Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Asiakas ohjaa oikean tiedon lähteelle – kotihoidon sairaanhoitaja kuuntelee, kokoaa ja koordinoi

Julkaistu 11.6.2018 19.31
Pirkanmaalla on tällä hetkellä käynnissä yksi sosiaali- ja terveysministeriön I&O-kärkihankkeista (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa). Hankkeen tarkoituksena on rakentaa muun muassa yhteistä asiakasohjauksen mallia, jossa asiakas saisi tarvitsemansa ohjauksen, neuvonnan ja palvelut niin sanotusti yhden luukun periaatteella ja välttyisi pompottelulta eri palveluiden ja toimijoiden välillä. Yksi hankkeen tavoitteista on helpottaa ja yksinkertaistaa ikääntyneen väestön palvelujen saantia sekä auttaa heitä ohjautumaan oikeanlaisten palvelujen piiriin.

Osana käynnissä olevaa kärkihanketta on Pirkanmaan Ikäneuvo-hankkeessa kehitetty CGA arviointi- ja ajattelumallia kotihoidon ja asiakasohjauksen yhteistyön välineeksi. CGA (comprehensive geriatric assessment) arviointi- ja ajattelumalli on moniammatillinen, systemaattinen arviointi, jonka kotihoidon sairaanhoitaja koordinoi ja kokoaa yhdessä asiakkaan kanssa. Kootun tiedon avulla tunnistetaan asiakkaan käytettävissä olevat voimavarat ja etsitään yhdessä vastauksia asiakkaan kysymyksiin sekä kotona asumisen uhkiin. Asiakkaan kanssa selvitetään hänen sairautensa, toimintakykynsä vajeet sekä riskit, jotka uhkaavat hänen elämänlaatuaan. Löydöksiin puututaan ja etsitään ratkaisuja aktiivisesti.

Arviointia on aiemmin hyödynnetty lähinnä sairaalamaailmassa ja poliklinikoilla, mutta nyt kärkihankkeen myötä CGA-mallia ollaan ensimmäistä kertaa kokeilemassa kotona asuvien iäkkäiden omassa asuin- ja toimintaympäristössä.

Kokeilualueet ovat vain pieni osa Pirkanmaan kotona asuvien ikäihmisten määrästä, mutta hankkeen aikana toivottavasti saadaan sellaisia tuloksia, että kyseiseen toimintatapaan satsataan tulevaisuudessa ja ikäihminen voi turvallisesti asua omassa kodissaan saaden sinne kaiken tarvitsemansa ja tahtomansa avun. Ihminen on erilainen ja jokainen tahtoo erilaisia asioita iästä riippumatta, mutta toivomme tavoittavamme edes osan siitä väestöstä, jolla on tahto asua omassa kodissaan ja halu ottaa vastaan tukea, jos sitä tarvitsee.

CGA-mallissa kotihoidon sairaanhoitaja huolehtii tarvittavista toimenpiteistä ja kokoaa moniammatillisen tiimin asiakkaan ympärille. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi fysioterapeuttia, toimintaterapeuttia, lääkäriä, ravitsemusterapeuttia ja niin edelleen. Jokaisen ikääntyneen tilanne arvioidaan asiakaskohtaisesti ja ammattilaisista kootaan tiimiksi se porukka, jonka katsotaan ikääntyneen tilanteeseen tuovan hänen tarvitsemaansa ammattitaitoa ja osaamista. Asiantuntijoita konsultoidaan ja he käyvät asiakkaan luona, sen jälkeen palvelut kootaan asiakkaan ympärille asiakkaan tarpeista lähtien. Kootun tiedon avulla arvioidaan myös asiakkaan kotiympäristöä, sosiaalista tukiverkkoa ja sen tarvetta sekä omaisten ja läheisten toiveita ja hyvinvointia. Tavoitteena on etsiä ja löytää keinoja siihen, että ikääntynyt kokee elämänsä mielekkääksi ja turvatuksi ja saa tukea silloin, kun sitä kokee tarvitsevansa, olipa sitten kyse esimerkiksi kuntoutumiseen tai vaikkapa ravitsemukseen liittyvistä haasteista.

Asiakasohjaaja yhdessä asiakkaan kanssa sopii sitten jatkopalveluista, joita etsitään ja valikoidaan julkisten palvelujen, yksityisten palvelujen ja kolmannen sektorin toimijoista, unohtamatta vapaaehtoisten ja yhdistysten toimintoja.

Jälleen ollaan askeleen verran lähempänä sitä, ettei kaikille kaikkea vaan jokaiselle ikäihmiselle omat, räätälöidyt palvelut hänen toiveidensa mukaisesti, asiakaslähtöisesti.

Tämä kirjoitus perustuu hankkeeseen tehtyyn ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön (Hämeen ammattikorkeakoulu 2018: Tavoitteena eheä asiakaspolku − CGA asiakasohjaajan työväline sairaanhoitajan koordinoimana), jossa kartoitettiin asiakasohjaajien kokemuksia ja odotuksia CGA:sta.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut:

Kotihoito
Asiakasohjaaja
Miia Päivärinta
sähköposti [email protected]

Kirjoittaja Vanhemmiten-blogin kirjoittajat