Mitä väri on? Miten värit vaikuttavat toisiinsa, ympäristöön ja katsojaan? Miten värejä voi käyttää monipuolisemmin omassa kuvallisessa ilmaisussa?

KU30 Lopputyökurssi KSY

Itsenäisesti suoritettavalla kurssilla harjaannutaan pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Syvennetään teknisiä valmiuksia ja toteutetaan taideteos, teossarja tai muu visuaalisen alan tuote. Työskentely esitetään portfoliomuodossa.

Erityistä: Kurssi suoritetaan vapaasti valittuna aikana. Kurssi on merkitty kurssitarjottimella 1. jaksoon. Kurssin aloittaminen edellyttää, että opettaja hyväksyy suunnitelman.

KU31 Toisia todellisuuksia KSY

Tutustutaan VR-, AR ja MR- teknologiaan ja sen eri sovelluksiin. Käytetään joitakin virtuaalitodellisuuden, lisätyn ja muunnetun todellisuuden rakentamisessa tarvittavia ohjelmistoja ja työkaluja. Ideoidaan tuote, teos tai palvelu, jossa XR-teknologiaa voisi hyödyntää.

KU32 Muodin huipulle KSY

Kurssilla jokainen on tähänastisen elämänsä muodin huipulla. Työskennellään luovasti kokeillen, kehittäen ja hullutellen. Harjoitellaan visualisoimaan omia ideoita ja tutustutaan muotipiirustusten tekemiseen. Tehdään erilaisia pinta- ja rakennekokeiluja sekä ideoidaan ja suunnitellaan erilaisia asusteita tai asukokonaisuuksia annettujen ohjeistusten pohjalta. Saadaan erilaisia näkökulmia suunnittelutyöhön ja eri materiaalien käyttöön vaatesuunnittelussa. Kurssilla työskennellään yksin ja ryhmissä.

Kuvataiteen ja Designin erityistehtävä KU / DE

KU1 Kuvat ja kulttuurit PA

Kurssilla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Kurssilla opitaan katsomaan, analysoimaan ja ymmärtämään omaa ja muiden tuottamaa kuvaa.

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt, Design ja arkkitehtuuri PA

Kurssilla opiskelija tutustuu rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä muotoiluun. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Kurssilla ideoidaan ja tehdään luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee paikasta viihtyisän, tavarasta toimivan?

KU3 Osallisena mediassa, Kuvallinen viestintä SY

Kurssin tavoitteena on että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Kurssilla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität?

KU4 Taiteen monet maailmat SY

Kurssilla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Kurssilla opitaan myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun?

KU5 Maalaus KSY

Kurssilla perehdytään akvarelli- ja öljyvärimaalauksen tekniikoihin ja ominaispiirteisiin. Tutkitaan värejä, valöörejä, muotoja ja pintoja kuvan tekemisen ja oman ilmaisun lähtökohtana. Maalataan mallista ja omista mielikuvista. Tutustutaan Suomen maalaustaiteen historiaan. Kuinka eri tekniikat ja maalausaineet vaikuttavat työskentelyyn ja lopputulokseen? Kuinka maalataan tilaa ja valoa?

KU6 Piirustus KSY

Kurssilla kehitetään piirustustekniikkaa eri piirtimin ja syvennetään omaa ilmaisua ja havaintokykyä. Tutkitaan kuvan rakennetta ja kehitetään sommittelutaitoa. Piirretään sekä mallista että mielikuvituksesta. Luonnoslehtiöön piirretään myös vapaa-ajalla. Millainen on oma käsialani ja miten kehitän sitä? Millaista on mielikuvituksen ja viivan leikki?

KU7 Valokuvaus KSY

Tutustutaan valokuvauksen ilmaisukeinoihin ja opitaan käyttämään kameraa monipuolisesti kuvallisen ilmaisun välineenä. Tutkitaan kameran rakenne ja ominaisuudet sekä syvennytään mustavalko- ja värivalokuvauksen perusteisiin. Valokuvataan, työskennellään kuvankäsittelyohjelmilla ja tulkitaan valokuvia eri tavoin analysoiden. Kuka otti kuvan? Onko valokuva totta?

KU8 Keramiikka ja kuvanveisto KSY

Kurssilla perehdytään kolmiulotteiseen ilmaisuun ja kehitetään muodon tajua. Tutustutaan Euroopan ulkopuolisiin kuvakulttuureihin ja sovelletaan niitä omaan työskentelyyn. Käyteään saven käsinrakennustekniikoita ja muita kolmiulotteisten materiaalien valmistus- ja käsittelymenetelmiä. Millainen on käytännöllinen esine? Mikä tekee esineestä veistoksen?

KU9 Elävän mallin piirustus ja maalaus KSY

Kurssilla tehdään piirustus- ja maalausharjoituksia elävästä mallista. Tehdään sekä nopeita croquis-piirroksia että tarkkaan havainnointiin perustuvia töitä. Tutkitaan ihmisen mittasuhteita, liikettä ja rytmiä.

KU10 Taidegrafiikka KSY

Kurssilla tutustutaan taidepainomenetelmiin ja erityisesti syväpainotekniikkaan. Pohditaan monistettavuuden ja toistamisen merkityksiä taiteessa ja muussa kuvallisessa kulttuurissa. Vedostetaan prässillä ja viimeistellään vedokset. Mikä on painetun kuvaperinteen suhde nykytaiteeseen? Millaisia ilmaisun mahdollisuuksia käsinvedostaminen antaa?

KU11 Elävä kuva KSY

Käytetään videota luovan itseilmaisun välineenä. Tutustutaan liikkuvan kuvan, ajan ja äänen ominaisuuksiin. Ajatuksien ja tunteiden visualisointi liikkuvan kuvan keinoin. Elokuvakerronta, fakta, fiktio, videotaide, ennakkosuunnittelu, kuvaus sekä editointi. Opitaan ryhmätyöskentelyn taitoja.

KU12 Lentävä viiva KSY

Kurssilla kehitetään monipuolisesti havaintokykyä, omaa ilmaisun vapautta ja uusia luovia ratkaisuja. Irrottaudutaan perinteisestä muotokielestä. Vahvistetaan itseluottamusta ja -tuntemusta. Tutustutaan erilaisiin piirtimiin, tekstuureihin ja tekniikoiden yhdistelemiseen. Mahdollisuuksien mukaan piirretään erilaisissa ympäristöissä.

KU13 Öljyvärimaalaus KSY

Kurssilla keskitytään öljyvärimaalaamiseen. Kokeillaan eri tapoja käyttää maalausaineita, erilaisia pohjamaalauksia ja erilaisia maalauspohjia. Perehdytään öljyvärimaalauksen erilaisiin tekniikoihin. Työskennellään kokeilujen kautta, ja toteutetaan teos tai teossarja. Tutustutaan maalaustaiteen ajankohtaisiin ilmiöihin ja tekniikoihin.

KU14 Digitaalinen maalaus KSY

Kurssilla tehdään digitaalista kuvaa, hyödynnetään ajankohtaisia sovelluksia ja tekniikoita. Omassa kuvallisessa prosessissa opitaan käyttämään perinteisiä kuvan tekemisen muotoja ja digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Opitaan sähköisen väriopin perusteet. Opiskelijaa kannustetaan yksilölliseen ilmaisuun. Miten digitaalinen maalaus eroaa muista maalauksen menetelmistä? Miten luot oman kädenjälkesi digitaaliseen maalaukseen?

KU15 Havaintoja maalaten – maalauksen jatkokurssi KSY

Kurssi on maalauksen jatkokurssi. Kurssilla syvennytään kokeilujen ja harjoitusten kautta jo opittujen maalausmenetelmien mahdollisuuksiin omassa ilmaisussa. Harjoitetaan taitoa havainnoida ja kuvata ympäristöä eri tavoilla, tavoitteena oman ilmaisun monipuolistaminen. Maalataan mahdollisuuksien mukaan erilaisissa ympäristöissä. Tekniikoina vesivärit ja muut menetelmät tilanteen mukaan.

KU16 Sarjallisia kuvia KSY

Kurssilla tutustutaan sarjallisen kuvan kieleen tekemällä kuvaa erilaisin piirtimin ja tekniikoin. Omassa työskentelyssä voidaan hyödyntää perinteisiä ja digitaalisia menetelmiä. Syvennetään taitoa kertoa tarinaa kuvalla ja sanalla. Miten sarjakuvaa ja animaatiota käytetään kerronnan välineinä? Miten kuvan sarjallisuutta voidaan soveltaa eri viestimissä ja taidemuodoissa?

KU17 Valukeramiikka KSY

Tutustutaan teollisesti valmistettuihin keraamisiin käyttöesineisiin ja muotoiluun. Opiskellaan valukeramiikan perusteet. Suunnitellaan malline, valmistetaan sarjamuotti, opetellaan valusavitekniikka ja esineen viimeistely. Käytetään erilaisia keramiikan pintakäsittely- ja koristelutekniikoita.

KU18 Kuvanveisto KSY

Yhden tai usean veistoksen toteuttaminen. Kolmiulotteisen muototajun syventäminen. Mahdollisuus ryhmätyöhön. Tilan tutkiminen ja muodon rakentelu erilaisia materiaaleja hyödyntäen. Käytetään mm. kuvanveistosavea, kipsiä, puuta, paperia tai muuta kolmiulotteista materiaalia. Valaminen, veistäminen, sulatus, sidonta ja käsinrakentaminen. Mitä tuo esittää?

KU19 Elävää mallia toisin KSY

Syvennetään ihmisen kuvaamisen taitoja. Tehdään erilaisia tutkielmia elävästä mallista piirtäen, maalaten sekä muotoilemalla ja veistämällä. Opiskelija voi halutessaan syventyä valitsemaansa työskentelytapaan.

KU20 Lavastus- ja valosuunnittelu KSY

Kurssilla luodaan tilavaikutelmia maalaten, kolmiulotteisesti ja valaistuksella. Käytetään tilallista havaintoa ja mielikuvitusta tarinan kuvittamisessa. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan tamperelaisessa teatterissa.

KU21 Kohopaino KSY

Kurssilla kehitetään omaa kuvallista ilmaisua esim. puupiirroksen keinoin. Tutustutaan kohopainon perinteeseen ja sen käyttöön nykytaiteessa. Työstetään laattoja, vedostetaan käsin ja prässillä, värein ja reliefimäisesti. Useat laatat ja painokerrat mahdollisia. Harjoitellaan sarjallista kuvatyöskentelyä.

KU22 Painettuja kuvia - taidegrafiikan jatkokurssi KSY

Kurssilla syvennetään aikaisemmilla grafiikan kursseilla hankittuja taitoja ja tutustutaan joihinkin erikoistekniikoihin. Opiskelijaa kannustetaan kokeiluihin perustuvaan työskentelytapaan. Kartoitetaan erilaisia tapoja kehitellä kuva-aiheita ja toteuttaa teoskokonaisuuksia. Tallennetaan työskentelyn eri vaiheita esim. portfolion keinoin.

KU23 Elokuvan lumo - elävän kuvan jatkokur

ssi KSYLyhytelokuvan suunnittelu ja toteutus sekä sen esitys muulle ryhmälle ja/ tai julkisessa jakelukanavassa. Perehdytään syvällisemmin elokuvakerronnan osa-alueisiin oman produktion ideoinnin ja toteutuksen myötä. Tutustutaan elokuvataiteen historiaan ja lajityyppeihin. Dokumenttielokuva ja sepitteellinen elokuva.

KU24 Valosta pimeään – valokuvauksen erikoistekniikat KSY

Perehdytään filmipohjaiseen valokuvauksen ominaisuuksiin, pimiötyöskentelyyn sekä erilaisiin kokeellisiin valokuvan vedostus-, tulostus- ja painatusmenetelmiin. Taltioidaan valoa monenlaisille materiaaleille ja opitaan perinteinen mustavalkovalokuvan vedostus. Valokuvauksen historia.

KU25 Studiokuvaus KSY

Opiskellaan studiokuvauksen perusasioita: valaisua, studiokaluston käyttöä, tilanteen ja mallin ohjausta. Harjoitellaan kuvattavan kohtaamista ja kontaktin luomista. Tutkitaan valon luonnetta ja perehdytään tunnelman luontiin. Kuvankäsittelyä eri ohjelmilla. Lavastettuja kuvaustilanteita ja henkilökuvausta. Valokuvaus ammattina.

KU26 Graafinen suunnittelu KSY

Kurssilla opiskelija oppii hyödyntämään graafisen suunnittelun osa-alueita painetuissa ja sähköisissä ympäristöissä. Kurssilla käydään syventävästi läpi graafisen alan käsitteistöä ja ajankohtaisia ilmiöitä. Tutustutaan sähköisiin julkaisualustoihin. Miten printatun ja sähköisen materiaalin suunnitteluprosessi ja käyttötavat eroavat toisistaan? Miten tietoa havainnollistetaan, ja miten graafista suunnittelua hyödynnetään eri aloilla?

KU27 Arkkitehtuuri KSY

Opitaan länsimaisen arkkitehtuurin historiaa, estetiikkaa sekä peruskäsitteitä. Perehdytään suunnitteluprosessin eri vaiheisiin ja mahdollisuuksiin. Kehitetään muoto- ja tilatajua. Tehdään yksin tai ryhmässä arkkitehtuuri- ja tilasuunnittelua sekä pienoismalleja. Työskennellään myös erilaisilla suunnitteluohjelmilla. Tampereen rakennusperintö. Asiantuntijavierailuja. Kuinka kauan rakennus kestää? Voiko näköalan omistaa?

KU28 Nykytaide KSY

Havaitaan ja oivalletaan visuaalisia merkityksiä ympäristössämme ja sovelletaan niitä omassa työskentelyssä. Etsitään uudenlaista ja vaihtelevaa näkökulmaa asioihin, tapahtumiin ja lainalaisuuksiin yhteiskunnassamme. Tutustutaan nykytaiteen taustailmiöihin ja metodeihin. Taide nykymaailman vaikuttajana. Yhdessä sovittujen aihepiirien toteuttaminen itse valituilla taiteellisilla menetelmillä yksilö- tai ryhmätyönä. Visuaaliset alakulttuurit, erilaiset taidekäsitykset, ympäristö- ja yhteisötaide sekä moniaistillisuus. Mitä ihmettä?

KU29 Väri-ilmaisu KSY

Kurssilla tutustutaan värijärjestelmiin ja niiden historiaan taiteellisen työskentelyn ja harjoitusten kautta. Opiskelija ymmärtää värien merkityksen taiteessa ja ympäristössään.

Värin fyysinen havaitseminen, väripsykologia ja värien symboliikka ovat kurssin keskeisiä sisältöjä. Mitä väri on? Miten värit vaikuttavat toisiinsa, ympäristöön ja katsojaan? Miten värejä voi käyttää monipuolisemmin omassa kuvallisessa ilmaisussa?

KU30 Lopputyökurssi KSY

Itsenäisesti suoritettavalla kurssilla harjaannutaan pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Syvennetään teknisiä valmiuksia ja toteutetaan taideteos, teossarja tai muu visuaalisen alan tuote. Työskentely esitetään portfoliomuodossa.

Erityistä: Kurssi suoritetaan vapaasti valittuna aikana. Kurssi on merkitty kurssitarjottimella 1. jaksoon. Kurssin aloittaminen edellyttää, että opettaja hyväksyy suunnitelman.

KU31 Toisia todellisuuksia KSY

Tutustutaan VR-, AR ja MR- teknologiaan ja sen eri sovelluksiin. Käytetään joitakin virtuaalitodellisuuden, lisätyn ja muunnetun todellisuuden rakentamisessa tarvittavia ohjelmistoja ja työkaluja. Ideoidaan tuote, teos tai palvelu, jossa XR-teknologiaa voisi hyödyntää.

KU32 Muodin huipulle KSY

Kurssilla jokainen on tähänastisen elämänsä muodin huipulla. Työskennellään luovasti kokeillen, kehittäen ja hullutellen. Harjoitellaan visualisoimaan omia ideoita ja tutustutaan muotipiirustusten tekemiseen. Tehdään erilaisia pinta- ja rakennekokeiluja sekä ideoidaan ja suunnitellaan erilaisia asusteita tai asukokonaisuuksia annettujen ohjeistusten pohjalta. Saadaan erilaisia näkökulmia suunnittelutyöhön ja eri materiaalien käyttöön vaatesuunnittelussa. Kurssilla työskennellään yksin ja ryhmissä.

KÄ1 (DE) Designin ajokortti KSY

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti, turvallisesti ja vastuullisesti erilaisissa käsityön opetustiloissa. Kurssilla kerrataan käsityön keskeisiä käsitteitä ja opitaan erilaisten käsityötekniikoiden ja työvälineiden käyttöä. Opiskelijat tutustuvat erilaisiin materiaaleihin ja niiden tarkoituksenmukaista käyttöön, sekä harjaantuvat käsityötuotteen/ -teoksen visuaalisessa ja teknisessä suunnittelussa.

KÄ2 (DE) Ideasta tuotteeksi KSY

Lukion käsityöhön ja muotoiluun johdattava kurssi. Tuotteen suunnittelu ja elinkaari, sekä kokonainen käsityöprosessi. Esteettinen, ekologinen, ergonominen, ekonominen ja eettinen näkökulma tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa. Tutustutaan laajasti muotoilun toimintaympäristöön ja harjoitellaan teemallista ja prosessinomaista työskentelyä sekä portfolion tekemistä. Suunnitellaan ja valmistetaan tuote tai teos annetun teeman pohjalta. Oppilaitos- yritys- ja museovierailuja mahdollisuuksien mukaan. Mistä ideat syntyvät ja miten ne muotoutuvat valmiiksi tuotteiksi?

KÄ3 (DE) Suomalainen muotoilu 1 - tekstiilityö KSY

Kurssilla tutustutaan muotoilun historiaan ja syvennetään erityisesti suomalaiseen muotoiluun ja käsityökulttuuriin. Vahvistetaan omaa identiteettiä käsityöilmaisun avulla. Kansan- ja kansallispuvut, kansanomaiset tekstiilit, sekä niiden materiaalit ja käsityötekniikat. Materiaali- ja tekniikkakokeiluja, joissa perinteisiä käsityötekniikoita sovelletaan nykyajan käsityömenetelmiin ja materiaaleihin. Kurssilla suunnitellaan, valmistetaan ja arvioidaan tuote tai – teos annetun teeman pohjalta ja tehdään portfolio. Kurssi toteutetaan mahdollisesti yhteistyössä "Suomalainen muotoilu 2" - kurssin kanssa.

KÄ4 (DE) Suomalainen muotoilu 2 - tekninen työ KSY

Kurssilla tutustutaan muotoilun historiaan ja syvennetään erityisesti suomalaiseen muotoiluun ja käsityökulttuuriin. Tutustutaan suomalaiseen käsityöperinteeseen, käsityö- ja esinekulttuuriin eri aikakausina teknisen työn näkökulmasta ja vahvistetaan omaa identiteettiä käsityöilmaisun avulla. Opiskelija kehittää omakohtaista kokemuksellista suhdettaan suomalaiseen käsityökulttuuriin ja ymmärtää sen linkittymisen muiden maiden käsityökulttuureihin. Kurssilla suunnitellaan, valmistetaan ja arvioidaan valitun aiheen ja teeman pohjalta tuote tai – teos, sekä tehdään portfolio. Tehdään materiaali- ja tekniikkakokeiluja, joissa perinteisiä käsityötekniikoita sovelletaan nykyajan käsityömenetelmiin ja materiaaleihin. Kurssi toteutetaan mahdollisesti yhteistyössä "Suomalainen muotoilu 1" - kurssin kanssa.

KÄ5 (DE) Taidekäsityö KSY

Syvennetään omaa taiteellista ja taidollista ilmaisua kokeilemalla ja kokemalla taidetta ja käsityötä erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa. Perehdytään monipuolisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Hyödynnetään vanhoja taitoja ja kokeillaan /kehitetään uusia tapoja itsensä ilmaisemiseen. Työskennellään kuvataiteen ja käsityön rajapinnassa. Sovitaan teema tai aihepiiri, jota yksilö- tai ryhmätyönä käsitellään. Tekstiilitaide, kuvataide, perinnekäsityöt ja muotoilu.

Mikä on käsityötä, mikä on kuvataidetta ja mitä on siinä välissä?

KÄ6 (DE) Muotoilun ilmiöitä KSY

Kurssilla tutustutaan ja tutkitaan muotoilun uusia tuulia ja ilmiöitä. Mitä tarkoittavat Maker –kulttuuri, Fablab ja DIY? Mitä uusia innovaatioita ja keksintöjä muotoilun saralla on parhaillaan kehitteillä tai on jo olemassa esim. E-tekstiilit, digitaalinen muotoilu, palvelumuotoilu, uudet materiaalit ja tekniikat. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tekemisen paikkoihin, tehdään itse, etsitään yhdessä ratkaisuja käytännön ongelmiin ja jaetaan omaa osaamista muiden kanssa. Kurssiin kuuluu yritys-, oppilaitos- tai museovierailu.

KÄ7 (DE) Vaatetus KSY

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan vaate annetun teeman pohjalta. Kurssilla tutustutaan vaateompelussa käytettäviin materiaaleihin, tekniikoihin ja työvälineisiin, sekä vaatetuksen perusteisiin mittojen otosta aina valmiin tuotteen viimeistelyyn saakka. Tavoitteena on, että opiskelija osaa ottaa vaatteen suunnittelussa huomioon materiaalien, tekniikoiden ja työvälineiden asettamia vaatimuksia, sekä kestävän kehityksen periaatteita.

KÄ8 (DE) Juhlapuku KSY

Pukeutumisen historiaa ja vaatteen välittämä viesti. Juhlavaatteiden materiaalit ja yksityiskohdat, juhlapukeutuminen ja etiketti. Suunnitellaan ja toteutetaan ainutkertainen ja laadukas juhlapuku annetun teeman pohjalta. Valmistetaan tarvittaessa sovitusvaate. Valmiit juhla-asut esitellään kurssilla sovittavalla tavalla. Mitä juhlapukuni kertoo minusta?

KÄ9 (DE) Käsityömuotoilu KSY

Kurssilla tutustutaan vuosittain vaihtuvan teeman mukaan johonkin ennalta ilmoitettavaan käsityötekniikkaan tai –teemaan. Suunnitellaan sekä valmistetaan sisustustekstiili. Valittu teema voi olla esim. tilkkutyöt, huovutus, älykäs tekstiili... Kurssilla tutustutaan valitun tekniikan materiaaleihin ja työmenetelmiin, sekä kehitetään omaa taitoa resurssien mukaan. Kurssilla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tuote tai -teos valitun teeman mukaisesti.

KÄ10 (DE) Tekstiilien värjäys ja kuviointi KSY

Tekstiilien perusvärjäysmenetelmät luonnonväreillä ja synteettisillä väreillä sekä kankaanpainannan perustyötavat pigmenttiväreillä. Syvennetään materiaalituntemusta ja tehdään värjäys- ja painantakokeiluja. Käsityötuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa yhdistetään ja sovelletaan erilaisia materiaaleja, värjäys- ja kankaan kuviointimenetelmiä. Suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tuote tai -teos sovitusta teemasta. Miten kemiasta tutut kovalenttisidokset liittyvät kankaan värjäämiseen?

KÄ11 (DE) Romusta designiksi ja lumpusta luomukseksi KSY

Kurssilla tehdään ekologisia tekoja muotoilun ja käsityön keinoin. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tekemään kuluttajana ja käsityöntekijänä oikeita valintoja ekologisista ja eettisistä lähtökohdista käsin. Tarkastellaan kierrätettäviä ja uusiokäytettäviä materiaaleja ja niiden käyttömahdollisuuksia, sekä ajankohtaisia aiheeseen liittyviä kestävän kehityksen teemoja, tekniikoita tai innovaatiota. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan yrityksiin tai yhdistyksiin, joiden toimintaperiaate pohjautuu kierrätettävään tai uusiokäytettävään materiaaliin. Suunnitellaan ja toteutetaan tuote tai –teos kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Onko toisen romu sinun aarteesi?

KÄ12 (DE) Korumuotoilu KSY

Suunnitellaan yksilöllisiä koruja, tutustutaan korumateriaaleihin ja korujen valmistuksessa käytettävien työkalujen käyttöön ja työskentelytapoihin. Kurssilla valmistetaan koruja eri valmistustekniikoilla, dokumentoidaan ja arvioidaan työskentelyprosessi ideoista valmiiksi koruiksi.

KÄ13 (DE) Puu- ja metalliteknologia KSY

Kurssilla opiskellaan metallin ja puun työstöä, metallien ja puun ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta muotoiluun ja arjen teknologisten ongelmien ratkaisuun. Opetellaan rakenne-, liitos-, ja pinnankäsittelytekniikoita. Valmistetaan käyttö-, koriste-, ja taide-esineitä ajankohtaisen teeman mukaan. Kurssi on vuoro vuosina puuteknologiakurssi ja metalliteknologiakurssi.

KÄ14 (DE) Huonekalumuotoilu KSY

Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee ja valmistaa valitun teeman pohjalta ainutkertainen ja käyttötarkoitukseltaan mietityn huonekalun käyttämällä tarkoituksenmukaisia materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä. Tehdään mittapiirros ja dokumentoidaan valmistusprosessi. Perehdytään huonekalun suunnitteluun ja valmistusprosessiin ideasta valmiiksi esineeksi.

KÄ15 (DE) Muodin huipulle KSY

Kurssilla jokainen on tähänastisen elämänsä muodin huipulla. Työskennellään luovasti kokeillen, kehittäen ja hullutellen. Harjoitellaan visualisoimaan omia ideoita ja tutustutaan muotipiirustusten tekemiseen. Tehdään erilaisia pinta- ja rakennekokeiluja sekä ideoidaan ja suunnitellaan erilaisia asusteita tai asukokonaisuuksia annettujen ohjeistusten pohjalta. Saadaan erilaisia näkökulmia suunnittelutyöhön ja eri materiaalien käyttöön vaatesuunnittelussa. Kurssilla työskennellään yksin ja ryhmissä.


Käsityö (KÄ)

KÄ1 Tekstiilityön perusteet KSY

Tekstiilityön peruskurssi, jossa tekstiilityön tilat ja laitteet tulevat tutuiksi. Kurssilla tutustutaan tekstiilimateriaaleihin, työvälineisiin ja perustekniikoihin. Suunnitellaan ja toteutetaan käsityötuotteita ja -teoksia. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti käsityölinjan opiskelijoille, mutta muutkin voivat osallistua, jos on tilaa.

KÄ2 Teknisen työn perusteet KSY

Kurssilla tutustutaan teknisen työn materiaaleihin, tekniikoihin ja työvälineisiin valinnan mukaan. Suunnitellaan ja toteutetaan ainutkertainen ja laadukas käsityötuotteita tai - teos annetun aiheen pohjalta. Opetellaan itsenäistä ja tavoitteellista työskentelyä ja hyödynnetään teknisen työn oppimisympäristöä työturvallisuus, työympäristö ja muut oppijat huomioiden. Kurssilla suoritetaan koneajokortti ja työturvallisuuskoulutus. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti käsityölinjan opiskelijoille, mutta muutkin voivat osallistua, jos on tilaa.

KÄ3 Käsityö kulttuurina ja lukiokäsityö KSY

Lukion käsityöhön johdattava kurssi, jossa tutustutaan laajasti käsityöhön. Harjoitellaan lukiokäsityölle tyypillistä teemallista ja prosessinomaista työskentelyä sekä portfolion tekemistä. Suunnitellaan ja toteutetaan käsityötuotteita ja -teoksia yksin tai ryhmässä. Kurssilla tehdään vierailu yhdessä sovittavaan jatko-opintopaikkaan ja tutustutaan yrittäjyyteen.

KÄ 4 Suomalainen käsityö 1 - tekstiilityö KSY

Kurssilla tutustutaan suomalaiseen käsityökulttuuriin eri aikakausina ­ suomalaisiin kansan- ja kansallispukuihin, kansanomaisiin tekstiileihin ja tekstiilitaiteeseen sekä niiden kehityslinjoihin, materiaaleihin ja käsityötekniikoihin. Kurssilla tehdään materiaali- ja tekniikkakokeiluja, joissa perinteisiä käsityötekniikoita sovelletaan nykyajan käsityömenetelmiin ja materiaaleihin. Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan käsityötuote tai – teos annetun teeman pohjalta ja tehdään portfolio.

KÄ 5 Suomalainen käsityö 2 - tekninen työ KSY

Kurssilla tutustutaan suomalaiseen käsityö- ja esinekulttuuriin eri aikakausina teknisen työn näkökulmasta ja vahvistetaan omaa identiteettiä käsityöilmaisun avulla. Tehdään materiaali- ja tekniikkakokeiluja, joissa perinteisiä käsityötekniikoita sovelletaan nykyajan käsityömenetelmiin ja materiaaleihin. Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan valitun aiheen pohjalta käsityötuote tai – teos. Opetellaan tekemään materiaalivalintoja, ideoimaan, pohtimaan tuotteen käyttötarkoitusta ja elinkaarta sekä kertomaan omasta tekemisestään muille.

KÄ6 Vaatetus KSY

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan vaate annetun teeman pohjalta. Opetellaan vaatteen suunnittelu, kaavojen muokkaamisen ja vaatteen ompelun perusteita.

KÄ7 Juhlapukukurssi KSY

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ainutkertainen ja laadukas juhlapuku annetun teeman pohjalta. Kurssilla tutustuu pukeutumisen historiaan ja vaatteen välittämään viestiin, sekä juhlavaatteiden materiaaleihin ja yksityiskohtiin. Kurssilla kerrataan kaavojen muokkaamista ja valmistetaan tarvittaessa sovitusvaate. Valmiit juhla-asut esitellään kurssilla sovittavalla tavalla.

KÄ8 Tekstiilirakenteita ja –pintoja KSY

Kurssilla tutustutaan valinnan mukaan erilaisten lankatyö – ja kirjontatekniikoiden historiaan, rakenteisiin, valmistustekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin (esim. neulonta, virkkaus, solmeilu, kudonta, kirjonta, huovutus). Kurssilla kokeillaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita ja yhdistetään niitä tarkoituksenmukaisesti. Kurssilla harjoitellaan tuotteen suunnittelua ja valmistetaan käsityötuote /-teos.

KÄ9 Käsityömuotoilu (tekstiilityö) KSY

Kurssilla tutustutaan vuosittain vaihtuvan teeman mukaan johonkin ennalta ilmoitettavaan käsityötekniikkaan tai –teemaan (esim. tilkkutyöt, sisustustekstiilit, huovutus, älykäs tekstiili). Tavoitteena on, että opiskelija nauttii käden taidoista, kehittää omaa käsityötaitoaan, kokee tekemisen iloa ja on avoin monialaiselle yhteistyölle. Suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan käsityötuote tai -teos valitun teeman mukaisesti.

KÄ10 Tekstiili ja ympäristö KSY

Kurssilla tehdään ekologisia tekoja käsityön keinoin. Kurssilla tarkastellaan kierrätettäviä ja uusiokäytettäviä materiaaleja ja niiden käyttömahdollisuuksia, sekä ajankohtaisia aiheeseen liittyviä kestävän kehityksen teemoja, tekniikoita tai innovaatiota. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan käsityötuote tai –teos kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

KÄ11 Moniulotteinen käsityö (tekstiilityö) KSY

Kurssilla tutustutaan käsityöhön meillä ja muualla, yksin ja yhdessä tehden, vanhoja taitoja hyödyntäen ja uutta luovasti kokeillen. Tutustutaan käsityön merkitykseen yhteiskunnallisesti ja yksilön kannalta kokeilemalla ja kokemalla käsityötä erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ainutkertainen käsityötuote tai -teos ajankohtaisesta teemasta itse valitulla tai valituilla tekniikoilla (ompelu, kirjonta, kuvansiirto, lankatekniikat, värjäys …). Kurssin sisältö täsmentyy vuosittain sen mukaan, mikä on ajankohtaista.

KÄ12 Tekstiilin värjäys ja kuviointi KSY

Kurssilla opetellaan tekstiilien painanta- ja värjäystekniikoita. Opetellaan tekstiilien perusvärjäysmenetelmät luonnonväreillä ja synteettisillä väreillä sekä kankaanpainannan perustyötavat pigmenttiväreillä. Tehdään värjäys- ja painantakokeiluja. Kurssilla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan käsityötuote tai -teos sovitusta teemasta.

KÄ13 Puutekniikat KSY

Valmistetaan ja kunnostetaan käyttö-, koriste-, ja taide-esineitä. Tutustutaan tekniikoihin ja materiaaleihin puuesineiden valmistamisessa ja kunnostamisessa. Tutustuu teknisen työn oppimisympäristöön sekä opitaan turvalliset työskentelytavat ja työsuojelumääräykset. Opiskelija saa kurssilla tietoa puumateriaaleista sekä puuntyöstössä käytettävistä rakenne-, liitos-, ja pinnankäsittelytekniikoista.

KÄ14 Huonekalumuotoilu KSY

Kurssilla perehdytään huonekalun suunnitteluun ja valmistusprosessiin ideasta valmiiksi esineeksi. Ideoinnin ja suunnittelun pohjalta valmistetaan huonekalu. Suunnittelu- ja valmistusprosessin aikana pohditaan materiaalien ja valmistustapojen tarkoituksenmukaisuutta, käyttötarkoitusta ja elinkaarta. Kurssilla opetellaan tekemään materiaalivalintoja, ideoimaan ja prosessoimaan omaa työskentelyä, omaksutaan turvalliset työskentelytavat ja opetellaan eri materiaaleihin liittyviä liitostekniikoita.

KÄ15 Metallitekniikat KSY

Opiskellaan metallin työstöä, metallien ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta muotoiluun ja arjen teknologisten ongelmien ratkaisuun sekä luovaan työskentelyyn. Opetellaan rakenneratkaisuja ja liitostekniikoita. Kurssilla työskennellään vaihtuvan teeman/ ajankohtaisen aiheen mukaan ja valmistetaan oman ideoinnin ja suunnittelun pohjalta tuote/ teos. Työskentelyprosessi dokumentoidaan

KÄ16 Elektroniikka KSY

Opetellaan hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia ja työvälineiden luovaa käyttöä. Opiskelija oppii löytämään ja ratkaisemaan arkipäivän todellisia ongelmia, sekä ymmärtää teknologian ja elektroniikan sovelluksia ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen kautta. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää teknologian linkittymisen arkeen ja nykykulttuuriin omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

KÄ17 Muotoilu - uutta ja vanhaa muokaten (tekninen työ) KSY

Kurssilla valmistetaan tuote tai teos ideasta valmiiksi esineeksi tai muokataan vanha esine uuteen muotoon vaihtuvan teeman ja valinnan mukaan. Tekeminen luovana käytännönläheisenä prosessina, jonka kuluessa opiskelija tekee valintoja koskien materiaaleja ja tekniikoita. Opiskelija arvioi dokumentoiden valintojen esteettisiä, eettisiä ja ekologisia yhteyksiä.

KÄ18 Korumuotoilukurssi KSY

Kurssilla opitaan suunnittelemaan yksilöllisiä koruja, tutustutaan korumateriaaleihin ja korujen valmistuksessa käytettävien työkalujen käyttöön ja työskentelytapoihin. Kurssilla valmistetaan koruja eri valmistustekniikoilla ja opitaan dokumentoimaan ja arvioimaan työskentelyprosessi ideoista valmiiksi koruiksi.

KÄ19 Käsityön projektikurssi KSY

Opiskelija voi kurssilla tehdä vapaavalintaisen, yhden kurssin mittaisen, projektin. Projekti voi olla esimerkiksi eri oppiaineita integroiva, toteutettu yhteistyössä koulun ulkopuolisen tahon kanssa tai itsenäisesti/ryhmässä suoritettava opintokokonaisuus. Projektikurssilla opiskelija voi tutustua poikkitaiteellisiin- ja tieteellisiin työskentelytapoihin ja oppia tiedonhankintaa eri keinoin. Opiskelija sopii kurssin vastaanottavan opettajan kanssa tarkemmin projektin tavoitteista ja sisällöstä, sekä suoritusaikataulusta.

Draama ja teatteri (DT)

DT1 Draamallisen ilmaisun taitoja KSY

Kurssi laajentaa opiskelijan omaa ilmaisua, harjaannuttaa toimimaan yksin ja ryhmässä sekä johdattaa teatteri-ilmaisun perusteisiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii voittamaan esiintymispelkonsa ja rohkaistuu toimimaan spontaanisti, vahvistaa yhteistyötaitojaan, kehittää omaa luovuuttaan ja oppii roolissa olemista ja roolin rakentamisen perusteista. Harjoitellaan fyysistä ilmaisua, tutkitaan äänenkäyttöä sekä tehdään improvisaatio- ja rooliharjoituksia. Kurssista saa suoritusmerkinnän S.

DT2 Ideasta muotoon KSY

Kurssi jatkaa teatteri-ilmaisun perusteiden tutkimista ja johdattaa yleisölle suunnattuun esiintymistaitoon. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii kiinnittämään huomiota draaman peruselementteihin: draamallisen jännitteen rakentumiseen, konfliktiin, tilaan, aikaan jne. Lisäksi hän harjaantuu tekemään dramaturgisia ja esteettisiä valintoja, jotka koskevat esityksen sisältöä, muotoa, visuaalisuutta, rytmiä ja tyylilajia. Kurssilla suunnitellaan yksin ja/tai ryhmässä kohtauksia, jotka on tarkoitettu esitettäviksi. Lisäksi kurssin aikana pyritään katsomaan jokin ammattiteatterin esitys ja erittelemään sitä yhdessä. Kurssista saa suoritusmerkinnän S.

DT3 Näyttämötaide KSY

Teatteritaidetta tarkastellaan suunniteltuna, yleisölle esitettäväksi tarkoitettuna kokonaisuutena, jossa kaikki teatteritaiteen elementit tulevat tarkastelun kohteeksi erittelemällä ja tulkitsemalla näyttämötekstejä sekä tarvittaessa myös dramatisoimalla niitä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ohjaajan roolissa suunnittelemaan kohtauksen, jossa myös näyttämötaiteeseen liittyvät visuaaliset elementit ym. osa-alueet on otettu huomioon. Lisäksi hän näyttelijän roolissa oppii noudattamaan ohjeita ja toistamaan suorituksensa sekä kokeilemaan vaikkapa saman tekstin toteuttamista eri tyylilajeissa. Kurssista saa suoritusmerkinnän S.

DT4 Improvisaatio ksy vuositaso vapaa KSY

Kurssilla tutustutaan improvisaation keskeisiin asioihin, kuten hyväksymiseen ja tyrmäämiseen ja statustyöskentelyyn. Lisäksi harjoitellaan rakentavaa vuorovaikutusta ja "iloista mokaamista". Tutustutaan improvisaatioon erilaisin pelein, harjoituksin ja leikein. Mahdollisuuksien mukaan käydään seuraamassa improvisaatioteatteriesitystä. Kurssista saa suoritusmerkinnän S.

DT5 Teatteriprojekti kso vuositaso vapaa KSY

Opiskelija tutustuu näyttämöilmaisuun sekä osallistuu teatteriesityksen valmistamiseen. Kurssista saa suoritusmerkinnän S. Kurssi järjestetään yhteistyössä kuvataiteen, musiikin ja käsityön opetuksen kanssa.

Opinto-ohjaus (OP)

OP1 Minä opiskelijana PA

Kurssilla keskitytään lukion alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Kurssi toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 -kurssilla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin. OP1-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lukioajalle sekä alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma ja alustava jatko-opintosuunnitelma.

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä PA

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun. OP2-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma.

OP3 Tutor -kurssi KSO

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pystyy toimimaan nuorempien opiskelijoiden tukihenkilönä ja opastajana sekä pystyy esittelemään koulua vierailijoille. Kurssilaiset osallistuvat Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämään tutor -kurssiin. Suoritusmerkinnän saamisen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen tutortoimintaan.

OP4 TET KSO

Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa opiskelijoille tietoa työelämästä ja eri ammateista. Opiskelija hankkii itse työpaikan keskusteltuaan ensin opon kanssa. TETtiin voi halutessaan liittää myös tutustumisen saman alan oppilaitokseen. TETin suorittamiseen kuuluu vähintään 30 tunnin työskentely työpaikalla ja raportin kirjoittaminen ohjeiden mukaan. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

OP5 Lue –kurssi (½) KSO

Lue-kurssi on erityisopettajan pitämä pienryhmäkurssi. Tavoitteena on tehostaa omaa opiskelua ja oppimista. Kurssin aikana arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten. Kurssista saa suoritusmerkinnän.


Lukiodiplomit (LD)

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Käsityön lukiodiplomi (KÄLD3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan käsityössä. Käsityön lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija kehittää osaamistaan laadukkaiden käsityötuotteiden omaehtoisessa suunnittelussa, valmistuksessa sekä osaamisen arvioinnissa. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, ideaan ja suunnittelu- ja valmistusprosessiin sekä niiden itsearviointiin. Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai käsityöteoksesta sekä sen suunnittelu- ja valmistusprosessia ja itsearviointia kuvaavasta portfoliosta.

Liikunnan lukiodiplomi (LILD4)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Median lukiodiplomi (MELD5)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. Lisäksi edellytetään informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa, mediasuhteen pohdintaa ja median toimintaympäristön hahmottamista. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Median lukiodiplomi on portfolion ja mediaesityksen muodostama kokonaisuus.

Musiikin lukiodiplomi (MULD6)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja ‑toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.

Teatterin lukiodiplomi (TELD8)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan teatterissa. Teatterin lukiodiplomin tavoitteena on vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitoja sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitoja. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan itse määrittelemä työn aihe joltakin teatterin alalta, siihen liittyvä esitys ja työskentely- ja arviointiprosessi. Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus.

Tanssin lukiodiplomi (TALD07)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa. Tanssin lukiodiplomin tavoitteena on tukea ja kuvata opiskelijan taiteellista kehitysprosessia, syventää tanssitietoutta sekä kehittää itseään tanssijana yksilöllisesti ja luovasti lukioaikaisessa tanssin opiskelussa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat tutkielma, itsearviointi sekä tanssillinen tehtävä, jossa aiheena joko tanssijana esiintyminen tai koreografinen tekeminen.


Teemaopinnot (TO)

TO1 Monitieteinen ajattelu

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta.

TO2 Tutkiva työskentely teknologialla

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

TO3 Osaaminen arjessa

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

Taiteiden väliset kurssit (TA)

TA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti

Kurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuksia kehittää musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan ja ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kurssin aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti taiteelliseen ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija soveltaa ja yhdistää aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista osaamista. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös kehittyvän teknologian tarjoamia taiteellisen ilmaisun keinoja.

TA2 Nykytaiteen keinoin

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä eri taiteenalojen ilmaisun keinoja käyttämällä ja soveltamalla. Kurssilla hyödynnetään visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja. Opiskelijat syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Tutkittavat ilmiöt sekä käytettävät välineet, teknologiat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin.

TA3 Taidetta kaikilla aisteilla

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Kurssin keskeisiä sisältöjä voidaan valita myös aihekokonaisuuksista.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit (KSO)

KSO1 Sukupuoli ja seksuaalisuus ennen ja nyt (FI, HI, UE)

Kurssi käsittelee sukupuolta ja seksuaalisuutta filosofisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Tarkastelun kohteena ovat eri filosofiset näkemykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta sekä tavat käsittää sukupuoli, sukupuoliroolit ja seksuaalisuus eri aikoina ja eri uskonnoissa.

KSO2 ekoTEKO (FI, KÄ, YH)

Kurssin tavoitteena on kannustaa opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja toimintaan kestävän kehityksen puolesta. Kurssin teemana on ekologinen kuluttaminen. Kurssilla tarkastellaan kestävän elämäntavan, yritystoiminnan, päätöksenteon ja omien valintojen välisiä yhteyksiä, sekä rohkaistutaan toimimaan aktiivisesti hyvän tulevaisuuden puolesta. Kurssilla perehdytään tuotteiden elinkaarimalliin, yritysten yhteiskuntavastuuseen, eettiseen tuotantoon sekä alan toimijoihin ja järjestöihin. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan käsityötuote- tai teos kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kurssilla osallistutaan tai järjestetään mahdollisuuksien mukaan esim. tapahtuma, esitys tai kannanotto, jossa yhdistyvät käytäntö ja ekologinen arvomaailma.

KSO3 Highlights Of the US History (ENA, HI)

Kurssilla tutustutaan Yhdysvaltojen historian käännekohtiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Kurssin voi sisältää vierailuja ja muuta yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti.

KSO4 Jännitystä vähemmäksi (TE, PS)

Kurssin tavoitteena on tutustua jännitykseen ilmiönä turvallisessa pienryhmässä. Tarkastellaan esimerkiksi jännitykseen liittyviä tilanteita, ajatuksia, kehon tuntemuksia ja käyttäytymistä. Haetaan keinoja selvitä jännittävistä tilanteista.

KSO5 Laboratorio kurssi (FY, KE, BI, KÄ)

Tutustutaan tavallisimpien laboratoriovälineiden käyttöön. Tehdään oppilastöitä fysiikasta, kemiasta biologiasta ja käsityöstä. Töihin perehdytään etukäteen ja tehdään työseloste. Mahdollisesti osa töistä tehdään vierailukäynneillä. Opiskelija voi itse valita mistä oppiaineista tekee kurssin työt.

KSO6 Kuva ja liike (KU, LI)

Kurssilla tutustutaan esitystaiteen ilmaisukeinoihin. Siinä voivat yhdistyä mm. performanssin, tanssin, toimintamaalauksen, happeningin, videotaiteen piirteet. Työskentelyyn voidaan yhdistää myös muita taiteenlajeja, kuten runoutta, proosakirjallisuutta ja musiikkia. Teokset ovat usein paikka- ja tilannesidonnaisia. Kurssilla toteutetaan teoskokonaisuus tai pienempien teosten sarja. Koska esitystaide on ns. katoavaa taidetta, kurssin aikana perehdytään myös teosten dokumentointiin.

KSO7 Kansainvälisyys 1 (USEITA OPPIAINEITA)

Kurssin suorittamisen edellytyksenä on osallistuminen johonkin koulun kansainvälisistä projekteista eli osallistumista opintomatkalle ja mahdollisesti kansainvälisen vieraan isäntäopiskelijana toimimista. Opintomatkan yhteydessä tulee tehdä projektityö, esim. matkapäiväkirja. Suoritusmerkinnän voi saada myös aktiivisesta osallistumisesta kansainväliseen yhteistyöhön omassa oppilaitoksessa, esim. eTwinning-projektiin osallistumisesta.

KSO8 Kansainvälisyys 2 (USEITA OPPIAINEITA)

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan opintomatka kohteeseen, jossa puhutaan koulussamme opetettavaa kieltä. Kurssiin kuuluu lähitapaamisia ja opiskelijoiden tekemiä esityksiä kohteesta. Esitysten valmistelu ja opintomatkan suunnittelu tapahtuu oppitunneilla. Kurssin päätteeksi vieraillaan kohteessa, ja käytetään vierasta kieltä autenttisissa tilanteissa.

KSO9 Opiskelijakuntatoiminta