Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hallilan raitiotiereitin asemakaavamuutos etenee

Julkaistu 10.11.2016 14.25

Tampereen Hallilan tarkistettu asemakaavaehdotus on nähtävillä 12.12.2016 saakka Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B) sekä kaupungin verkkosivuilla. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan raitiotien rakentaminen Hallilan kautta. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavan asetettavaksi nähtäville tiistaina 8.11. Asemakaava etenee vielä kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Asemakaavaluonnos oli uudelleen nähtävillä elo-syyskuussa, koska asumiselle tarkoitettu uudisrakentaminen (noin 40 000 kerrosneliömetriä) jätettiin pois liito-oravaselvitysten perusteella. Kaava-aluetta laajennettiin melkein kaksinkertaiseksi (nyt 46,7 ha), jotta voitiin turvata liito-oravan elinalueita ja kulkureittejä.

Koko metsäinen Hallila säilyy rakenteena ennallaan. Asemakaavaan kuuluvat metsäalueet, jotka aikaisemmin olivat kaavassa virkistysalueita, merkitään suojaviheralueiksi valtaväylän liikennemelun vuoksi.

Raitiotielinjaukselle on tarkasteltu useita vaihtoehtoja Hallilaan yleissuunnitelman jälkeen ja kaavassa on esitetty ainoa toimiva linjaus, jossa pysäkille päästään esteettömästi sekä Lukonmäestä että Hallilasta.

Raitiotie rakennetaan metsän halki rinteen suuntaisesti Hallilan alueen sivuitse, jolloin virkistysalueena käytettyyn metsään syntyy raitiotien tarvitsema aukko. Kevyen liikenteen yhteydet pysäkille muokataan esteettömiksi, mutta väyläverkosto säilyy lähes ennallaan. Pyöräilyn laatureitti on mahdollistettu Hallilan kaavassa, mutta sen toteutus on erillishanke.

Poikkeuslupamerkinnät kaavakarttaan

Valmistelun aikana haettiin poikkeuslupaa luonnonsuojelulaista, koska raitiotien rakentaminen halkaisee liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueen. ELY-keskus myönsi poikkeusluvan 14.10.2016., ja asemakaavaan on lisätty poikkeusluvan ehtojen edellyttämät merkinnät ja määräykset.

Poikkeuslupa sallii Hallilan rinteelle raitiotien ja pysäkin vaatimat hakkuaukot. Lisäksi Pehkusuonkadun eteläpuolella oleva liito-oravan mahdollinen kulkuyhteys valtaväylän yli saadaan hävittää ja kaava-alueen ulkopuolella oleva kevyen liikenteen yhteys Hallilan keskustasta pysäkille rakentaa.

Poikkeuslupaehdot edellyttävät liito-oravalle sopivien pönttöjen asettamista useisiin paikkoihin. Lisäksi lupa edellyttää puuistutuksia ja kulkuyhteysalueiden ylläpitoa ja kehittämistä sekä seurantaa ja raportointia.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Eeva Hakola
puhelin +358408004909


Teksti Anna-Leea Hyry