Siirry sisältöön

Yritykset suhtautuvat työllistämisehtoon positiivisesti

Julkaistu 8.10.2021 11.56

Työllistämisehto kannustaa Tampereen kaupungin palveluntuottajakumppaneita työllistämään työttömiä työnhakijoita, jotka tarvitsevat apua työpaikan löytämiseen. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen tilaaman selvityksen mukaan palveluntuottajat suhtautuvat työllistämisehtoon positiivisesti. Työllistämisehdolla ei nähty olevan negatiivisia vaikutuksia yritysten halukkuuteen osallistua tarjouskilpailuun Tampereen kaupungin hankinnoissa.

 

Tampereen kaupunki edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä julkisten hankintojen avulla. Siksi Tampereella on hyödynnetty jo vuosien ajan työllistämisehtoa. Kun kaupunki hankkii urakoita tai palveluja, sopimuksiin sisältyy työllistämisehto, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään sellaisia työttömiä työnhakijoita, joille työllistyminen muuten on eri syistä haastavaa. Heitä ovat esimerkiksi nuoret, työttömät maahan muuttaneet, pitkään työttömänä olleet ja osatyökykyiset.

Työllistymisen edistäminen hankintoja hyödyntäen on yksi Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen tärkeistä painopisteistä. Tästä syystä olemme myös mukana TEM:in rahoittamassa ja Kuntaliiton koordinoimassa valtakunnallisessa hankinnoilla työllistämisen vauhdittamisohjelmassa, kertoo henkilöasiakaspalveluiden johtaja Sari Oksanen työllisyys- ja kasvupalveluista.

Vuonna 2020 työpaikka tai työkokeilupaikka aukesi työllistämisehdon kautta noin kahdeksallekymmenelle työnhakijalle. Vuonna 2021 työllistämisehtoa on syyskuuhun mennessä hyödynnetty kolmessatoista eri hankinnassa yli kahdenkymmenen palveluntuottajan kanssa. Työkokeiluun tai palkkatöihin työllistämisehdon avulla on päässyt jo 120 työnhakijaa.

On hienoa nähdä, että palveluntuottajat suhtautuvat positiivisesti työllistämisehdon käyttöön hankinnoissa, ja kantavat näin vastuuta kestävämmästä yhteiskunnasta yhdessä kaupungin kanssa, kertoo Tampereen kaupungin hankintapäällikkö Tanja Welin.

Syksyllä 2021 toteutetun selvityksen tavoitteena oli kuulla, kuinka palveluntuottajat suhtautuvat työllistämisehdon hyödyntämiseen. Haastateltuja henkilöitä oli yhteensä 28. He edustivat 21:tä eri palveluntuottajaa. Selvityksen toteutti Mikko Kesä Oy.

Työllistämisehdon käyttö ei vähennä halukkuutta osallistua tarjouskilpailuun

Haastatellut palveluntuottajat näkivät, että työllistämisehdolla ei ole vaikutusta julkisissa hankinnoissa käytävään kilpailuun. Sen käyttö ei tutkimuksen mukaan vähennetä halukkuutta osallistua tarjouskilpailuun. Yritykset eivät myöskään hinnoittele työllistämisehdon myötä tarjouksiaan yläkanttiin, eivätkä pelkää, että työllistämisehto lisäisi heidän kustannuksiaan.

"Ehdot ovat kaikille samat. Sopivuus hankintaan muodostuu, kunhan prosessi on järkevä ja kaikille osapuolille on hyötyä."
- Asfalttikallio Oy

Työllistämisehdon hyödyntäminen edellyttää "avaimet käteen" -palvelua

Kokonaisuudessaan haastateltavat suhtautuvat myönteisesti hankinnoilla työllistämiseen. Siinä nähtiin paljon potentiaalia. Työllistämisehdon sanottiin yleisesti olevan yksi hyvä keino parantaa työllistymiseen apua tarvitsevien tilannetta.

Työllistämisehdon käyttöön sisältyy useita eri vaiheita, kuten markkinavuoropuhelu, kilpailutus, työllistämisehdon toteutuminen sekä arviointi. Selvityksen mukaan yritykset tarvitsevat laajasti tukea prosessin aikana. Yrityksiä tukemalla voidaan osaltaan vaikuttaa sekä palvelutuottajamarkkinoiden toimivuuteen että työllistymisen vaikuttavuuteen.

Tampere saa kiitosta prosessin toimivuudesta. Kokonaisarvosana on hyvä (3,4/5). Palveluntuottajat ovat panneet merkille erityisesti viimeaikaisen kehityksen, joka on ollut myönteistä.

Palautteen perusteella vaikuttaisi siltä, että palveluntuottajat kaipaavat työllistämisehdon hyödyntämiseltä suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Toimintamallista tiedottaminen ja mallin jatkuva kehittäminen edesauttavat toimintamallin vakiinnuttamista.

"Työllistämisehto kannattaa pitää jatkossakin. Yrityksille täytyy kuitenkin lisätä tietoa ja olla yhteydessä. Sitä kautta asenteetkin muuttuvat heikommassa työmarkkina-asemassa olevia kohtaan."
- Osakeyhtiö 2.0

Työllistämisehto mahdollistaa pitkäaikaisia työsuhteita

Työllistämisehto rohkaisee palveluntuottajia työllistämään työnhakijoita, jotka eivät välttämättä perinteisessä rekrytointiprosessissa tulisi valituksi. Kun arvioidaan työllistämisehdon vaikutuksia, keskeinen kysymys on, kuinka ehdon kautta työllistyneet työnhakijat ovat sopineet työhön ja yritysten osaamistarpeisiin.

Useissa tapauksissa työllistämisehdon kautta rekrytoidut työntekijät ovat sopineet työhön hyvin ja helpottaneet työnantajan tilannetta. Heille ei ollut tarvetta järjestellä työtehtäviä erikseen.

"Olemme olleet työllistämisehdolla rekrytoituihin työntekijöihin erittäin tyytyväisiä. He ovat sopineet yksikköön, täyttäneet paikkansa ja he ovat olleet tykättyjä asiakkaiden keskuudessa".
- Yrjö ja Hanna Kodit

Noin kolmasosa työnantajista oli jatkopalkannut ja vakinaistanut työntekijän ehdon täyttymisen jälkeen. Työnantajat pitivät tärkeänä, että kaupungin kanssa suunnitellaan ja räätälöidään parhaat ratkaisut, kun työntekijöitä rekrytoidaan työllistämisehdon kautta. Tällä vaikutetaan eniten työsuhteiden pysyvyyteen.


Lisätietoja

Erityisasiantuntija
Minna Joutsen
puhelin 040 806 3613
sähköposti [email protected]


Teksti Emilia Aakko

Kuvat Mirella Mellonmaa / Visit Tampere