Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Palveluhakemisto: K

Kaapeleiden sijaintikartat 

Sähkökaapeli-, kaukolämpö- ja maakaasujohtokartat: Tampereen Sähkölaitos. Kaapelit ja lämpöputket: Elenia. Vesijohto- ja viemärikartat: Tampereen Vesi. Maakaasujohdot: Gasum Oy. Elisan kaapelit: Elisa.

Kaatopaikat 

Jätteenkäsittelykeskukset

Jätteenkäsittely on keskitetty Pirkanmaan Jätehuollon alueella kahteen jätteenkäsittelykeskukseen Tampereella Tarastenjärvelle ja Nokialla Koukkujärvelle. Niissä otetaan vastaan kuivajätteen lisäksi ongelma- ja hyötyjätteitä sekä kompostoidaan biojätettä ja jätevesilietettä. Jätteenkäsittelykeskuksiin voivat tuoda jätteitä myös kotitaloudet.

Kaavoitus 

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja. Yleiskaavalla osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavalla puolestaan määritellään kunnan osa-alueen käyttö ja rakentamisen periaatteet. Yleisiin kaavoitusta koskeviin kysymyksiin esim. asemakaavan perusteista, määräysten tulkinnoista tai tulevaisuuden suunnitelmista vastataan ensisijaisesti Palvelupiste Frenckellissä.

Kadunnimet 

Kadunnimitoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on harkita katujen ja muiden yleisten alueiden nimikysymyksiä ja tehdä esityksiä asiassa kaupunginhallitukselle sekä muille kyseisiä asioita käsitteleville kaupungin hallintoelimille.
Kokoontuu tarvittaessa.

Kadut 

Katualueella työskenteleminen

Katutilavalvonta myöntää yleisillä alueilla työn tekemiseen tarvittavat katuluvat ja valvoo niiden toteuttamista. Katutilavalvonta järjestää myös romuajoneuvotoiminnan, pysäköinninvalvonnan ja joukkoliikenteen lipputarkastuksen.

Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapidosta on kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla omat velvollisuutensa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista.

Katujen kunnossapitoon (esim. auraus, hiekoitus) liittyviä asioita voi selvittää kysymällä kaupunkiympäristön kehittämisen asiakaspalvelusta Palvelupiste Frenckellistä.

Katusoitto

Katusoittoon ei tarvita kiinteistötoimen lupaa. Äänen sähköinen vahvistaminen katusoitossa on kielletty. Katusoittajan tulee huolehtia siitä, että musiikin esittäminen ei häiritse naapurustoa.

Katusuunnitelmat

Katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä Palvelupiste Frenckellissä. Myös nettisivuilta löytyvät nähtävillä olevien katusuunnitelmaehdotusten selostustekstit sekä suunnitelmakartat ja aikaisemmat katusuunnitelmaehdotukset.

Katutilavalvonta, katulupa

Katutilavalvonta myöntää yleisillä alueilla työn tekemiseen tarvittavat katuluvat ja valvoo niiden toteuttamista. Katutilavalvonta järjestää myös romuajoneuvotoiminnan, pysäköinninvalvonnan ja joukkoliikenteen lipputarkastuksen.

Katuvalaistus

Tampereella on katuvaloverkkoon liitettyjä valaisimia noin 40 000 kpl ja katuvalokeskuksia runsaat 320 kpl. Vaikka katuvalaisimien lukumäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut, on katuvalaistukseen käytetty energiankulutus laskenut.

Yksityistiet

Tampereen kaupungissa yksityistieasiat kuuluvat yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostolle ja sen tehtäviin kuuluu muun muassa päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista, päättää tiekunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä ratkaista tiekunnissa syntyneet riitatilanteet.

Kalastus ja ravustus 

Kalastus ja ravustus

Tampereen kaupungin omistamilla vesialueilla on jokaisella kaupungissa asuvalla oikeus kalastaa. Kalastamisessa ja ravustamisessa sellaisilla yhteisillä vesialueilla, joissa kaupunki on osakkaana, noudatetaan asianomaisten kalastuskuntien päätöksiä. 18 – 64-vuotiailla pitää olla tosite kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Kalastuksen valvontaa kaupungin vesialueilla hoitaa kalastuksen valvoja.

Kansainvälinen toiminta 

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta on paitsi ystävyys- ja ystäväkaupunkitoimintaa, myös kansalaisjärjestöjen kansainvälisten kontaktien tukemista. Kulttuuritoimi on ollut toteuttamassa useita Tampereelle suuntautuneita virallisia vierailuja ja pr-tapahtumia. Ystävyysseuroja varten on yhteinen toimintatila, Kansainvälinen toimintakeskus.

Kansainväliset asiat

Tampereen kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteena on mm. kansainvälisten yhteyksien kehittäminen ja myönteisen kansainvälisen imagon vahvistaminen, kaupunkiorganisaation toimijoiden kansainvälistymisvalmiuksien lisääminen ja olemassa olevien ystävyyskaupunki- ja muiden yhteistyösuhteiden kehittäminen.

Tampere Maja

Tampere Maja on Tampereen ja Tarton kaupunkien kulttuuri- ja yhteistyökeskus. Se edistää kaupunkien välistä kulttuuritoimintaa, järjestää kulttuuritapahtumia ja vuokraa tilojaan yleisön käyttöön. Siellä toimii myös pieni majatalo, jossa on 6 vierashuonetta.

Karttapalvelut 

Kartta- ja paikkatietoaineistojen tekijänoikeudet, julkaiseminen ja käyttö

Kartta on tuote, jonka julkaiseminen painotuotteena tai käyttö internetissä edellyttää lupaa tekijänoikeuden (© copyright) omistajalta tai haltijalta (Tekijänoikeuslaki 14.10.2005/821). Tampereen kaupungin valmistamien kartta- ja paikkatietoaineistojen tekijänoikeus on Tampereen kaupungilla.

Kartta- ja paikkatietopalvelu

Tietoa paikkatiedoista, avoimesta datasta ja niiden hyödyntämisestä löytyy Tampereen kartta- ja paikkatietopalvelu -sivustolta.

Paikkatiedot

Tampereen Infra tarjoaa monipuolisia rakentamis- ja kunnossapitopalveluja sekä paikkatietopalveluja.

Painetut kartat

Painettuja Tampereen karttoja myydään Palvelupiste Frenckellissä ja Tampereen kirjakaupoissa, ellei kartan yhteydessä mainita toisin. Osa kartoista on saatavissa myös digitaalisessa muodossa.

Kassapalvelut 

Kassapalvelut

Kaupungin kassapalvelut (os. Frenckellinaukio 2) ottavat vastaan kaikkia Tampereen kaupungin laskuttamia laskuja sekä Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n, Tampereen Vuokratalosäätiön sekä Vilusen Rinne Oy:n vuokralaskuja.

Kasvatus- ja opetuspalvelut 

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalveluiden asiakaspalvelu neuvoo ja ohjaa päivähoitoon ja esiopetukseen liittyvissä asioissa.

Perusopetuksen hallinnon ja vastaavien rehtoreiden yhteystiedot löytyvät Perusopetuksen yhteystiedot -sivulta.

Katkaisuhoito 

Katkaisuhoito

Päihdekierre voidaan katkaista avo- tai laitoshoidossa. Ensisijaisesti käytetään avokatkaisua. Katkaisuhoidossa hoidetaan vieroitusoireita ja tuetaan asiakasta päihteiden käytön lopettamisessa. Hoidolla pyritään siihen, että asiakas pystyy aloittamaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen.

Kaukolämpö 

Kaukolämpö

Kaukolämmitys on luotettava ja huoleton lämmitysvaihtoehto. Se takaa miellyttävän tasaisen huonelämpötilan ja lämpimän veden riittävyyden kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Kaukolämmitys soveltuu kaikkien rakennusten lämmitysjärjestelmäksi.

Jakeluverkosto kattaa Tampereen, Pirkkalan ja Ylöjärven taajamat, joiden asukkaista jo noin 200 000 asuu kaukolämmitetyssä kodissa. Kaukolämmitettyjä kiinteistöjä on noin 5 500.

Kaukopalvelu 

Kaukopalvelu

Kaukolainaksi voi tilata aineistoa, jota ei ole Tampereen kaupunginkirjaston omissa kokoelmissa. Kaukolainaksi voi tilata kirjoja, lehtiä, mikrofilmejä ja -kortteja, ääni- ja kuvatallenteita sekä valokopioita lehtiartikkeleista. Kaukolainatilauksen voi jättää henkilökohtaisesti kirjastossa tai kirjaston verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Kauppahalli 

Tampereen Kauppahalli

Pohjoismaiden suurimmasta katetusta kauppahallista löydät kaiken tuotteista tunnelmaan.

Kaupunginarkisto 

Kaupunginarkisto

Tampereen kaupunginarkisto huolehtii kaupungin asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta.

Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuuston valitsema kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallituksessa on pormestari ja 10 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginkirjasto 

Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto

Tampereen kaupunginkirjastoon kuuluu pääkirjasto Metson lisäksi 13 lähikirjastoa, kolme tietotoria, kaksi kirjastoautoa sekä kirjaston kotipalvelut. Tampereen kaupunginkirjasto toimii myös Pirkanmaan maakuntakirjastona.

Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginvaltuusto

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunkikuva 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja -ympäristöstä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi se tekee lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

Kaupunkimittaus 

Kaupunkimittaus huolehtii asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksesta, tonttijaoista ja kiinteistörekisterin ylläpidosta. Se hoitaa myös rakennusvalvontaan liittyvät kiinteistöinsinöörin toimenpiteet. Kaupunkimittaus ylläpitää kaupungin omistamien kiinteistöjen luetteloa ja osoitejärjestelmää. Lisäksi se valmistelee yksityisteihin ja niiden avustamiseen liittyvät asiat.

Kaupunkistrategia 

Kaupunkistrategia

Tampereen uusi strategia ulottuu vuoteen 2030. Se perustuu tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin ja sisältää kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tahtotilan. Valtuusto hyväksyi Tampereen uuden strategian 13. marraskuuta 2017.

Kaupunkisuunnittelu 

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelua ovat esimerkiksi kaavoitus, liikennesuunnittelu sekä katujen ja puistojen suunnittelu. Tampereen kaupunkisuunnittelussa koko kaupunkiseutua käsitellään ja kehitetään yhtenäisenä kokonaisuutena.

Kaupunkiympäristön palvelualue 

Kaupunkiympäristön palvelualue

Tampereen kaupungin uusi toimintamalli muodostuu kolmesta palvelualueesta: hyvinvoinnin, elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä kaupunkiympäristön palvelualueesta.

Kaupunkiympäristön palvelualueelle kuuluvat kaupunkisuunnittelu, maankäytön kehittämiseen painottuvat aluekehitysohjelmat, yleisten alueiden suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapito, liikennesuunnittelu, joukkoliikenne, viranomaispalvelut ja ympäristöpolitiikka.

Kehitysvammaisten palvelut 

Kehitysvammaisten palvelut

Tampereen kaupungin kehitysvammahuollossa toteutetaan palveluohjausta, jonka avulla kehitysvammaiselle ihmiselle ja hänen perheelleen voidaan löytää sopiva palvelukokonaisuus. Kehitysvammaisten ihmisten palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta kehitysvammahuollon erityisasiantuntemus ja palvelujen monimuotoisuus turvataan.

Kela 

Kansaneläkelaitos

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt.

Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähimmäiseläkkeet. Lisäksi Kela huolehtii vammaisetuuksista, sotilasavustuksista sekä maahanmuuttajan tuesta.

Kerhot ja leikkitoiminta 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilailla on mahdollisuus hakea aamu- ja iltapäivätoimintaan mikäli molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa.

Harrastava iltapäivä -toiminnan kerhot koululaisille (HIP)

Harrastava Iltapäivä -toimintaa (HIP) järjestetään kaikilla peruskouluilla. Lisäksi eri puolilla kaupunkia järjestetään HIP-koulujen lapsille ja nuorille suunnattuja avoimia harrastekerhoja.

Kesäkerhot

Tampereella järjestetään kesäkerhotoimintaa eri puolilla kaupunkia. Toimintaa järjestävät pääasiassa Tampereen kaupungin yhteistyökumppanit. Kerhot on tarkoitettu alakouluikäisille, ikärajat vaihtelevat eri järjestäjillä. Kerhopäivien ohjelmassa on mm. ulkoilua, pelejä, liikuntaa ja käden taitoja.

Kestävä kehitys 

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen keskeisenä ajatuksena on sopeuttaa ihmisen toiminta maapallon luonnonvaroihin ja pitää yhteiskunnallinen ja taloudellinen kasvu luonnon asettamissa rajoissa. Tampereen kaupunki sitoutuu kestävän kehityksen mukaisesti ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia näkökulmia tasapainottavaan kehitykseen.

Kesätoiminta 

Kesäkerhot

Tampereella järjestetään kesäkerhotoimintaa eri puolilla kaupunkia. Toimintaa järjestävät pääasiassa Tampereen kaupungin yhteistyökumppanit. Kerhot on tarkoitettu alakouluikäisille, ikärajat vaihtelevat eri järjestäjillä. Kerhopäivien ohjelmassa on mm. ulkoilua, pelejä, liikuntaa ja käden taitoja.

Kierrätys 

Kierrätyskeskukset

Kierrätyskeskuksista löytyy edullisia huonekaluja, kodintavaroita ym. Kotiinkuljetuspalvelu on yleensä Tampereen kaupunkialueella. Tavarat ja huonekalut noudetaan kotoa ilmaiseksi.

Kiinteistöt 

Asuntotoimi

Asuntorahoitukseen ja muihin asuntopalveluihin liittyviin kysymyksiin vastataan Asuntotoimessa.
Sieltä saat asumisoikeusasunnon hakuun tarvittavan järjestysnumeron. Myös aravavuokra-asuntojen asukasvalinta ja vuokrien valvonta sekä korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnan valvonta kuuluu tehtäviin.

Kiinteistön omistajatiedot

Rakennuspaikan naapureiden omistajaselvitykset.

Kiinteistönmuodostus

Asemakaava-alueella tapahtuvista kiinteistötoimituksista, kuten tonttien lohkomisista ja rasitetoimituksista sekä tonttijakojen laadinnasta Tampereella vastaa kaupunkimittaus.

Kiinteistörekisteri

Asemakaava-alueella tapahtuvista kiinteistötoimituksista, kuten tonttien lohkomisista ja rasitetoimituksista sekä tonttijakojen laadinnasta Tampereella vastaa kaupunkimittaus.

Kaupunkimittauksen tehtäviin kuuluvat myös kiinteistörekisterin ylläpito ja neuvonta esimerkiksi osoitemerkintöihin liittyvissä asioissa.

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimessa hoidetaan kaupungin omistuksessa oleviin maa- ja vesiomaisuuteen liittyviä asioita. Muita tehtäväkenttiä ovat muun muassa tonttihaut.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa (20.7.1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistövero maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle.

Kirjaamot 

Tampereen kaupungin kirjaamon asiakaspalvelu toimii Keskusvirastotalolla osoitteessa Aleksis Kiven katu 14-16 C. Muiden kirjaamojen sähköpostiosoitteet löytyvät linkin takaa.

Kirjastopalvelut 

Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto

Tampereen kaupunginkirjastoon kuuluu pääkirjasto Metson lisäksi 13 lähikirjastoa, kolme tietotoria, kaksi kirjastoautoa sekä kirjaston kotipalvelut. Tampereen kaupunginkirjasto toimii myös Pirkanmaan maakuntakirjastona.

Koirat 

Koirapuistot

Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä 11 eri puolilla kaupunkia sijaitsevaa koirapuistoa. Santalahden koirapuisto poistettiin käytöstä vuoden 2014 alussa tunnelityömaan takia.

Koiravero

Koirasta aletaan maksaa koiraveroa sinä vuonna, kun se täyttää viisi kuukautta. Koiraveroa maksetaan sille kunnalle, jonka alueella koiraa on edellisen vuoden päättyessä pidetty. Kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymän talousarvion mukaisesti koiraverosta luovutaan Tampereella vuonna 2018.

Löydetyt ja talteenotetut eläimet

Ilmoitukset Tampereella ja Pirkkalassa löydetyistä kissoista, koirista ja muista pieneläimistä tehdään eläinhoitolaan, josta voi myös tiedustella kadonneita eläimiä. Sivulla on myös yhteystietoja muihin eläinhoitoloihin.

Kongressit ja kokoukset 

Kongressit ja kokoukset

Tampere on kansainvälinen kongressikaupunki, jossa kaikki tilat ja palvelut ovat lähekkäin, kävelyetäisyydellä toisistaan. Tampere Convention Bureau ry on ei-kaupallinen yhdistys, jonka toimintaa rahoittavat julkiset yhteisöt ja elinkeinoelämä.

Konsernihallinto 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Tampereen kaupungin uusi toimintamalli muodostuu kolmesta palvelualueesta: hyvinvoinnin, elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä kaupunkiympäristön palvelualueesta.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle kuuluvat elinkeino-, innovaatio- ja työllisyyspolitiikka, toisen asteen koulutus ja korkeakouluyhteistyö, kansainväliset asiat, kaupunkimarkkinointi ja yhteiskuntasuhteet, maa- ja asuntopolitiikka sekä kilpailukyvyn kehittämiseen painottuvat ohjelmat.

Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinnin palvelualueelle kuuluvat seuraavat kokonaisuudet: terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen, lasten ja nuorten kasvun tukeminen sekä sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen. Hyvinvoinnin palvelualueen johto vastaa myös hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjauksen tehtävistä lukuun ottamatta toisen asteen koulutusta.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Tampereen kaupungin uusi toimintamalli muodostuu kolmesta palvelualueesta: hyvinvoinnin, elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä kaupunkiympäristön palvelualueesta.

Kaupunkiympäristön palvelualueelle kuuluvat kaupunkisuunnittelu, maankäytön kehittämiseen painottuvat aluekehitysohjelmat, yleisten alueiden suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapito, liikennesuunnittelu, joukkoliikenne, viranomaispalvelut ja ympäristöpolitiikka.

Konsernihallinto

Konsernihallinnon tehtävänä on varmistaa kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän toiminta. Konsernihallinto keskittyy konsernijohtamisen päätehtäväalueisiin eli strategisiin prosesseihin ja niiden ohjaukseen, palvelutuotannon ohjaukseen sekä liiketoiminnan omistajaohjaukseen.

Monetra Pirkanmaa Oy

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut kaupungille tuottaa Monetra Pirkanmaa Oy.

Korjausavustukset 

Korjaus- ja energia-avustukset

Vuonna 2017 kaikkien korjausavustusten käsittely siirtyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Avustuksia vuonna 2017 myönnetään iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen.

Korjausneuvonta 

Rakennusten korjausneuvonta

Pirkanmaan maakuntamuseo neuvoo vanhojen rakennusten korjaamisessa sekä ohjaa arvokkaiden rakennusten restauroinnissa. Maksutonta neuvontaa antavat perinnerakennusmestari sekä tarvittaessa rakennustutkijat. Yhteyttä kannattaa ottaa hyvissä ajoin ennen korjaustöihin ryhtymistä. Korjausneuvontatoiminnassa tunnistetaan esim. vaurioita ja niiden aiheuttajia sekä neuvotaan ongelmien ratkaisussa.

Korkeakoulut 

Ammattikorkeakoulut

Tampereella on kaksi ammattikorkeakoulua, TAMK ja Polamk (Poliisiammattikorkeakoulu).

Yliopistot

Tampeereen yliopisto koostuu kuudesta tiedekunnasta: yhteiskuntatieteellinen, humanistinen, kauppa- ja hallintotieteiden, informaatiotieteiden, lääketieteellinen ja kasvatustieteiden tiedekunta. Opiskelijoita on yli 15 000.

Korvalääkärit 

Korva- ja silmälääkärit

Korva- ja silmäyksikkö on siirtynyt 1.1.2018 Tays Hatanpään alaiseksi yksiköksi.

Kotihoito ja kotipalvelu 

Kotihoito

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan asiakkaan kotona selviytymisen kannalta riittäviä kotiin järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja kuten apua, tukea, hoivaa ja hoitoa, sekä ohjausta päivittäisistä perustoiminnoista suoriutumisessa tarvittaessa ympärivuorokautisesti. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut.

Kotipalvelu ja perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö tarjoavat varhaista tukeatamperelaisille perheille. Kotipalvelu on arkista auttamista esim. lastenhoidossa ja kotitöissä.

Kouluihin ja koulunkäyntiin liittyvät asiat 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilailla on mahdollisuus hakea aamu- ja iltapäivätoimintaan mikäli molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa.

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta tarjoavat muun muassa Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu), Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (TAKK) sekä Tampereen palvelualan ammattiopisto. Ammatillisen koulutuksen sivulta löytyy linkkejä muiden tamperelaisten ammatillista koulutusta tarjoavien tahojen sivuille.

Esiopetus

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.

Harrastava iltapäivä -toiminnan kerhot koululaisille (HIP)

Harrastava Iltapäivä -toimintaa (HIP) järjestetään kaikilla peruskouluilla. Lisäksi eri puolilla kaupunkia järjestetään HIP-koulujen lapsille ja nuorille suunnattuja avoimia harrastekerhoja.

Koulujen työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi rakentuu syyslukukaudesta ja kevätlukukaudesta. Opetukseen tauon tuovat paitsi kesäloma myös syysloma, talviloma (eli hiihtoloma) ja pääsiäisloma. Lauantait ovat lukuvuoden aikana vapaapäiviä lukuun ottamatta syys- ja kevätlukukauden päättymispäiviä. Työajat ja loma-ajat saattavat hieman vaihdella vuosittain.

Koulukuljetukset

Koulukuljetus on maksuton tai korvataan osittain tamperelaisille Tampereen kaupungin koulujen esikoululaisille ja 1. - 10. -luokkien oppilaille, joiden kohdalla koulukuljetusperusteet täyttyvät.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajan tekemä terveystarkastus tehdään peruskoulun oppilaille joka vuosi.

Luontokoulu Korento

Tampereen luontokoulu Korento tarjoaa maksuttomia luontokoulupäiviä tamperelaisille lapsille ja nuorille. Etusijalla ovat 5-7 vuotiaat sekä 4. ja 7. luokat. Korennon tilat ovat Terälahdessa 37 kilometriä keskustasta.

Niemikyläntie 14, 34260 Terälahti, puh. 040 8016 654 ja 050 516 3443.

Perusopetus

Perusopetusta annetaan Tampereella pääosin kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa. Suomenkielisen perusopetuksen lisäksi järjestetään myös vieraskielistä perusopetusta, monikielisten oppilaiden perusopetusta sekä painotettua ja joustavaa perusopetusta. Perusopetusta järjestetään alueellisen jaon mukaisesti itäisellä, keskisellä ja läntisellä yhteistoiminta- ja oppilasalueella.

Yleissivistävä koulutus

Lukiokoulutus antaa paitsi hyvän yleissivistyksen ja kielitaidon, myös valmiuksia itsensä kehittämiseen ja jatko-opiskeluun.

Tampereen seudun työväenopisto järjestää koulutusta kielissä, taideaineissa, kädentaidoissa, tietotekniikassa, ihmis- ja yhteiskunnallisissa sekä terveyttä edistävissä aineissa.

Kulttuuri 

Kulttuuripalvelut

Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut välittää ja järjestää kulttuuri- ja taidetilaisuuksia sekä tarjoaa tiloja ja tukea tapahtumille, näyttelyille sekä omaehtoiselle harrastustoiminnalle.

Lastenkulttuuri

Lastenkulttuurisivuilta löytyy mm. lasten oma tapahtumakalenteri.

Rulla on värikäs ja virikkeellinen lastenkulttuurikeskus, joka sijaitsee kulttuuritalo Laikussa (Keskustori 4). Lapset saavat taiteilla, esitellä töitään ja osallistua erilaisiin tapahtumiin ja työpajoihin. Rullassa on esillä erilaisia lapsille suunnattuja näyttelyitä.

Museot

Tampereen kaupungin ylläpitämiä museoita ovat Amurin työläismuseokortteli, Museo Milavida, Muumimuseo, Sara Hildénin taidemuseo, Tampereen Taidemuseo sekä Museokeskus Vapriikki.

Kuluttajaturvallisuus 

Kulutustavaroiden ja palvelujen turvallisuus

Suomessa kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuuden valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Kuluttajaturvallisuusyksikkö yhdessä Aluehallintovirastojen ja kuntien kanssa.

Kuluttajaturvallisuusvalvonta on osa ympäristöterveydenhuoltoa, joka pitää sisällään muun muassa elintarvikevalvonnan ja terveydensuojeluasiat. Tampereella ympäristöterveydenhuollon tehtävistä vastaa viranomaispalvelujen ympäristöterveysyksikkö.

Kuntoutus 

Kuntoutus ja terapia

Kuntoutuksen palveluja ovat apuvälineet, fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapia sekä lääkinnällinen ja rintamaveteraanien kuntoutus.

Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraaneja kuntoutetaan vuosittain kaupungin ja valtion määrärahoin. Rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hakea laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta ja polikliinistä avokuntoutusta.

Kuvantaminen (röntgen) 

Kuvantaminen (röntgen)

Kuvantamisessa tehdään röntgen-, ultraääni-, varjoaine-, mammografia-, tietokonetomografia- ja magneettitutkimuksia. Tampereen kaupunki ostaa kuvantamispalvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselta.

Kuvataidekoulu 

Sara Hildén -akatemia on vapaa-ajan oppilaitos, jonka päätehtävä on antaa kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille.

Sara Hildén -akatemian omistaa Tampereen kaupunki ja se kuuluu itsenäisenä yksikkönä Tampereen seudun työväenopistoon. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1982 nimellä Tampereen kaupungin lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Kuvataiteen perusopetus aikuisille aloitettiin syksyllä 2003.

Kädentaidot 

Kädentaidot

Monitoimitalo 13:n kolmas kerros on kädentaitojen kerros. Siellä voi kokeilla savitöitä, ompelua, askartelua tai korujen tekemistä. Toiminta on maksutonta laitteiden käytön ja ohjauksen osalta, tarvikkeista ja materiaaleista peritään maksu käytön mukaan. Kädentaitokerroksen pajat on tarkoitettu 7-29 -vuotiaille. Kädentaidoissa järjestetään myös ohjattuja kursseja ja ryhmätilaisuuksia.

Tampereen seudun työväenopisto ja Ahjolan kansalaisopisto järjestävät myös kädentaitokursseja.

Taitokeskus Oy

Taitokeskusten keskeisiä palveluja ovat työpajat, käsityökurssit, käsityön taiteen perusopetus, näyttelyt, tapahtumat, käsityömateriaalien ja tuotteiden välitys.