Siirry sisältöön

Luvat ja ilmoitukset

Tapahtumaan tarvittavien lupien ja viranomaisilmoitusten määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja koosta, mutta suurimmalle osalle tapahtumista pakollisia ovat ainakin tapahtumapaikan haltijan lupa (Tampereen kaupungin omistamilla alueilla maankäyttölupa tai Tampereen kaupungin katualueilla katulupa) ja poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta.

Lupien hakeminen ja viranomaisilmoitusten tekeminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla. Tapahtumajärjestäjä vastaa myös siitä, että alihankkijoiden, esimerkiksi ruokamyyjien, luvat ovat kunnossa. Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää, ja lupien puuttuessa poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma. Kun luvat ja ilmoitukset ovat kunnossa, on onnettomuuden tai muun epäonnistumisen sattuessa tapahtumajärjestäjän selusta paremmin turvattu. Huomaa, että lupiin ja ilmoituksin liittyvät käytännöt muuttuvat toisinaan, joten uusin tilanne kannattaa aina tarkistaa suoraan luvan myöntävältä viranomaiselta. Tapahtumapalvelut neuvoo myös lupa-asioissa.

Tavallisimmat yleisötapahtumia koskevat luvat:

 • Ilmoitus yleisötilaisuudesta
 • Maankäyttö- ja katulupa sekä lupa tapahtuman järjestämiseen valtion tiealueilla
 • Yleisimmät tapahtuman turvallisuuteen liittyvät luvat (turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, turvallisuusasiakirja)
 • Jätehuoltosuunnitelma
 • Musiikin soittaminen, meluilmoitus ja meluntorjunta
 • Elintarvike-, anniskelu- ja tupakkatuotteidenmyyntiluvat
 • Eri tahojen tiedottaminen tapahtumasta

Muut yleisötapahtumia koskevat luvat:

 • Tilapäiset leirintäalueet ja majoitustilat
 • Lupa sijoittaa teiden ja katujen varsille tapahtumaopasteita
 • Ilotulitukset ja laserlaitteet yleisötilaisuuksissa
 • Katukuvauslupa (tv-kuvaukset tai vastaavat)
 • Luvat tapahtumille, joissa kilpaillaan tai harjoitellaan moottorikulkuneuvoilla
 • Ilmoitus yleisestä kokouksesta (=mielenosoitus)
 • Tavara-arpajaislupa

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Poliisille on tehtävä ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä. Ilmoituksen voi tehdä poliisin internetsivuilla joko sähköisesti tai lomakkeella. Ilmoitus tehdään järjestämispaikan poliisilaitokselle ja se kannattaa jättää vähintään kuukausi ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoitusohjeissa määräajaksi on yleensä ilmoitettu kokoontumislain mukainen viisi vuorokautta ennen tapahtumaa, mutta tämä aika ei varsinkaan kesällä ruuhka-aikaan ole riittävä. On suositeltavaa, että ilmoitus toimitetaan mahdollisimman varhain. Suurtapahtumien kohdalla ensimmäinen yhteydenotto poliisiin kannattaa tehdä vähintään puoli vuotta ennen tapahtumaa. Tällöin on riittävästi aikaa valmistella tapahtuman turvallisuuteen ja lupamenettelyihin liittyviä asioita.

"Mitä aikaisemmin toimitat ilmoituksen, sitä parempi. Esimerkiksi kesäaikaan käsittely saattaa ruuhkautua." – Sisä-Suomen Poliisilaitos

Milloin ilmoitusta ei tarvita?

Pienet yleisötilaisuudet, joissa on vähän osallistujia ja jotka tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan takia eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä, eivät edellytä ilmoitusta. Kyse voi olla sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettävistä tilaisuuksista (mm. säännölliset elokuva-, teatteri-, ja oopperanäytökset sekä konsertit, joihin ei ole tarpeen asettaa järjestyksenvalvojia). Jos olet epävarma ilmoituksen tekemisestä, tarkista asia poliisin lupayksiköstä.

Maankäyttölupa

Tapahtumien järjestäminen Tampereen kaupungin omistamilla yleisillä alueilla kuten toreilla ja puistoissa on maksullista ja vaatii aina maanomistajan maankäyttöluvan. Lupa-anomukset osoitetaan kaupungin Tilaomaisuuden hallinnalle. Suuret tapahtumat vaativat erilliset neuvottelut. Katualueiden osalta luvat myöntää Katutilavalvonta (ks. Katulupa).

Kun ryhdyt suunnittelemaan tapahtumaa, selvitä aina ensin Tampereen suunnittelukalenterista ja maanomistajalta muut samanaikaiset tapahtumat!

Luvan saajan on sovittava erikseen kaupungin eri yksiköiden kanssa tapahtumaan mahdollisesti liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuksista. Tapahtumajärjestäjältä voidaan periä erikseen määriteltävä takuusumma mahdollisten jälkisiivouskulujen kattamiseksi. Ongelmitta sujuneen tapahtuman jälkeen takuusumma palautetaan.

Jos tapahtuma kestää yli 7 vuorokautta, on tapahtuman kalusteille (teltat, aidat ja muut näkyvät kalusteet), pyydettävä kaupungin hyväksyntä. Hyväksyntä anotaan maankäyttöluvan yhteydessä Tilaomaisuuden hallinnalta, ja arvioinnin kalusteista tekee Tampereen kaupungin kaupunkikuva-arkkitehti.

Jos olet järjestämässä tapahtumaa ravintolaan tai muuhun tapahtumatilaan, jossa on pysyvä henkilökunta, edellä mainittuja lupia ei tarvita. Ravintolan henkilökunta hoitaa järjestelyt.

Pysäköintisakkojen välttämiseksi maankäyttöluvassa kannattaa erikseen määritellä myös tapahtuma-alueelle pysäköitävä, tapahtuman toteutukselle välttämätön ajoneuvokalusto mukaan lukien huoltoajot; Tilaomaisuuden hallinta välittää kopion luvasta Pysäköinninvalvonnalle.

Vuokrattavalle alueelle sijoitettavista anniskelupaikoista Tampereen kaupunki veloittaa asiakaspaikkakohtaisen lisämaksun.

Maankäyttöluvan hakemisen aikataulu riippuu halutusta paikasta, ajankohdasta ja tapahtuman luonteesta. Vähemmän kiireisinä aikoina ja paikkoina saattaa riittää noin 1 – 3 kk, mutta toisinaan on syytä varata paikka jopa 24 – 36 kk ennen tapahtumaa.

Katulupa

Jos tapahtuma vaatii kadun, pysäköintialueen tai muun yleisen alueen sulkemista kokonaan tai osittain ja siitä johtuen tilapäisiä liikennejärjestelyjä, on tapahtumajärjestäjän haettava toiminnalle katulupa. Katuluvan myöntää Tampereen kaupungin Katutilavalvonta. Katulupaa on haettava viimeistään 14–21 vuorokautta ennen kadun sulkemista.

Katulupahakemuksen liitteenä on toimitettava suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyjen sujuvuudesta vastaa tapahtumajärjestäjä ja tämän velvollisuutena on järjestää tapahtumapaikalle liikenteenohjaajia ja tarvittavat liikennemerkit.

Jos suljettavalla kadulla kulkee bussireitti, on tapahtumajärjestäjän sovittava Tampereen kaupungin joukkoliikenteen kanssa tilapäisistä reiteistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Linja-autoreittien kannalta kaikkia katuja ei voi sulkea, vaan avoimeksi on aina jätettävä Hämeenpuisto, Itsenäisyydenkatu, Rautatienkatu, Satakunnankatu ja Ratinansilta. Joidenkin katujen sulkeminen voi lisäksi olla mahdotonta pelastusliikenteen vuoksi.

Hyväksytty suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä on toimitettava myös poliisille ja pelastusviranomaiselle. Suunnitelma kuuluu yleisötilaisuusilmoituksen liitteisiin. Kadun sulkemisesta on toivottavaa tiedottaa myös lähialueen asukkaita, joihin kadun sulkemisella voi olettaa olevan vaikutuksia. Tiedottaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi jakamalla lähitaloihin tiedote asiasta ja tiedottamalla suljettavan osuuden läheisyydessä jo etukäteen sulkemisesta. Tiedotteisiin on merkittävä tapahtumajärjestäjän nimi ja yhteystiedot mahdollisten yhteydenottojen varalle ja ajankohta, jolloin toiminnalla katsotaan olevan vaikutuksia asukkaille tai kadun käyttäjille.

Lupa järjestää tapahtuma valtion ylläpitämällä tiealueella

Kaikki maanteillä järjestettävät normaaliliikenteestä poikkeavat tapahtumat vaativat ELY-keskuksen tai poliisin luvan. Jos tapahtuma ei edellytä tien sulkemista, lupaa voi hakea lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen. Jos tapahtuma vaatii tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on lupa haettava kihlakunnan poliisilaitokselta. Alueellinen ELY-keskus antaa asiasta lausunnon. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, mittavia tapahtumia järjestettäessä puoli vuotta aikaisemmin.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Kaikista sellaisista tapahtumista, joista pitää tehdä poliisille ilmoitus yleisötilaisuudesta, pitää myös toimittaa poliisille turvallisuussuunnitelma. Pääsääntöisesti samoista tapahtumista täytyy tai on syytä toimittaa myös pelastuslaitokselle pelastussuunnitelma. (Katso tarkemmin alla.)

Suunnitelmat voi myös yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, kunhan siinä on huomioitu kummankin viranomaisen vaatimukset. Hyvin tehty turvallisuus- ja pelastussuunnitelma toimii myös tapahtumajärjestäjän muistilistana, joka auttaa turvallisuuteen liittyvien asioiden läpikäyntiä.

Jos tapahtumassa on tapahtumajärjestäjän lisäksi ulkopuolisia toimijoita, on niidenkin turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat sisällytettävä koko tapahtumaa koskeviin suunnitelmiin. Vaikka jonkin tapahtuman palvelun tai toiminnon (esimerkiksi ilotulitus) tuottaisikin jokin ulkopuolinen taho, on tapahtumajärjestäjä vastuussa myös tämän toiminnan turvallisuudesta.

Turvallisuussuunnitelma

Tapahtuman turvallisuudesta on tehtävä suunnitelma, joka sisältää selvityksen tapahtuman luonteesta, tapahtuman riskeistä ja niiden ennakoinnista, järjestyksenpidosta tapahtuma-alueella sekä tapahtuman turvallisuudesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Turvallisuussuunnitelma toimitetaan poliisille yleisötilaisuusilmoituksen liitteenä.

Vaikka poliisi ei vaatisikaan yleisötilaisuusilmoitusta, on tapahtumajärjestäjän kuitenkin mietittävä tapahtuman turvallisuutta, sillä pienessäkin tapahtumassa voi sattua tapaturmia.

Lisätietoa tapahtuman turvallisuussuunnittelusta tapahtumajärjestäjän oppaan tapahtuman toteutus -osiossa.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua Pirkanmaan pelastuslaitokselle ([email protected]) Pelastussuunnitelman on sisällettävä kattava kuvaus tapahtuman riskeistä ja niihin liittyvistä pelastustoimista, toimintaohjeista ja yhteyshenkilöistä. Suuriin tapahtumiin on nimettävä erillinen turvallisuuspäällikkö.

Jos tapahtuma järjestetään tilassa, johon on laadittu oma pelastussuunnitelma, mutta se ei huomioi kyseistä tapahtumaa, tulee tapahtumajärjestäjän laatia oma pelastussuunnitelma. Tapahtuman pelastussuunnitelmaan voidaan sisällyttää jo olemassa oleva suunnitelma.

Pelastussuunnitelman osaksi voidaan laatia myös erillinen ensiapusuunnitelma; tämä on olennaista erityisesti suurien ja riskejä sisältävien tapahtumien kohdalla. Suunnitelman laatii tapahtuman turvallisuuspäällikkö yhteistyössä sairaanhoitopiirin ensihoitohenkilökunnan kanssa. Jos tapahtumassa on ilotulitus tai jokin muu erillistä pelastussuunnitelmaa vaativa ohjelmanumero, on sen pelastussuunnitelma toimitettava erikseen tai sisällytettävä päätapahtuman pelastussuunnitelmaan.

Jos tapahtumapaikka sijaitsee veden äärellä, on huolehdittava myös vesipelastuksesta. Toiminnan taso ja resurssit määritellään yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Pelastusyksikölle on järjestettävä esteetön pääsy riskialueille. Myös järjestyksenvalvojia voidaan käyttää vartioimaan riskialueita.

Pelastussuunnitelman laatimisen lisäksi on tapahtumajärjestäjän huolehdittava myös sen jalkauttamisesta tapahtuman toimijoiden, henkilöstön ja talkoolaisten piiriin. Suunnitelma pitää käydä läpi henkilöstön koulutus- tai infotilaisuudessa.

"Hälytysajoneuvoille tulee varata riittävät kulku- ja toimintatilat tapahtuma-alueella." – Pirkanmaan Pelastuslaitos

Pelastussuunnitelma on laadittava, jos:

 • yleisömäärä on yli 200 tai
 • tapahtumassa käytetään avotulta tai tehosteita tai
 • poistumisjärjestelyt poikkeavat normaaleista tai
 • tapahtuman luonne aiheuttaa vaaraa

(Pelastuslaki 379/2011, 16§)

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma sisältää:

 • Tapahtuman kuvaus
 • Alueen kuvaus ja kartta
 • Tapahtuman rakenteet
 • Riskien arviointi
 • Ennaltaehkäisevät toimet (poistumistiet, alkusammutuskalusto, opastus)
 • Toimintaohjeet
 • Järjestyksenvalvontasuunnitelma
 • Liikennesuunnitelma
 • Tapahtumajärjestäjän ja turvallisuudesta vastaavan yhteystiedot

Turvallisuusasiakirja

Tapahtumasta tulee laatia kuluttajaturvallisuuslain mukainen turvallisuusasiakirja, jos tapahtumasta voi aiheutua eritystä vaaraa yleisölle tai sivullisille. Esimerkiksi tapahtumista, joissa on suuri yleisömäärä, jotka järjestetään uimarannan tai muun vesialueen välittömässä läheisyydessä tai joissa yleisö voi osallistua itse erilaisiin aktiviteetteihin, pitää laatia turvallisuusasiakirja. Tapatuman järjestäjän pitää pyytää turvallisuusasiakirjat myös niistä alihankkijoiden toteuttamista ohjelmapalveluista, joita tarjotaan asiakkaille tapahtuman osana. Esimerkiksi ponitalutuksesta ja muista ratsastuspalveluista, pomppulinnoista, tatuointipalveluista, benji-hypyistä ja kiipeilypalveluista pitää laatia erillinen turvallisuusasiakirja.

Turvallisuusasiakirja pitää laatia hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Turvallisuusasiakirjan voi yhdistää esimerkiksi pelastussuunnitelmaan, kunhan siinä riittävästi huomioidaan kuluttajaturvallisuuden näkökulma ja turvallisuusasiakirjalta vaaditut asiat, esimerkiksi

 • kuvaus asiakkaisiin tai sivullisiin kohdistuvista vaaroista ja toimenpiteistä vaarojen poistamiseksi
 • turvallisuuden kannalta tärkeiden tietojen antaminen kävijöille ja tarvittaessa sivullisille (esim. tapahtumassa sallitut ja kielletyt asiat sekä muut turvallisuusohjeet yleisölle)
 • tapahtuman onnettomuuskirjanpito
 • käytännöt vakavien tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisesta Tukesiin.

Turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse toimittaa etukäteen Tukesiin. Tapahtuman vakavista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista pitää tehdä ilmoitus Tukesiin.

Jätehuoltosuunnitelma

Tapahtuman järjestäjä on päävastuussa tapahtuman jätehuollon järjestämisestä ja roskaantuneiden alueiden jälkisiivouksesta.

Erillinen jätehuoltosuunnitelma vaaditaan suuremmilta yleisötilaisuuksilta, etenkin jos niissä on tarjolla ruokaa tai juomaa. Suunnitelmaa voidaan edellyttää myös muissa ehdoissa tai viranomainen voi erikseen pyytää sitä. Suunnitelma on hyväksytettävä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköllä vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua.

Vaikka jätehuoltosuunnitelmaa ei tapahtuman luonteen takia tarvitsisikaan hyväksyttää, on suunnitelma silti hyvä tehdä, sillä yksikään tapahtuma ei ole roskaton. Tapahtumajärjestäjän kannattaa tehdä oma muistio siitä, millaisia roskia tapahtumasta syntyy, miten niiden syntyä voidaan ehkäistä ja miten jätehuolto tapahtumassa syntyvien jätteiden osalta järjestetään.

Jätehuoltosuunnitelmasta on käytävä ilmi mm. seuraavat asiat:

 • Arvio tapahtuman kävijämäärästä sekä muodostuvista jätemääristä (kg tai t) jätelajeittain (esim. sekajäte, kartonki/pahvi, biojäte, metalli, lasi)
 • Jätteen keräysastioiden määrä ja sijoittuminen jätelajeittain kartalle merkittynä
 • Jätteiden lajitteluohjeet jätepisteille
 • Jäteastioiden tyhjennystiheys (monipäiväiset tapahtumat)
 • Jätteen kuljetusyhtiö
 • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön puhtaanapito tapahtuman aikana
 • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön loppusiivouksen järjestäminen
 • Tilaisuudesta vastaavan yhteystiedot, puhelinnumero, josta tavoittaa myös tapahtuman aikana

Tapahtumien jätehuoltoa määrittelevät kunnalliset jätehuoltomääräykset. Jos tapahtumassa syntyy jätettä yli 50 kg, jätteestä on suositeltavaa erotella ainakin pahvi ja biojäte. Jos energiajätteeksi soveltuvia jätteitä syntyy yli 50 kg, nekin on syytä lajitella.

Jätelaki määrittelee jätteen käsittelylle etusijajärjestyksen. Ensisijaisesti jätteen määrää on pyrittävä minimoimaan, toissijaisesti on syntynyt jäte pyrittävä uusiokäyttämään, kierrättämään tai hyödyntämään muulla tavalla. Jos kierrättämätöntä jätettä kuitenkin syntyy, on sen loppukäsittelystä huolehdittava.

Meluilmoitus

Erityisen häiritsevästä melusta, kuten moottoriurheilukilpailuista ja klo 22 jälkeen päättyvistä ulkoilmakonserteista ja -festivaaleista on tehtävä meluilmoitus Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön. Meluilmoitus on jätettävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa, eikä toimintaa saa aloittaa ennen kuin 30 vuorokautta ilmoituksen jättämisestä on kulunut tai melupäätöksessä annettu aloittamislupa.

Meluilmoituksesta tehtävä päätös on maksullinen. Melupäätöksessä määrätään mm. tiedottamisesta, toiminnan aikarajoista, meluraja-arvoista ja melumittauksista, jotka tapahtumajärjestäjän on tilattava ulkopuoliselta asiantuntijalta ja kustannettava. Jos suunnittelet yöaikaista (klo 22-24) tapahtumaa ensimmäistä kertaa, ota yhteys ympäristönsuojeluyksikköön jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa, niin vältyt yllätyksiltä. Klo 24 jälkeen ei äänentoistolle ulkoalueilla lähtökohtaisesti myönnetä lupaa.

Muista varata melumittaus ajoissa; kesäviikonloppuina asiantuntevaa mittaajaa voi olla hankalaa saada lyhyellä varoitusajalla.

Milloin ilmoitusta ei tarvita

Useimmilta klo 7–22 järjestettäviltä tapahtumilta ei edellytetä meluilmoituksen tekoa. Moottoriurheilukilpailusta tai lentonäytöksestä (yli 10 nousua ja laskua) on meluilmoitus kuitenkin tehtävä aina.

Meluntorjunnasta ja riittävästä tiedottamisesta naapurustolle on huolehdittava aina.

Meluntorjunta

Kaikista melua tai muuta häiriötä aiheuttavista tapahtumista on tiedotettava etukäteen lähialueen asukkaita ja muita häiriintyviä kohteita, ja tapahtumajärjestäjän on huomioitava melulle erityisen herkät kohteet, kuten hoitolaitokset, koulut ja kirkot. Äänentoiston pidempiaikainen käyttö erityisen herkkien kohteiden lähellä on kielletty.

Melun leviämistä tapahtuma-alueen ulkopuolelle on estettävä esimerkiksi kiinteitä rakenteita tai maaston muotoja hyödyntämällä. Lisäksi äänentoisto on pidettävä kohtuullisella tasolla ja kaiuttimet suunnattava niin, ettei melu leviä tarpeettomasti.

"Jos epäröit, ota meihin yhteyttä jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa." -Tampereen kaupungin Ympäristönsuojeluyksikkö

Musiikinkäyttölupa

Musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen jokaiseen tapahtumaan, jossa soitetaan livenä tai tallenteelta (ml. karaoke) tekijänoikeudella suojattua musiikkia. Nykyään käytössä on Teoston ja Gramexin yhteinen musiikinkäyttölupa eli tapahtumalupa. Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Tapahtumalupa tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin ja myös yritysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjestämiin tapahtumiin.

Elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun luvat

Jos tapahtumaan liittyy elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoilua, siitä on tehtävä ilmoitus Tampereen kaupungin elintarvikevalvontaan. Tapahtuman järjestäjän tulee varmistua siitä, että tapahtumaan osallistuvien elintarviketoimijoiden liikkuvat elintarvikehuoneistot on hyväksytty tai siitä on tehty toiminnan aloittamisilmoitus toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään kertaluonteinen ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai oleellisen muutoksen tekemistä jo toiminnassa olevaan elintarvikehuoneistoon.

Jos liikkuva elintarvikehuoneisto on hyväksytty tai ilmoitettu viranomaiselle, tapahtuman järjestäjän tulee varmistaa, että liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedotetaan niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tampereella valvontaviranomainen on Tampereen kaupungin Elintarvikevalvonta. Ilmoitus on tehtävä vähintään neljä päivää ennen toiminnan aloittamista.

Pienimuotoisesta toiminnasta, esimerkiksi yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäisestä elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta, ei ilmoitusta vaadita.

Juomaveden ja ruoanvalmistukseen, astioiden pesuun, siivoukseen ja puhdistukseen käytettävän veden tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset. Mikäli vesi tuodaan tapahtumaan esim. tankkiautoilla, on tapahtumajärjestäjän velvollisuus varmistua veden laadusta ja sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen.

Tapahtuman järjestäjän tulee varmistaa, että toimijat, jotka maahantuovat eläinperäisiä elintarvikkeita (kuten juustoja ja lihajalosteita), tekevät kirjallisen ilmoituksen ensisaapumistoiminnastaan Eviraan. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 14 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Lemmikkieläinten tuominen tapahtuma-alueelle on sallittua, ellei tapahtuman järjestäjä ole sitä erikseen kieltänyt. Järjestyslaki kuitenkin kieltää eläinten tuonnin toriaikana torialueelle. Edellä mainituista riippumatta näkövammaisten opaskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat sekä kuulovammaisten kuulokoirat saa tuoda kaikkiin niihin elintarvikehuoneistoihin ja niiden osiin, joihin asiakkailla on pääsy.

Tapahtuman järjestäjä on aina vastuussa tapahtumansa sisällä tuotettavasta toiminnasta.

Anniskelulupa ja -ilmoitus

Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää sellaisen tilaisuuden ajaksi, jonka kesto on selvästi etukäteen määritelty, ja se myönnetään enintään yhden kuukauden ajaksi. Anniskeluluvat myöntää Aluehallintoviranomainen eli Tampereella Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto. Hakemuksen käsittelyyn on varattava aikaa noin 1-2 kuukautta. Tilapäisiä lupia myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota tilaisuuden luonteeseen ja laajuuteen sekä anniskelujärjestelyihin ja hakijan edellytyksin hoitaa anniskelun valvonta ja järjestyksenpito tilaisuudessa.

Lupa voidaan jättää myöntämättä tai lupaa rajoittaa silloin, kun anniskelulupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria. Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää vain erityisistä syistä, esimerkiksi jos alueella olevien anniskeluravintoloiden kapasiteetti ei riitä anniskelun hoitamiseen.

Mikäli tapahtuma-alue on ennakkoon hyväksytty anniskelualueeksi, anniskeluluvan omaava toimija voi anniskella alueella Aluehallintoviranomaiselle tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitus tehdään viimeistään kolme päivää ennen anniskelun alkua. Alueen hyväksyntää anniskelualueeksi voi hakea alueen omistaja tai haltija. Tapahtumajärjestäjä voi tältä tiedustella, onko aluetta ennakkohyväksytty.

Entiset A-, B- ja C-luvat ovat poistuneet sekä osa henkilöstölle asetetuista kriteereistä on muuttunut. Nykyään anniskelualueella työvuorossa on oltava täysi-ikäinen vastuuhenkilö, jolle ei aseteta pätevyysvaatimuksia.

Tupakkatuotteiden myyntilupa

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä ei saa aloittaa ennen kuin myyntilupa on myönnetty. Lupa on myyjä- ja myyntipaikkakohtainen. Luvan käsittelyaika on noin kuukausi. Sähkösavukkeiden mainontakielto on yhtä laaja kuin tupakkatuotteilla ja tupakointivälineillä.

Lisätietoa myyntiluvasta löydät Tampereen kaupungin Terveydensuojelun sivuilta.

Eri tahojen tiedottaminen tapahtumasta

Lupien ja ilmoitusten lisäksi tapahtumasta on tiedotettava eri tahoja. Tiedottamisesta vastaa tapahtuman järjestäjä. Tapahtumasta on tiedotettava kaikkia niitä tahoja, joiden toimintaan tapahtumalla voi olla vaikutuksia, mutta joille ei erillistä lupahakemusta tai ilmoitusta tehdä. Näin tapahtumajärjestäjä välttyy mahdollisilta väärinkäsityksiltä. Tiedotettavia tahoja löytyy niin kaupungin yksiköistä kuin muistakin toimijoista.

Tieliikennekeskus valvoo liikennettä sekä Tampereen saapumisteillä että suurimmilla kaduilla kaupungin sisällä. Suurista tapahtumista tai tapahtumista, joilla on vaikutusta liikenteeseen, on hyvä tiedottaa tieliikennekeskusta. Keskus voi tarvittaessa alentaa nopeuksia tai tiedottaa ennakoivasti mahdollisista ruuhkista. Tieliikennekeskusta on myös tiedotettava mahdollisista suurista kuljetuksista, runsaasta lentokenttäliikenteestä tai arvovieraiden kuljettamisesta.

Tampereen kaupungin Joukkoliikennettä on tiedotettava, jotta osataan ennakoida liikkumista, bussien tarvetta tai huomioida mahdolliset poikkeusreitit. Joukkoliikennettä on hyvä tiedottaa myös konserteista, peleistä sekä turnauksista.

Tapahtuman rakennus- ja purkuvaiheissa joudutaan pysäköimään ajoneuvoja tapahtuma-alueelle. Tästä on tiedotettava Tampereen kaupungin pysäköinninvalvontaa, jotta vältyttäisiin huomautuksilta. Lisäksi varmistetaan paikan vuokraajalta mahdollisuus pysäköidä alueelle ja haetaan tarvittaessa asiaankuuluvat pysäköintiluvat.

Myös lähialueen asukkaita on tiedotettava tapahtumasta, joista voi syntyä melua tai vaikutuksia asukkaiden liikkumiseen. Tiedottaminen toteutetaan jakamalla tiedotteita lähitaloihin ja ilmoittamalla tapahtuma-alueella jo ennakkoon tapahtumasta. Tiedotteisiin on merkittävä tapahtumajärjestäjän nimi ja yhteystiedot.

Jos kaupungilla järjestetään tv-kuvauksia tai vastaavia, on kuvausten sijainnista tiedotettava poliisia ja pelastuslaitosta, jotta nämä osaavat varautua mahdollisiin hälytystilanteisiin. Jos kuvausryhmien välineistöä tai johtoja joudutaan sijoittamaan kadulle, on asiasta tiedotettava Katutilavalvontaa. Jos kyseessä on laajempi kuvausprojekti, voi toiminnalle joutua hakemaan Katutilavalvonnalta katuluvan.

Tilapäisen leirintäalueen perustaminen

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus alueen sijaintikunnan määräämälle viranomaiselle, joka Tampereella on yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto. Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Käsittelyajat voivat olla useita kuukausia.

Ilmoitus tilapäisistä majoitustiloista

Jos tapahtumassa käytetään majoittumiseen tiloja, joita ei ole alunperin tehty siihen tarkoitukseen (esim. koulut, urheilupaikat), nämä pitää aina suunnitella tarkkojen sääntöjen mukaan ja niistä pitää tehdä ilmoitus alueen Pelastuslaitokselle.

LINKKI Katso lisää kohdasta Tapahtuman turvallisuus.

Lupa sijoittaa teiden ja katujen varsille tapahtumaopasteita

Valtion ylläpitämien maanteiden (Tampereella valtatiet 3, 9 ja 12 sekä kantatie 65) osalta lupakäytäntö uudistui 24.8.2016. Tilapäisiä tapahtumaopasteita varten ei enää tarvitse hakea erillistä lupaa ELY-keskukselta.

Tilapäisten opasteiden ja niiden sijoittelun on noudatettava Liikenneviraston määräyksiä tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta. Ilmoittaja on velvollinen perehtymään määräyksiin huolellisesti. Tilapäisten opasteiden tulee selvästi erottua virallisista liikennemerkeistä. Niitä ei saa sijoittaa liittymäalueille, alle 100 metrin päähän liittymistä, varoetäisyyttä lähemmäksi liikennemerkkejä tai moottori- ja moottoriliikenneteiden varsille. Niitä ei saa kiinnittää liikennemerkkeihin tai muihin rakenteisiin paitsi valaisinpylväisiin, joihin kiinnittäminen on sallittua, jos se niitä vahingoittamatta on mahdollista. Opasteet on kerättävä viikon kuluessa tapahtuman päättymisestä.

1.6.2020 voimaan astuneeseen tieliikennelakiin on tullut uusi iikennemerkki, Tilapäinen opastusmerkki, jolla voi olla mahdollista viitoittaa esimerkiksi tilapäistä tai kausiluonteista myyntitoimintaa tai niitä yleisötilaisuuksia, joissa ei voida käyttää tilapäisiä ilmoituksia. Tilapäisen opastusmerkin käyttämiseen tulee hakea maksullinen lupa ELY-keskukselta.

Tampereen kaupungin katuverkon alueelle sijoitettaville tapahtumaopasteille tarvitaan edelleen aina lupa. Luvan myöntää Tampereen kaupungin tilaomaisuuden hallinta. Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella; käsittelyaika on vähintään kolme viikkoa. Suurista sisääntuloväylistä kaupungin ylläpitämiin teihin lukeutuvat Hervannan valtaväylä sekä osia Teiskontiestä (Kekkosentien liittymän länsipuolinen osuus) ja Lempääläntiestä (Kuokkamaantien pohjoispuolinen ja Lahdenperänkadun eteläpuolinen osuus). Yksityisteillä luvan myöntää tien omistaja.

Opasteita ei saa kiinnittää liikennemerkkipylväisiin. Niitä ei saa sijoittaa myöskään risteysten näkemäalueille eikä autojen pysähtymismatkalle ennen suojatietä, liikennevaloja tai risteävää tietä.

Mainokset kaupunki pyrkii pääsääntöisesti ohjaamaan kiinteille mainospaikoille. Tampereen kaupunki välittää tapahtumajärjestäjille maksuttomia mainospaikkoja.

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

Ilotulitusnäytöksestä (ml. pyrotekniikkashow’t) on ilmoitettava paikkakunnan poliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä on tehtävä, vaikka ilotulitusnäytös olisi osa muuta yleisötilaisuutta.

Ilmoitus laserlaitteiden käytöstä yleisötilaisuudessa

Yleisöesityksissä käytettäväksi tarkoitettu laserlaitteisto on esitettävä Säteilyturvakeskuksen tarkastettavaksi vähintään 30 päivää ennen laitteiston suunniteltua käyttöajankohtaa (ns. ensitarkastus). Jos ulkona pidettävässä laseresityksessä käytetään päättämättömiä säteitä, siitä on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle 10 viikkoa ennen aiottua laserien käyttöajankohtaa. Muista tarkastuksen edellyttävistä laseresityksistä on ilmoitettava Säteilyturvakeskukseen viimeistään 30 päivää ennen aiottua laitteiston käyttöajankohtaa. Laserin käytöstä ulkoilmaesityksessä on tehtävä ilmoitus myös Finavialle.

Katukuvauslupa (tv-kuvaukset tai vastaavat)

Jos kaupungilla järjestetään tv-kuvauksia tai vastaavia, on kuvausten sijainnista tiedotettava poliisia ja pelastuslaitosta, jotta nämä osaavat varautua mahdollisiin hälytystilanteisiin. Jos kuvausryhmien välineistöä tai johtoja joudutaan sijoittamaan kadulle, on asiasta tiedotettava Katutilavalvontaa. Jos kyseessä on laajempi kuvausprojekti, voi toiminnalle joutua hakemaan Katutilavalvonnalta katuluvan.

Tutustu myös Film Tampereeseen, joka auttaa sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan AV-tuotantoja Tampereella.

Rallikilpailut ja tiensulkulupa

Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle myöntää kunnanhallitus ja sen ulkopuoliselle tiealueelle poliisilaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee.

Lisäksi poliisilla on tienpitäjää kuultuaan oikeus tien tilapäiseen sulkemiseen esimerkiksi urheilukilpailujen, kansanjuhlien, näyttelyiden, puolustusvoimien harjoitusten, paraatien tai näytösten vuoksi.

Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on aina laadittava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) turvallisuusasiakirja sekä haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Moottoriurheilutapahtumissa toimintaan sisältyy aina merkittävä vaara osallistujille ja sivullisille. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa. Vapaamuotoinen lupahakemus toimitetaan Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostolle. Käsittelyajat voivat olla useita kuukausia.

Vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Vesialueen omistajan on annettava suostumuksensa luvan myöntämiseen. Vapaamuotoinen lupahakemus toimitetaan Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostolle. Käsittelyajat voivat olla useita kuukausia.

Usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen haetaan lupaa paikalliselta ELY-keskukselta. Usean ELY-keskuksen toimialueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen myöntää luvan se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Ilmoitus yleisestä kokouksesta

Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta (ts. mielenosoituksesta, ks. linkki) on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista.

Tavara-arpajaislupa

Tavara-arpajaiset saa toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla (tavara-arpajaislupa), ellei arpajaislaissa toisin ole säädetty (esim. pienarpajaiset tai miniatyyriarpajaiset). Luvat tavara-arpajaisiin antaa paikallinen poliisilaitos, mikäli tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialueella tai toimialueen osalla (esim. yhden kunnan alueella), tai Poliisihallitus, mikäli tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella. Tavara-arpajaislupaa haetaan kirjallisesti. Lupa voidaan antaa enintään kuudeksi kuukaudeksi. Luvan tavara-arpajaisten järjestämiseen voi saada rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa.

Drone-lennokit

Drone-lennokin on täytettävä ilmailumääräykset. Dronen pitää väistää isoja koneita kuten Mediheliä. Droneen on myös oltava jatkuvasti näköyhteys (kamerayhteys ei riitä). Ennen kuin hyväksyt tapahtumassasi mitään drone-lentoja, selvitä lennätyskorkeus ja selvitä, mitä tapahtuu, jos signaali droneen katkeaa. Jotkut dronet eivät osaa palata itse lähtöpaikkaan vaan putoavat, jos signaali katkeaa. Tästä seuraa ilmeinen loukkaantumisriski.

Kun drone-lennokkeja lennätetään halleissa, teltoissa tai muissa sisätiloissa osana tapahtumaa, pitää noudattaa kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia ja laatia turvallisuusasiakirja lentämisestä.