Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Usein kysytyt kysymykset

Yleistä hulevedestä ja maksusta

Mitä hulevesi on ja miksi siitä laskutetaan?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Maksulla katetaan yleisillä alueilla kuten katu- ja puistoalueilla sekä kiinteistöillä muodostuvien hulevesien johtamisen ja käsittelyn kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Hulevesijärjestelmästä hyötyvät kaikki järjestelmän vaikutusalueella olevat kiinteistöt ja asukkaat.

Mikä on hulevesimaksu ja mihin se perustuu?

Hulevesien hallinnan lainsäädäntö on muuttunut maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain uudistuksen yhteydessä vuonna 2014. Hulevesien hallinta siirrettiin kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslakiin lukuun 13a, joka määrittelee kunnalle uusia tehtäviä. Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi kunnalle.

Tampereen kaupunginvaltuusto on päättänyt 13.11.2017 hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta. Päätöksen mukaan Tampereen kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta sekä hulevesiviemäreistä ja näin ollen hulevesiasioihin liittyen sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun.

Miksi maksu peritään, vaikka en ole tehnyt sopimusta hulevesistä?

Kyse on julkioikeudellisesta maksusta, jonka periminen ei perustu sopimukseen vaan lainsäädäntöön. Kaupunki vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan sekä kaupunginvaltuuston päätöksellä hulevesien hallinnasta huleveden viemäröinti mukaan luettuna. Maksu koskee kaikkia Tampereen kaupungin huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueella olevia kiinteistöjä, eikä sen periminen edellytä sopimusta.

Mihin hulevesimaksu käytetään?

Hulevesimaksu käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kerättävät tulot tulee kohdistaa huleveden hallintaan.

Hulevesijärjestelmään kuuluu hulevesiviemäreiden lisäksi mm. asemakaavoitetun alueen ojia, kaupunkipuroja, hulevesirumpuja, viivytys- ja laskeutusaltaita, suodatusrakenteita, virtaamansäätörakenteita, imeytysrakenteita ja huleveden mittarointilaitteita.

En voi liittyä toimivaan hulevesijärjestelmään, joten en halua maksaa hulevesimaksua. Miten toimin?

Mikäli kiinteistöltänne tulisi tehdä liitos Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmään, mutta alueen hulevesijärjestelmät eivät mielestänne toimi, ottakaa yhteyttä Tampereen palvelupisteeseen sähköposti tampereenpalvelupiste(at)tampere.fi tai puhelin 041 730 8168. Yhteydenottonne ohjataan viheralueet ja hulevedet -yksikköön, jossa tarkastellaan tarvetta tehostaa alueen huleveden hallintaa.

Tämä ei kuitenkaan vapauta hulevesimaksusta. Hulevesimaksu tulee maksaa, vaikka alueella olisi huleveden hallinnan kehittämistarpeita. Hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmien kehittämisestä aiheutuvat kulut. Alueiden hulevesijärjestelmiä kehitetään kiireellisyysjärjestyksessä.

Hulevesilaskutus

Miten hulevesimaksu laskutetaan?

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Hulevesimaksu peritään taholta, joka omistaa kiinteistön tai hallinnoi vuokrasopimuksella kaupungin tonttia hulevesijärjestelmän vaikutusalueella.

Miksi vain yksi kiinteistön omistajista sai laskun?

Teknisistä syistä hulevesilasku lähetetään vain yhdelle kiinteistön omistajista. Jos kiinteistön omistajia on useampia, lähetetään lasku ikäjärjestyksessä vanhimmalle henkilölle.

Miksi sain laskun kiinteistöstä, jonka olen myynyt/jota en omista?

Vuoden 2021 hulevesimaksu peritään 1.7.2021 kuntarekisterissä olevien tietojen perusteella ja 2022 vuodesta alkaen kunkin vuoden helmikuun ensimmäisen arkipäivän tietojen perusteella. Saat siis laskun, jos olet kuntarekisterin mukaan tuolloin omistanut tai hallinnut laskutuksen alaista kiinteistöä, vaikka kiinteistön omistajuus tai haltija olisikin vaihtunut tämän jälkeen.

Hulevesimaksun kohdentuminen

Keitä hulevesimaksu koskee?

Hulevesimaksu peritään Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöiltä, joiden kohdalla hulevesitaksassa esitetyt laskutusperusteet täyttyvät.

Miksi pitää maksaa hulevesimaksu, jos imeyttää hulevedet tontilla eikä mitään mene tontin ulkopuolelle?

Hulevesi ei yleensä jää pelkästään tontille, vaan sitä siirtyy alueen ojiin tai viemäreihin eli kaupungin hallinnoimaan hulevesijärjestelmään. Hulevesimaksulla katetaan näistä syntyvät kustannukset sekä yleisten alueiden kuten katujen ja puistojen kuivatus.

Hulevesijärjestelmä koostuu hulevesiviemäreiden lisäksi rummuista, avo-ojista, hulevesikaivoista sekä erilaisista hulevesien hallintaratkaisuista kuten painanteista, viivytysaltaista, kosteikoista - ja suodatusratkaisuista. Hulevesimaksulla katetaan näistä syntyvät kustannukset sekä yleisten alueiden kuten katujen ja puistojen kuivatus. Näiden rakenteiden hyödyistä nauttivat kaikki huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevat kiinteistöt riippumatta siitä, onko ne liitetty kaupungin huleveden hallintajärjestelmään.

Miksi maksu ei koske haja-asutusaluetta?

Kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava-alueen hulevesien hallinnasta. Kaupungilla ei ole hulevesien hallintaan liittyvää järjestämisvelvollisuutta haja-asutusalueella eli asemakaava-alueen ulkopuolella. Kunnalle ei myöskään tule kustannuksia haja-asutusalueiden hulevesien hallinnasta.

Miksi saimme laskun, vaikka alueella ei ole hulevesiviemäriä?

Maksulla katetaan asemakaava-aluetta palvelevan hulevesijärjestelmän ylläpito ja rakentaminen. Maksun kohdentumiseen ei vaikuta se, hoidetaanko alueen hulevesien hallinta huleveden viemäröinnillä vai avo-ojin.

Miksi joudun maksamaan hulevesimaksua, vaikka olen tehnyt kiinteistööni hulevesisaneerauksen, asentanut salaojat ja hulevesiviemäröinnin eikä kiinteistöltä mene vettä jätevesiviemäriin?

Vesihuoltolain mukaan hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Tämän vuoksi vesilaitos on aikanaan velvoittanut liittämään kiinteistöt hulevesiviemäriin jätevesiviemärin sijaan. Hulevesiviemäriin johdetut kiinteistön hulevedet johdetaan kaupungin hulevesijärjestelmään, jonka ylläpitämisestä aiheutuviin kustannuksiin hulevesimaksua kerätään.

Hulevesimaksu on kunnan päättämä maksu, joka perustuu kiinteistön sijaintiin asemakaava-alueella, eikä siitä voi saada vapautusta. Maksu koskee kaikkia Tampereen kaupungin huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi vesistöön, maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Miksi joudun maksamaan hulevesimaksun, vaikka olen rakentanut tontilleni kalliit hulevesien viivytysjärjestelmät?

Maksu koskee kaikkia Tampereen kaupungin huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöjä, riippumatta kiinteistön omista järjestelmistä, sillä maksulla katetaan Tampereen kaupungille aiheutuvat huleveden hallinnan kustannukset.

Kiinteistökohtaisia viivytysvaatimuksia annetaan nykyään asemakaavoituksen yhteydessä, jotta huleveden hallinta olisi tehokkaampaa. Hajautettu huleveden viivyttäminen on tehokkain tapa pienentää huleveden virtausnopeutta ja siitä aiheutuvia haittoja.

Miksi omakotitonteillakin hulevesimaksu muodostuu pinta-alan mukaan, vaikka isoilla tonteilla on paljon vihreää pintaa?

Maksuja määriteltäessä on otettu huomioon omakotitonttien keskimääräistä suurempi vettä läpäisevän pinnan ala. Pientaloja koskevan maksuluokan 1 neliöhinta on muita maksuluokkia pienempi.

Pitääkö minun maksaa hulevesimaksu, vaikka tonttini läpi kulkee kaupungin vesiä?

Tontilla kulkeva Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmä ei oikeuta vapautukseen maksusta.

Pitääkö minun maksaa hulevesimaksu, vaikka hulevedet tulvivat kaupungin alueelta välillä tontilleni?

Mikäli Tampereen kaupungin huleveden hallintarakenteesta aiheutuu haittaa kiinteistöllenne, tulee teidän ilmoittaa asiasta Tampereen palvelupisteeseen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse numeroon 041 730 8168.

Tämä ei mahdollista vapautusta hulevesimaksusta, mutta ongelma selvitetään ja ratkaistaan kaupungin toimesta, mikäli kaupungin hulevesistä aiheutuu haittaa kiinteistölle.

Olen saanut kiinteistöni osalta vesihuoltolain perusteella vapautuksen hulevesiverkkoon liittymisestä. Miten ko. vapautus huomioidaan osaltani tulevassa hulevesimaksussa?

Hulevesien hallinta siirtyi vesihuoltolaista maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 2014. Aikaisempi vesihuoltolain mukainen vapautus hulevesijärjestelmään liittymisestä ei vaikuta perittävään hulevesimaksuun, vaan maksu peritään kaikilta kiinteistöiltä Tampereen kaupungin huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueella.


Kiinteistöt, asemakaavat ja muut huleveteen liittyvät kysymykset

Kenelle yleisten alueiden hulevesijärjestelmän huolto kuuluu?

Vastuut jakautuvat kaupungin sekä kiinteistön omistajan tai sen haltijan kesken, niin kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669 on säädetty.

Kiinteistön omistajaa tai sen haltijaa koskee puhtaanapitovelvoite, joka tarkoittaa lehtien, maa-aineksen sekä roskien poistamista hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä sekä tukkeutumisvaaraa aiheuttavan materiaalin poistamista ojarumpujen aukoilta. Puhtaanapitovelvoite ulottuu kiinteistön rajasta aina kadun keskilinjaan saakka.

Kiinteistön omistajaa tai sen haltijaa koskee myös talvikunnossapitovelvoite, joka tarkoittaa jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun, ojarumpujen sekä hulevesikaivojen kansiritilöiden pitämistä lumettomana ja jäättömänä. Tonttiliittymän kunnossa- ja ylläpito sekä ojarumpujen avoinna pitäminen kuuluu kiinteistön vastuisiin.

Kaupunki vastaa niistä toimenpiteistä, jotka eivät kuulu kiinteistön vastuulle. Vastuiden jakautumisesta lisätietoa kaupungin verkkosivulta:

Kiinteistöön liittyviä kysymyksiä

Mikä on kiinteistö?

Kiinteistö on kiinteistörekisteriin merkitty itsenäinen maa- ja/tai vesialueen omistusyksikkö, johon kuuluvat lähtökohtaisesti sillä sijaitsevat rakennukset ja kiinteät laitteet.

Mikä on asemakaava-alue? Onko minun taloni asemakaava-alueella?

Asemakaavoitettu alue löytyy Tampereen karttapalvelusta. Valitse karttatasoista kohta Aluesuunnittelu ja rajoitukset - Ajantasa-asemakaava.

Mikä on asemakaavan mukainen käyttötarkoitus?

Ajantasaisesta asemakaavasta voi tarkistaa kunkin kiinteistön asemakaavoitetun käyttötarkoituksen, joka määrittää mitä kiinteistölle/tontille voi rakentaa.

Mikä on kiinteistöni pinta-ala?

Kiinteistön pinta-alasta puhuttaessa tarkoitetaan maapinta-alaa, ei kiinteistöllä olevien rakennusten pinta-alaa. Laskutuksessa käytetään kiinteistörekisterissä olevaa kiinteistön pinta-alaa.

Miksi kiinteistön käyttötarkoitus on väärä?

Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on yksi hulevesimaksun määräytymisperusteista. Toisinaan kaavan mukainen käyttötarkoitus ei vastaa todellisuutta, vaan esimerkiksi teollisuus- tai rivitalotontilla voi olla omakotitalo. Ilmoitetut virheet käyttötarkoituksessa tarkistetaan vastaamaan voimassa olevan asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta. Hulevesilaskua tarkistetaan tarvittaessa.

Onko tonttini läheisyydessä hulevesiviemäriä? Onko alueellani mahdollisuus liittyä hulevesiverkostoon?

Hulevesiviemärien sijainnit löytyvät johtokartalta, josta voi tilata karttaotteen Tampereen palvelupisteestä sähköpostitse osoitteesta [email protected] tai puhelimitse numerosta 041 730 8168.

Jos hulevesiviemäriä ei ole, mihin tontin vedet johdetaan?

Tontin rakennusten katto- ja salaojavedet voidaan johtaa esim. tontille rakennettavaan imeytyskaivoon tai kivipesään. Mikäli hulevettä johdetaan Tampereen kaupungin huleveden hallintajärjestelmän osaan, kuten kadun tai yleisen alueen kuivatusojaan, tulee pyytää rajakohtalausuntoa.

Hulevesien hallinnasta tulee sopia Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksikön kanssa. Hulevesiä koskeva asiakaspalvelu hoidetaan Tampereen palvelupisteessä.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168

Salaojavesien tiedusteluja voit tehdä Ulkoinen linkkiLupapisteen neuvonta- ja ohjaustoiminnon kautta. Muistathan katsoa asemakaavasta kiinteistön hulevesimääräykset. Myös kaupungin rakennusjärjestyksessä oleva määräys ohjaa hulevesien johtamista ja käsittelyä.

Kiinteistön hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain perusteella kielletty.