Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Asemakaavan muutoksen hakeminen

Ensimmäiseksi kannattaa selvittää, tarvitaanko asemakaavan muutosta ylipäätään. Hyvä aloituspaikka on Frenckellin palvelupiste, josta ohjataan tarvittaessa kaavoittajan puheille.

Tampereen palvelupiste
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Jos suunniteltu rakennushanke vaatii asemakaavan muuttamista, seuraava vaihe onkin sitten hakemuksen laatiminen.

Kaavamuutosten hinnoittelu

Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt 16.5.2017 uudet maksujen taksat, jotka ovat tulleet voimaan 1.6.2017. Käytettävä taksa määräytyy hakemuksen saapumispäivän mukaan.

Maksuperusteet

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta on kunnalla oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset (MRL 59 §).

Asemakaavan laatimisesta perittävät maksut

Omana työnä laadittavat asemakaavat

1. Vaikutuksiltaan pieni asemakaavan muutos (esimerkiksi AO-tontinjako)

Asemakaavan laatiminen ja käsittely 5900€
sekä kuulutuskuluina kuulutuskerralta 350€

2. Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaava tai kaavan muutos

Kaavan laatimisesta koituvat kustannukset peritään toteutuneiden tuntien mukaisesti seuraavan tuntiveloitushinnoittelun perusteella:

suunnittelun johto 90 €/h
kaavasuunnittelu 76 €/h
avustavat tehtävät 52 €/h
sekä kuulutuskuluina kuulutuskerralta 350€

Kohtien 1 ja 2 maksuja koskevia määräyksiä:

a) Maksua voidaan alentaa, jos asemakaava
- edistää rakennussuojelua tai on muutoin yleisen edun mukainen,
- on sen laajuuteen nähden poikkeuksellisen helppotöinen.

b) Mikäli asemakaavan laatiminen edellyttää poikkeuksellisen suuritöisiä selvityksiä tai työssä tutkitaan monia vaihtoehtoja, voidaan vaikutuksiltaan pienen asemakaavan muutoksen maksua korottaa enintään kaksinkertaiseksi.

c) Mikäli asemakaavan laatiminen edellyttää erillisselvityksiä tai –suunnitelmia (esim. liikenneselvitys, viheralueiden suunnitelma, hulevesisuunnitelma, meluselvitys) peritään aloitteen tekijältä niiden kustannukset muiden tämän pykälän mukaisten maksujen lisäksi. Liikenneselvitysten ja -suunnitelmien sekä viher- ja hulevesisuunnitelmien ja niiden ohjauksen osalta peritään kustannukset toteutuneiden tuntien mukaisesti kohdassa 2 mainituin tuntiveloitushinnoin. Aloitteen tekijää tiedotetaan tarvittavien selvitysten teettämisestä ennen niiden tekemistä.

Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävä asemakaavaehdotus

1. Mikäli aloitteen tekijän kanssa sovitaan, että asemakaavaehdotuksen laatiminen teetetään ulkopuolisella asiantuntijalla, peritään aloitteen tekijältä ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä syntyneet kustannukset.

Lisäksi aloitteen tekijältä peritään kaavan käsittelystä 2 900 euroa vaikutuksiltaan pienessä asiassa ja muissa toteutuneiden tuntien mukaisesti. Mikäli ehdotuksen valmistelu tai käsittely aiheuttaa esimerkiksi ehdotuksen tarkistamisen tai muistutusten johdosta kaupungin viranomaisille merkittävästi lisätyötä, voidaan mainitut kiinteät kustannukset periä enintään kolminkertaisina. Lisäksi peritään kuulutuskuluina kuulutuskerralta 350 euroa.

2. MRL 74 §:n mukaisesta ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen käsittelystä peritään maanomistajalta 2900 euroa yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa ja 4 000 euroa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Mikäli ehdotuksen valmistelu tai käsittely aiheuttaa esimerkiksi ehdotuksen tarkistamisen tai muistutusten johdosta kaupungin viranomaisille merkittävästi lisätyötä, voidaan tässä kappaleessa tarkoitetut kustannukset periä enintään kolminkertaisina. Lisäksi peritään kuulutuskuluina kuulutuskerralta 350 euroa.

Esimerkki vaikutuksiltaan pienen asemakaavamuutoksen ja tontin muodostuksen (esimerkiksi AO-tontin jako kahdeksi tontiksi) kustannuksista

Asemakaavan laatiminen ja käsittely 5900 €.
+ Kuulutuskulut 1050€ (á 350 €, kuulutukset aloitusvaiheessa, valmisteluvaiheessa ja ehdotusvaiheessa).
Asemakaavamuutos yhteensä: 6950 € (ilman kiinteistönmuodostuksesta aiheutuvia kuluja).

Kiinteistönmuodostus:
Tonttijako asemakaavan yhteydessä 850 € (laskutetaan asemakaavan laatimisen yhteydessä) tai erillisenä 1100 €.
Yhden tontin lohkominen ilman maastotöitä 1225 €.
Kiinteistönmuodostus yhteensä 2075 € / 2325 €.

Asemakaavatyön peruminen

Jos yhdyskuntalautakunnan käsittelemä asemakaavaehdotus perutaan, laskutetaan tehdystä työstä kuten hyväksytystä asemakaavasta. Jos peruutus tehdään ennen kuin yhdyskuntalautakunta on käsitellyt asiaa, laskutetaan asianomaisen työvaiheen mukaan tehdystä työstä.

Suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamispäätöksestä perittävät maksut

Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §)

Suunnittelutarveratkaisu 1150 €
sekä lisäksi viranomaisen toimesta tapahtuvasta kuulemisesta 100 €/kuultava
tai kuulutuskuluina kuulutuskerralta 350 €

Suunnittelutarveratkaisun uusiminen käyttötarkoitukseltaan sama sisältöisenä kahden vuoden kuluessa edellisestä hyväksytyn päätöksen raukeamisesta 2300 €

Poikkeamispäätös (MRL 171–174 §)

1. Poikkeamispäätös (MRL 174 §)

Poikkeamispäätös 1150 €
sekä lisäksi viranomaisen toimesta tapahtuvasta kuulemisesta 100 €/kuultava
tai kuulutuskuluina kuulutuskerralta 350 €

2. Asemakaavapäällikön toimivallassa oleva poikkeamispäätös 800€

Kielteinen ratkaisu tai päätös

Jos suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamishakemus hylätään tai hakemus peruutetaan, peritään hakemuksen käsittelykuluina 590 €.Muut määräykset

Muut määräykset

Kuulutuskustannukset

Mikäli hakemuksen johdosta joudutaan julkaisemaan kuulutukset sanomalehdissä, peritään kuulutuskustannukset hakijalta 350 €/kuulutuskerta.

Maksun kohtuullistaminen tai korotus

Tämän taksan tarkoituksena on kattaa asian käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut. Mikäli tämän taksan mukaan määräytyvä maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti suurempi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut, maksua voidaan alentaa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Alennus voi olla suuruudeltaan enintään 50 % siitä maksusta, joka toimenpiteestä muutoin perittäisiin.

Mikäli tämän taksan mukaan määräytyvä maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti pienempi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut, maksua voidaan korottaa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Korotus voi olla enintään 50 % siitä maksusta, joka toimenpiteestä muutoin perittäisiin.

Maksun suorittaminen

Tämän taksan mukaiset maksut on suoritettava 21 päivän kuluessa laskun lähettämisestä. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Erääntynyt maksu voidaan periä ulosottotoimin. Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastus.

Taksan voimaantulo

Tämä taksa tulee voimaan kesäkuun 1. päivänä 2017.
Taksan mukaiset maksut määräytyvät hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen tarkoittamista maankäytön suunnittelun viranomaistehtävistä perittävät maksut, 161 §