Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Liikuntapainotus

Tampereen kaupungin perusopetuksen urheilupainotuskoulut ovat Hatanpää, Sampo ja Tesoma. Koulut ovat mukana Olympiakomitean koordinoimassa urheiluyläkoulukokeilussa. Kokeilun tarkoituksena on luoda valtakunnallinen yläkoulumalli, jonka avulla edistetään urheilun ja koulunkäynnin yhdistämistä yläkouluiässä. Kokeilussa on mukana 25 koulua 14 kunnasta.

Painotteisuuteen voivat hakea kaikki tamperelaiset ja Tampereen seutusopimuskuntien kuudennen luokan oppilaat. Urheilupainotusoppilaat opiskelevat liikuntaa 7. luokalla 3 tuntia sekä 8. ja 9. luokilla 6 tuntia viikossa. Lisäksi urheilupainotusoppilas osallistuu 8. luokalla monialaiseen valinnaiskurssiin, jonka sisältö tukee nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi, edistää oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin onnistumista sekä kannustaa omatoimiseen liikuntaan.

Painotuksen tavoite

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Urheilua painottavien koulujen liikunnanopetus tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevan monipuolisen urheilun ja vammojen ehkäisyyn tähtäävän sisällön. Pääteemoja ovat monipuoliset liikuntataidot, urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, terve urheilija ja innostuksen vahvistaminen. Painotuksessa oppilasta tuetaan urheilijana kasvamisessa korostaen monipuolisia liikuntataitoja, joiden kautta jalostetaan lajitaitoja. Toiminnan tavoitteena on myös mahdollistaa opiskelun ja tavoitteellisen valmentautumisen yhdistäminen urheilijan polun valintavaiheessa. Opinto-ohjaajat auttavat oppilasta huomioimaan opiskelun ja tavoitteellisen urheilun tarpeet sekä niiden yhdistämisen.

Pikkuakatemiatoiminta

Tampereen Urheiluakatemia koordinoi kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa yläkouluikäisten aamuvalmennusta. Tavoitteena on, että niin koulun liikuntatunnit, aamuharjoittelu kuin iltaharjoittelu on kiinteä osa lajien harjoittelukokonaisuutta. Yläkouluikäisten aamuvalmennuksiin eli pikkuakatemialaisten aamuvalmennuksiin pääsevät mukaan urheilua painottavien yläkoulujen sekä muista kouluista valitut urheilijat. Lajit päättävät järjestävätkö aamuvalmennusta. Paikalliset seuravalmentajat, lajiliittojen edustajat ja Tampereen urheiluakatemian valmentajat tekevät urheilijavalinnat. Ryhmät valitaan lukuvuodeksi kerrallaan, ja uusia urheilijoita voi hakeutua ryhmiin myös lukuvuoden aikana. Urheilua painottavien yläkoulujen lukujärjestykset ovat muodostettu siten, että aamuharjoittelu onnistuu samanaikaisesti näiden kolmen koulun osalta.

Pikkuakatemiatoimintaan valittu oppilas käy seurojen järjestämissä akatemiaharjoituksissa koulujen kanssa vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaan. 7. luokkalaisten aamuvalmennus toteutetaan torstaisin ennen kello 10.00 alkavaa koulupäivää. 8.luokkalaisten valmennus toteutetaan tiistaisin klo 8.00–10.00. 9.luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua aamuvalmennukseen keskiviikkoisin ja sovittaessa myös perjantaisin klo 8.00–10.00.

Urheilupainotuskoulujen ulkopuolelta olevan oppilaan osallistumisen lähtökohtana pikkuakatemian aamuharjoituksiin on, että koulun lukujärjestys mahdollistaa osallistumisen. Mahdollisuuksista osallistua aamuharjoituksiin voi keskustella oman opettajan ja rehtorin kanssa.

Hakumenettely:

Tiedotustilaisuudet 6. luokkien vanhemmille pidetään; Hatanpään koululla (Haapakuja 2, 33900 Tampere) tiistaina 10.12.2019 klo 18, Sammon koululla (Teiskontie 16, 33540 Tampere) torstaina 12.12.2019 klo 18 ja Teso-man koululla (Kohmankaari 11, 33310 Tampere) keskiviikkona 11.12.2019 klo 18.

Ilmoittautuminen painotuskokeisiin
Ilmoittautuminen kokeisiin avautuu 9.12.2019 ja päättyy 12.1.2020. Ilmoittaudu painotuskokeisiin sähköisesti Helmen opinnot -välilehden kautta. Oppilaan vanhempi kirjautuu Helmeen ja täyttää hakulomakkeen paino-tukseen hakeutuvan lapsen puolesta. Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen:

Ilmoittautuessa merkitään ensisijainen ja mahdollinen toissijainen koulu mihin haetaan. Tampereen ulkopuolelta tulevat hakijat ilmoittautuvat säh-köisellä lomakkeella, joka löytyy täältä:
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus-ja-perusopetus/opetussuunnitelmalliset-painotukset.html

Nivelvaiheessa liikuntapainotuksen jatkaminen edellyttää osallistumista painotuskokeisiin. Tesoman ja Sam-mon koulun 6. luokalla olevat liikuntapainotusoppilaat osallistuvat myös painotuskokeeseen. Alakoulun liikun-tapainotuksessa olevat oppilaiden ei tarvitse ilmoittautua erikseen painotuskokeisiin. Jos oppilas haluaa luo-pua liikuntapainotuspaikasta, ilmoita tästä oman koulun rehtorille.

Soveltuvuuskokeet järjestetään kaikkien koulujen hakijoille Tesoman palloiluhallilla (Tesoman valtatie 46) 28.1.2020 (tytöt) ja 29.1.2020 (pojat). Varmista aikataulu koulujen nettisivulta. Mukaan otetaan sisäliikuntava-rusteet ja välipalaa. Hakijoille tarjotaan kokeiden aikana eväät. Painotukseen valituille lähetetään sähköposti-ilmoitus 17.2 mennessä.

Valintakriteerinä on soveltuvuuskoe ja ensisijainen koulunvalinta, mistä saa 2 lisäpistettä. Toissijaisuusvalinta toteutetaan pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Soveltuvuuskoe mittaa yleisiä liikunnallisia taitoja, kuten no-peutta, ketteryyttä, taitoa, kimmoisuutta, rytmikykyä ja liikkuvuutta sekä pelikäsitystä. Testeissä ei keskitytä minkään lajin eritystaitojen mittaamiseen. Soveltuvuuskokeiden sisällöistä lisätietoa löytyy Ulkoinen linkkisoveltuvuuskoe.fi Soveltuvuuskokeeseen kuuluu myös Tampereen kasvatus- ja opetuspalveluiden oma osio.

Mikäli hakija on sairastunut, eikä pääse osallistumaan varsinaiseen valintakoepäivään, täytyy siitä ilmoittaa ha-ettavan koulun rehtorille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lääkärintodistuksen / terveydenhoitajan todis-tuksen esittämällä voi osallistua uusintakokeeseen, joka järjestetään Tesoman palloiluhallilla 12.2.2020.

Lisätietoja antavat, (sähköpostit muotoa [email protected] )
Hatanpään koululla rehtori Arto Nieminen 040 801 6683
Sammon koululla rehtori Maaret Tervonen 040 8063846
Tesoman koululla rehtori Panu Pitkänen 050 4098919


Valinnaisaineet vuosiluokilla 1-6

Opetussuunnitemassa vuosiluokilla 4-6 valinnaisina aineina tarjotaan pääsääntöisesti oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, soveltavia tai syventäviä opintoja. Valinnaisen aineen laajuus on yksi tunti viikossa, yhteensä 38 vuosiviikkotuntia lukuvuoden aikana.

Oppilas valitsee viidestä valinnaisaineesta yhden ensisijaisen aineen sekä varavalintoja. Valinnaisaineryhmät muodostetaan näiden valintojen pohjalta ja aina ensisijainen valinta ei toteudu. Valinnaisaine pitää vaihtua oppilaalla lukuvuosittain. Valinnaisen aineen tunnit toteutetaan kaksoistunteina, jolloin erilaiset pedagogiset ratkaisut mahdollistuvat paremmin. Tämä tarkoittaa sitä, että luokka-asteesta riippuen oppilas opiskelee valinnaisainetta kaksoistunnin joko syys-tai kevätlukukaudella.

Valinnaiset oppiainekokonaisuudet on muodostettu tavoitteiltaan ja sisällöiltään riittävän väljiksi, koska tavoitteena on valinnaisten aineiden sisältöjen yhteissuunnittelu yhdessä oppilaiden kanssa. Valinnaisaineet Hatanpään koulun 4.-6.-luokilla ovat:

- Kädentaidot

- Seikkailukasvatus

- Yhdessä toimien kohti hyvää oloa

- Hyvä, parempi, paras minä

- Matkustan ympäri maailmaa

Valinnaisaineet vuosiluokilla 7-9

Oppilas tekee valinnat kahdesta korista (taide- ja taitoaineiden kori sekä valinnaisten aineiden kori), joiden oppitunnit on palkitettu.

Oppilas valitsee 7. luokan keväällä yhteensä 2 pitkää ainetta, joita opiskellaan 2h/vk 8.-9. luokilla. Toinen aineista on taide- ja taitoaine (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta tai kotitalous), toinen valinnainen aine tai vieras kieli (B2). Yhdeksännelle luokalle tuleva kolmas valinnainen valitaan vasta kahdeksannen luokan keväällä.

Oppilas valitsee ensin yhden taide- ja taitoaineen, joista muodostetaan ryhmät. Kun ryhmät ovat tiedossa, oppilaat tekevät toisen valinnan. Valinnat pyritään toteuttamaan, mutta myös varavalinnat tulee miettiä huolella.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset TAITAI (8.lk)

  • Kaikilla oppilailla tulee olla valittuna jokin TAITAI-kursseista (MU, KU, KS, LI, KO)
  • Valtakunnallisesti yhtenevät opetussuunnitelmat ja arviointiperusteet
  • Päättötodistuksessa arvosana yhdistyy seitsemännen luokan pakollisena opiskellun oppiaineen numeroon

Koulukohtaiset valinnaiset aineet (8.lk)

  • Useasta oppiaineesta muodostettuja oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, tai soveltavia ja syventäviä opintoja
  • koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja arviointiperusteet
  • päättötodistukseen tulee erillinen arvosana

Liikuntapainotusluokkalaiset valitsevat 7. luokan keväällä vain yhden valinnaisen aineen jo valitun liikuntapainotuksen lisäksi.

Pitkän kielen (saksa, venäjä) lukijat valitsevat vain yhden taito- ja taideaineen.

Valintoja tehdessä on hyvä huomioida, että 7. luokalla päättyviä oppiaineita ovat kuvataide, käsityö ja kotitalous. Päättyvistä oppiaineista annetaan päättötodistuksen arvosana, joka vaikuttaa mm. jatko-opintoihin hakeutumiseen.