Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman

Julkaistu 22.12.2020 19.46

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman tiistaina 22.12.2020. Suunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen kaupungin strategiaa, sitä täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion 6.11.2020.

Tampereen kaupunki on varannut yhdyskuntalautakunnan alaisiin palveluihin vuodelle 2021 -104,3 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana nettomenot -35,5 miljoonaa euroa (toimintakate) ja nettoinvestoinnit -68,9 miljoonaa euroa.

Toimintatuloista merkittävimmät ovat pysäköintimaksut, pysäköintivirhemaksut ja rakennusvalvonnan maksut sekä hulevesimaksut. Toimintamenoista merkittävimmän muodostavat palvelujen ostot ja henkilöstömenot.

Kaupunginhallitus hyväksyi 18.5.2020 viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, jotka ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien tehostaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Yhdyskuntalautakunta toteuttaa osaltaan näitä kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä. Lisäksi yhdyskuntalautakunnan toiminnan painopisteenä on vahvistaa viihtyisää ja toimivaa kaupunkia sekä edistää kestävää liikennejärjestelmää ja liikkumisen palveluja.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudet ovat kaupunkiympäristön suunnittelu, kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito sekä kestävä kaupunki. Palvelualueeseen kuuluu myös kaupunginhallituksen ohjauksessa oleva raitiotieohjelma. Joukkoliikenteen palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyy Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Vuoden 2021 talousarviota on laadittu vaikeassa taloustilanteessa. Kaupunginhallitus edellytti kehyspäätöksessään yhteensä 10 miljoonan euron tehostamistoimenpiteitä. Yhdyskuntalautakuntaan säästövelvoitteesta kohdistuu 0,255 miljoonaa euroa.

Tuottavuuden parantamiseksi palvelualueella on käynnissä tuottavuus- ja tuloksellisuuspilotti, jossa kehitetään tuottavuuden mittaamista, johtamista ja seurantaa. Koronapandemian aikana toteutettuja uusia toimintatapoja hyödynnetään digitalisaation edistämisessä.

Raitiotie ja uusia alueita

Vuosisuunnitelmassa merkittävimmät uudet investoinnit kohdistuvat Kaupunkiympäristön rakennuttamisen palveluryhmään. Investoinneista merkittävin on raitiotien rinnakkaishankkeet eli osan 1 rinnakkaishankkeiden viimeistely Hatanpään valtatiellä ja Hämeenkadulla sekä osan 2 rakennustöiden aloittaminen Sepänkadulla ja Santalahdessa.

Muita merkittävimpiä uudisalueiden investointeja ovat Ojala-Lamminrahkan uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen ja Hervantajärven, Vuoreksen Isokuusen ja Niemenrannan alueiden rakentamisen jatkuminen. Lautakunnan palveluihin kohdistuvat Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investoinnit sisältyvät esitykseen.

Laadukasta kaupungin kasvua

Kaupunkisuunnittelussa luodaan fyysisen ympäristön osalta edellytykset palveluiden, asumisen ja elinkeinoelämän rakentamiselle sekä näitä palvelevan yhdyskuntatekniikan, liikennejärjestelmän ja viheralueiden toteuttamiselle. Keskeinen tavoite on vastata Tampereen kasvutavoitteisiin suunnittelemalla laadukasta kaupunkiympäristöä kestävän yhdyskuntarakenteen tavoitteiden mukaisesti.

Alueiden tasapainoisella kehittämisellä pyritään torjumaan alueellista eriytymistä eli segregaatiota ja kaventamaan erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointieroja. Kaikessa toiminnassa pyritään kehittämään yhteistyötä ja osallistumismahdollisuuksia kuntalaisille.

Maankäytön suunnittelua keskeisesti ohjaava kantakaupungin yleiskaavan ehdotus valmistuu ja asetetaan nähtäville. Valtuustokauden yleiskaavassa painottuvat toimenpiteet hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi, joukkoliikenteen kehittäminen sekä kantakaupungin viherympäristöjen turvaaminen. Yleiskaavan toteutus tietomallilla on valmistautumista maankäyttö-ja rakennuslain uudistamistavoitteeseen maankäyttötietojen digitalisoinnista.

Asemakaavoituksen painopistealueita ovat erityisesti raitiotien lähialueet sekä keskustan ja aluekeskusten kohteet. Keskustan merkittävimpiä kohteita ovat Asemakeskuksen alue ympäristöineen, jota kehitetään monipuolisena työpaikkojen, palveluiden ja asumisen alueena, sekä Tampereen taidemuseon ja Frenckellin alueiden kehittäminen. Näissä kaavoissa otetaan huomioon erityisesti alueiden rakennetun kulttuuriympäristön arvot. Keskusta-alueelle sijoittuu lisäksi useita täydennyskohteita.

Liikennejärjestelmän suunnittelussa edistetään Hiilineutraali Tampere 2030 -ohjelman liikenteeseen liittyviä toimenpiteitä. Raitiotien ja siihen liittyvien rinnakkaishankkeiden suunnitelmien laatimista jatketaan. Pääpaino tulee olemaan seuturaitiotien jatkosuunnittelussa.

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hoito-ja käyttösuunnitelma etenee. Viherrakenneselvityksiä ja suunnitelmia laaditaan keskustahankkeen, täydennysrakentamisen ja asemakaavoituksen tueksi. Tampereen kaupunkipuulinjauksen toimenpiteitä edistetään.

Kiinteistönmuodostusyksikössä pilotoidaan ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä järjestelmiä toiminnan ohjaamisessa ja aineiston käsittelyssä. Rakennusvalvonnan tuottaman viranomaistyön kehittämistä tehdään asiakasnäkökulman kautta, palvelun laatu keskiössä.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on esitetty yksityiskohtaisemmat tavoitteet sekä niiden toteuttaminen ja arviointi. Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665


Teksti Anna-Leea Hyry