Siirry sisältöön

Pohjois-Tampereen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa

Julkaistu 19.4.2021 20.59

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava hyväksyttiin Tampereen kaupunginvaltuustossa 19.4.2021. Aitolahden ja Teiskon alueiden strategisen yleiskaavan rajana on etelässä valtatie 9, lännessä Näsijärvi, pohjoisessa Ruoveden kunta sekä idässä Oriveden ja Kangasalan kaupungit.

Kuvituskuva, jossa näytetään Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan kolme karttaa.
 

Yleiskaavan tarkoitus on palvella alueen maankäytön ohjausta pitkään ja joustavasti. Työllä halutaan ajantasaistaa, selkeyttää ja sujuvoittaa rakentamisen ohjaamista. Kaavaehdotus esitetään kolmella kartalla, joilla näkyy työn ajatus rakentamisen ohjaamisesta vyöhykkeinä.

Palvelu- ja kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan muuta maaseutualuetta tiiviimmillä rakentamisen mitoitusperiaatteilla ja mahdollisuudella muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen. Kyläalueilla ja palvelujen saavutettavuuden kannalta suotuisilla alueilla uudisrakentaminen edellyttää pääsääntöisesti suunnittelutarveharkintaa ennen rakennusluvan myöntämistä.

Maaseutualueilla suora rakennuslupa on mahdollinen Paarlahden pohjoispuolisilla harvaan asutuilla alueilla, mutta muutoin maaseutualueilla uudisrakentaminen edellyttää suunnittelutarveharkintaa.

Asemakaavoitettavina alueina on osoitettu nykyiset Kämmenniemen, Tarastenjärven ja Polson asemakaava-alueet laajentumisalueineen sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavan mukaiset asemakaavoitettavat alueet. Näillä alueilla rakentamisen mitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Yleiskaavassa on tarkasteltu erikseen elinkeinotoimintoja kuten maa- ja metsätaloutta sekä matkailua, luonnonsuojelua ja virkistysalueita sekä kulttuuriympäristöä.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida.

Asian käsittelyn aikana valtuutettu Ilkka Sasi (kok.) teki seuraavan toivomusponnen: Valtuusto edellyttää, että laaditaan luontoarvot turvaten Aitolahden ja Teiskon haja-asutusalueen rantoja koskeva selvitys mahdollisista loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksista vapaa-ajan käytöstä pysyvään asumiseen. Selvityksessä arvioitaisiin yleispiirteisesti, paljonko loma-asuntojen käyttötarkoitusta muutettaisiin ja mille alueille muutokset kohdistuisivat. Toisaalta arvioitaisiin mitkä kustannusvaikutukset muutoksista kaupungille syntyisi verotulojen kasvusta ja toisaalta yhdyskuntarakenteen leviämisestä. Samoin pitäisi arvioida muutokset alueen palvelurakenteeseen. Selvitys pitää tehdä yhteistyössä Pirkanmaan liiton, ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa. Osana selvitystä arvioidaan mahdollinen tarve uudistaa Aitolahti-Teisko rantayleiskaava. Uudistamisen vaihtoehtona arvioidaan myös nykyisen rantayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen yksittäisten kohtien tarkistaminen.

Toivomusponsi hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 47 - 10 (10 tyhjää).


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]