Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Kouluterveydenhuolto

Teiskontie
Terveydenhoitaja
Sirpa Kuortti
puhelin +358408062211
sähköposti [email protected]

Sairaalankatu
Terveydenhoitaja
Anu Mäkelä
puhelin 040 800 7241
sähköposti [email protected]


Ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä.

Kun oppilas on sairas, hänen ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan lähteä kotiin opettajalta tai terveydenhoitajalta. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta. Soitto riittää ja tarvittaessa voit jättää viestin terveydenhoitajan puhelinvastaajaan. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa vapaa-ajan tapaturman tai äkillisen sairastapauksen vuoksi, ota yhteys terveyspalveluiden neuvontaan, joka ohjaa tarvittaessa omalle terveysasemalle tai Ensiapu Acutaan. (ajanvaraus joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023)

Terveystarkastukset tehdään joka vuosi. Myös kesällä tarkastetaan oppilaita, mahdollisuuksien mukaan ainakin uudet 1. ja 7. luokan oppilaat. Laaja terveystarkastus tehdään 1. 5. ja 8. luokalla. Laaja terveystarkastus sisältää sekä terveydenhoitajan tarkastuksen että lääkärintarkastuksen ja vanhemman luvalla opettajan arvion oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajan terveystarkastuksen yhteydessä selvitetään koko perheen hyvinvointia. 8. luokan laajassa terveystarkastuksessa tarkastellaan oppilaan terveydentilaa myös jatko-opiskelun ja ammatinvalinnan kannalta. 8. luokan oppilaat täyttävät mieliala- ja päihdeseulan. Seulan tulokset käydään tarkastuksessa läpi ja sovitaan yhdessä tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Kaikille 8. luokan oppilaille kirjoitetaan lääkärintarkastuksen yhteydessä Nuorison terveystodistus. Todistus kannattaa säilyttää kotona hyvin, koska se on voimassa 5 vuotta ja oppilas saa 4 todistusta itselleen. Tarkastukset sisältävät kasvuun ja kehitykseen sekä fyysiseen terveyteen liittyviä tutkimuksia. Tarkastuksissa keskustellaan ikätason mukaisesti terveyden edistämiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Tarkastuksen tukena käytetään kouluterveydenhuollon esitietolomakkeita. Lomakkeet lähetetään oppilaille ennen tarkastusta. Koululääkäri tarkastaa kaikki oppilaat 1. 5. ja 8. luokalla. Muilla luokka-asteilla koululääkärin tarkastus tehdään oppilaan henkilökohtaisen terveydenhuoltosuunnitelman mukaan.

Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle. Tarvittaessa oppilas ohjataan hoitoon alueen terveysasemalle tai Ensiapu Acutaan. Koulutapaturmista täytetään koulutapaturmalähete, joka on edellytys korvausten saamiseksi. Huoltajan käyttäessä omatoimisesti yksityisiä sairaanhoitopalveluja kustannuksia ei korvata.

Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä. Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa ja kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään. Oppilashuoltoryhmä pyrkii ennaltaehkäisevään työhön luomalla ja tukemalla sellaista kouluyhteisöä, joka on oppilaille terveellinen ja turvallinen paikka opiskella. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään mahdollisia koulutyöhön liittyviä ongelmatilanteita ja tarvittaessa otetaan yhteyttä koteihin.


Ohje tapaturman sattuessa

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki on vakuuttanut yksityistapaturmavakuutuksella koululaiset ja päivähoitolapset IF:ssä.

Turvallisuus ja koulutapaturmat


Oppilashuolto

Puistokoulussa toimii opiskelijahuollon lainsäädännön mukainen oppilashuolto, joka pitää sisällään yhteisöllisen oppilashuollon ja yksilökohtaisen oppilashuollon sekä pedagogisen tuen. Oppilashuoltotyössä ehkäistään ongelmien syntymistä ja turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville.

Yhteisöllinen oppilashuolto toimii oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja siihen osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.

Pedagogisen tuen tiimi seuraa oppilaiden tuen tarvetta ja toteutumista säännöllisesti.

Yksilöllisen oppilashuollon palveluja tarjoavat terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Oppilashuolto on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa välittämistä, tukea ja huolenpitoa. Se on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien sekä yksittäisten oppilaiden hyvinvointia ja puututaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Myös kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattori – ja koulupsykologipalvelut ovat kaikkien koulun oppilaiden ja heidän huoltajiensa samoin kuin työntekijöiden käytettävissä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa.

Kaikissa kouluissa päivitetään lukuvuosittain oppilashuollon toimintasuunnitelma ja turvallisuuskansio. Näihin on koottu tietoa koulun ehkäisevästä oppilashuoltotyöstä sekä toimintamallit mm. kriisi- ja kiusaamistilanteiden hoitamiseksi.

Koulun moniammatillinen oppilashuoltoryhmä huolehtii koulun oppilashuoltotyöstä. Ryhmän jäseninä voivat tapauskohtaisesti olla mm. rehtori tai koulun johdon edustaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, luokanopettaja, aineenopettaja, opinto-ohjaaja ja huoltajat. Oppilaan ja koulun työntekijän lisäksi myös huoltaja voi saattaa oppilaan asian oppilashuoltoryhmän pohdittavaksi. Oppilashuoltoryhmä tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden lasten ja nuorten palveluiden kanssa.

Mikäli jokin seikka lapsen koulunkäyntiin tai kehitykseen liittyen askarruttaa mieltä tai nostaa huolta, toivotaan oppilaiden ja vanhempien ottavan yhteyttä oppilaan opettajaan tai oppilashuollon työntekijöihin. Lisätietoa koulun oppilashuollon toiminnasta saa omalta opettajalta tai oppilashuollon toimijoilta.

Koulun osalta oppilaan tuesta vastaa rehtori apunaan pedagogisen tuen tiimi. Tiimin tehtävänä on koordinoida ja kehittää koulun oppilashuoltotyötä.

Teiskontien pedagogisen tuen tiimin jäsenet ovat

- rehtori Maaret Tervonen p. 040 806 3846

- opinto-ohjaaja Marjo Toivanen p. 040 485 4536

- opinto-ohjaaja Jarkko Nikkola p. 0400 672 621

- opinto-ohjaaja Taru Tuulijärvi p. 041 730 5740

- kouluterveydenhoitaja Sirpa Kuortti p. 040 806 2211

- erityisopettaja Riikka Martin p. 040 1534 470

- erityisopettaja Ani Paldanius p. 040 7355560

- erityisopettaja Minna Soikkeli p. 041 730 6417

- koulukuraattori Kirsti Hämäläinen p. 050 379 1935

- koulupsykologi Jenni Kellokoski p. 040 824 4128


Sairaalankadun pedagogisen tuen tiimin jäsenet ovat

- apulaisrehtori Kaisa Järvinen p.041 730 8220

- opinto-ohjaaja Taru Tuulijärvi p. 041 730 5740

- kouluterveydenhoitaja Anu Mäkelä p.040 800 7241

- erityisopettaja Johanna Ala-Nissilä p. 040 503 2790

- erityisopettaja Minna Voltti p. 040 511 9220

- koulukuraattori Marja Lehti p. 040 806 4338

- koulupsykologi Saara Räisänen p. 050 327 6398Koulupsykologi

Teiskontie
Koulupsykologi
Jenni Kellokoski
puhelin 040 824 4128
sähköposti [email protected]

Sairaalankatu
Koulupsykologi
Saara Räisänen
puhelin 050 327 6398
sähköposti [email protected]

Koulupsykologi on yksi koulun oppilashuollon työntekijöistä ja osa koulun moniammatillista verkostoa. Koulupsykologin työn tavoitteena on yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa pyrkiä ehkäisemään ja ratkaisemaan mahdollisia koulunkäyntiin liittyviä pulmia. Oppilas voi hakeutua koulupsykologin luo oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Jos huoli lapsen tai nuoren tilanteesta on ilmennyt koulussa, yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai koulun muilta työntekijöiltä. Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla arviointi- sekä tukikäynneillä esim. sosiaalisiin taitoihin tai tunne-elämään liittyvissä asioissa. Tarpeen mukaan koulupsykologi kartoittaa ja tutkii oppilaan oppimisvalmiuksia. Koulupsykologin tarjoama tuki on useimmiten lyhytkestoista. Oppilas voidaan myös tarvittaessa ohjata eteenpäin saamaan koulun ulkopuolista tukea. Työskentely tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa ja on luottamuksellista.


Koulukuraattori


Teiskontie
Koulukuraattori
Kirsti Hämäläinen
puhelin 050 379 1935
sähköposti [email protected]

Sairaalankatu
Koulukuraattori
Anna Puustinen
puhelin 040 353 4061
sähköposti [email protected]

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja yksi koulun oppilashuollon työntekijöistä. Koulukuraattorin työ on yksilöllistä, perheen kanssa tehtävää sekä ryhmien ja kouluyhteisön tasolla tehtävää koulun sosiaalityötä. Koulukuraattorin työn tavoitteena on edistää lasten ja nuorten myönteistä kasvua ja kehitystä, sosiaalista hyvinvointia, arjen sujumista ja vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori tekee tiivistä yhteistyötä oppilaiden, heidän huoltajiensa, koulun henkilökunnan ja tarvittaessa muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Oppilaalla on laissa määritelty subjektiivinen oikeus koulukuraattorin tukeen osana oppilashuollon palveluja. Koulukuraattorin työskentelyn tavoitteista ja toimintatavoista sovitaan kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilaita muun muassa poissaoloihin, käyttäytymiseen, kiusaamiseen, kaverisuhdeongelmiin, perhetilanteisiin, tunne-elämään ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Oppilas voi tulla koulukuraattorin asiakkaaksi myös opettajan tai oppilashuoltotyöryhmän aloitteesta, tai sovitusti muun oppilaan tukiverkoston, esimerkiksi lastensuojelun kautta.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kasvatusasiat, pelaaminen ja internetin käyttö, vapaa-ajan vietto, päihteiden käyttö ja seurusteluasiat.

Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoaa siihen liittyvää konsultaatiota.


Kouluvalmentaja

Kouluvalmentaja tukee oppilaita kouluarjessa, edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä tekee kiusaamisen vastaista työtä. Kouluvalmentaja suunnittelee tapahtumia ja välituntitoimintaa yhdessä oppilaiden kanssa.

Kouluvalmentaja
Kati Virta
puhelin 0417307400
sähköposti [email protected]

Koulukuljetukset

Autojen aikataulut ovat kireät, joten pyydämme, että hoidatte lapsenne aamulla ajoissa autoonnousupaikalle. Talvikelien tullessa saattavat autot joskus myöhästyä – toivomme ymmärtävää suhtautumista asiaan.

Jos oppilas ei sairauden tai lomien vuoksi tarvitse kyyditystä, on vanhempien/huoltajien ilmoitettava asiasta omalle taksille.

Lapsen sairastuessa voitte ilmoittaa aamun peruutuksen suoraan aamukuljettajalle ja muut peruutukset Tuomi Logistiikkaan.

Kuljetuksessa ilmenevistä epäkohdista on syytä ottaa yhteys kuljetuksen hoitajaan.

Kouluvuoden koulukuljetusreitit suunnitellaan kesän aikana. Kuljettajat ilmoittavat aamun hakuajan kotiin ennen lukuvuoden alkua.

Koulukuljetuksia hoitaa Tuomi logistiikka. Koulukuljetushakemus tehdään Helmi-järjestelmässä. Kuljetuksen myöntää rehtori.

Tuomi Logistiikka
puhelin: 03 56 566 104
sähköposti: koulukyyti(at)tuomilogistiikka.fi


Teiskontien erityisluokat

Sammon koulussa toimii kolme vuosiluokkien 7-9 erityisluokkaa, jotka ovat osa Tampereen kaupungin keskitettyä strukturoitua erityisopetusta.

Ryhmissä opiskellaan pääsääntöisesti yleisen opetussuunnitelman mukaan. Oppilaalle laaditaan aina henkilökohtaista opetusta koskeva suunnitelma (HOJKS) yhdessä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa. Mahdolliset oppiaineiden yksilöllistämiset kirjataan HOJKS:iin.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan työskentely- ja kommunikaatiotaitoja sekä sosiaalisuutta. Opetusta voidaan, oppilaan yksilölliset lähtökohdat huomioiden, toteuttaa myös yleisopetuksen ryhmissä.

Yhteydenotot keskustan alueen tukea koordinoivan opettajan kautta.

Timo Raja puh. 040 727 8109

Huom! Sähköpostissa timo.j.raja

Juha Koskela puh. 040 727 9414

Anu Luostarinen puh. 041 7307980

Markus Alanen, koulunkäynninohjaaja

Anna Suutari, koulunkäynninohjaaja

Topi Halonen, koulunkäynninohjaaja

Julius Allen, koulunkäynninohjaaja

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Sairaalankadun erityisluokat

Sammon koulun Sairaalankadun toimipisteessä toimii lukuvuonna 2021-2022 neljä yleisopetuksen luokkaa, 9 kielellisten vaikeuksien erityisluokkaa ja viisi laaja-alaisten oppimisvaikeuksien erityisluokkaa.

Kielellisten vaikeuksien opetusta tarjotaan vuosiluokilla 1-9. Opetusryhmiä on 9, ja oppilaita noin 72. Opetusryhmien maksimikoko on 8 oppilasta. Opetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaikeuksia selvitä yleisopetuksessa erityisvaikeutensa vuoksi. Yleisimmät erityisvaikeudet oppilaillamme ovat (vaikea-asteinen) kielellinen erityisvaikeus, liikuntavamma sekä kuulovamma. Opetuskielenä voidaan käyttää suomen lisäksi viitottua suomea sekä viittomakieltä. Suurimmalla osalla oppilaista on pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus.

Kielellisten vaikeuksien ryhmissä käytetään ensisijaisesti yleistä opetussuunnitelmaa. Oppilas voi tarpeen mukaan opiskella myös yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Kaikille oppilaille laaditaan vuosittain HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa asetetaan opiskelun tavoitteet lukuvuodelle. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee vähintään yksi koulunkäynnin ohjaaja.

Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien opetusta tarjotaan kaksivuotisena esiopetuksena ja vuosiluokilla 1-9. Opetusryhmiä on viisi, ja oppilaita noin 40. Opetusryhmien maksimikoko on 8 oppilasta. Opetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia (mm. kehitysvamma, autismi) ja jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen, käyttäytymiseen ja elämänhallintaan. Oppilailla on pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus. Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ryhmissä oppilailla on yksilöllistetyt oppimäärät ainakin lukuaineissa tai kaikki oppiaineet yksilöllistetty. Kaikille oppilaille laaditaan vuosittain HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa asetetaan yksilölliset tavoitteet opiskelun etenemiselle. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee 1½ - 2 koulunkäynnin ohjaajaa.

Perusopetuksen luokkien lisäksi Sairaalankadun toimipisteessä työskentelee Kalevanharjun päiväkodin esiopetuksen kaksi ryhmää, 30 esioppilasta. Toinen ryhmistä on integroitu esiopetusryhmä.

Henkilökuntaa on yhteensä noin 60, joista suurin osa erityisluokanopettajia, erityisopettajia, luokanopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia. Sairaalankadun toimipisteen arjesta vastaa apulaisrehtori Kaisariitta Järvinen.

Kouluruokailu

Huoltajan tulee toimittaa erityisruokavalioista ja eettisistä ruokavalioista täytetty lomake koulun ruokalaan. Lomake ja tietoa erityisruokavalioista löytyy alla olevan linkin alta.

Erityisruokavaliot