Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti talousarvioesityksestä vuodelle 2019

Julkaistu 6.9.2018 19.07

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti omalta osaltaan vuoden 2019 talousarvioesityksestä 6.9.2018. Tampereen kaupungin ensi vuoden budjetti hyväksytään marraskuussa kaupunginvaltuustossa.

Lautakunnan järjestämiin palveluihin kuuluvat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyyspalvelut, yhteiskuntasuhteet ja markkinointi sekä elinkeinoasiat. Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Hiedanranta ja Viiden tähden keskusta. Sitovia kohteita ovat myös kaupunginhallituksen 18.6.2018 hyväksymät uudet ja täydentyvät kehitysohjelmat, joita ovat Smart Tampere, elinvoima- ja kasvupalveluiden allianssimallin kehitysohjelma sekä vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelma.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioesityksessä arvioidut toimintatulot vuonna 2019 ovat 95,5 milj. euroa, toimintamenot 181,4 milj. euroa ja toimintakate -86,0 milj. euroa. Lautakunnan nettoinvestointimenojen esitys on 1,5 milj. euroa, joka kohdistuu ammatilliseen koulutukseen. Talousarvioesitys sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 3,7 milj. euron edestä.

Työllisyyskokeilusta saadut hyvät käytännöt hyödynnetään

Työllisyyspalveluissa valmistaudutaan tulevaisuuteen vahvistamalla monialaisen työn ohella osaamisperustaisuutta ja suuntaamalla työllisyyspalveluiden toimintaa kohti elinvoimakuntien tulevaa roolia. Yhteisiä palvelualustoja kehitetään elinkeinopalveluiden, oppilaitosten sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Lisäksi yhteiset toimintakäytännöt ja -alustat TE-toimiston kanssa ovat valmistelussa.

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu päättyy vuoden 2018 lopussa kokeilulain voimassaolon päättyessä, ellei kokeilulaille säädetä jatkoa. Työllisyyspalveluiden talousarvio on valmisteltu niin, että se mahdollistaa työllisyyskokeilua vastaavan palveluvolyymin vuonna 2019. Kaupunki käynnistää työllisyyskokeilun jatkoksi uuden elinvoima- ja kasvu-palveluallianssin kehitysohjelman vuosille 2019–2020.

Kehitysohjelmalla jatketaan ja kehitetään edelleen Pirkanmaan 10 kunnassa toteutetun työllisyyskokeilun hyviä käytänteitä, turvataan kunnan työllisyydenhoito ennen maakuntauudistusta sekä valmistaudutaan kasvupalvelujen yhdyspintaan rakennettavaan allianssi- tai muuhun yhteistyömalliin. Toimintamalli on mahdollista laajentaa kaikkiin Pirkanmaan kuntiin. Kehitysohjelman toteutussuunnitelma ja työllisyydenhoidon lähiajan toimintamalli tarkentuvat syksyn 2018 kuluessa.

OMA-valmentajamalli, asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen, moniammatillisuus, osaamisen kehittäminen sekä työelämälähtöisyys ovat keskeisiä tekijöitä kaupungin työllisyyspalveluiden toiminnassa vuonna 2019. Palvelutarjonnassa painotetaan vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä osana työllistymisprosessia. Työllisyyspalveluihin perustetaan palvelukokonaisuus, joka vastaa kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuttajatyön koordinoinnista elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella.

Lukioihin uusi lukiolaki, ammatillisen koulutuksen reformi jatkuu

Lukiokoulutuksen vuoden 2019 yhtenä painopisteenä on 1.8.2019 voimaan tulevan uuden lukiolain toimeenpanon valmistelu ja toteuttaminen. Tämä tehdään yhteistyössä muiden suurten kuntien, seudun, eri koulutusasteiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa.

Sidosryhmäyhteistyössä painottuvat erityisesti uusi Tampereen yliopisto (Tampere3) sekä opetusalan ulkopuoliset yhteisöt, kuten elinkeinoelämän järjestöt, yritykset ja kolmas sektori. Seudulliselle lukioyhteistyölle ja toisen asteen kampusyhteistyölle on hyväksytty kehittämissuunnitelma. Kumppanuuksia ja synergiahyötyjä etsitään muun muassa lukiokoulutuksen sisällä eri oppilaitosten välillä. Lukiokoulutuksessa edistetään digitalisaation hyödyntämistä ja osallistutaan älykkäitä oppimisympäristöjä kehittäviin hankkeisiin.

Ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä valtakunnallinen reformi, jossa koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintojärjestelmä sekä koulutuksen toteuttamismuotoja ja järjestäjärakennetta on uudistettu. Vuoden 2018 aikana Tredussa on toteutettu mittava organisaatiouudistus, jonka tarkoituksena on mahdollistaa reformimuutosten ja erityisesti uuden rahoitusmallin mukainen toiminta ja sen johtaminen. Tredulle luodaan vuosille 2018–2022 yhteinen strateginen ohjelma, joka vahvistaa johtamista ja tuloksellisuutta haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

Rahoitusmallin muutoksen ja erillisten lisärahoitusten hakujen johdosta vuoden 2019 tulorahoituksen ennakointi vaikeutuu. Viime vuosina ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut mittavia tulorahoitusleikkauksia, joiden vuoksi Tredun talouden tasapainottamiseksi käytetään aikaisempien vuosien ylijäämää vuosina 2017–2020. Tredussa on vuonna 2018 otettu käyttöön tuottavuusohjelma, jonka avulla etsitään säästökohteita muun muassa palveluverkosta ja henkilöstömenoista luontaisten eläköitymisten ja henkilöstön liikkuvuuden myötä.

Tampere3 aloittaa toimintansa, kulttuuripääkaupunkihakua valmistellaan

Tampere hakee Euroopan vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi ja on solminut aiesopimuksen Mänttä-Vilppulan kanssa, jonka mukaisesti kulttuuripääkaupunkistatusta haetaan yhdessä. Mukaan on kutsuttu myös muita Pirkanmaan kuntia. Hankkeen valmistelu käynnistyy syksyn 2018 aikana ja on yksi toiminnan keskeisiä painopisteitä vuosina 2019–2020. Kulttuuripääkaupunkihanke kytkeytyy uuden kaupungin vetovoimaa ja elämyksellisyyttä kasvattavan kehitysohjelman valmisteluun ja toteutukseen.

Kansainvälisessä toiminnassa painopisteinä ovat kulttuuripääkaupunkihankkeen tuomat uudet avaukset sekä kasvavaan yhteistyöhön vastaaminen erityisesti koulutusvientiä, Smart Tampere –ohjelmaa ja kestävää kehitystä koskien. Kaupunkimarkkinoinnin suuntaviivojen ja yhtenäisemmän ilmentymän käyttöönotto ovat keskeisiä tavoitteita. Suuntaviivat ja yhtenäinen ilmentymä otetaan käyttöön vaiheittain. Raatihuoneen toiminnan kehittäminen jatkuu, tavoitteena on tilojen käyttöasteen lisääminen ja toiminnallinen uudistaminen.

Matkailu- ja tapahtumapalveluissa tavoitteena on alueen vetovoiman, matkailuekosysteemin ja -tarjonnan kehittäminen sekä tapahtumatoiminnan edistäminen. Vuonna 2019 tavoitteena on matkailijamäärien kasvattaminen.

Elinkeinopalveluissa painopisteitä ovat startup -toiminnan ja kaupungin yritysmyönteisyyden kehittäminen: ekosysteemipohjaista elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa edistetään yhdessä Smart Tampere -ohjelman kanssa. Kaupungin kansainvälistä tunnettuutta älykkäänä kaupunkina pyritään lisäämään.

Tampereen kaupungin ja aluetalouden kannalta keskeisin uudistus on uuden Tampereen yliopiston (Tampere3) toiminnan alkaminen 1.1.2019.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen